کانال کیوبیس در تلگرام را دنبال کنید
جعبه آموزش فارسی CUBASE 5 & NUENDO4 کتاب همراه با فیلمهای آموزشی - فروشگاه آنلاین اینترنتی کیوبیس
دسته بندی محصولات
دسته بندی بر اساس کمپانی
آموزش فارسی خوانندگی پاپ
رهگیری مرسولات پستی
  • بعد از ارسال سفارش کد رهگیری پستی 20 رقمی در ایمیلی با عنوان وضعیت سفارش به ایمیل شما ارسال میگردد . با کلیک بر روی "رهگیری سفارشات" و وارد نمودن کد رهگیری 20 رقمی پستی از آخرین موقعیت و وضعیت سفارش ارسال شده خود به طور آنلاین مطلع شوید

جعبه آموزش فارسی CUBASE 5 & NUENDO4 کتاب همراه با فیلمهای آموزشی

جعبه آموزش فارسی CUBASE 5  &  NUENDO4 کتاب همراه با فیلمهای آموزشی
جعبه آموزش فارسی CUBASE 5  &  NUENDO4 کتاب همراه با فیلمهای آموزشی
35,000تومان 31,500تومان 
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  

کتاب + 1 DVD آموزشی
جعبه آموزش استودیو موسیقی دیجیتال CUBASE 5 & NUENDO4 کتاب همراه با فیلمهای آموزشی

 جعبه آموزش استودیو موسیقی دیجیتال CUBASE 5 & NUENDO4 کتاب همراه با فیلمهای آموزشی  

این جعبه آموزش فارسی یک کتاب به همراه دی وی دی و آموزش ویدئویی شامل 70 فیلم آموزشی میباشد که در آن به طور کامل آموزش کیوبیس 5 و نیوئندو 4 آموزش داده میشود

اکنون میتوانید این جعبه آموزشی را که در واقع آموزش 2 نرم افزار آهنگسازی در یک پکیج با تالیف آقای داریوش فرسایی را از فروشگاه کیوبیس با قیمت 25 هزار تومان تهیه نمایید خاطر نشان میشود که در چاپ جدید قیمت این کتاب 5 هزار تومان افزایش یافته است

در ذیل فهرست مطالب آموزشی مربوط به کیوبیس آنرا مشاهده مینمایید

فهرست مطالب مربوط به آموزش فارسی کیوبیس 
مقدمه مؤلف.............................................................................................................................. 18
فصل 1 مديريت پروژه و فاي لها......................................................................................... 19
پروژه ................................................................................................................................................. 19
19 ..........................................................................................Cubase ساختار فايل ها و پوشه ها در برنامه
اصطلاحات صوتي ............................................................................................................................ 20
شيارها، بخش ها و كانالها.......................................................................................................................... 20
21 ...............................................................................................................................Midi اصطلاحات
اصطلاحات ويديو............................................................................................................................. 21
پروژه ................................................................................................................................................. 21
باز كردن پروژه هاي ذخيره شده .................................................................................................... 21
ذخيره يك پروژه بعنوان يك الگو.............................................................................................................. 22
ذخيره پروژه در يك مكان ديگر ................................................................................................................ 23
حذف تغييرات انجام شده در جلسه فعلي................................................................................................. 23
كتابخانه ها.......................................................................................................................................... 23
23 .......................................................................................................................................... Cleanup فرمان
ارسال و وارد كردن شيارهاي صوتي ........................................................................................... 24
24 ................................................................................................. OMF ارسال و وارد كردن فايلهاي
25 .................................................................................................. Midi ارسال و وارد كردن فايلهاي
25 ...................................................................................................Cd وارد كردن تراكهاي صوتي از
وارد كردن صداي فيلم هاي ويديويي .............................................................................................. 26
وارد كردن فايلهاي صوتي فشرده شده......................................................................................... 26
26 ...............................................................................................................................Mpeg فرمتهاي صوتي
26 .................................................................................................Cubase پنجره هاي اصلي در محيط
26 ..............................................................................................................................Project browser پنجره
27 ........................................................................................................................................... Transport پانل
27 ..................................................................................................................................................Pool پنجره
27 ................................................................................................................................Sample editor پنجره
27 ......................................................................................................................................Key editor پنجره
27 ....................................................................................................................................... In-place ويرايش
28 ................................................................................................................................... Score editor پنجره
Cubase جعبه آموزش 5
4
28 .......................................................................................................................................List editor پنجره
28 ...................................................................................................................................Drum editor پنجره
ضبط و اجراي صدا .......................................................................................................................... 28
ايجاد يك پروژه جديد ................................................................................................................................ 28
كنترل ولوم صداي ورودي........................................................................................................................ 29
آماده سازي شيار براي ضبط صدا........................................................................................................... 30
تنظيمات نظارت بر صدا............................................................................................................................. 30
ضبط صدا................................................................................................................................................... 30
اجراي آنچه ضبط شده است..................................................................................................................... 31
ضبط رويدادهاي بيشتر ............................................................................................................................. 31
ضبط صدا در يك شيار جديد.................................................................................................................... 31
32 ........................................................................................................................... cycle اجرا به روش
32 ..........................................................................................................Midi ضبط و اجراي اطلاعات
32 ....................................................................................................................Midi تنظيمات ضبط اطلاعات
32 ....................................................................................................................Midi انتخاب و تنظيم ورودي
33 ..................................................................................................................................Midi ضبط اطلاعات
33 .......................................................................................Midi بر اطلاعات شيارهاي Transpose اجراي
فصل 2 پنجره پروژه ............................................................................................................ 34
34 ................................................................................................................................Group channel شيار
35 ..................................................................................................................................................Midi شيار
