کانال کیوبیس در تلگرام را دنبال کنید
جعبه آموزش فارسی میکس حرفه ای آهنگ - فروشگاه آنلاین اینترنتی کیوبیس
دسته بندی محصولات
دسته بندی بر اساس کمپانی
آموزش فارسی خوانندگی پاپ
رهگیری مرسولات پستی
  • بعد از ارسال سفارش کد رهگیری پستی 20 رقمی در ایمیلی با عنوان وضعیت سفارش به ایمیل شما ارسال میگردد . با کلیک بر روی "رهگیری سفارشات" و وارد نمودن کد رهگیری 20 رقمی پستی از آخرین موقعیت و وضعیت سفارش ارسال شده خود به طور آنلاین مطلع شوید

جعبه آموزش فارسی میکس حرفه ای آهنگ

جعبه آموزش فارسی میکس حرفه ای آهنگ
جعبه آموزش فارسی میکس حرفه ای آهنگ
25,000تومان 22,500تومان 
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  

کتاب + 73 فیلم آموزشی فارسی
جعبه آموزشی فارسی جدید میکس آهنگ منتشر شد کتاب همرام با 1 دی وی دی کامل آموزش تصویری

جعبه آموزش فارسی میکس حرفه ای آهنگ

 

هم اکنون میتوانید جعبه آموزش فارسی جدید میکس حرفه ای آهنگ را کتاب همراه با دی وی دی 73 فیلم آموزشی با قیمت مندرج در پشت جلد از فروشگاه کیوبیس به طور آنلاین و راحت تهیه نمایید

تالیف : داریوش فرسایی

آنچه در این مجموعه خواهید آموخت به صورت فهرست وار برای شما درج میکنیم :

 

مقدمه .................................................................................................... ١١
ميکس در استوديو های کوچک .................................................................. ١١
١٢ .................................................................................................. فصل ١
ميکس آهنگ چيست ؟ ............................................................................... ١٢
ميکس يک حلقه از زنجير است .................................................................. ١٢
ميکس چيست ؟ ...................................................................................... ١٣
ميکس خلاق يا تکنيکی ............................................................................ ١۴
ميکس هوشمندانه ................................................................................... ١۵
شروع کار ميکس ................................................................................... ١۵
فرايند ميکس آهنگ ................................................................................. ١۶
١٧ .................................................................................................. فصل ٢
مانيتورينگ صدای ميکس .......................................................................... ١٧
کاربرد مانيتورها ................................................................................... ١٧
شيوه استقرار مانيتورها ........................................................................ ١٨
مانيتورينگ استريو ................................................................................. ١٩
تنظيم اتاق ميکس ................................................................................ ١٩
کنترل ويبره ...................................................................................... ٢٠
کنترل نويز ....................................................................................... ٢٠
شکل اتاق ......................................................................................... ٢٠
کنترل انعکاس صدا ............................................................................ ٢٠
انعکاسهای آکوستيک ........................................................................... ٢٠
هدفون ها ............................................................................................. ٢١
٢١ ........................................................................................... GROT BOX
٢٢ .................................................................................................. فصل ٣
آماده شدن برای ميکس ............................................................................. ٢٢
کار ميکس را از ساخت آهنگ جدا کنيد ......................................................... ٢٣
۴
ايجاد فايلهای صوتی از تراکها ............................................................... ٢٣
سازماندهی تراکها .............................................................................. ٢٣
اهميت رنگها و نشانه ها در عمليات ميکس ............................................... ٢۴
تقسيم بندی زمان آهنگ ........................................................................ ٢۴
موشکافی در پروژه ............................................................................ ٢۴
تکه تکه کردن محتوی تراک ...................................................................... ٢۵
تنظيم ميکسر ......................................................................................... ٢٧
افکتهای سراسری ............................................................................... ٢٧
افکتهای خاص ................................................................................... ٢٧
شنيدن افکتها ..................................................................................... ٢٨
٢٨ ................................................................................................ solo
٢٨ ........................................................................................... looping
٢٩ .................................................................................................. فصل ۴
ايجاد تعادل ............................................................................................. ٢٩
کار را با مهمترين قطعه شروع کنيد ............................................................. ٢٩
کار را با مهمترين ساز شروع کنيد .............................................................. ٣٠
متعادل سازی ساده .................................................................................. ٣١
٣١ ............................................................................ high‐pass فيلترهای
عمليات پن ............................................................................................ ٣٢
پن کردن رکوردهای مونو .................................................................... ٣٢
تنظيم شدت صداها .................................................................................. ٣٣
تعادل و توازن ....................................................................................... ٣۴
٣۵ ............................................................................................ Drums
گيتار بيس ........................................................................................ ٣۶
گيتارهای ريتم ................................................................................... ٣٧
سمپل ها و لوپ ها .............................................................................. ٣٧
وکال اصلی ...................................................................................... ٣٧
