کانال کیوبیس در تلگرام را دنبال کنید
آموزش آهنگسازی در سبکهای پاپ، هیپ هاپ رپ،ترنس،هاوس،بلوز،جاز،راک و ... - فروشگاه آنلاین اینترنتی کیوبیس
دسته بندی محصولات
دسته بندی بر اساس کمپانی
آموزش فارسی خوانندگی پاپ
رهگیری مرسولات پستی
  • بعد از ارسال سفارش کد رهگیری پستی 20 رقمی در ایمیلی با عنوان وضعیت سفارش به ایمیل شما ارسال میگردد . با کلیک بر روی "رهگیری سفارشات" و وارد نمودن کد رهگیری 20 رقمی پستی از آخرین موقعیت و وضعیت سفارش ارسال شده خود به طور آنلاین مطلع شوید

آموزش آهنگسازی در سبکهای پاپ، هیپ هاپ رپ،ترنس،هاوس،بلوز،جاز،راک و ...

آموزش آهنگسازی در سبکهای پاپ، هیپ هاپ رپ،ترنس،هاوس،بلوز،جاز،راک و ...
آموزش آهنگسازی در سبکهای پاپ، هیپ هاپ رپ،ترنس،هاوس،بلوز،جاز،راک و ...
25,000تومان 22,500تومان 
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  

کتاب+115 فیلم آموزشی فارسی
آموزش آهنگسازی در سبکهای پاپ، هیپ هاپ رپ ،ترنس،هاوس،بلوز،جاز،راک و ...

جعبه آموزش فارسی
آهنگسازی
و 
سبکهای موسیقی
 

آموزش ساختار و مشخصات موسیقایی و تکنیکی سبکهای رایج موسیقی جهان

آموزش آهنگسازی در سبکهای پاپ- هیپ هاپ و رپ- کانتری- هاوس و ترانس- بلوز- جاز- راک- و....

کتاب فارسی آموزشی همراه با دی وی دی فیلمهای آموزشی فارسی

 

عنوان : جعبه آموزش آهنگسازی و سبکهای موسيقی 
مولف : داريوش فرسايی ناشر : نشر علوم و فنون ، پاییز 92

