کانال کیوبیس در تلگرام را دنبال کنید
جعبه آموزش فارسی سمپلر کانتکت Native instrument Kontakt 5 - فروشگاه آنلاین اینترنتی کیوبیس
دسته بندی محصولات
دسته بندی بر اساس کمپانی
آموزش فارسی خوانندگی پاپ
رهگیری مرسولات پستی
  • بعد از ارسال سفارش کد رهگیری پستی 20 رقمی در ایمیلی با عنوان وضعیت سفارش به ایمیل شما ارسال میگردد . با کلیک بر روی "رهگیری سفارشات" و وارد نمودن کد رهگیری 20 رقمی پستی از آخرین موقعیت و وضعیت سفارش ارسال شده خود به طور آنلاین مطلع شوید

جعبه آموزش فارسی سمپلر کانتکت Native instrument Kontakt 5

جعبه آموزش فارسی سمپلر کانتکت Native instrument Kontakt 5
جعبه آموزش فارسی سمپلر کانتکت Native instrument Kontakt 5
35,000تومان 31,500تومان 
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  

کتاب + 10 ساعت فیلم آموزشی فارسی
برای اولین بار در ایران آموزش حرفه ای و کامل فارسی کار با سمپلر مشهور کانتکت Kontakt 5 برای شما هنرجویان عزیز منتشر شد

جعبه آموزش فارسی سمپلر کانتکت Native instrument Kontakt 5

برای اولین بار در ایران آموزش حرفه ای و کامل فارسی کار با سمپلر مشهور کانتکت Kontakt 5 برای شما هنرجویان عزیز منتشر شد

 جعبه آموزش فارسی سمپلر کانتکت Native instrument Kontakt 5

در اين مجموعه آموزش اصولی و حرفه ای کانتکت 5  به فارسی همراه با کتاب و فیلم در اختيار شما قرار داده شده است تا بتوانيد از
همه امكانات گسترده نهفته در سمپلر کانتکت Kontakt 5 به بهترين شكل ممكن و به روش حرفه اي
استفاده نماييد و بدون شك بعد از مطالعه مطالب اين مجموعه و ديدن فيلمهاي آموزشي
صداهايي با كيفيت و استانداردهاي بين المللي خواهيد ساخت

برای اولین بار در ایران کار حرفه ای و اصولی و تمام نکات نهفته و ندانسته ی خود در مورد کانتکت 5 را با این مجموعه آموزشی در قالب یک کتاب و 10 ساعت فیلم آموزشی به زبان شیرین فارسی تجربه کنید و بیاموزید

تالیف داریوش فرسایی

فهرست و عناوین آموزشی فارسی کار با کانتکت 5 :