وکال پشت زمينه يا همخوان .................................................................. ٣٨
گيتار اصلی ...................................................................................... ٣٨
کل ميکس ......................................................................................... ٣٩
ملاحظات مربوط به تراکهای استريو ....................................................... ٣٩
متعادل سازی پيشرفته .............................................................................. ۴٠
شدت صدا ........................................................................................ ۴٢
رکورد حرفه ای ................................................................................ ۴٣
۵
شانس مساوی پن ................................................................................ ۴٣
۴۴ .................................................................................. mute تنظيمات
۴۵ .................................................................................................. فصل ۵
و ديناميک ها .............................................................. ۴۵ LIMITER کمپرسور و
اهداف کاربرد کمپرسور ........................................................................... ۴۵
درج پردازنده ........................................................................................ ۴۶
کدام تراکها به کمپرس نياز دارند؟ ............................................................... ۴۶
باريک نمودن دامنه ديناميک ..................................................................... ۴۶
فناوری های کمپرسور ......................................................................... ۴٧
۴٨ ....................................................................... tube کمپرسورهای نوع
کمپرسورهای ديجيتال .......................................................................... ۴٨
کمپرس با دو کنترل ................................................................................. ۴٩
۴٩ ......................................................... threshold‐ makeup gain کنترلهای
۴٩ ........................................................................................ Threshold
۴٩ ................................................................................. Peak reduction
۵٠ ....................................................................................... Input gain
۵٠ ........................................................................... makeup gain کنترل
ساير کنترلهای کمپرسور .......................................................................... ۵٠
۵٠ .............................................................................................. Ratio
۵٢ ............................................................................ attack سرعت عمل
۵٢ ................................................................... release سرعت توقف عمل
امکانات اضافی ..................................................................................... ۵٢
۵٣ ............................................................................................... Auto
۵٣ .............................................................................................. Knee
۵۴ ..................................................................................... Look ahead
۵۴ ...................................................................... attack-release کنترلهای
اولين گام های پردازش ............................................................................ ۵۴
زمانی که کمپرسور دوای درد نيست ........................................................... ۵۵
دستکاری تنظيمات کمپرسور ..................................................................... ۵۵
زنجيره کمپرسورها ................................................................................ ۵۵
احتياط ................................................................................................. ۵۵
مقادير عددی ..................................................................................... ۵۵
رابط کاری کمپرسورها ........................................................................... ۵۶
پارامترهای کمپرسور .......................................................................... ۵۶
۶
کمپرس موازی .................................................................................. ۵۶
بازگشت به تعادل ............................................................................... ۵۶
استراتژی ميکس برای کمپرس ................................................................... ۵٧
اصلاح ............................................................................................ ۵٧
نويز گيری ....................................................................................... ۵٨
سين ها و شين ها و پ ها ..................................................................... ۵٨
متعادل سازی ........................................................................................ ۵٩
برجسته سازی ................................................................................... ۶٠
کمپرسورهای چندبانده ............................................................................. ۶١
۶١ ............................................................... EXPANSION / GATING/ LIMITER
۶١ ............................................................................. Expansion/ gating
افزايش دامنه ديناميک صدا ................................................................... ۶٢
درج پردازنده ها و پارامترهای آنها.............................................................. ۶٣
پردازش موازی ................................................................................. ۶٣
۶۴ ...................................................................... threshold پارامتر آستانه
۶۴ .................................................................................... slope پارامتر
۶۴ ................................................................................... attack پارامتر
۶۵ ........................................................... release/ fade/ decay پارامترهای
۶۵ ..................................................................................... hold پارامتر
۶۵ ................................................................................... range پارامتر
۶۵ ................................................ EXPANDER/GATING استراتژهای ميکس برای
اصلاحات ......................................................................................... ۶۵
متعادل سازی .................................................................................... ۶۶
برجسته نمايی .................................................................................... ۶٧