35 ..............................................................................................................................................Marker شيار
35 ........................................................................................................................................ Play order شيار
35 .................................................................................................................................................Ruler شيار
35 ................................................................................................................................................Video شيار
ناحيه تنظيمات شيار.......................................................................................................................... 35
35 ................................................................................................................ (Inspector) ناحيه كاوشگر
36 .........................................................................................................Midi ناحيه كاوشگر براي شيارهاي
نوار ابزار ........................................................................................................................................... 36
36 ......................................................................................................................... (Info line) ناحيه اطلاعات
خط زمان ........................................................................................................................................... 37
پروژه و تنظيمات پروژه................................................................................................................... 37
تغيير بزرگنمايي محتوي شيارها..................................................................................................... 37
تغيير اندازه كادر نگهدارنده شيارها.......................................................................................................... 38
مديريت شيارها................................................................................................................................. 38
غيرفعال نمودن شيارها .............................................................................................................................. 39
تقسيم ناحيه تنظيمات شيارها.................................................................................................................... 39
مبناي زمان در شيارها..................................................................................................................... 40
افزودن رويدادها به شيارها............................................................................................................. 40
فهرست
5
تنظيمات وارد كردن فايلهاي صوتي.......................................................................................................... 41
41 .................................................................................................................................(Parts) ايجاد بخش ها
41 ............................................................................................................................................. Scrub عمليات
تمرين: ايجاد يك پروژه جديد........................................................................................................... 41
ويرايش رويدادهاي صوتي.............................................................................................................. 43
ساكت نمودن يا پاك كردن رويدادها........................................................................................................ 44
شكافتن و تغيير اندازه رويدادها................................................................................................................ 44
دستكاري بخش ها و رويدادها .......................................................................................................... 44
جابجايي رويدادها ...................................................................................................................................... 44
تكثير رويدادها ............................................................................................................................................ 45
شكافتن رويدادها............................................................................................................................... 45
چسباندن رويدادها..................................................................................................................................... 45
تغيير اندازه رويدادها................................................................................................................................. 46
گروه بندي رويدادها.................................................................................................................................... 46
قفل نمودن رويدادها................................................................................................................................... 46
ساكت نمودن رويدادها.............................................................................................................................. 47
حذف رويدادها............................................................................................................................................ 47
ايجاد فايلهاي جديد از رويدادها................................................................................................................. 47
دامنه ها ......................................................................................................................................................... 48
تغيير اندازه دامنه انتخاب شده................................................................................................................... 49
انتخاب دامنه در شيارهاي ناهمجوار ........................................................................................................ 49
جابجايي و تكثير دامن ههاي انتخاب شده .................................................................................................. 49
49 .................................................................................................................Paste و Copy و Cut فرمانهاي
حذف دامنه هاي انتخاب شده...................................................................................................................... 50
51 ........................................................................................................................ Pool باز كردن پنجره
51 ........................................................................................................................Pool نوار ابزار پنجره
51 ......................................................................................... Pool اجراي وظايف موردنظر در پنجره
كپي كردن كليپها......................................................................................................................................... 52
درج كليپ ها در يك پروژه.......................................................................................................................... 52
حذف كليپ ها............................................................................................................................................... 52
حذف فايل كليپ از هارد ديسك................................................................................................................. 53
53 ............................................................................................ Pool حذف كليپهاي استفاده نشده از پنجره
يافتن رويدادهاي مربوط به يك كليپ........................................................................................................ 53
53 ....................................................................................................Pool يافتن كليپ ها و دامنه ها در پنجره
يافتن كليپهاي مربوط به رويدادهاي داخل پروژه ................................................................................... 53
جستجوي فايلهاي صوتي موجود در هارد ديسك.................................................................................. 53
فايلهاي از دست رفته................................................................................................................................. 54
54........................................................................................................... Pool اجراي كليپ ها در پنجره
54 .............................................................................................Sample editor باز كردن كليپ ها در پنجره
55 .................................................................................................... Pool وارد كردن فايلها به درون پنجره
Cubase جعبه آموزش 5
6