فهرست
مقدمه .................................................................................................................................................... 16
18 ................................................................................................................................................... فصل 1
آشنايي با برنامه .................................................................................................................................. 18
نصب و تنظيم برنامه .......................................................................................................................... 18
19 .............................................................................................................. stand‐alone مد عملياتي
19 ................................................................................................................ audio تنظميات برگه
20 ................................................................................................................... MIDI تنظميات برگه
20 ......................................................................................................................... plug‐in مد عملياتي
عناصر رابط كاري برنامه .................................................................................................................... 21
21 ....................................................................................................................................... info پانل
21 ......................................................................................................................... knobs گردونه ها
22 ....................................................................................................................... buttons دكمه ها
منوهاي كشويي ............................................................................................................................. 22
نوارهاي پيمايش ............................................................................................................................ 22
فيلدهاي عددي............................................................................................................................. 22
22 ......................................................................... presets ذخيره و بار گذاري تنظميات آماده
23 ..................................................................................................................... MIDI learn ويژگي
23 .............................................................................................................................. kontakt معماري
بلوكهاي سازنده ............................................................................................................................. 24
KONTAK 5 4
روال توليد صدا در برنامه ............................................................................................................. 24
27 ................................................................................................................................................... فصل 2
27 ............................................................................................................ Kontakt پنجره اصلي برنامه
قسمت هاي اصلي ............................................................................................................................... 27
28 ............................................................................................................. main control panel نوار
28 ............................................................................................................................................ file منوي
30 ............................................................................................................................ options پنجره
30 ......................................................................................................................................purge منوي
نمايشگرهاي عملكرد سيستم ..................................................................................................... 31
32 ........................................................................................................... minimized view دكمه
پنجره رك برنامه ................................................................................................................................ 32
32 ...................................................................................................................... multi رك در وضعيت
32 ............................................................................................................................ multi rack نوار
33 ..................................................................................................................... multi script دكمه
33 ..................................................................................................................................... aux دكمه
33 .................................................................................................. instrument header قسمت
33 .....................................................................................................................................edit دكمه
نماد وسيله ..................................................................................................................................... 33
33 ....................................................................................................................... quick load منوي
نام وسيله ....................................................................................................................................... 34
پيكانهاي سمت راست نام وسيله ............................................................................................... 34
جعبه آموزش
٥
34 ................................................................................................................................ output فيلد
34 ............................................................................................................................... MIDI ch فيلد
34 ................................................................................................................................. voices فيلد
34 ...................................................................................................................................... max فيلد
35 .............................................................................................................................. purge منوي
35 ............................................................................................................................. memory فيلد
35 ................................................................................................................................... tune دكمه
35 ............................................................................................................................. remove دكمه
35 ......................................................................................................................... min/ max دكمه
35 ............................................................................................. performance view‐pv دكمه
35 ............................................................................................... instrument edit رك در وضعيت
36 ..................................................................................................................................... exit دكمه
36 .................................................................................................................................. group فيلد
36 .............................................................................................................. edit all groups دكمه
36 ............................................................................................................. undo/redo دكمه هاي
36 ....................................................................................................................... quick save دكمه
36 ..................................................................................... prev/next instrument دكمه هاي
37 ........................................................................................................ instrument header نوار
37 ....................................................................................................................... editor دكمه هاي
37 ............................................................................................................................. source قسمت
37 ................................................................................................................................. mod قسمت
37 ........................................................................................................... group insert fx قسمت
KONTAK 5 6
37 ........................................................................................................................ amplifier قسمت
37 .................................................................................................. modulation router قسمت
38 ..................................................................................................... instrument buses قسمت
38 .............................................................................................................. insert effects قسمت
38 ................................................................................................................. send effects قسمت
38 .................................................................................................................. modulation قسمت
38 ........................................................................................................ instrument options پنجره
لود نمودن و ايجاد وسايل ................................................................................................................. 38