قدرت سايد چين ................................................................................. ۶٨
۶٩ .................................................................................................. فصل ۶
۶٩ ..................................................................... DISTORTION تغيير شکل صدا
کاربردهای تغيير شکل صدا ...................................................................... ۶٩
تغيير شکل شدت صدا .............................................................................. ٧٠
فرايند ايجاد تغيير شکل صدا ...................................................................... ٧٠
تغيير شکل هارمونيک ............................................................................. ٧٢
٧٣ .................................................................................. Hard clipping
٧۴ .................................................................................... Soft clipping
تغيير شکل درون وسيله ای ................................................................... ٧۵
٧
وسايل ايجاد تغيير شکل صدا ..................................................................... ٧۵
استراتژی ميکس برای تغيير شکلها ............................................................. ٧٧
اصلاحات ......................................................................................... ٧٧
پيشگيری ......................................................................................... ٧٧
استتار کردن ..................................................................................... ٧٧
متعادل سازی .................................................................................... ٧٨
اختصاص دادن اسپکتروم ..................................................................... ٧٨
کنتراست .......................................................................................... ٧٨
برجسته سازی ................................................................................... ٧٨
کشش غير ارادی ................................................................................ ٧٨
جلب توجه ........................................................................................ ٧٩
فراتر از واقعيت ................................................................................ ٧٩
٨٠ .................................................................................................. فصل ٧
اکولايزر ................................................................................................. ٨٠
ماسک شدن فرکانسها و تعادل ميکس .......................................................... ٨٠
ابزارهای دستکاری در اکولايزرها ............................................................. ٨١
انتخاب دامنه فرکانس .......................................................................... ٨١
٨٢ ............................................................................ cut/boost کنترلهای
٨٢ .......................................................................................... Q کنترل
اکولايزرهای چند بانده ............................................................................. ٨٢
٨٣ ............................................................... SEMI PARAMETRIC اکولايزرهای
٨۴ .......................................................................... PROGRAM EQ اکولايزر
٨۴ ............................................................................ PARAMETRIC اکولايزر
٨۴ ........................................................................... GRAPHIC EQ اکولايزر
٨۵ ............................................................................. shelf اکولايزر نوع
٨۵ ........................................................................... filters اکولايزر نوع
کدام بهتر است؟ ................................................................................. ٨۵
٨۵ ..................................................................................... shelving EQ
فيلترها ............................................................................................. ٨۶
شيوه درج اکولايزر ................................................................................ ٨٨
ابزارها و تکنيکهای اصلی اکولايز در ميکس ................................................. ٨٨
٨٨ ............................................................... shelf اصول اجرای فيلتر های
تکنيکها ............................................................................................... ٨٩
٨٩ ....................................................................... EQ اکولايز کردن بدون
٨
پيدا کردن باند فرکانس مورد نظر ........................................................... ٨٩
٩٠ ....................................................................... EQ : استراتژی های ميکس
اصلاحات ......................................................................................... ٩٠
هوا و هيس ها ................................................................................... ٩٠
ويزويز ............................................................................................ ٩٠
همهمه و وز وز ................................................................................. ٩١
اصلاحات عمومی .............................................................................. ٩١
متعادل سازی .................................................................................... ٩٢
تضعيف و تقويت های مکمل ................................................................. ٩٢
برجسته سازی ................................................................................... ٩٢
صدای خواننده ................................................................................... ٩٣
٩۴ ............................................................................. snare drum صدای
٩۴ ........................................................................ kick/bass drum صدای
صدای گيتار الکتريک ......................................................................... ٩۵
گيتار آکوستيک .................................................................................. ٩۶
گيتار بيس الکتريک ............................................................................ ٩۶
صدای پيانو ...................................................................................... ٩۶
٩٨ .................................................................................................. فصل ٨
٩٨ ......................................................................................... REVERB افکت
ادغام............................................................................................... ٩٩