فهرست مطالب
٨ ......................................................................................... فصل ١
سبک های موسيقی .......................................................................... ٨
فهرست طبقه بندی های موسيقی ......................................................... ٨
موسيقی کلاسيک ........................................................................... ٩
سبکهای موسيقی غرب .................................................................. ١٠
١١ ....................................................................................... فصل ٢
عوامل موفقيت يک آهنگ .................................................................. ١١
جرقه اوليه ................................................................................ ١٢
آهنگ را بر اساس احساس بسازيد نه احساسی ........................................ ١٣
انتخاب سبک و ساختار آهنگ ........................................................... ١۴
ريتم بستر اصلی آهنگ است ............................................................. ١۶
ملودی عامل تغيير در آهنگ است ....................................................... ١۶
هارمونی .................................................................................. ١٧
قسمت ابتدای آهنگ را آخر بسازيد ..................................................... ١٨
وکال ....................................................................................... ١٩
٢٠ ....................................................................................... فصل ٣
سبک موسيقی پاپ .......................................................................... ٢٠
نوشتن يک آهنگ پاپ .................................................................... ٢١
ساختار آهنگهای پاپ .................................................................... ٢١
سرعت آهنگ ............................................................................. ٢٢
ترانه در پاپ .............................................................................. ٢٣
ريتم در موسيقی پاپ ..................................................................... ٢۶
هارمونی .................................................................................. ٣٠
رايجترين آکوردها در آهنگهای پاپ ..................................................... ٣٣
آکوردهای گيتار در آهنگهای پاپ ....................................................... ٣۵
خط باس ................................................................................... ٣٧
ملودی ..................................................................................... ٣٨
گامهای شرقی............................................................................. ۴٠
۴
تنظيم آهنگ ............................................................................... ۴١
۴٢ ....................................................................................... فصل ۴
۴٢ ...................................................... HIP HOP سبک موسيقی هيپ هاپ
۴٣ .............................................................. HIP HOP نوشتن يک آهنگ
تنظيم ساختار آهنگ رپ ................................................................. ۴۴
نوشتن ترانه رپ .......................................................................... ۴۶
نوشتن ريتم رپ ........................................................................... ۴۶
آکوردها در موسيقی هيپ هاپ .......................................................... ۴٨
در رپ ................................................ ۴٩ CHORUS يا HOOK نوشتن بخش
۵١ ....................................................................................... فصل ۵
۵١ ...................................................... COUNTRY سبک موسيقی کانتری
مشخصات عمومی يک آهنگ کانتری ................................................... ۵١
نوشتن يک آهنگ کانتری ................................................................ ۵٢
انتخاب ساختار آهنگ .................................................................... ۵٢
ترانه در موسيقی کانتری ................................................................ ۵٣
ريتم در موسيقی کانتری ................................................................. ۵۴
هارمونی در موسيقی کانتری ............................................................ ۵۵
انواع آکوردهای مورد استفاده در کانتری .............................................. ۵۶
آکوردهای گيتار برای آهنگ کانتری .................................................... ۵۶
ملودی در سبک کانتری .................................................................. ۵٨
۶٠ ....................................................................................... فصل ۶
۶٠ ....................................... ELECTRONICS/HOUSE/TRANCE موسيقی
۶٠ .................................................. ELECTRONIC DANCE سبک موسيقی
اصول ساخت موسيقی الکترونيک ...................................................... ۶١
۶۴ .................................................................. HOUSE سبک موسيقی
۶۴ ................................................................... HOUSE ساختار سبک
۶۵ ................................................................... HOUSE ترانه در سبک
۶۶ .................................................................... HOUSE ريتم در سبک
۶٧ ............................................................ HOUSE خط باس در موسيقی
انتخاب آکوردها ........................................................................... ۶٩
۵
٧۵ ................................................................. HOUSE ملودی در سبک
٧۵ ................................................................. TECHNO سبک موسيقی
٧۶ ................................................................. TRANCE سبک موسيقی
٧۶ ............................................................... TRANCE ساختار موسيقی
تکرار و تنوع ............................................................................. ٧٨
٧٩ .................................................................. TRANCE ريتم در سبک
٨٠ ............................................................... TRANCE ملودی در سبک
٨١ ....................................................................................... فصل ٧
سبک موسيقی بلوز ......................................................................... ٨١