ايجاد يك وسيله جديد توليد صدا ................................................................................................... 39
39 ........................................................................................................................ master editor پانل
40 ......................................................................................................................... Master tempo
40 .............................................................................................................................. Metronome
40 .............................................................................................................................. Master tune
41 ....................................................................................................................... Reference tone
41 ....................................................................................................... on screen keyboard پنجره
42 ................................................................................................................................................... فصل 3
حوزه ها و كار در پنجره ....................................................................................................................... 42
42 .............................................................................................................................. Mapping editor
امكانات پانل ........................................................................................................................................ 42
نسبت دادن دستي سمپلها ............................................................................................................... 43
نسبت دادن خودكار سمپلها ............................................................................................................. 44
جعبه آموزش
٧
تنظيمات حوزه ها ............................................................................................................................... 44
تغيير پارامترها در نوار وضعيت ................................................................................................... 44
45 ...................................................................................................................... Keyboard range
45 .......................................................................................................................... velocity range
45 ...................................................................................................................................... root key
45 ....................................................................................................................................... Volume
45 ................................................................................................................................................ Pan
45 ............................................................................................................................................. Tune
تغيير پارامترها به روش گرافيكي ............................................................................................... 45
46 ................................................................................................... MIDI تغيير پارامترها از طريق
46 ..................................................................................................................... mapping editor نوار
49 ................................................................................................................................................... فصل 4
گروهها و كار در پنجره ......................................................................................................................... 49
49 ................................................................................................................................... Group editor
50 .......................................................................................................................... group editor پانل
50 ................................................................................................................. control header نوار
50 .............................................................................................................. edit all groups دكمه
51 ................................................................................................................ group selector فيلد
51 .....................................................................................................................................edit دكمه
51 ...................................................................................................................... group solo دكمه
51 ............................................................................................................... select by midi دكمه
51 .................................................................................................. create empty group دكمه
KONTAK 5 8
قسمت ليست گروهها ................................................................................................................... 52
52 .................................................................................................................. voice groups دكمه
53 .................................................................................................. group start options تنظيمات
55 ................................................................................................................................................... فصل 5
55 .................................................................................................................................... Browser پانل
56 ......................................................................................................................................... FILES برگه
57 .............................................................................................................................. refresh دكمه
57 ............................................................................................ instrument navigator قسمت
57 .................................................................................................................... audition strip نوار
به برنامه ..................................................................... 58 native وارد نمودن فايلهايي غير از
58 .................................................................................................................................. libraries برگه
59 ................................................................................................................................ database برگه
تنظيم معيارها و مشخصات ......................................................................................................... 60
61 .................................................................................................................................. monitor برگه
61 ........................................................................................................................................ Groups
62 ........................................................................................................................................... Zones
62 ................................................................................................................................. Parameter
62 ......................................................................................................................................... Engine
62 ................................................................................................................................. modules برگه
62 ......................................................................................................................................... Effects
63 ........................................................................................................................................... Filters
جعبه آموزش
٩
63 ............................................................................................................................... Modulators
63 ........................................................................................................................... automation برگه
63 ................................................................................................................ soft takeover دكمه
64 ......................................................................................................... Quick load catalog ويژگي
ايجاد يك كاتالوگ از اطلاعات ......................................................................................................... 65
استفاده از اطلاعات داخل كاتالوگ .................................................................................................. 65
67 ................................................................................................................................................... فصل 6
67 .................................................................................................. Source , Amplifier واحد هاي
مدهاي اجرايي وسيله ......................................................................................................................... 67
68 ............................................................................................................................................ Sampler
68 ....................................................................................................................................... Reverse
69 ...................................................................................................................................... Tracking
69 .............................................................................................................................................. MIDI