سازماندهي كليپ ها و پوشه ها.......................................................................................................... 55
55 ................................................................................................................ Pool پردازش كليپ ها در پنجره
حداقل نمودن فايلها..................................................................................................................................... 56
تبديل فايلها.................................................................................................................................................. 56
تاييد نمودن فايلها....................................................................................................................................... 56
استخراج صدا از فيلم ويديويي .................................................................................................................. 57
57 .................................................................................................................. Pool منوي كليك راست پنجره
58............................................................Transport فصل 3 روشهاي اجراي پروژه و پانل
58 .......................................................................................................Transport سفارشي نمودن پانل
كنترل اجرا به كمك قسمت عددي در صفحه كليد ......................................................................... 59
فرمت هاي نما يش زمان.................................................................................................................... 59
نشانگرهاي چپ و را ست ................................................................................................................ 59
60 ................................................................................................................................. Shuttle speed كنترل
ساير فرمانهاي كنترل اجرا............................................................................................................... 60
61 ..........................................................................................................................Midi ضبط اطلاعات
61 ..............................................................................................................Midi دركنترلر Midi تنظيم كانال
62 ....................................................................................................................... Midi نامگذاري گذرگاههاي
62 ..................................................................................Midi براي يك يا چند شيار Midi انتخاب ورودي
62 .........................................................................................Midi انتخاب گذرگاه خروجي براي شيارهاي
63 ........................................................................................Midi انتخاب صداي اجراي اطلاعات در شيار
63 ..................................................................................................................................Midi ضبط اطلاعات
بروش چرخه اي....................................................................................................... 63 Midi ضبط اطلاعات
64 ...............................................................................................Midi فيلترگذاري ضبط و اجراي اطلاعات
65.......................................................................................................... (Metronome) كاربرد مترونوم
تنظيمات مترونوم........................................................................................................................................ 65
فصل 4 گذرگاههاي ورودي و خروجي............................................................................... 67
تنظيم گذرگاهها................................................................................................................................. 67
مراحل آماده سازي........................................................................................................................... 68
ايجاد و تنظيم گذرگاهها.................................................................................................................... 69
افزودن يك گذرگاه ..................................................................................................................................... 69
كاربرد گذ رگاهها .............................................................................................................................. 70
متصل نمودن وسا يل صوتي.......................................................................................................... 70
تنظيم چند گذرگاه ورودي / خروجي........................................................................................................ 70
تنظيم صوتي براي سيستم صداي فراگير................................................................................................ 71
نصب افكت پردازهاي بيروني.................................................................................................................... 71
71 .......................................................................................................................Cd-rom ضبط صدا از
فهرست
7
71 ......................................................................Cubase تنظيمات مربوط به كارت صوتي در محيط
تنظيم گذرگاههاي ورودي / خروجي.............................................................................................. 72
72 ............................................................................................................(Monitoring) نظارت بر صدا
نظارت بيروني............................................................................................................................................. 73
73 ............................................................................................................................ Cubase نظارت از درون
73 ......................................................................................................................Asio direct نظارت از طريق
73 .................................................................................................... Midi تنظيم برنامه براي اطلاعات
73 .........................................................................................................................Midi متصل نمودن وسيله
73 .........................................................................................................Local on/off و Midi thru تنظيمات
بهينه سازي كارايي صوتي................................................................................................................ 74
شيارها و افكت ها........................................................................................................................................ 74
زمان پاسخگويي سريع.............................................................................................................................. 74
تنظيم عواملي كه بر كارايي عمليات تاثير دارند............................................................................. 74
75 ...................................................................................................................................Audio buffer تنظيم
تنظيمات پيشرفته كارت صوتي ................................................................................................................. 75
75 ....................................................................................Cubase براي اجراي برنامه Cpu افزايش كارايي
فصل 5 ضبط صدا................................................................................................................. 77
روشهاي اصلي ضبط صدا .............................................................................................................. 77
توقف عمليات ضبط.................................................................................................................................... 78
ضبط چرخه اي............................................................................................................................................ 78
78 ............................................................................................................ Audio pre-record كاربرد ويژگي
مشخصات ضبط صدا....................................................................................................................... 79
ايجاد و تنظيم شيارها براي ضبط صدا.................................................................................................... 79
تعيين گذرگاه ورودي براي يك شيار ....................................................................................................... 80
انتخاب پوشه براي فايلهاي صوتي ضبط شده........................................................................................ 80
تنظيم شدت ضبط صدا.............................................................................................................................. 80