ساختار سبک بلوز ....................................................................... ٨٢
تنظيم ريتم آهنگ بلوز .................................................................... ٨٢
انتخاب گام و آکورد آهنگ ............................................................... ٨٣
٨۵ ..................................................................... C آهنگ بلوز با کليد
آکورد بلوز برای کيبورد ................................................................. ٨۶
٨۶ .......................................................................... TRIAD بلوز نوع
ملودی در سبک بلوز ..................................................................... ٨٨
٨٩ ....................................................................................... فصل ٨
٨٩ ........................................................................ R&B سبک موسيقی
٩٠ ................................................................ R&B ساختار يک آهنگ
٩١ ................................................................. R&B نوشتن يک آهنگ
٩١ ...................................................................... R&B ريتم در سبک
ترانه در اين سبک ........................................................................ ٩٢
ملودی در اين سبک ...................................................................... ٩٣
٩۴ ....................................................................................... فصل ٩
سبک موسيقی جاز .......................................................................... ٩۴
مشخصات اصلی جاز ..................................................................... ٩۵
ريتم در موسيقی جاز ..................................................................... ٩۶
٩٨ ..................................................................................... فصل ١٠
٩٨ ............................................................... ROCK سبک موسيقی راک
۶
٩٩ ............................................. ROCK راهنمای عمومی نوشتن يک آهنگ
ساختار آهنگ راک ....................................................................... ٩٩
ترتيب آکوردها .......................................................................... ١٠٠
نوشتن يک آهنگ راک ................................................................. ١٠٢
افزودن پشت زمينه آهنگ ............................................................. ١٠٣
ترکيب همه عناصر ..................................................................... ١٠۴
١٠۴ ....................................................... PUNK ROCK نوشتن يک آهنگ
١٠۵ ........................................ ROCK توصيه هايی برای نوشتن يک آهنگ
گيتار برای آهنگ راک .................................................. ١٠۶ RIFF نوشتن
١٠٨ ............................................................................. RIFF ساخت
١٠٩ ................................................................................... فصل ١١
١٠٩ ............................................................ FOLK سبک موسيقی فولک
نوشتن يک آهنگ فولک ............................................................... ١٠٩
نوشتن ترانه ............................................................................ ١١٠
تنظيم ساختار آهنگ .................................................................... ١١٠
ترکيب آکوردها .......................................................................... ١١٠
نوشتن ملودی ........................................................................... ١١٧
١١٨ ................................................................................... فصل ١٢
سبک موسيقی هندی ...................................................................... ١١٨
موسيقی کلاسيک هندی ................................................................ ١١٨
ملودی در موسيقی هندی .............................................................. ١٢٠
مشخصات ملودی در موسيقی هند .................................................... ١٢١
ريتم در موسيقی هندی ................................................................. ١٢٢
ساختار موسيقی هند ................................................................... ١٢۶
١٢٧ ................................................................................... SAGA
٧
مقدمه مولف
در اين مجموعه آهنگسازی در سبکهای بسيار رايج موسيقی جهان را آموزش داده ام. ادعا
نمی کنم که مجموعه کامل است اما همه تلاشم را داشته ام تا در مورد هر سبکی از بهترين و
معتبرترين منابع موجود و نيز از منابع متعدد استفاده نمايم و در مواردی که اختلاف نظری در
منابع در مورد يک سبک وجود داشته همه اين نظرات را در اين مجموعه گنجانده ام. تلاش
فراوان داشته ام تا مطالبی که در اين مجموعه قرار داده ام کمتر جنبه تئوری و بيشتر جنبه
کاربردی داشته باشند تا استفاده کننده اين مجموعه بعد از مطالعه آن بتواند آهنگهای مورد
نظرش را در هر يک از اين سبکها بسازد.
هر فصل از اين مجموعه به يکی از سبکهای رايج موسيقی اختصاص دارد. در هر فصل ابتدا
شما را با نمونه های برجسته آهنگهای موجود درآن سبک آشنا نموده ام. سپس ساختار و
مشخصات تکنيکی و موسيقايی آن سبک را با دقت و جزييات زياد توضيح داده ام. مشخصات
ساختاری و ترانه نويسی و ريتم سازی و ملودی نويسی و آکوردهای مورد استفاده در هر
سبک را تا حد امکان کامل توضيح داده ام.
در مورد سبکهای پاپ – هيپ هاپ – کانتری-هاوس و ترانس پروژه های کاربردی ساخت
آهنگ ارائه داده ام.تا خواننده اين کتاب با مراحل ساخت آهنگ در اين سبکها از نزديک آشنا
شود. در مورد ساير سبکها مانند جاز و راک و فولک و بلوزو آر اند بی پروژه ساخت ارائه
نداده ام اما توضيحات آنچنان واضح وکاربردی است که خواننده با اندک دانش موسيقی بتواند
آهنگ خود در اين سبکها را بسازد.
اين مجموعه برای افرادی که بتازگی در عرصه ساخت آهنگ قدم نهاده اند يک مرجع کامل و
کاربردی است که به ايشان امکان می دهد ساخت آهنگ را به روشی سازمان يافته و حرفه ای
ادامه دهند. با اين وجود مجموعه آنچنان غنی و پر محتوی تهيه شده که حتی افراد با تجربه در
زمينه ساخت آهنگ نيز می توانند نکات ارزنده و بسيار مفيدی را در مورد سبک دلخواهشان
بدست آورند.
برای استفاده بهينه از اين مجموعه لازم است تا خواننده درک حرفه ای از اصول موسيقی و
آهنگسازی داشته باشد. در اين زمينه توصيه می کنم که چهار مجموعه ديگر تهيه شده توسط
اينجانب را همزمان با اين مجموعه مطالعه نماييد. " جعبه آموزش ساخت و تنظيم موسيقی "
" جعبه اموزش تنظيم حرفه ای موسيقی " " جعبه آموزش ساخت ريتم در موسيقی " " همه
چيز در باره استوديوی موسيقی خانگی "

