کانال کیوبیس در تلگرام را دنبال کنید
کتاب و جعبه آموزش فارسی فالش گیری و فاصله سازی صدای خواننده - فروشگاه آنلاین اینترنتی کیوبیس
دسته بندی محصولات
دسته بندی بر اساس کمپانی
آموزش فارسی خوانندگی پاپ
رهگیری مرسولات پستی
  • بعد از ارسال سفارش کد رهگیری پستی 20 رقمی در ایمیلی با عنوان وضعیت سفارش به ایمیل شما ارسال میگردد . با کلیک بر روی "رهگیری سفارشات" و وارد نمودن کد رهگیری 20 رقمی پستی از آخرین موقعیت و وضعیت سفارش ارسال شده خود به طور آنلاین مطلع شوید

جعبه آموزش فارسی فالش گیری و فاصله سازی صدای خواننده

جعبه آموزش فارسی فالش گیری و فاصله سازی صدای خواننده
جعبه آموزش فارسی فالش گیری و فاصله سازی صدای خواننده
25,000تومان 22,500تومان 
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  

کتاب +7 ساعت فیلم آموزشی فارسی
آموزش کامل فالش گیری و اصلاح کوک نتهاو فاصله گذاری و ایجاد هارمونی برای صدای خواننده

جعبه آموزش فارسی فالش گیری و فاصله سازی صدای خواننده

آموزش کامل فالش گیری و اصلاح کوک نتهاو فاصله گذاری و ایجاد هارمونی برای صدای خواننده

این مجموعه اختصاص دارد به فالش گیری صدای خواننده یا همان وکال با استفاده از برنامه اتوتیون و همچنین ایجاد هارمونی و فاصله گذاری برای صدای خواننده با استفاده از برنامه هارمونی انجین

آموزش اتوتیون فارسی


من امكانات مشترك بين دو نسخه را روي نسخه 6 ارائه داده ام و در عين حال
امكانات جديد موجود در نسخه 7 را نيز آموزش داده ام. به اين ترتيب هم افرادي
كه از نسخه 6 برنامه استفاده مي كنند و هم افرادي كه در آينده از نسخه 7
برنامه استفاده خواهند نمود مي توانند از مطالب اموزشي اين مجموعه استفاده
نمايند.
يكي ديگر از كارهايي كه روي صداي خواننده يا همان وكال انجام مي شود ايجاد
هارموني براي وكال است كه در ايران اين عمليات را اغلب فاصله گذاري صداي
16 فاصله سازي صداي خواننده
خواننده مي نامند. شايد شما هم در مورد ايجاد فاصله سوم و پنجم براي صداي
يك auto tune خواننده شنيده باشيد. در اين زمينه نيز شركت سازنده برنامه
ارائه نموده كه به كمك Harmony Engine نرم افزار فوق العاده قدرتمند با نام
آن مي توانيد با قدرت و امكانات زياد و در عين حال خيلي ساده هارموني و فاصله
گذاري مناسب و زيبايي را براي صداي وكال تان ايجاد نماييد. در اين مجموعه
آموزش كار با اين نرم افزار و شيوه ها و تكنيكهاي گوناگون ايجاد هارموني و
فاصله گذاري براي صداي خواننده ارائه شده است.
مانند ساير مجموعه هايي كه تاكنون منتشر نموده ام تلاش داشته ام تا اين
مجموعه نيز علاوه بر آموزشهاي آكادميك كاملا كابردي باشد طوري كه بعد از
مطالعه كتاب و مشاهده فيلم هاي اموزشي بتوانيد با تسلط و مهارت زياد عمليات
فالش گيري و فاصله گذاري صداي وكال تان را انجام دهيد.