69 ........................................................................................................................ Release trigger
69 ................................................................................................................................................ HQI
69 ..................................................................................................................................................... DFD
70 ............................................................................................................................... Tone machine
71 ............................................................................................................................... Time machine
71 ........................................................................................................................... Time machine II
71 ...................................................................................................................... Time machine pro
71 ............................................................................................................................... Beat machine
72 ............................................................................................................................. S1200 machine
KONTAK 5 10
72 ........................................................................................................................... MP60 MACHINE
72 ............................................................................................................................... Amplifier واحد
74 ................................................................................................................................................... فصل 7
پردازش سيگنالها در برنامه.................................................................................................................. 74
74 .................................................................................................................. Group insert effects
75 ........................................................................................................................ Bus insert effects
75 .................................................................................................................. Instrument insert fx
76 ......................................................................................................... Instrument send effects
كار با افكتها ....................................................................................................................................... 76
پارامترهاي مشترك ماژول ها ..................................................................................................... 76
77 .............................................................................................. output پردازش سيگنالها در بخش
افكت ها و فيلترها ............................................................................................................................... 77
77 ................................................................................................................................................ EQs
78 ................................................................................................................................... Compressor
78 .............................................................................................................. Feedback compressor
78 ............................................................................................................................. Solid bus comp
79 .............................................................................................................................................. Limiter
79 ......................................................................................................................... Transient master
79 .............................................................................................................................. Tape saturator
79 ........................................................................................................................................ Distortion
79 ...................................................................................................................................................LO‐FI
جعبه آموزش
١١
79 ....................................................................................................................................... Saturation
80 ............................................................................................................................................. Cabinet
80 ......................................................................................................................................... Skreamer
80 ............................................................................................................................................... Twang
80 ............................................................................................................................................. Rotator
80 ........................................................................................................................... Stereo modeller
80 ......................................................................................................................... Surround panner
80 .................................................................................................................................................. Delay
81 .............................................................................................................................................. Chorus
81 ............................................................................................................................................. Flanger
81 ............................................................................................................................................... Phaser
81 ................................................................................................................................... Convolution
81 .............................................................................................................................................. Reverb
81 ............................................................................................................................................... Gainer
82 ............................................................................................................................................ Inverter
82 ..................................................................................................................................... Send levels
فيلترها ................................................................................................................................................. 82
82 ........................................................................................................................ Lowpass filters
82 ......................................................................................................................... Highpass filter
82 ...................................................................................................................... Bandpass filters
82 .................................................................................................................... Peak/notch filter
83 ................................................................................................................................ Multi filter
KONTAK 5 12
83 ............................................................................................................................... Effect filter
83 ......................................................................................................................................... AET filter
83 ........................................................................................................................... lowpass فيلترهاي
83 .......................................................................................................................................... SV LP1
83 .......................................................................................................................................... SV LP2
83 .......................................................................................................................................... SV LP4
84 ................................................................................................................................ Ladder LP1
84 ................................................................................................................................ Ladder LP2
84 ................................................................................................................................ Ladder LP3
84 ................................................................................................................................ Ladder LP4
84 ......................................................................................................................................... AR LP2
84 ......................................................................................................................................... AR LP4
84 .................................................................................................................................... AR LP2/4
84 .................................................................................................... Legacy LP1‐LP2‐LP4‐LP6
85 ................................................................................................................. high pass فيلترهاي نوع