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

خرید,فروش,کتاب,آموزش,فارسی,تصویری,جعبه آموزش,آموزش آهنگسازی در سبکهای پاپ، هیپ هاپ رپ،ترنس،هاوس،بلوز،جاز،راک و
clear-bug-div
محصولات پیشنهادی ما به شما
آموزش فارسی تکنیکها و ترفندهای کیوبیس 9 cubase
آموزش فارسی تکنیکها و ترفندهای کیوبیس 9 cubase
29,000تومان
15,000تومانملودیکا یاماها آکبند Yamaha P37D 37-Key Pianica
ملودیکا یاماها آکبند Yamaha P37D 37-Key Pianica
740,000تومان
690,000تومانفروش ملودیکا یاماها آکبند Yamaha P-32D Melodica
فروش ملودیکا یاماها آکبند Yamaha P-32D Melodica
350,000تومان
339,000تومانوی اس تی سینتی سایزر فضاساز سینتی سایزر Audiofier Abstrung v1.1
وی اس تی سینتی سایزر فضاساز سینتی سایزر Audiofier Abstrung v1.1
15,800تومان
12,800تومانوی اس تی پری امپ گیتار AXP SoftAmp PSA v.1.0.02
وی اس تی پری امپ گیتار AXP SoftAmp PSA v.1.0.02
2,800تومان
1,000تومانوی اس تی استرینگ ترکی عربی هندی Ultimate Pro Oriental Strings
وی اس تی استرینگ ترکی عربی هندی Ultimate Pro Oriental Strings
6,800تومان
5,800تومانوی اس تی سازهای ارکسترال Sonokinetic Maximo
وی اس تی سازهای ارکسترال Sonokinetic Maximo
22,000تومان
9,800تومانوی اس تی سازهای ارکسترال Sonokinetic Maximo
وی اس تی سازهای ارکسترال Sonokinetic Maximo
22,000تومان
9,800تومانوی اس تی گرند پیانو طلایی Production Voices Production Grand Gold V.1.1.16
وی اس تی گرند پیانو طلایی Production Voices Production Grand Gold V.1.1.16
42,000تومان
27,000تومانوی اس تی پیانو سیلور Production Voices Production Grand LE
وی اس تی پیانو سیلور Production Voices Production Grand LE
15,000تومان
9,800تومانوی اس تی گرند پیانو یاماها Yamaha C7 Production Platinum v1.1.16
وی اس تی گرند پیانو یاماها Yamaha C7 Production Platinum v1.1.16
85,000تومان
79,000تومانوی اس تی کر و همخوانی Strezov Sampling Storm Choir 2
وی اس تی کر و همخوانی Strezov Sampling Storm Choir 2
50,000تومان
42,800تومانوی اس تی جدید ارکسترال ProjectSAM Symphobia 2 v1.5
وی اس تی جدید ارکسترال ProjectSAM Symphobia 2 v1.5
18,000تومان
15,300تومانوی اس تی گیتار بیس Dan Dean Signature Bass Collection
وی اس تی گیتار بیس Dan Dean Signature Bass Collection
3,000تومان
1,700تومانوی اس تی سازهای ارکسترال Project Sam Orchestral Essentials 2
وی اس تی سازهای ارکسترال Project Sam Orchestral Essentials 2
12,000تومان
8,800تومانوی اس تی بادی برنجی Orchestral Tools Berlin Brass v1.1
وی اس تی بادی برنجی Orchestral Tools Berlin Brass v1.1
110,000تومان
88,000تومانوی اس تی Strezov Sampling WOTAN Male Choir کُر و همخوانی مردان
وی اس تی Strezov Sampling WOTAN Male Choir کُر و همخوانی مردان
4,800تومان
1,800تومانTips tricks FLstudio FARSI آموزش فارسی تکنیکها و ترفندهای اف ال استودیو
Tips tricks FLstudio FARSI آموزش فارسی تکنیکها و ترفندهای اف ال استودیو
50,000تومان
39,800تومانوی اس تی گروه کُر کودکان Strezov Sampling ARVA Children Choir
وی اس تی گروه کُر کودکان Strezov Sampling ARVA Children Choir
4,800تومان
1,000تومانوی اس تی وکال کُر زنان strezov Freyja Female Choir v1.1
وی اس تی وکال کُر زنان strezov Freyja Female Choir v1.1
5,800تومان
2,800تومانمعرفي به يک دوست
 