كنترل و نظارت صداي ضبط شده.................................................................................................. 81
81 ................................................................................................. Cubase كنترل و نظارت از طريق برنامه
كنترل و نظارت از طريق وسيله بيروني................................................................................................... 82
82 .................................................................................Asio direct monitoring كنترل و نظارت از طريق
عمليات ضبط صدا............................................................................................................................ 83
ضبط رويدادهاي روي هم نهاده ..................................................................................................... 83
ضبط صدا به روش چرخه اي.................................................................................................................... 84
84 ..................................................................................................................................Create events تنظيم
ضبط صدا همراه با افكتها......................................................................................................................... 84
85 ................................................................................Midi تنظيم كانال، گذرگاه ورودي و خروجي
در ناحيه كاوشگر ....................................................................................... 86 Midi تنظيم گذرگاه ورودي
و گذرگاه خروجي........................................................................................................ 86 Midi تنظيم كانال
Cubase جعبه آموزش 5
8
86 ........................................................................................................Midi انتخاب صداي اجراي اطلاعات
87 ..........................................................................................................................Midi ضبط اطلاعات
88.........................................................................................................Arranger فصل 6 شيار
88 ....................................................................................................Arranger ايجاد و تنظيم يك شيار
تنظيم ترتيب اجرا.............................................................................................................................. 89
تخت نمودن يك فهرست اجرايي...................................................................................................... 90
90 .......................................................................................... Arranger مرتب ساختن پروژه به كمك
ايجاد يك فهرست اجرايي ........................................................................................................................... 91
92.............................................................................................. Floder فصل 7 شيارهاي نوع
92 ...............................................................................................................Folder ايجاد شيارهاي نوع
92 .................................................................................Folder قرار دادن ساير شيارها در يك شيار
93 ......................................................................................... Folder دستكاري بخش ها در يك شيار
94 ................................................................................... Folder دستكاري شيارهاي داخل يك شيار
95.............................................................................. (MARKERS) فصل 8 كاربرد نشانه ها
95 ....................................................................................................................................Marker پنجره
افزودن و حذف نمودن نشانه ها................................................................................................................. 96
96 ..............................................................................................Markers جابجايي نشانه ها به كمك پنجره
نشانه ها....................................................................................................................... 96 Id در مورد شماره
97 ................................................................................................................Markers كاربرد شيار نوع
97 ..............................................................................................Markers دستكاري نشانه ها در شيار
پيمايش در پروژه به كمك نشان ههاي چرخه اي............................................................................. 97
استفاده از نشانه ها براي انتخاب دامنه ها.................................................................................................. 98
كاربرد كليدهاي ميانبر براي نشانه ها ............................................................................................. 98
98 ....................................................................................... Project browser دستكاري نشانه ها در پنجره
فصل 9 پردازش صوتي..................................................................................................... 100
101........................................................................................................................... Envelope پردازش
101..................................................................................................................................Gain پردازش
102...............................................................................................................Merge clipboard پردازش
102......................................................................................................................... Noise gate پردازش
103......................................................................................................................... Normalize پردازش
103.................................................................................................................... Phase reverse پردازش
103.......................................................................................................................... Pitch shift پردازش
104............................................................................................................. Remove dc offset پردازش
فهرست
9
104...........................................................................................................................Resample پردازش
105.............................................................................................................................Reverse پردازش
105..............................................................................................................................Silence پردازش
105..........................................................................................................................Stereo flip پردازش
105......................................................................................................................Time stretch پردازش
106................................................................................................................................Time stretch قسمت
106....................................................................................................................................Algorithm قسمت
106...........................................................................................(Plug-ins) اجراي برنامه هاي افزودني
حذف پردازشهاي اجرا شده بر صدا ............................................................................................ 107
107...........................................................................................................................Freeze edits فرمان
108.......................................................................................................................Detect silence فرمان
108............................................................................................................... Spectrum analyzer فرمان
109...............................................................................................................................Statistics فرمان
110.........................................................................................Sample Editor فصل 10 پنجره
110......................................................................................................... Sample editor امكانات پنجره
نوار ابزار پنجره.............................................................................................................................. 111
خط كش زمان .................................................................................................................................. 111