تن صدا ........................................................................................... ٩٩
٩٩ ........................................................................................... Sustain
پهنای استريو .................................................................................... ٩٩
درج پردازنده ........................................................................................ ٩٩
پارامترها .......................................................................................... ١٠٠
١٠٠ ........................................................................... pre delay پارامتر
١٠٠ ......................................................................... reverb time پارامتر
١٠٠ ........................................................................... bass ratio پارامتر
١٠٠ ..................................................................... mix/ wet – dry پارامتر
وسايل ايجاد ريورب ............................................................................. ١٠٠
استراتژی های ميکس برای ريورب ......................................................... ١٠١
اصلاح ......................................................................................... ١٠١
متعادل سازی ................................................................................. ١٠١
برجسته نمايی ................................................................................. ١٠٢
٩
کاربرد افکت برای شبيه سازی محيط اجرا ................................................. ١٠٢
کاربرد افکت ريورب برای ادغام ............................................................. ١٠٣
کاربرد افکت ريورب برای تن صدا .......................................................... ١٠٣
١٠٣ ........................................................ SUSTAIN اجرای افکت ريورب برای
اجرای افکت ريورب برای افزايش پهنای استريو ........................................ ١٠۴
١٠۵ ................................................................................................ فصل ٩
١٠۵ ......................................................................................... DELAY افکت
پارامترها .......................................................................................... ١٠۵
کنترلهای اصلی .............................................................................. ١٠۶
١٠۶ ............................................................................ delay time کنترل
١٠۶ ........................................................................ regeneration کنترل
١٠۶ ....................................................................... low pass filter کنترل
١٠٧ .......................................................................... modulation کنترل
١١٠ ............................................................................... DELAY درج افکت
برای استريو ........................................................... ١١٠ DELAY کاربرد افکت
١١٠ ............................................... DELAY استراتژی های ميکس برای پردازنده
اصلاحات ...................................................................................... ١١٠
متعادل سازی ................................................................................. ١١١
برجسته نمايی ................................................................................. ١١٢
١١٢ ....................................................................................... Flanger
١١۴ .............................................................................................. فصل ١٠
١١۴ ......................................................................................... PITCH SHIFT
١١۴ ........................................................... PITCH CORRECTION پردازنده های
پارامترها .......................................................................................... ١١۵
١١۵ ................................................................. cents يا semitone پارامتر
١١۵ ............................................................................. formant پارامتر
١١۵ .............................................. PITCH SHIFTING استراتژی های ميکس برای
اصلاح ......................................................................................... ١١۵
متعادل سازی ................................................................................. ١١۶
برجسته نمايی ................................................................................. ١١۶
١١٧ .............................................................................................. فصل ١١
دستکاری استريو ميکس .......................................................................... ١١٧
١٠
تنظيم آهنگ ....................................................................................... ١١٧
دستکاری گستردگی استريو .................................................................... ١١٧
افزودن گستردگی استريو برای تراکهای مونو .............................................. ١١٨
١١٨ .......................................................... DELAY تغيير استريو به کمک افکت
١١٩ ...................................................... PITCH SHIFTING تغيير استريو به کمک
١١٩ ..................................... STEREO IMAGER/ENHANCER تغيير استريو به کمک
١٢٠ .............................................................................................. فصل ١٢
اتوماسيون ميکس .................................................................................. ١٢٠
چرا اتوماسيون ................................................................................... ١٢٠
اتوماسيون برای کدام پارامتر؟ ................................................................ ١٢١
امکانات اتوماسيون .............................................................................. ١٢٢
ايجاد لين اتوماسيون ......................................................................... ١٢٢
اجرای تغييرات به کمک کنترلها ......................................................... ١٢٣
اجرای تغييرات به کمک ابزار قلم ....................................................... ١٢٣
اديت اطلاعات اتوماسيون .................................................................. ١٢٣
برای ميکس دان آماده شويد .................................................................... ١٢۴
١١
مقدمه
قبل از انتشار اين مجموعه در زمينه کار ميکس مجموعه "جعبه آموزش ميکس و مسترينگ حرفه
ای " را ارائه داده ام . مجموعه جديد و مجموعه قبلی مکمل يکديگر هستند. در هر يک کار ميکس
را با رهيافتی متفاوت بررسی نموده ام . به همين دليل با وجود مطالب مشترک بين دو مجموعه
آنها جايگزين هم نيستند بلکه مکمل يکديگر هستند.