اين محصول را به دوستتان معرفي كنيد.
کلمات رايج جستجو
dvd فروش هاردی فروش  سونار  لینک مستقیم  vst فروشگاه کیوبیس  vst وی اس تی  میکس مسترینگ  daw flstudio cubase reason  آهنگسازی صدابرداری  خرید فروش ارزان  پلاگین ارزان  ارزان vst  atmosphere  pro tools  Kontakt 5  logic  auto tune  کلارینت  clarinet  cubase  protools  guitar  ایرانی  cubase 6  midi  east west  notion  vocaloid  piano  battery 3  East West Quantum Leap  kontakt  art vista  native instruments  Miroslav Philharmoni  omnisphere  la  trilian  virtual guitarist  morphestra  vst  nexus  کیوبیس  sibelius  کتاب  Omnispher  Komplete  iZotope Ozone  ریتم  Steinberg Virtual Guita  omni  styl  stylus  امنیسفر  mac  native  la scoring  gold  drum  درام  ATMOSPHER  philharmonik  La Scoring Strings  sonar  studio one  پیانو  Vengeance  sty  نکسوز  cubase6  East West Quantum Le  ilya  elastik  ueberschall  la string  پلاگین  sonivox  stylus rmx  loop  ableton  sonar x1  Ivory  Vir2 Electri6ity  vienna  halion  Superior Drummer  Drummer  دانلود  ez drumer  RA  izotop  Nexus 2.2  cakewalk  bass  giant  kontact  veng  superior  گیتار  آموزش  reason  refill  quantum  violin  RealGuitar  8 dio  hypersonic  trance  guitar pro  Musiclab Real Guitar 2.  electric guitar  Best Service  Akoustik Piano  native instrument  رپ  string  nuendo  Vir2 Electri6ity با کیف  پکیج کامل Trilian تریلی  violence  best  symphobia  bfd2  Garritan Stradivari  BFD  vsl  musiclab  فروش vst  real  Ominisphere  Spectrasonics Omnisp  خرید پستی  ethno world  ethno  real guitar  سنتور  میکس و مستر  drums overkill  colossus  shahrzad  vir2  هایپر سونیک  هیپ هاپ  تار  شرقی  ریل گیتار  کیوبیس  نکسوز  فروش vst  خرید vst  native instruments k  فروش وی اس تی  cubase 7  trilogy  Ez Drummer  Ako  RmX  Ez  east  darbuka  Hollywood  Best Service Galaxy  Galaxy  massive  dubstep  alchemy  atm  Ilya Efimov Nylon Gu  miroslav  Avid Sibelius  hip hop  DJ  فلوت  QUANTUM Leap RA  ueber  addictive  بوزوکی  تریلوژی  درام bfd  اتمسفر  poetic  Symphonic Orchestra  cubase5  chris hein  hein  Vsampler  omn  rig  art  platinum  korg  Native Instruments s  میدی  fl studio  ezdrummer  trillian  choir  افکت  Virtual  omnis  Akoustik  sultan  Ilya Efimov Acoustic  فروش وی اس تی  sylenth  FL  xln  steinberg  studio drummer  nex  Ultra Focus  real guitar 3  wave  izotope  East West Ra  kontak  ez keys  West  spectrasonics  vir2 instruments  cubase 5  eastwest  cello  grand  هایپرسونیک  فروش سمپل آهنگسازی  rap  Yamaha  Santur  melodyne  ویلون  harmonica  