 

فهرست مطالب کتاب :

فهرست
مقدمه ............................................................................................................................. 13
17 ............................................................................................................................. فصل 1
آشنايي با برنامه ............................................................................................................. 17
چيست ؟ ........................................................................................................ 17 Auto‐ Tune برنامه
كوك نت چيست ؟ ............................................................................................................................. 18
اصطلاحات مربوط به كوك نت ها ................................................................................................... 19
اين برنامه چگونه كوك نت ها را شناسايي مي كند .................................................................... 20
برنامه چگونه كوك نت صدا را اصلاح مي كند ............................................................................. 21
21 ............................................................................... automatic mode روش اصلاح خودكار
22 ............................................................................................................................... scales گام ها
22 .............................................................................................................. retune speed پارامتر
22 ............................................................................................................................ vibrato پارامتر
روش گرافيكي ..................................................................................................................................... 23
انتقال كوك نت ها - اصلاح فرمنت و جنس صدا- مدل سازي حنجره .................................. 25
انتقال كوك نت ها ........................................................................................................................ 25
عمليات اصلاح جنس صدا ........................................................................................................... 25
عمليات مدلسازي حنجره ............................................................................................................ 26
4 فاصله سازي صداي خواننده
27 ............................................................................................................................ فصل 2
كنترلهاي برنامه ............................................................................................................. 27
كنترل هاي پيوسته ............................................................................................................................ 27
كنترلهاي دو وضعيتي .................................................................................................................. 27
كنترل هاي مشترك در دو روش..................................................................................................... 27
28 .................................................................................................................................. Input type
28 ....................................................................................................................................... Tracking
29 ........................................................................................................ Select pitch reference
29 ................................................................................................................................................. Key
29 .............................................................................................................................................. Scale
29 ............................................................................................................................. Scale detune
29 ................................................................................................................................... transpose
30 ........................................................................................................................... Throat length
30 .............................................................................................................. Formant correction
31 ................................................................................................................... Correction mode
كنترل هاي مخصوص روش خودكار ............................................................................................... 31
31 ........................................................................................................................... Retune speed
31 ................................................................................................................................... Humanize
32 ....................................................................................................................... Natural vibrato
33 ............................................................................................... Targeting‐ ignores vibrato
33 .......................................................................................................... edit scale پنجره اديت گام
فالش گيري و
5
34 ............................................................................................................ Set major/set minor
35 ............................................................................................................................................ Set all
35 ................................................................................................................................. Remove all
35 .................................................................................................................................... Bypass all
كيبورد مجازي ..................................................................................................................................... 35
36 .......................................................................................................................... Keyboard edit
36 ...................................................................................................................... Keyboard mode
37 ...............................................................................................................................Sample rate
37 .................................................................................................. pitch change meter نمايشگر
38 ................................................................................................................ create vibrato عمليات
38 ............................................................................................................................................ Shape
38 ............................................................................................................................................... Rate
38 ..................................................................................................................................... Variation
38 ............................................................................................................................... Onset delay
39 .................................................................................................................................. Onset rate
39 ........................................................................................................................... Pitch amount
39 ............................................................................................................... Amplitude amount
39 ................................................................................................................... Formant amount
39 ............................................................................................... automatic mode MIDI عمليات
39 ................................................................................................................................ Instance ID
40 ......................................................................................................... Learn scale from midi
6 فاصله سازي صداي خواننده
40 ......................................................................................................... Target notes via MIDI
40 ........................................................................................ Octave as played/ all octaves
كنترلهاي مخصوص روش گرافيكي ................................................................................................. 40
41 .............................................................................................................. clock كنترلهاي قسمت
42 ............................................................................................................................. Time display
43 ...............................................................................................................................Sample rate
43 ........................................................................ pitch tracking and correction كنترل هاي
43 ...................................................................................................................... track pitch دكمه
43 ............................................................................................................................... Make curve