اجراي رويداد............................................................................................................................................ 111
112............................................................................................................................................... Scrub ابزار
112.................................................................................................................(Snap) تنظيم نقاط توقف
113.......................................................................................Sample editor انتخاب دامنه ها در پنجره
دستكاري دامنه هاي منتخب...................................................................................................................... 113
ايجاد رويداد جديد از دامنه منتخب ......................................................................................................... 114
ايجاد يك كليپ جديد يا فايل صوتي از دامنه منتخب ............................................................................ 114
114................................................................................................................. (Regions) كار با نوا حي
115....................................................................................................................... (Region) ايجاد يك نا حيه
دستكاري نوا حي ..................................................................................................................................... 115
شنيدن محتوي نوا حي............................................................................................................................. 115
انتخاب ناحيه در كليپ صوتي.................................................................................................................. 115
ايجاد رويدادهاي جديد براساس نواحي ................................................................................................. 115
دستكاري و ويرايش صدا............................................................................................................... 115
پردازش صدا............................................................................................................................................. 116
اجراي افكت............................................................................................................................................... 116
117.................................................................................................Offline process history كاربرد پنجره
117...................................................................................................................... Audio warp در مورد
به روش دستي.............................................................................................. 118 tempo وgrid تغيير مقدار
118................................................................................................................................... hitpoints در مورد
Cubase جعبه آموزش 5
10
119................................................................................................................................. free warp در مورد
119..........................................................................................................................vari audio در مورد
121............................................. Audio Part Editor فصل 11 بخش هاي صوتي و پنجره
121..................................................................................................................Audio part editor پنجره
روي هم نهادگي رويدادها ........................................................................................................................ 122
122................................................................................. Audio part editor اجراي بخش ها در پنجره
مديريت بخش ها ............................................................................................................................... 123
ايجاد يك بخش صوتي از چند رويداد .................................................................................................... 123
ايجاد يك بخش صوتي از چند ناحيه ...................................................................................................... 123
124.....................................................................................Crossfade و Fade فصل 12 ايجاد
124.........................................................................................Fade به كمك دستگير ههاي Fade ايجاد
125....................................................Range selection به كمك ابزار Fade ايجاد و دستكاري جلوه هاي
125...............................................................................................................................Fade حذف جلوه هاي
ايجاد شده به كمك پردازش ها .............................................................................. 125 Fade تنظيمات
126................................................................................................................................Fade پنجره تنظيمات
126............................................................................................................................ Cross fades تنظيم
126............................................................................................................Cross fades پنجره تنظيمات
127............................................................................................Auto crossfade و Auto fade تنظيمات
127......................................................................................................................Auto fade تنظيم سراسري
براي يك شيار............................................................................................................. 127 Auto fade تنظيم
منحني شدت صدا..................................................................................................................................... 127
فصل 13 افكتهاي صوتي.................................................................................................... 128
129..................................................................................................................................Insert افكتهاي
استفاده نمود؟ ........................................... 129 Insert كدام برنامه هاي افزودني را مي توان بعنوان افكت
129................................................................ Insert هدايت يك كانال يا گذرگاه صوتي به درون افكتهاي
به گذرگاهها........................................................................................................ 130 Insert افزودن افكتهاي
130....................................................................................... Group در شيارهاي نوع Insert درج افكتهاي
درج شده در يك شيار ........................................................................... 130 Insert منجمد نمودن افكتهاي
غيرمنجمد كردن شيار.............................................................................................................................. 131
131...................................................................................................................................Send افكتهاي
132..................................................................................................................Fx channel افزودن يك شيار
افزودن و تنظيم نمودن افكتها .................................................................................................................. 132
استفاده از افكتهاي بيروني............................................................................................................. 133
تنظيم يك وسيله افكت گذاري بيروني ...................................................................................................... 133
كاربرد افكتهاي بيروني............................................................................................................................ 134
فهرست
11
نصب و مديريت برنامه هاي افزودني افكت گذاري ....................................................................... 134
134...................................................................................................................Direct x برنامه هاي افزودني
اطلاعات مربوط به برنامه هاي افزودني.................................................................................................. 135
135......................................................................................................Vst افكتهاي صوتي و سازهاي
135........................................................................................................................Delay گروه افكتهاي
135.................................................................................................................................Double delay افكت
136.................................................................................................................................Modelay افكت