برای استفاده کامل از آموزشهای اين مجموعه لازم است که مطالب درج شده در کتاب توام با
فيلمهای آموزشی استفاده شوند چون بسياری از مطالبی که در کتاب آمده اند در فيلمهای آموزشی
به آنها اشاره ای نشده و برعکس بسياری از نکاتی که در فيلمهای آموزشی ارائه شده در کتاب به
آنها اشاره ای نشده است.
ميکس در استوديو های کوچک
در اين کتاب ياد می گيريد که به کيفيت ميکس های ايجاد شده در استوديوهای حرفه ای توسط
موفق ترين توليد کنندگان موسيقی در يک استوديوی کوچک خانگی دست يابيد. اطلاعات و
تکنيکهايی که در اين مجموعه می آموزيد وابسته به يک وسيله يا سيستم يا نرم افزار خاص نيستند
و در هر شرايطی می توانيد از اين اصول برای ميکس آهنگتان استفاده نماييد . فرقی نمی کند که
با کدام يک از نرم افزارهای زير کار می کنيد:
Cubase‐ digital performer‐ live‐ logic‐ pro tools‐ reaper‐reason‐ sonar‐fl
studio‐ ...
همه اصول و روشها و تکنيکهای ميکس که در اين مجموعه می آموزيد با هر يک از اين نرم
افزارها يا وسايل سخت افزاری استوديويی قابل اجرا هستند. در اين مجموعه تاکيد بر اصول و
تکنيکها و ترفندهای حرفه ای در کار ميکس است و به همين دليل تاکيد خاصی بر يک نرم افزار
يا وسيله خاص وجود ندارد. به اين ترتيب شما در هر موقعيتی که هستيد و با هر وسيله يا نرم
افزاری که در اختيار داريد می توانيد يک ميکس کاملا حرفه ای و تجاری ارايه دهيد

مولف : داریوش فرسایی

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

جعبه آموزش کتاب دی وی دی DVD ,خرید, فروش,فارسی میکس حرفه ای آهنگ
clear-bug-div
محصولات پیشنهادی ما به شما
کارگاه آموزش فارسی آکوردها،ملودی ،هارمونی و کنترپوان برای آهنگسازان
کارگاه آموزش فارسی آکوردها،ملودی ،هارمونی و کنترپوان برای آهنگسازان
30,000تومان
27,000تومانآموزش فارسی تکنیکها و ترفندهای کیوبیس 9 cubase
آموزش فارسی تکنیکها و ترفندهای کیوبیس 9 cubase
29,000تومان
15,000تومانملودیکا یاماها آکبند Yamaha P37D 37-Key Pianica
ملودیکا یاماها آکبند Yamaha P37D 37-Key Pianica
740,000تومان
690,000تومانفروش ملودیکا یاماها آکبند Yamaha P-32D Melodica
فروش ملودیکا یاماها آکبند Yamaha P-32D Melodica
350,000تومان
339,000تومانوی اس تی سینتی سایزر فضاساز سینتی سایزر Audiofier Abstrung v1.1
وی اس تی سینتی سایزر فضاساز سینتی سایزر Audiofier Abstrung v1.1
15,800تومان
12,800تومانوی اس تی پری امپ گیتار AXP SoftAmp PSA v.1.0.02
وی اس تی پری امپ گیتار AXP SoftAmp PSA v.1.0.02
2,800تومان
1,000تومانوی اس تی استرینگ ترکی عربی هندی Ultimate Pro Oriental Strings
وی اس تی استرینگ ترکی عربی هندی Ultimate Pro Oriental Strings
6,800تومان
5,800تومانوی اس تی سازهای ارکسترال Sonokinetic Maximo
وی اس تی سازهای ارکسترال Sonokinetic Maximo
22,000تومان
9,800تومانوی اس تی سازهای ارکسترال Sonokinetic Maximo
وی اس تی سازهای ارکسترال Sonokinetic Maximo
22,000تومان
9,800تومانوی اس تی گرند پیانو طلایی Production Voices Production Grand Gold V.1.1.16
وی اس تی گرند پیانو طلایی Production Voices Production Grand Gold V.1.1.16
42,000تومان
27,000تومانوی اس تی پیانو سیلور Production Voices Production Grand LE
وی اس تی پیانو سیلور Production Voices Production Grand LE
15,000تومان
9,800تومانوی اس تی گرند پیانو یاماها Yamaha C7 Production Platinum v1.1.16