43 ............................................................................................................................ Import audio
44 ............................................................................................................................... Make notes
46 .................................................................................................. Number of notes objects
47 ........................................................................................................................... Retune speed
47 .......................................................................................................................... Adjust vibrato
48 ............................................................................................................ Throat length adjust
در روش گرافيكي .................................................................................................... 48 MIDI عمليات
49 .................................................................................................................................. Show midi
49 ........................................................................................................ Make notes from midi
صفحه نمايش در روش گرافيكي و امكانات آن ............................................................................. 49
50 ................................................................................................................................ Show lanes
50 .............................................................................................................................. Object pitch
فالش گيري و
7
50 ............................................................................................................................. Output pitch
50 ........................................................................................................................ Detected pitch
50 ............................................................................................................ Cursor time position
51 ....................................................................................................................... all/ tie دكمه هاي
51 ................................................................................................................................. Auto scroll
ابزارهاي اديت ...................................................................................................................................... 51
53 .................................................................................................................................................. فصل 3
ابزارهاي گرافيكي ......................................................................................................... 53
53 ....................................................................................................................................... i‐beam ابزار
ابزار ذره بين ................................................................................................................................... 53
ابزار دست ............................................................................................................................................. 54
54 ........................................................................................................................... arrow ابزار انتخاب
55 ................................................................................................................................ line ابزار خط
56 ...................................................................................................................... curve ابزار منحني
56 ................................................................................................................................ note ابزار نت
ساير كاربردهاي ابزار انتخاب ............................................................................................................ 57
ابزار قيچي ....................................................................................................................................... 58
دكمه هاي اديت .................................................................................................................................. 59
59 ............................................................................................................................. clear all دكمه
59 ............................................................................................................................. Snap to note
60 ...................................................................................................................................... Select all
8 فاصله سازي صداي خواننده
60 ....................................................................................................................... nudge دكمه هاي
61 .................................................................................................................................................. فصل 4
اصلاح زمان بندي اجراي وكال ....................................................................................... 61
61 ................................................................................ auto tune اصلاح و انتقال زمان بندي – 7
ابزارهاي زمان ................................................................................................................................. 61
اديت هاي غير تخريبي ................................................................................................................ 62
62 .................................................................................................. time shifting مروري بر عمليات
محدوديت هاي عمليات تغيير زمان بندي صدا ...................................................................... 63
63 .................................................................................................................................. Data error
64 ....................................................................................................... track pitch+ time دكمه
64 ............................................................................................ time control دكمه هاي قسمت
65 .......................................................................................................................................... Enable
65 ........................................................................................................................................ Clear all
ابزارهاي اديت زمان بندي ........................................................................................................... 65
67 ......................................................................................... move region ابزار جابجايي ناحيه
مديريت اطلاعات ردگيري شده در اين عمليات ..................................................................... 68
پس از ردگيري اطلاعات صوتي .................................................................................................. 70
70 ...................................................................................................................... Find data folder
70 ...................................................................................................................Move data folder
70 ........................................................................................................................ Rename folder
70 ...............................................................................................................Delete all data files
فالش گيري و
9
تنظيمات برنامه ................................................................................................................................... 71
71 .................................................................................................................................. Buffer size
71 .................................................................................................................. Number of undos
71 ............................................................................................................................ Knob control
72 ........................................................................................................ Default retune speeds
72 ............................................................................................................................. Key bindings
72 ........................................................................................................................ Save as default
وكال افكت در برنامه ........................................................................................................................ 72
روش خودكار .................................................................................................................................. 73
روش گرافيكي ................................................................................................................................ 73
75 ........................................................................................................................... فصل 5
فاصله گذاري و ايجاد هارموني صداي خواننده ........................................................... 75
75 ............................................................................................. Harmony Engine برنامه