136.................................................................................................................Distortion افكتهاي گروه
137....................................................................................................................................Datube افكت
137...............................................................................................................................Overdrive افكت
137............................................................................................................................ Quadrafuzz افكت
137.................................................................................................................Dynamics افكتهاي گروه
138............................................................................................................................ Spl deEsser افكت
138...............................................................................................................................Dynamics افكت
138.....................................................................................................................................Auto gate قسمت
139.................................................................................................................................Compressor قسمت
139......................................................................................................................................... Limiter قسمت
139........................................................................................................................................ Routing قسمت
140.................................................................................................................................Magneto افكت
141................................................................................................................................Midi gate افكت
141...........................................................................................................Multiband compressor افكت
142..........................................................................................................................Vst dynamics افكت
142.........................................................................................................................Filter افكتهاي گروه
142............................................................................................................................................. Q افكت
142............................................................................................................................... Stop filter افكت
143...................................................................................................................................... Tonic افكت
143..............................................................................................................Modulation افكتهاي گروه
143....................................................................................................................................Chorus افكت
144.......................................................................................................................................Flang افكت
144................................................................................................................................Metalizer افكت
144.....................................................................................................................................Phaser افكت
145.....................................................................................................................................Rotary افكت
145.............................................................................................................................Symphonic افكت
145.........................................................................................................................Trance former افكت
145......................................................................................................................Other افكت هاي گروه
145...............................................................................................................................Bitcrusher افكت
146..................................................................................................................................Chopper افكت
146..................................................................................................................................Vocoder افكت
Cubase جعبه آموزش 5
12
146..........................................................................................................................Graung elizer افكت
146.....................................................................................................................Rever b افكتهاي گروه
146..............................................................................................................................Revereb A افكت
146.................................................................................................................................. Reber B افكت
146............................................................................................................................... Mix6 to افكت 2
147...................................................................................................................... Surround dither افكت
147.......................................................................................................................... Surround pan افكت
147.................................................................................................................. SMPTE generator افكت
148.................................................................................................... VST فصل 14 سازه هاي
148............................................................................................................................ Vst تنظيم وسايل
149...................................................................................................................Vst instruments كاربرد
ديگر ............................................................................................................................... 150 Vst افزودن يك
150.................................................................................................................................. Vst اجراي همزمان
ضبط اطلاعات........................................................................................................................................... 151
ايجاد اتوماسيون براي تغييرات............................................................................................................... 151
152...................................................................................................................................Tempo تنظيم
153..........................................................................Surrund Sound فصل 15 صداي فراگير
154...................................................................................................................Vst Connections پنجره
صداي فراگير در پنجره ميكسر..................................................................................................... 154
تنظيم صداي فراگير......................................................................................................................... 154
گذرگاههاي فرزند (فرعي) ........................................................................................................................ 155
هدايت مستقيم كانالها به كانالهاي صداي فراگير......................................................................... 155
155........................................................................................................... Surround panner كاربرد ويژگي
156...........................................................................................................................Surround pan كنترلهاي
157.........................................................................................................Midi فصل 16 كنترلر
157.........................................................................................................................Buk و Prg در مورد
158................................................................................................Midi device manager باز كردن پنجره
158..............................................................................................Midi نصب و شناساندن يك كنترلر
با استفاده از فهرست آماده.............................................................................. 158 Midi نصب يك وسيله