85 ............................................................................................................... band pass فيلترهاي نوع
85 .......................................................................................................... peak/ notch فيلترهاي نوع
86 .......................................................................................................................... multi فيلترهاي نوع
86 .......................................................................................................... effect filters فيلترهاي نوع
86 ................................................................................................................................ FormantI‐ii
86 ......................................................................................................................................... Phaser
جعبه آموزش
١٣
86 ................................................................................................................................ Vowel A‐ B
87 ................................................................................................................................................... فصل 8
87 ................................................................................................................. modulation مدولاسيون
منابع مدولاسيون - واحدهاي كنترلي ........................................................................................... 88
هدفهاي مدولاسيون ........................................................................................................................... 89
نسبت دادن واحدهاي مدولاسيون .................................................................................................. 89
حذف ارتباط واحد مدولاسيون با يك پارامتر ............................................................................... 90
90 .................................................................................................................................. Envelopes
91 .............................................................................................................................................. LFOs
91 ..................................................................................................................... External sources
91 ......................................................................................................................................... Others
91 ....................................................................................................................................... Envelopes
91 ......................................................................................................................................... AHDSR
92 ............................................................................................................................................... DBD
92 .................................................................................................................. Flexible envelope
92 ................................................................................................................................................... LFOs
92 ......................................................................................................................................... OTHER
92 ............................................................................................................. 32‐ STEP modulator
93 ................................................................................................................. Envelope follower
93 ............................................................................................................................................. Glide
93 ..................................................................................................................... External sources
94 ................................................................................................................................................... فصل 9
KONTAK 5 14
94 ................................................................................................................................. Outputs بخش
كنترلها و پارامترهاي كانالها.............................................................................................................. 95
درج افكت بر كانالهاي ميكس .......................................................................................................... 96
كنترل جريان صداي هر وسيله از گروهها تا ميكسر ................................................................... 97
98 .................................................................................................................. Aux كاربرد كانالهاي نوع
كنترل شدت و پن صداي كانالها ................................................................................................ 99
خروجي ها در برنامه به روش مستقل ....................................................................................... 99
100 ............................................................................................................................................. فصل 10
اديت محتوي سمپلها و پنجره ........................................................................................................ 100
100 ................................................................................................................................. Wave editor
ديدن و شنيدن محتوي سمپل ها .......................................................................................... 101
ايجاد و اديت لوپها...................................................................................................................... 101
101 .................................................................................................................. slice ايجاد برشهاي
101 ........................................................................................... zone envelopes ايجاد و اديت
ايجاد اديتهاي غير تخريبي بر سمپل ها ................................................................................ 102
102 .......................................................................................................... wave editor ساختار پانل
نوار وضعيت ...................................................................................................................................... 103
نوار ابزار ............................................................................................................................................. 104
ناحيه نمايش شكل موج سمپل .................................................................................................... 104
105 .......................................................................................................................................... grid پانل
106 .................................................................................................................................. Fix mode
جعبه آموزش
١٥
106 .............................................................................................................................. Auto mode
اديت برشها بروش دستي........................................................................................................... 106
107 ....................................................................................................................sample editor برگه
107 ........................................................................................................................... sync/ slice برگه
108 ..................................................................................................... beat amchine استفاده از
108 .................................................................................................... time machine استفاده از
نسبت دهي دستي برشها .......................................................................................................... 109
نسبت دهي برشها بروش خودكار ............................................................................................ 109
110 ....................................................................................................................... sample loop برگه
111 ................................................................................................................ zone envelopes برگه
نسبت دادن و انتخاب منحني ها ............................................................................................ 111
113 ............................................................................................................................................. فصل 11
لود نمودن و ايجاد .............................................................................................................................. 113
113 ........................................................................................................................ Instrument bank
قرار دادن وسايل داخل بانك ......................................................................................................... 114
تنظيمات بانك ................................................................................................................................. 114
اديت وسايل داخل بانك ................................................................................................................. 115
ارسال پيام براي تغيير وسيله توليد صدا ..................................................................................... 115
116 ........................................................................................................................... pv كاربرد رابطهاي
به هر يك از وسايل ............................................................. 116 midi اختصاص دادن يك تراك
117 ................................................................................... kontakt استفاده از چند خروجي برنامه
ساخت يك ساز جديد .....................................................................................................................