75 .......................................................................................... Harmony Engine آشنايي با برنامه
ويژگي هاي اصلي برنامه .................................................................................................................... 76
عناصر رابط كاري برنامه .................................................................................................................... 77
كنترل هاي پيوسته ...................................................................................................................... 77
كنترل هاي لغزنده ........................................................................................................................ 77
ورودي صدا........................................................................................................................................... 78
مسير دهي صدا ............................................................................................................................. 78
خروجي پنج كاناله ........................................................................................................................ 78
10 فاصله سازي صداي خواننده
كنترل هاي جريان صداي ورودي ................................................................................................... 79
79 ................................................................................................................................... gain كنترل
79 ................................................................................................................................... solo كنترل
79 ................................................................................................................................. mute كنترل
79 .................................................................................................................................... pan كنترل
79 .......................................................................................................................... tracking كنترل
80 ..............................................................................................set input vocal range كنترل
80 ...............................................................................................................model glottal كنترل
80 ......................................................................................................................... de‐noise كنترل
چهار كانال هارموني ........................................................................................................................... 80
81 ............................................................................................................................................... Gain
81 ......................................................................................................................... Throat control
82 ........................................................................................................................................ Interval
83 ...................................................................................................... vibrato كنترل هاي قسمت
84 .............................................................................................................................. Vibrato rate
84 ............................................................................................................................... Onset delay
85 ........................................................................................................................... Pitch amount
85 ............................................................................................................................ Amp amount
85 ..................................................................................................... humanize كنترل هاي قسمت
86 .................................................................................................................................. Naturalize
86 ......................................................................................................................... Pitch variation
فالش گيري و
11
86 ..................................................................................................................... Timing variation
86 ....................................................................................................................................... glide كنترل
86 ........................................................................................................................... freeze كنترل هاي
87 ..................................................................................... harmony control كنترل هاي قسمت
87 .......................................................................................................................... Harmony source
87 ......................................................................................................................... fixed interval روش
88 ........................................................................................................................ scale interval روش
88 ........................................................................................................................ chord degree روش
88 ........................................................................................................................... chord name روش
89 ..................................................................................................................... Register‐ spread
89 ....................................................................................................................................... Register
89 .......................................................................................................................................... Spread
90 ...................................................................................................................... chord via midi روش
90 ............................................................................................................................... midi omni روش
91 ....................................................................................................................... midi channels روش
91 ............................................................. harmony engine مسيردهي اطلاعات مي دي به
ايجاد هارموني هاي آماده .................................................................................................................. 91
نسبت دادن يك هارموني آماده به يك دكمه ....................................................................... 92
تنظيمات آماده براي صداها .............................................................................................................. 92
ايجاد گروه كر مجازي ........................................................................................................................ 93
تنظيمات آماده برنامه ......................................................................................................................... 93
12 فاصله سازي صداي خواننده
استفاده از تنظيمات آماده برنامه ..................................................................................................... 94
94 ........................................................................................................................... Chord degrees1
95 ........................................................................................................................... Chord degrees2
96 .................................................................................................................................. Cool chords1
96 .................................................................................................................................. Cool chords2
96 .................................................................................................................................. Cool chords3
97 .................................................................................................................................. Cool chords4
97 .................................................................................................................................. Cool chords5
97 ...................................................................................................................................... Dissonance
97 .................................................................................................................................................... Duet
97 ................................................................................................................................. Fixed interval
98 ................................................................................................................................................. Group
98 ................................................................................................................................ Humanize fun
98 ............................................................................................................................................ Vibratos
98 ............................................................................................................................ Vocal multiplier
99 ............................................................................................................................ You can believe