وی اس تی گرند پیانو یاماها Yamaha C7 Production Platinum v1.1.16
85,000تومان
79,000تومانوی اس تی کر و همخوانی Strezov Sampling Storm Choir 2
وی اس تی کر و همخوانی Strezov Sampling Storm Choir 2
50,000تومان
42,800تومانوی اس تی جدید ارکسترال ProjectSAM Symphobia 2 v1.5
وی اس تی جدید ارکسترال ProjectSAM Symphobia 2 v1.5
18,000تومان
15,300تومانوی اس تی گیتار بیس Dan Dean Signature Bass Collection
وی اس تی گیتار بیس Dan Dean Signature Bass Collection
3,000تومان
1,700تومانوی اس تی سازهای ارکسترال Project Sam Orchestral Essentials 2
وی اس تی سازهای ارکسترال Project Sam Orchestral Essentials 2
12,000تومان
8,800تومانوی اس تی بادی برنجی Orchestral Tools Berlin Brass v1.1
وی اس تی بادی برنجی Orchestral Tools Berlin Brass v1.1
110,000تومان
88,000تومانوی اس تی Strezov Sampling WOTAN Male Choir کُر و همخوانی مردان
وی اس تی Strezov Sampling WOTAN Male Choir کُر و همخوانی مردان
4,800تومان
1,800تومانTips tricks FLstudio FARSI آموزش فارسی تکنیکها و ترفندهای اف ال استودیو
Tips tricks FLstudio FARSI آموزش فارسی تکنیکها و ترفندهای اف ال استودیو
50,000تومان
39,800تومانوی اس تی گروه کُر کودکان Strezov Sampling ARVA Children Choir
وی اس تی گروه کُر کودکان Strezov Sampling ARVA Children Choir
4,800تومان
1,000تومانمعرفي به يک دوست
 
اين محصول را به دوستتان معرفي كنيد.
کلمات رايج جستجو
dvd فروش هاردی فروش  سونار  لینک مستقیم  vst فروشگاه کیوبیس  vst وی اس تی  میکس مسترینگ  daw flstudio cubase reason  آهنگسازی صدابرداری  خرید فروش ارزان  پلاگین ارزان  ارزان vst  atmosphere  pro tools  Kontakt 5  logic  auto tune  کلارینت  clarinet  cubase  protools  guitar  ایرانی  cubase 6  midi  east west  notion  vocaloid  piano  battery 3  East West Quantum Leap  kontakt  art vista  native instruments  Miroslav Philharmoni  omnisphere  la  trilian  virtual guitarist  morphestra  vst  nexus  کیوبیس  sibelius  کتاب  Omnispher  Komplete  iZotope Ozone  ریتم  Steinberg Virtual Guita  omni  styl  stylus  امنیسفر  mac  native  la scoring  gold  drum  درام  ATMOSPHER  philharmonik  La Scoring Strings  sonar  studio one  پیانو  Vengeance  sty  نکسوز  cubase6  East West Quantum Le  ilya  elastik  ueberschall  la string  پلاگین  sonivox  stylus rmx  loop  ableton  sonar x1  Ivory  Vir2 Electri6ity  vienna  halion  Superior Drummer  Drummer  دانلود  ez drumer  RA  izotop  Nexus 2.2  cakewalk  bass  giant  kontact  veng  superior  گیتار  آموزش  reason  refill  quantum  violin  RealGuitar  8 dio  hypersonic  trance  guitar pro  Musiclab Real Guitar 2.  electric guitar  Best Service  Akoustik Piano  native instrument  رپ  string  nuendo  Vir2 Electri6ity با کیف  پکیج کامل Trilian تریلی  violence  best  symphobia  bfd2  Garritan Stradivari  BFD  vsl  musiclab  فروش vst  real  Ominisphere  Spectrasonics Omnisp  خرید پستی  ethno world  ethno  real guitar  سنتور  میکس و مستر  drums overkill  colossus  shahrzad  vir2  هایپر سونیک  هیپ هاپ  تار  شرقی  ریل گیتار  کیوبیس  نکسوز  فروش vst  خرید vst  native