159..................................................................................................Midi انتخاب صدا براي يك شيار
تغيير اسامي صداهاي مربوط به يك وسيله .......................................................................................... 159
جديد به برنامه........................................................................................ 159 Midi معرفي يك وسيله
160............................................................................................................Midi وسايل Patch ساختار
ايجاد پانل ها براي وسايل ............................................................................................................... 161
فهرست
13
161...............................................................................................................Midi پارامترها و افكتهاي
∗ نام شيار................................................................................................................................................. 162
163.............................................................................................................................vst expression قسمت
163................................................................................................................................. midi inserts قسمت
164...................................................................................................................................Midi افكتهاي
164............................................................................................................................ Send و Insert افكتهاي
165........................................................................................................................ Send درج افكتها به روش
165........................................................................key editor به كمك پنجره Midi ويرايش اطلاعات
درج نت ها از طريق ترسيم ....................................................................................................................... 165
165......................................................................................................Midi انتخاب و جابجايي رويدادهاي
166......................................................................................................................Quantize در مورد عمليات
دستكاري و تغيير شتاب نت ها ............................................................................................................... 166
فصل 17 ميكسر................................................................................................................... 167
168................................................................................Midi نوارهاي مربوط به كانالهاي صوتي و
نوار مربوط به گذرگاهها ................................................................................................................ 169
ابزارهاي ميكس............................................................................................................................. 169
صداسنج كانا لهاي صوتي....................................................................................................................... 170
صداسنج كانا لهاي ورودي و خروجي................................................................................................... 170
170......................................................................................................................................Input gain تنظيم
170.................................................................................................................................Input phase سوييچ
سكوت و تكخواني كانالها............................................................................................................... 170
تغيير توان صداي كانالها در ميكسر....................................................................................................... 171
171.................................................................Mixer امكانات مربوط به كا نالهاي صوتي در پنجره
دستكاري تنظيمات كانالها............................................................................................................... 172
كانالها................................................................................................................................... 172 Eq تنظيمات
كپي كردن تنظيمات يك كانال به كانالهاي ديگر..................................................................................... 172
173........................................................................................................................................Group كانالهاي
173.................................................................................................................. Group كانال مربوط به شيار
گذرگاههاي خروجي................................................................................................................................. 173
در پنجره ميكسر..................................................................... 174 Midi عمليات مربوط به كانالهاي
174...................................................................................................................Midi تنظيمات كانالهاي
كنترل از راه دور پنجره ميكسر..................................................................................................... 175
انتخاب وسيله كنترل از راه دور.............................................................................................................. 175
ايجاد اتوماسيون به كمك كنترلهاي راه دور.......................................................................................... 175
ميكس............................................................................................................................................... 176

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

خرید فروش فارسی جعبه آموزش استودیو موسیقی دیجیتال CUBASE 5 & NUENDO4 کتاب همراه با فیلمهای آموزشی
clear-bug-div
محصولات پیشنهادی ما به شما
کارگاه آموزش فارسی آکوردها،ملودی ،هارمونی و کنترپوان برای آهنگسازان
کارگاه آموزش فارسی آکوردها،ملودی ،هارمونی و کنترپوان برای آهنگسازان
30,000تومان
27,000تومانآموزش فارسی تکنیکها و ترفندهای کیوبیس 9 cubase
آموزش فارسی تکنیکها و ترفندهای کیوبیس 9 cubase
29,000تومان
15,000تومانملودیکا یاماها آکبند Yamaha P37D 37-Key Pianica
ملودیکا یاماها آکبند Yamaha P37D 37-Key Pianica
740,000تومان
690,000تومانفروش ملودیکا یاماها آکبند Yamaha P-32D Melodica
فروش ملودیکا یاماها آکبند Yamaha P-32D Melodica
350,000تومان
339,000تومانوی اس تی سینتی سایزر فضاساز سینتی سایزر Audiofier Abstrung v1.1
وی اس تی سینتی سایزر فضاساز سینتی سایزر Audiofier Abstrung v1.1
15,800تومان
12,800تومانوی اس تی پری امپ گیتار AXP SoftAmp PSA v.1.0.02
وی اس تی پری امپ گیتار AXP SoftAmp PSA v.1.0.02
2,800تومان
1,000تومانوی اس تی استرینگ ترکی عربی هندی Ultimate Pro Oriental Strings
وی اس تی استرینگ ترکی عربی هندی Ultimate Pro Oriental Strings
6,800تومان
5,800تومانوی اس تی سازهای ارکسترال Sonokinetic Maximo
وی اس تی سازهای ارکسترال Sonokinetic Maximo
22,000تومان
9,800تومانوی اس تی سازهای ارکسترال Sonokinetic Maximo
وی اس تی سازهای ارکسترال Sonokinetic Maximo
22,000تومان
9,800تومانوی اس تی گرند پیانو طلایی Production Voices Production Grand Gold V.1.1.16
وی اس تی گرند پیانو طلایی Production Voices Production Grand Gold V.1.1.16
42,000تومان
27,000تومانوی اس تی پیانو سیلور Production Voices Production Grand LE
وی اس تی پیانو سیلور Production Voices Production Grand LE
15,000تومان
9,800تومانوی اس تی گرند پیانو یاماها Yamaha C7 Production Platinum v1.1.16
وی اس تی گرند پیانو یاماها Yamaha C7 Production Platinum v1.1.16
85,000تومان
79,000تومانوی اس تی کر و همخوانی Strezov Sampling Storm Choir 2
وی اس تی کر و همخوانی Strezov Sampling Storm Choir 2
50,000تومان
42,800تومانوی اس تی جدید ارکسترال ProjectSAM Symphobia 2 v1.5
وی اس تی جدید ارکسترال ProjectSAM Symphobia 2 v1.5
18,000تومان
15,300تومانوی اس تی گیتار بیس Dan Dean Signature Bass Collection
وی اس تی گیتار بیس Dan Dean Signature Bass Collection
3,000تومان
1,700تومانوی اس تی سازهای ارکسترال Project Sam Orchestral Essentials 2
وی اس تی سازهای ارکسترال Project Sam Orchestral Essentials 2
12,000تومان
8,800تومانوی اس تی بادی برنجی Orchestral Tools Berlin Brass v1.1
وی اس تی بادی برنجی Orchestral Tools Berlin Brass v1.1
110,000تومان
88,000تومانوی اس تی Strezov Sampling WOTAN Male Choir کُر و همخوانی مردان
وی اس تی Strezov Sampling WOTAN Male Choir کُر و همخوانی مردان
4,800تومان
1,800تومانTips tricks FLstudio FARSI آموزش فارسی تکنیکها و ترفندهای اف ال استودیو
Tips tricks FLstudio FARSI آموزش فارسی تکنیکها و ترفندهای اف ال استودیو
50,000تومان
39,800تومانوی اس تی گروه کُر کودکان Strezov Sampling ARVA Children Choir
وی اس تی گروه کُر کودکان Strezov Sampling ARVA Children Choir
4,800تومان
1,000تومانمعرفي به يک دوست
 
اين محصول را به دوستتان معرفي كنيد.