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

آموزش فالش گیری,آموزش اتوتیون,آموزش Auto tune,آموزش فارسی Auto tune
clear-bug-div
محصولات پیشنهادی ما به شما
کارگاه آموزش فارسی آکوردها،ملودی ،هارمونی و کنترپوان برای آهنگسازان
کارگاه آموزش فارسی آکوردها،ملودی ،هارمونی و کنترپوان برای آهنگسازان
30,000تومان
27,000تومانآموزش فارسی تکنیکها و ترفندهای کیوبیس 9 cubase
آموزش فارسی تکنیکها و ترفندهای کیوبیس 9 cubase
29,000تومان
15,000تومانملودیکا یاماها آکبند Yamaha P37D 37-Key Pianica
ملودیکا یاماها آکبند Yamaha P37D 37-Key Pianica
740,000تومان
690,000تومانفروش ملودیکا یاماها آکبند Yamaha P-32D Melodica
فروش ملودیکا یاماها آکبند Yamaha P-32D Melodica
350,000تومان
339,000تومانوی اس تی سینتی سایزر فضاساز سینتی سایزر Audiofier Abstrung v1.1
وی اس تی سینتی سایزر فضاساز سینتی سایزر Audiofier Abstrung v1.1
15,800تومان
12,800تومانوی اس تی پری امپ گیتار AXP SoftAmp PSA v.1.0.02
وی اس تی پری امپ گیتار AXP SoftAmp PSA v.1.0.02
2,800تومان
1,000تومانوی اس تی استرینگ ترکی عربی هندی Ultimate Pro Oriental Strings
وی اس تی استرینگ ترکی عربی هندی Ultimate Pro Oriental Strings
6,800تومان
5,800تومانوی اس تی سازهای ارکسترال Sonokinetic Maximo
وی اس تی سازهای ارکسترال Sonokinetic Maximo
22,000تومان
9,800تومانوی اس تی سازهای ارکسترال Sonokinetic Maximo
وی اس تی سازهای ارکسترال Sonokinetic Maximo
22,000تومان
9,800تومانوی اس تی گرند پیانو طلایی Production Voices Production Grand Gold V.1.1.16
وی اس تی گرند پیانو طلایی Production Voices Production Grand Gold V.1.1.16
42,000تومان
27,000تومانوی اس تی پیانو سیلور Production Voices Production Grand LE
وی اس تی پیانو سیلور Production Voices Production Grand LE
15,000تومان
9,800تومانوی اس تی گرند پیانو یاماها Yamaha C7 Production Platinum v1.1.16
وی اس تی گرند پیانو یاماها Yamaha C7 Production Platinum v1.1.16
85,000تومان
79,000تومانوی اس تی کر و همخوانی Strezov Sampling Storm Choir 2
وی اس تی کر و همخوانی Strezov Sampling Storm Choir 2
50,000تومان
42,800تومانوی اس تی جدید ارکسترال ProjectSAM Symphobia 2 v1.5
وی اس تی جدید ارکسترال ProjectSAM Symphobia 2 v1.5
18,000تومان
15,300تومانوی اس تی گیتار بیس Dan Dean Signature Bass Collection
وی اس تی گیتار بیس Dan Dean Signature Bass Collection
3,000تومان
1,700تومانوی اس تی سازهای ارکسترال Project Sam Orchestral Essentials 2
وی اس تی سازهای ارکسترال Project Sam Orchestral Essentials 2
12,000تومان
8,800تومانوی اس تی بادی برنجی Orchestral Tools Berlin Brass v1.1
وی اس تی بادی برنجی Orchestral Tools Berlin Brass v1.1
110,000تومان
88,000تومانوی اس تی Strezov Sampling WOTAN Male Choir کُر و همخوانی مردان
وی اس تی Strezov Sampling WOTAN Male Choir کُر و همخوانی مردان
4,800تومان
1,800تومانTips tricks FLstudio FARSI آموزش فارسی تکنیکها و ترفندهای اف ال استودیو
Tips tricks FLstudio FARSI آموزش فارسی تکنیکها و ترفندهای اف ال استودیو
50,000تومان
39,800تومانوی اس تی گروه کُر کودکان Strezov Sampling ARVA Children Choir
وی اس تی گروه کُر کودکان Strezov Sampling ARVA Children Choir
4,800تومان
1,000تومانمعرفي به يک دوست
 