instruments k  فروش وی اس تی  cubase 7  trilogy  Ez Drummer  Ako  RmX  Ez  east  darbuka  Hollywood  Best Service Galaxy  Galaxy  massive  dubstep  alchemy  atm  Ilya Efimov Nylon Gu  miroslav  Avid Sibelius  hip hop  DJ  فلوت  QUANTUM Leap RA  ueber  addictive  بوزوکی  تریلوژی  درام bfd  اتمسفر  poetic  Symphonic Orchestra  cubase5  chris hein  hein  Vsampler  omn  rig  art  platinum  korg  Native Instruments s  میدی  fl studio  ezdrummer  trillian  choir  افکت  Virtual  omnis  Akoustik  sultan  Ilya Efimov Acoustic  فروش وی اس تی  sylenth  FL  xln  steinberg  studio drummer  nex  Ultra Focus  real guitar 3  wave  izotope  East West Ra  kontak  ez keys  West  spectrasonics  vir2 instruments  cubase 5  eastwest  cello  grand  هایپرسونیک  فروش سمپل آهنگسازی  rap  Yamaha  Santur  melodyne  ویلون  harmonica  Vocal  hyper  rock solid  ReFX  Session  sampla  cubase 7  sonar x2  komplete 8  halion sonic  Techno  Native Instruments Kont  ven  master  mix  plugin  r&b  زنبورک  roland  action  flute  waves  sample  کارت صدا  komplete 7  ویولن  plug  cinesamples  PLUG SOUND  quantum leap  کر  z3ta  symphobia 2  سنتی  vi  vir  synth  8dio  SaxLab  Stylus RMX Full Expansi  كيوبيس  Komplete 9  سینتی سایزر  آموزش کیوبیس  fx  xtreme  Reaktor  Rob Papen  world  AutoTune  drums  ProjectSAM  Addictive Drums  Halion 3.5  SYLENTH 1  adob audition  ominespher  electri6  Symphonic  instruments  تغییر گام و تن وکال Akai Professional PitchRight  تریلیان  logic pro  logic pro 9  Bouzouki  uad  electri6ity  expansion  tune  گیتار الکتریک  متال  FM8  فروش وی اس تی  آموزش cubase  zero  hiphop  سورس  REVERB  kick  new york  strings  sax  پرکاشن  vivace  sonokinetic  omnisfer  East West Symphonic  ساکسیفون  LATIGO  leap ra  magix  8Dio Adagio Violins  Vir2 Instruments VI  hyper sonic  Ilya Efimov  zebra  van  orchestral  battery  کیوبیس6  Big Fish  آموزش اف ال  آموزش fl  kon  ominsphere  اکوستیک پیانو Akoustik  orchestra  cubase7  استایلوس  sonic  Nexus 2.2 Full expans  بهترین درام  voice  atmos  بیس  مسترینگ  sound effect  soundiron  scarbee  تنظیم  سونار  \پیانو  بسته آموزشی فارسی اف  acoustic guitar  damage  titan  Cinematic  adagio  synthmaster  epic  وی اس تی پیانو  orient  latin  loop master  raging  chris hein bass  broomstick bass  ueberschall elastik  ezkey  Galaxy II Piano  گيتار  bela d media  legend  giga  لوپ  Style  percussion  پروتولز  ozon  massiv  antares  avox  Blue  ozone  ethno world 5  east west bass  امینسفر  turk  Sampletank  کیوبیس7  EastWest Quantum Lea  کانتکت  سازهای بادی  Best Service Chris h  violon  Cakewalk Drummer 3 v  Session Horns  Waves Complete v7  Vir2 Instruments Vio  vienna 3 symphonic c  Stylus RMX Full Expa  فیلم آموزشی همراه با  nectar  سمپل  fazioli  سایلنت  silent  sultan String  la scorin  هایپرسونیک 2 Hypersonic  کیوبیس 6  chris  امنیسفر Spectrasonics O  Orient world  kontakt5  EZ Drummer Full EXPan  synthogy  trumpet  کمانچه  