فروشگاه کیوبیس با ادغام
در تیمی جدید به نشانی ALOVST.IR/SHOP پیوست

تمام اکانتها و اطلاعات و سوابق مشتریان به سایت جدید منتقل شدند


لطفا با همان یوزر پسورد قبلی فروشگاه خود به نشانی جدید فروشگاه الو وی اس تی لاگین کنید :


ادامه خدمات فروشگاه کیوبیس
با ادغام در تیم جدید حرفه ای در فروشگاه جدید الو وی اس تی