 

 

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

آموزش فارسی کنتاکت,آموزش کنتاکت,آموزش کانتکت,آموزش فارسی کانتکت,آموزش kontakt,آموزش فارسی kontakt
clear-bug-div
محصولات پیشنهادی ما به شما
کارگاه آموزش فارسی آکوردها،ملودی ،هارمونی و کنترپوان برای آهنگسازان
کارگاه آموزش فارسی آکوردها،ملودی ،هارمونی و کنترپوان برای آهنگسازان
30,000تومان
27,000تومانآموزش فارسی تکنیکها و ترفندهای کیوبیس 9 cubase
آموزش فارسی تکنیکها و ترفندهای کیوبیس 9 cubase
29,000تومان
15,000تومانملودیکا یاماها آکبند Yamaha P37D 37-Key Pianica
ملودیکا یاماها آکبند Yamaha P37D 37-Key Pianica
740,000تومان
690,000تومانفروش ملودیکا یاماها آکبند Yamaha P-32D Melodica
فروش ملودیکا یاماها آکبند Yamaha P-32D Melodica
350,000تومان
339,000تومانوی اس تی سینتی سایزر فضاساز سینتی سایزر Audiofier Abstrung v1.1
وی اس تی سینتی سایزر فضاساز سینتی سایزر Audiofier Abstrung v1.1
15,800تومان
12,800تومانوی اس تی پری امپ گیتار AXP SoftAmp PSA v.1.0.02
وی اس تی پری امپ گیتار AXP SoftAmp PSA v.1.0.02
2,800تومان
1,000تومانوی اس تی استرینگ ترکی عربی هندی Ultimate Pro Oriental Strings
وی اس تی استرینگ ترکی عربی هندی Ultimate Pro Oriental Strings
6,800تومان
5,800تومانوی اس تی سازهای ارکسترال Sonokinetic Maximo
وی اس تی سازهای ارکسترال Sonokinetic Maximo
22,000تومان
9,800تومانوی اس تی سازهای ارکسترال Sonokinetic Maximo
وی اس تی سازهای ارکسترال Sonokinetic Maximo
22,000تومان
9,800تومانوی اس تی گرند پیانو طلایی Production Voices Production Grand Gold V.1.1.16
وی اس تی گرند پیانو طلایی Production Voices Production Grand Gold V.1.1.16
42,000تومان
27,000تومانوی اس تی پیانو سیلور Production Voices Production Grand LE
وی اس تی پیانو سیلور Production Voices Production Grand LE
15,000تومان
9,800تومانوی اس تی گرند پیانو یاماها Yamaha C7 Production Platinum v1.1.16
وی اس تی گرند پیانو یاماها Yamaha C7 Production Platinum v1.1.16
85,000تومان
79,000تومانوی اس تی کر و همخوانی Strezov Sampling Storm Choir 2
وی اس تی کر و همخوانی Strezov Sampling Storm Choir 2
50,000تومان
42,800تومانوی اس تی جدید ارکسترال ProjectSAM Symphobia 2 v1.5
وی اس تی جدید ارکسترال ProjectSAM Symphobia 2 v1.5
18,000تومان
15,300تومانوی اس تی گیتار بیس Dan Dean Signature Bass Collection
وی اس تی گیتار بیس Dan Dean Signature Bass Collection
3,000تومان
1,700تومانوی اس تی سازهای ارکسترال Project Sam Orchestral Essentials 2
وی اس تی سازهای ارکسترال Project Sam Orchestral Essentials 2
12,000تومان
8,800تومانوی اس تی بادی برنجی Orchestral Tools Berlin Brass v1.1
وی اس تی بادی برنجی Orchestral Tools Berlin Brass v1.1
110,000تومان
88,000تومانوی اس تی Strezov Sampling WOTAN Male Choir کُر و همخوانی مردان
وی اس تی Strezov Sampling WOTAN Male Choir کُر و همخوانی مردان
4,800تومان
1,800تومانTips tricks FLstudio FARSI آموزش فارسی تکنیکها و ترفندهای اف ال استودیو
Tips tricks FLstudio FARSI آموزش فارسی تکنیکها و ترفندهای اف ال استودیو
50,000تومان
39,800تومانوی اس تی گروه کُر کودکان Strezov Sampling ARVA Children Choir
وی اس تی گروه کُر کودکان Strezov Sampling ARVA Children Choir
4,800تومان
1,000تومانمعرفي به يک دوست
 