اين محصول را به دوستتان معرفي كنيد.
کلمات رايج جستجو
dvd فروش هاردی فروش  سونار  لینک مستقیم  vst فروشگاه کیوبیس  vst وی اس تی  میکس مسترینگ  daw flstudio cubase reason  آهنگسازی صدابرداری  خرید فروش ارزان  پلاگین ارزان  ارزان vst  atmosphere  pro tools  Kontakt 5  logic  auto tune  کلارینت  clarinet  cubase  protools  guitar  ایرانی  cubase 6  midi  east west  notion  vocaloid  piano  battery 3  East West Quantum Leap  kontakt  art vista  native instruments  Miroslav Philharmoni  omnisphere  la  trilian  virtual guitarist  morphestra  vst  nexus  کیوبیس  sibelius  کتاب  Omnispher  Komplete  iZotope Ozone  ریتم  Steinberg Virtual Guita  omni  styl  stylus  امنیسفر  mac  native  la scoring  gold  drum  درام  ATMOSPHER  philharmonik  La Scoring Strings  sonar  studio one  پیانو  Vengeance  sty  نکسوز  cubase6  East West Quantum Le  ilya  elastik  ueberschall  la string  پلاگین  sonivox  stylus rmx  loop  ableton  sonar x1  Ivory  Vir2 Electri6ity  vienna  halion  Superior Drummer  Drummer  دانلود  ez drumer  RA  izotop  Nexus 2.2  cakewalk  bass  giant  kontact  veng  superior  گیتار  آموزش  reason  refill  quantum  violin  RealGuitar  8 dio  hypersonic  trance  guitar pro  Musiclab Real Guitar 2.  electric guitar  Best Service  Akoustik Piano  native instrument  رپ  string  nuendo  Vir2 Electri6ity با کیف  پکیج کامل Trilian تریلی  violence  best  symphobia  bfd2  Garritan Stradivari  BFD  vsl  musiclab  فروش vst  real  Ominisphere  Spectrasonics Omnisp  خرید پستی  ethno world  ethno  real guitar  سنتور  میکس و مستر  drums overkill  colossus  shahrzad  vir2  هایپر سونیک  هیپ هاپ  تار  شرقی  ریل گیتار  کیوبیس  نکسوز  فروش vst  خرید vst  native instruments k  فروش وی اس تی  cubase 7  trilogy  Ez Drummer  Ako  RmX  Ez  east  darbuka  Hollywood  Best Service Galaxy  Galaxy  massive  dubstep  alchemy  atm  Ilya Efimov Nylon Gu  miroslav  Avid Sibelius  hip hop  DJ  فلوت  QUANTUM Leap RA  ueber  addictive  بوزوکی  تریلوژی  درام bfd  اتمسفر  poetic  Symphonic Orchestra  cubase5  chris hein  hein  Vsampler  omn  rig  art  platinum  korg  Native Instruments s  میدی  fl studio  ezdrummer  trillian  choir  افکت  Virtual  omnis  Akoustik  sultan  Ilya Efimov Acoustic  فروش وی اس تی  sylenth  FL  xln  steinberg  studio drummer  nex  Ultra Focus  real guitar 3  wave  izotope  East West Ra  kontak  ez keys  West  spectrasonics  vir2 instruments  cubase 5  eastwest  cello  grand  هایپرسونیک  فروش سمپل آهنگسازی  rap  Yamaha  Santur  melodyne  ویلون  harmonica  Vocal  hyper  rock solid  ReFX  Session  sampla  cubase 7  sonar x2  komplete 8  halion sonic  Techno  Native Instruments Kont  ven  master  mix  plugin  r&b  زنبورک  roland  action  flute  waves  sample  کارت صدا  komplete 7  ویولن  plug  cinesamples  PLUG SOUND  quantum leap  کر  z3ta  symphobia 2  سنتی  vi  vir  synth  8dio  SaxLab  Stylus RMX Full Expansi  كيوبيس  Komplete 9  سینتی سایزر  آموزش کیوبیس  fx  xtreme  Reaktor  Rob Papen  world  AutoTune  drums  ProjectSAM  Addictive Drums  Halion 3.5  SYLENTH 1  adob audition  ominespher  electri6  Symphonic  instruments  تغییر گام و تن وکال Akai Professional PitchRight  تریلیان  logic pro  logic pro 9  Bouzouki  uad  electri6ity  expansion  tune  گیتار الکتریک  متال  FM8  فروش وی اس تی  آموزش cubase  zero  hiphop  سورس  REVERB  kick  new york  strings  sax  پرکاشن  vivace  sonokinetic  omnisfer  East West Symphonic  ساکسیفون  LATIGO  leap ra  magix  8Dio Adagio Violins  Vir2 Instruments VI  hyper sonic  Ilya Efimov  zebra  van  orchestral  battery  کیوبیس6  Big Fish  آموزش اف ال  آموزش fl  kon  ominsphere  اکوستیک پیانو Akoustik  orchestra  cubase7  استایلوس  sonic  Nexus 2.2 Full expans  بهترین درام  voice  atmos  بیس  مسترینگ  sound effect  soundiron  scarbee  تنظیم  سونار  \پیانو  بسته آموزشی فارسی اف  acoustic guitar  damage  titan  Cinematic  adagio  synthmaster  epic  وی اس تی پیانو  orient  latin  loop master  raging  chris hein bass  broomstick bass  ueberschall elastik  ezkey  Galaxy II Piano  گيتار  bela d media  legend  giga  لوپ  Style  percussion  پروتولز  ozon  massiv  antares  avox  Blue  ozone  ethno world 5  east west bass  امینسفر  turk  Sampletank  کیوبیس7  EastWest Quantum Lea  کانتکت  سازهای بادی  Best Service Chris h  violon  Cakewalk Drummer 3 v  Session Horns  Waves Complete v7  Vir2 Instruments Vio  vienna 3 symphonic c  Stylus RMX Full Expa  فیلم آموزشی همراه با  nectar  سمپل  fazioli  سایلنت  silent  sultan String  la scorin  هایپرسونیک 2 Hypersonic  کیوبیس 6  chris  امنیسفر Spectrasonics O  Orient world  kontakt5  EZ Drummer Full EXPan  synthogy  trumpet  کمانچه  akoustic piano  la scoring string  ACTION STRINGS  ریزن  prominy  Big  ترکی  استرینگ  استرینگ ترکی  ماندولین  اف ایکس  atmo  pad  نکسوس  gladiator  vir2 syntAX  oboe  viena  دف  Shahrazad  ویالون  ویولون  dub step  اف ال  fill  konta  ارکستر  ez drum  big fish audio  absynth  harp  طبیعی ترین وی اس تی سمپ  تیون  میکس و مسترینگ  om  wusik station  strum  Ik  تمبک  bigfish  stradivari solo  steinberg virtual gu  dio  battery 4  طبیعت  perc  heavyocity damage  T-RACKS  فیلارمونیک  Steinberg Groove Agent  philarmonik  Choirs  t racks  battery4  ارگ  سه تار  VI.ONE  fl studio 11  لوپ ترنس  funk  nomad  vir 2  Sultan Strings  soltan  sampler  grand piano  accordions  LA SCORE STRING  نی  مک  Wizoo  Liquid  Hypersonic 2  RealLPC  Mixcraft 5  TAR  نت  دانلود رایگان  Virtual Guitarist El  addictive drum  tank  vegence  Sytrus  لوپ ترکی  adagio cellos  5000  tom  Synergy X  sonok  ایزوتوپ ازون  Prominy SC Electric  sonokinetic kemence  violan  کنتاکت  steinberg cubase  Native Instruments M  steinway  mixosaurus  East West Symphonic Orc  base  وکال  Requiem Professional  ایزوتوپ  BBC Sound Effects  la s  mandolin  اموزش میکس و مسترینگ  Cinematic Strings 2  FabFilter  جعبه آموزش  سمپل ایرانی  اموزش  basis  ونجنس  direct guitar 3  santoor  acoustic legend hd  کیوبیس 7  Panflute  Shahrazad طبیعی ترین قر  EASTWEST QUANTUM LEAP S  berlin  Kontakt player  Spitfire  خرید وی اس تی  acoustic bass  ample sound  نت میدی  LA String 2  تغییر گام Ùˆ تن وکال Akai Professional PitchRight  cuba  vst سازهای ایرانی  ترومپت  viol  Native Instruments P  The Elements Of Tran  guitar bass  ample  ample sound AGM  ebow  sonik  eth  مستر  pop  میکس  dance  Ultimate Santoor  USB-eLicenser  electric  ableton live  Ample Guitar  جعبه آموزش فارسی میک  فیلم  harmonik  sonokinetic sultan s  درام اکوستیک  ورژن جدید Kontakt 5.2  میکروفن  جعبه  اکوستیک پیانو  ترنس  reflektor  batter  جدیدترین نسخه مسترینگ W  abbey  Kontakt 5.0.3  BFD3  لا استرینگ  virtual guitar  Berlin WoodWinds v1.  berlin woodwinds  organ  sonar x3  الکتریک  آموزش مسترینگ وکال  stylu  batt  تکنو  Superior Drummer2  داب استپ  Hip-hop Brass  funk guitar  la strings  وینجنس  key  aco  آموزش میکس و مستر  karaoke  پکیج کامل  thin  StudioLinkedVST  سمپل سینه زنی  drum mic  راک  AcousticsampleS Bass  Guitar pro 6  Ilya Efimov LP Guita  Camel Audio  iris  پد  wobble  عربی  سازهای ایرانی  آموزش تنظیمات گیتار  the trumpet  str  Soundiron Acoustic S  not  آکوستیک پیانو  اکوستیک  Dobro  hybrid  fazi  اموزش اهنگسازی  گیتار بیس  fxpansion  sco  Kontakt 5.2  8dio studio  albion  sheva  atmosfer  PettinHouse  Stylus RMX Expansi  Ilya Efimov Modern B  PianoWave Steinway B  Piano kontakt  Soundiron The Musiqu  Spitfire Audio Albio  خرید سمپل آهنگسازی  ساز برنجی  وی اس تی های سبک ترنس  si string  drum lab  Chris Hein Harmonica  cubase le ai  ساز حرفه ایی  وی اس تی گیتار  col  طبیعی  دانلود کیوبیس  سینت  Ueberschall Elastik Reg  kontakt vienna