Vocal  hyper  rock solid  ReFX  Session  sampla  cubase 7  sonar x2  komplete 8  halion sonic  Techno  Native Instruments Kont  ven  master  mix  plugin  r&b  زنبورک  roland  action  flute  waves  sample  کارت صدا  komplete 7  ویولن  plug  cinesamples  PLUG SOUND  quantum leap  کر  z3ta  symphobia 2  سنتی  vi  vir  synth  8dio  SaxLab  Stylus RMX Full Expansi  كيوبيس  Komplete 9  سینتی سایزر  آموزش کیوبیس  fx  xtreme  Reaktor  Rob Papen  world  AutoTune  drums  ProjectSAM  Addictive Drums  Halion 3.5  SYLENTH 1  adob audition  ominespher  electri6  Symphonic  instruments  تغییر گام و تن وکال Akai Professional PitchRight  تریلیان  logic pro  logic pro 9  Bouzouki  uad  electri6ity  expansion  tune  گیتار الکتریک  متال  FM8  فروش وی اس تی  آموزش cubase  zero  hiphop  سورس  REVERB  kick  new york  strings  sax  پرکاشن  vivace  sonokinetic  omnisfer  East West Symphonic  ساکسیفون  LATIGO  leap ra  magix  8Dio Adagio Violins  Vir2 Instruments VI  hyper sonic  Ilya Efimov  zebra  van  orchestral  battery  کیوبیس6  Big Fish  آموزش اف ال  آموزش fl  kon  ominsphere  اکوستیک پیانو Akoustik  orchestra  cubase7  استایلوس  sonic  Nexus 2.2 Full expans  بهترین درام  voice  atmos  بیس  مسترینگ  sound effect  soundiron  scarbee  تنظیم  سونار  \پیانو  بسته آموزشی فارسی اف  acoustic guitar  damage  titan  Cinematic  adagio  synthmaster  epic  وی اس تی پیانو  orient  latin  loop master  raging  chris hein bass  broomstick bass  ueberschall elastik  ezkey  Galaxy II Piano  گيتار  bela d media  legend  giga  لوپ  Style  percussion  پروتولز  ozon  massiv  antares  avox  Blue  ozone  ethno world 5  east west bass  امینسفر  turk  Sampletank  کیوبیس7  EastWest Quantum Lea  کانتکت  سازهای بادی  Best Service Chris h  violon  Cakewalk Drummer 3 v  Session Horns  Waves Complete v7  Vir2 Instruments Vio  vienna 3 symphonic c  Stylus RMX Full Expa  فیلم آموزشی همراه با  nectar  سمپل  fazioli  سایلنت  silent  sultan String  la scorin  هایپرسونیک 2 Hypersonic  کیوبیس 6  chris  امنیسفر Spectrasonics O  Orient world  kontakt5  EZ Drummer Full EXPan  synthogy  trumpet  کمانچه  akoustic piano  la scoring string  ACTION STRINGS  ریزن  prominy  Big  ترکی  استرینگ  استرینگ ترکی  ماندولین  اف ایکس  atmo  pad  نکسوس  gladiator  vir2 syntAX  oboe  viena  دف  Shahrazad  ویالون  ویولون  dub step  اف ال  fill  konta  ارکستر  ez drum  big fish audio  absynth  harp  طبیعی ترین وی اس تی سمپ  تیون  میکس و مسترینگ  om  wusik station  strum  Ik  تمبک  bigfish  stradivari solo  steinberg virtual gu  