akoustic piano  la scoring string  ACTION STRINGS  ریزن  prominy  Big  ترکی  استرینگ  استرینگ ترکی  ماندولین  اف ایکس  atmo  pad  نکسوس  gladiator  vir2 syntAX  oboe  viena  دف  Shahrazad  ویالون  ویولون  dub step  اف ال  fill  konta  ارکستر  ez drum  big fish audio  absynth  harp  طبیعی ترین وی اس تی سمپ  تیون  میکس و مسترینگ  om  wusik station  strum  Ik  تمبک  bigfish  stradivari solo  steinberg virtual gu  dio  battery 4  طبیعت  perc  heavyocity damage  T-RACKS  فیلارمونیک  Steinberg Groove Agent  philarmonik  Choirs  t racks  battery4  ارگ  سه تار  VI.ONE  fl studio 11  لوپ ترنس  funk  nomad  vir 2  Sultan Strings  soltan  sampler  grand piano  accordions  LA SCORE STRING  نی  مک  Wizoo  Liquid  Hypersonic 2  RealLPC  Mixcraft 5  TAR  نت  دانلود رایگان  Virtual Guitarist El  addictive drum  tank  vegence  Sytrus  لوپ ترکی  adagio cellos  5000  tom  Synergy X  sonok  ایزوتوپ ازون  Prominy SC Electric  sonokinetic kemence  violan  کنتاکت  steinberg cubase  Native Instruments M  steinway  mixosaurus  East West Symphonic Orc  base  وکال  Requiem Professional  ایزوتوپ  BBC Sound Effects  la s  mandolin  اموزش میکس و مسترینگ  Cinematic Strings 2  FabFilter  جعبه آموزش  سمپل ایرانی  اموزش  basis  ونجنس  direct guitar 3  santoor  acoustic legend hd  کیوبیس 7  Panflute  Shahrazad طبیعی ترین قر  EASTWEST QUANTUM LEAP S  berlin  Kontakt player  Spitfire  خرید وی اس تی  acoustic bass  ample sound  نت میدی  LA String 2  تغییر گام Ùˆ تن وکال Akai Professional PitchRight  cuba  vst سازهای ایرانی  ترومپت  viol  Native Instruments P  The Elements Of Tran  guitar bass  ample  ample sound AGM  ebow  sonik  eth  مستر  pop  میکس  dance  Ultimate Santoor  USB-eLicenser  electric  ableton live  Ample Guitar  جعبه آموزش فارسی میک  فیلم  harmonik  sonokinetic sultan s  درام اکوستیک  ورژن جدید Kontakt 5.2  میکروفن  جعبه  اکوستیک پیانو  ترنس  reflektor  batter  جدیدترین نسخه مسترینگ W  abbey  Kontakt 5.0.3  BFD3  لا استرینگ  virtual guitar  Berlin WoodWinds v1.  berlin woodwinds  organ  sonar x3  الکتریک  آموزش مسترینگ وکال  stylu  batt  تکنو  Superior Drummer2  داب استپ  Hip-hop Brass  funk guitar  la strings  وینجنس  key  aco  آموزش میکس و مستر  karaoke  پکیج کامل  thin  StudioLinkedVST  سمپل سینه زنی  drum mic  راک  AcousticsampleS Bass  Guitar pro 6  Ilya Efimov LP Guita  Camel Audio  iris  پد  wobble  عربی  سازهای ایرانی  آموزش تنظیمات گیتار  the trumpet  str  Soundiron Acoustic S  not  آکوستیک پیانو  اکوستیک  Dobro  hybrid  fazi  اموزش اهنگسازی  گیتار بیس  fxpansion  sco  Kontakt 5.2  8dio studio  albion  sheva  atmosfer  PettinHouse  Stylus RMX Expansi  Ilya Efimov Modern B  PianoWave Steinway B  Piano kontakt  Soundiron The Musiqu  Spitfire Audio Albio  خرید سمپل آهنگسازی  ساز برنجی  وی اس تی های سبک ترنس  si string  drum lab  Chris Hein Harmonica  cubase le ai  ساز حرفه ایی  وی اس تی گیتار  col  طبیعی  دانلود کیوبیس  سینت  Ueberschall Elastik Reg  kontakt vienna