اين محصول را به دوستتان معرفي كنيد.
کلمات رايج جستجو
dvd فروش هاردی فروش  سونار  لینک مستقیم  vst فروشگاه کیوبیس  vst وی اس تی  میکس مسترینگ  daw flstudio cubase reason  آهنگسازی صدابرداری  خرید فروش ارزان  پلاگین ارزان  ارزان vst  atmosphere  pro tools  Kontakt 5  logic  auto tune  کلارینت  clarinet  cubase  protools  guitar  ایرانی  cubase 6  midi  east west  notion  vocaloid  piano  battery 3  East West Quantum Leap  kontakt  art vista  native instruments  Miroslav Philharmoni  omnisphere  la  trilian  virtual guitarist  morphestra  vst  nexus  کیوبیس  sibelius  کتاب  Omnispher  Komplete  iZotope Ozone  ریتم  Steinberg Virtual Guita  omni  styl  stylus  امنیسفر  mac  native  la scoring  gold  drum  درام  ATMOSPHER  philharmonik  La Scoring Strings  sonar  studio one  پیانو  Vengeance  sty  نکسوز  cubase6  East West Quantum Le  ilya  elastik  ueberschall  la string  پلاگین  sonivox  stylus rmx  loop  ableton  sonar x1  Ivory  Vir2 Electri6ity  vienna  halion  Superior Drummer  Drummer  دانلود  ez drumer  RA  izotop  Nexus 2.2  cakewalk  bass  giant  kontact  veng  superior  گیتار  آموزش  reason  refill  quantum  violin  RealGuitar  8 dio  hypersonic  trance  guitar pro  Musiclab Real Guitar 2.  electric guitar  Best Service  Akoustik Piano  native instrument  رپ  string  nuendo  Vir2 Electri6ity با کیف  پکیج کامل Trilian تریلی  violence  best  symphobia  bfd2  Garritan Stradivari  BFD  vsl  musiclab  فروش vst  real  Ominisphere  Spectrasonics Omnisp  خرید پستی  ethno world  ethno  real guitar  سنتور  میکس و مستر  drums overkill  colossus  shahrzad  vir2  هایپر سونیک  هیپ هاپ  تار  شرقی  ریل گیتار  کیوبیس  نکسوز  فروش vst  خرید vst  native instruments k  فروش وی اس تی  cubase 7  trilogy  Ez Drummer  Ako  RmX  Ez  east  darbuka  Hollywood  Best Service Galaxy  Galaxy  massive  dubstep  alchemy  atm  Ilya Efimov Nylon Gu  miroslav  Avid Sibelius  hip hop  DJ  فلوت  QUANTUM Leap RA  ueber  addictive  بوزوکی  تریلوژی  درام bfd  اتمسفر  poetic  Symphonic Orchestra  cubase5  chris hein  hein  Vsampler  omn  rig  art  platinum  korg  Native Instruments s  میدی  fl studio  ezdrummer  trillian  choir  افکت  Virtual  omnis  Akoustik  sultan  Ilya Efimov Acoustic  فروش وی اس تی  sylenth  FL  xln  steinberg  studio drummer  nex  Ultra Focus  real guitar 3  wave  izotope  East West Ra  kontak  ez keys  West  spectrasonics  vir2 instruments  cubase 5  eastwest  cello  grand  هایپرسونیک  فروش سمپل آهنگسازی  rap  Yamaha  Santur  melodyne  ویلون  harmonica  Vocal  hyper  rock solid  ReFX  Session  sampla  cubase 7  sonar x2  komplete 8  halion sonic  Techno  Native Instruments Kont  ven  master  mix  plugin  r&b  زنبورک  roland  action  flute  waves  sample  کارت صدا  komplete 7  ویولن  plug  cinesamples  PLUG SOUND  quantum leap  کر  z3ta  symphobia 2  سنتی  vi  vir  synth  8dio  SaxLab  Stylus RMX Full Expansi  كيوبيس  Komplete 9  سینتی سایزر  آموزش کیوبیس  fx  xtreme  Reaktor  Rob Papen  world  AutoTune  drums  ProjectSAM  Addictive Drums  Halion 3.5  SYLENTH 1  adob audition  ominespher  electri6  Symphonic  instruments  تغییر گام و تن وکال Akai Professional PitchRight  تریلیان  logic pro  logic pro 9  Bouzouki  uad  electri6ity  expansion  tune  گیتار الکتریک  متال  FM8  فروش وی اس تی  آموزش cubase  zero  hiphop  سورس  REVERB  kick  new york  strings  sax  پرکاشن  vivace  sonokinetic  omnisfer  East West Symphonic  ساکسیفون  LATIGO  leap ra  magix  8Dio Adagio Violins  Vir2 Instruments VI  hyper sonic  Ilya Efimov  zebra  van  orchestral  battery  کیوبیس6  Big Fish  آموزش اف ال  آموزش fl  kon  ominsphere  اکوستیک پیانو Akoustik  orchestra  cubase7  استایلوس  sonic  Nexus 2.2 Full expans  بهترین درام  voice  atmos  بیس  مسترینگ  sound effect  soundiron  scarbee  تنظیم  سونار  \پیانو  بسته آموزشی فارسی اف  acoustic guitar  damage  titan  Cinematic  adagio  synthmaster  epic  وی اس تی پیانو  orient  latin  loop master  raging  chris hein bass  broomstick bass  ueberschall elastik  ezkey  Galaxy II Piano  گيتار  bela d media  legend  giga  لوپ  Style  percussion  پروتولز  ozon  massiv  antares  avox  Blue  ozone  ethno world 5  east west bass  امینسفر  turk  Sampletank  کیوبیس7  EastWest Quantum Lea  کانتکت  سازهای بادی  Best Service Chris h  violon  Cakewalk Drummer 3 v  Session Horns  Waves Complete v7  Vir2 Instruments Vio  vienna 3 symphonic c  Stylus RMX Full Expa  فیلم آموزشی همراه با  nectar  سمپل  fazioli  سایلنت  silent  sultan String  la scorin  هایپرسونیک 2 Hypersonic  کیوبیس 6  chris  امنیسفر Spectrasonics O  Orient world  kontakt5  EZ Drummer Full EXPan  synthogy  trumpet  کمانچه  akoustic piano  la scoring string  ACTION STRINGS  ریزن  prominy  Big  ترکی  استرینگ  استرینگ ترکی  ماندولین  اف ایکس  atmo  pad  نکسوس  gladiator  vir2 syntAX  oboe  viena  دف  Shahrazad  ویالون  ویولون  dub step  اف ال  fill  konta  ارکستر  ez drum  big fish audio  absynth  harp  طبیعی ترین وی اس تی سمپ  تیون  میکس و مسترینگ  om  wusik station  strum  Ik  تمبک  bigfish  stradivari solo  steinberg virtual gu  dio  battery 4  طبیعت  perc  heavyocity damage  T-RACKS  فیلارمونیک  Steinberg Groove Agent  philarmonik  Choirs  t racks  battery4  ارگ  سه تار  VI.ONE  fl studio 11  لوپ ترنس  funk  nomad  vir 2  Sultan Strings  soltan  sampler  grand piano  accordions  LA SCORE STRING  نی  مک  Wizoo  Liquid  Hypersonic 2  RealLPC  Mixcraft 5  TAR  نت  دانلود رایگان  Virtual Guitarist El  addictive drum  tank  vegence  Sytrus  لوپ ترکی  adagio cellos  5000  tom  Synergy X  sonok  ایزوتوپ ازون  Prominy SC Electric  sonokinetic kemence  violan  کنتاکت  steinberg cubase  Native Instruments M  steinway  mixosaurus  East West Symphonic Orc  base  وکال  Requiem Professional  ایزوتوپ  BBC Sound Effects  la s  mandolin  اموزش میکس و مسترینگ  Cinematic Strings 2  FabFilter  جعبه آموزش  سمپل ایرانی  اموزش  basis  ونجنس  direct guitar 3  santoor  acoustic legend hd  کیوبیس 7  Panflute  Shahrazad طبیعی ترین قر  EASTWEST QUANTUM LEAP S  berlin  Kontakt player  Spitfire  خرید وی اس تی  acoustic bass  ample sound  نت میدی  LA String 2  تغییر گام Ùˆ تن وکال Akai Professional PitchRight  cuba  vst سازهای ایرانی  ترومپت  viol  Native Instruments P  The Elements Of Tran  guitar bass  ample  ample sound AGM  ebow  sonik  eth  مستر  pop  میکس  dance  Ultimate Santoor  USB-eLicenser  electric  ableton live  Ample Guitar  جعبه آموزش فارسی میک  فیلم  harmonik  sonokinetic sultan s  درام اکوستیک  ورژن جدید Kontakt 5.2  میکروفن  جعبه  اکوستیک پیانو  ترنس  reflektor  batter  جدیدترین نسخه مسترینگ W  abbey  Kontakt 5.0.3  BFD3  لا استرینگ  virtual guitar  Berlin WoodWinds v1.  berlin woodwinds  organ  sonar x3  الکتریک  آموزش مسترینگ وکال  stylu  batt  تکنو  Superior Drummer2  داب استپ  Hip-hop Brass  funk guitar  la strings  وینجنس  key  aco  آموزش میکس و مستر  karaoke  پکیج کامل  thin  StudioLinkedVST  سمپل سینه زنی  drum mic  راک  AcousticsampleS Bass  Guitar pro 6  Ilya Efimov LP Guita  Camel Audio  iris  پد  wobble  عربی  سازهای ایرانی  آموزش تنظیمات گیتار  the trumpet  str  Soundiron Acoustic S  not  آکوستیک پیانو  اکوستیک  Dobro  hybrid  fazi  اموزش اهنگسازی  گیتار بیس  fxpansion  sco  Kontakt 5.2  8dio studio  albion  sheva  atmosfer  PettinHouse  Stylus RMX Expansi  Ilya Efimov Modern B  PianoWave Steinway B  Piano kontakt  Soundiron The Musiqu  Spitfire Audio Albio  خرید سمپل آهنگسازی  ساز برنجی  وی اس تی های سبک ترنس  si string  drum lab  Chris Hein Harmonica  cubase le ai  ساز حرفه ایی  وی اس تی گیتار  col  طبیعی  دانلود کیوبیس  سینت  Ueberschall Elastik Reg  kontakt vienna