dio  battery 4  طبیعت  perc  heavyocity damage  T-RACKS  فیلارمونیک  Steinberg Groove Agent  philarmonik  Choirs  t racks  battery4  ارگ  سه تار  VI.ONE  fl studio 11  لوپ ترنس  funk  nomad  vir 2  Sultan Strings  soltan  sampler  grand piano  accordions  LA SCORE STRING  نی  مک  Wizoo  Liquid  Hypersonic 2  RealLPC  Mixcraft 5  TAR  نت  دانلود رایگان  Virtual Guitarist El  addictive drum  tank  vegence  Sytrus  لوپ ترکی  adagio cellos  5000  tom  Synergy X  sonok  ایزوتوپ ازون  Prominy SC Electric  sonokinetic kemence  violan  کنتاکت  steinberg cubase  Native Instruments M  steinway  mixosaurus  East West Symphonic Orc  base  وکال  Requiem Professional  ایزوتوپ  BBC Sound Effects  la s  mandolin  اموزش میکس و مسترینگ  Cinematic Strings 2  FabFilter  جعبه آموزش  سمپل ایرانی  اموزش  basis  ونجنس  direct guitar 3  santoor  acoustic legend hd  کیوبیس 7  Panflute  Shahrazad طبیعی ترین قر  EASTWEST QUANTUM LEAP S  berlin  Kontakt player  Spitfire  خرید وی اس تی  acoustic bass  ample sound  نت میدی  LA String 2  تغییر گام Ùˆ تن وکال Akai Professional PitchRight  cuba  vst سازهای ایرانی  ترومپت  viol  Native Instruments P  The Elements Of Tran  guitar bass  ample  ample sound AGM  ebow  sonik  eth  مستر  pop  میکس  dance  Ultimate Santoor  USB-eLicenser  electric  ableton live  Ample Guitar  جعبه آموزش فارسی میک  فیلم  harmonik  sonokinetic sultan s  درام اکوستیک  ورژن جدید Kontakt 5.2  میکروفن  جعبه  اکوستیک پیانو  ترنس  reflektor  batter  جدیدترین نسخه مسترینگ W  abbey  Kontakt 5.0.3  BFD3  لا استرینگ  virtual guitar  Berlin WoodWinds v1.  berlin woodwinds  organ  sonar x3  الکتریک  آموزش مسترینگ وکال  stylu  batt  تکنو  Superior Drummer2  داب استپ  Hip-hop Brass  funk guitar  la strings  وینجنس  key  aco  آموزش میکس و مستر  karaoke  پکیج کامل  thin  StudioLinkedVST  سمپل سینه زنی  drum mic  راک  AcousticsampleS Bass  Guitar pro 6  Ilya Efimov LP Guita  Camel Audio  iris  پد  wobble  عربی  سازهای ایرانی  آموزش تنظیمات گیتار  the trumpet  str  Soundiron Acoustic S  not  آکوستیک پیانو  اکوستیک  Dobro  hybrid  fazi  اموزش اهنگسازی  گیتار بیس  fxpansion  sco  Kontakt 5.2  8dio studio  albion  sheva  atmosfer  PettinHouse  Stylus RMX Expansi  Ilya Efimov Modern B  PianoWave Steinway B  Piano kontakt  Soundiron The Musiqu  Spitfire Audio Albio  خرید سمپل آهنگسازی  ساز برنجی  وی اس تی های سبک ترنس  si string  drum lab  Chris Hein Harmonica  cubase le ai  ساز حرفه ایی  وی اس تی گیتار  col  طبیعی  دانلود کیوبیس  سینت  Ueberschall Elastik Reg  kontakt vienna