کلمات رايج جستجو
dvd فروش هاردی فروش  سونار  لینک مستقیم  vst فروشگاه کیوبیس  vst وی اس تی  میکس مسترینگ  daw flstudio cubase reason  آهنگسازی صدابرداری  خرید فروش ارزان  پلاگین ارزان  ارزان vst  atmosphere  pro tools  Kontakt 5  logic  auto tune  کلارینت  clarinet  cubase  protools  guitar  ایرانی  cubase 6  midi  east west  notion  vocaloid  piano  battery 3  East West Quantum Leap  kontakt  art vista  native instruments  Miroslav Philharmoni  omnisphere  la  trilian  virtual guitarist  morphestra  vst  nexus  کیوبیس  sibelius  کتاب  Omnispher  Komplete  iZotope Ozone  ریتم  Steinberg Virtual Guita  omni  styl  stylus  امنیسفر  mac  native  la scoring  gold  drum  درام  ATMOSPHER  philharmonik  La Scoring Strings  sonar  studio one  پیانو  Vengeance  sty  نکسوز  cubase6  East West Quantum Le  ilya  elastik  ueberschall  la string  پلاگین  sonivox  stylus rmx  loop  ableton  sonar x1  Ivory  Vir2 Electri6ity  vienna  halion  Superior Drummer  Drummer  دانلود  ez drumer  RA  izotop  Nexus 2.2  cakewalk  bass  giant  kontact  veng  superior  گیتار  آموزش  reason  refill  quantum  violin  RealGuitar  8 dio  hypersonic  trance  guitar pro  Musiclab Real Guitar 2.  electric guitar  Best Service  Akoustik Piano  native instrument  رپ  string  nuendo  Vir2 Electri6ity با کیف  پکیج کامل Trilian تریلی  violence  best  symphobia  bfd2  Garritan Stradivari  BFD  vsl  musiclab  فروش vst  real  Ominisphere  Spectrasonics Omnisp  خرید پستی  ethno world  ethno  real guitar  سنتور  میکس و مستر  drums overkill  colossus  shahrzad  vir2  هایپر سونیک  هیپ هاپ  تار  شرقی  ریل گیتار  کیوبیس  نکسوز  فروش vst  خرید vst  native instruments k  فروش وی اس تی  cubase 7  trilogy  Ez Drummer  Ako  RmX  Ez  east  darbuka  Hollywood  Best Service Galaxy  Galaxy  massive  dubstep  alchemy  atm  Ilya Efimov Nylon Gu  miroslav  Avid Sibelius  hip hop  DJ  فلوت  QUANTUM Leap RA  ueber  addictive  بوزوکی  تریلوژی  درام bfd  اتمسفر  poetic  Symphonic Orchestra  cubase5  chris hein  hein  Vsampler  omn  rig  art  platinum  korg  Native Instruments s  میدی  fl studio  ezdrummer  trillian  choir  افکت  Virtual  omnis  Akoustik  sultan  Ilya Efimov Acoustic  فروش وی اس تی  sylenth  FL  xln  steinberg  studio drummer  nex  Ultra Focus  real guitar 3  wave  izotope  East West Ra  kontak  ez keys  West  spectrasonics  vir2 instruments  cubase 5  eastwest  cello  grand  هایپرسونیک  فروش سمپل آهنگسازی  rap  Yamaha  Santur  melodyne  ویلون  harmonica  Vocal  hyper  rock solid  ReFX  Session  sampla  cubase 7  sonar x2  komplete 8  halion sonic  Techno  Native Instruments Kont  ven  master  mix  plugin  r&b  زنبورک  roland  action  flute  waves  sample  کارت صدا  komplete 7  ویولن  plug  cinesamples  PLUG SOUND  quantum leap  کر  z3ta  symphobia 2  سنتی  vi  vir  synth  8dio  SaxLab  Stylus RMX Full Expansi  كيوبيس  Komplete 9  سینتی سایزر  آموزش کیوبیس  fx  xtreme  Reaktor  Rob Papen  world  AutoTune  drums  ProjectSAM  Addictive Drums  Halion 3.5  SYLENTH 1  adob audition  ominespher  electri6  Symphonic  instruments  تغییر گام و تن وکال Akai Professional PitchRight  تریلیان  logic pro  logic pro 9  Bouzouki  uad  electri6ity  expansion  tune  گیتار الکتریک  متال  FM8  فروش وی اس تی  آموزش cubase  zero  hiphop  سورس  REVERB  kick  new york  strings  sax  پرکاشن  vivace  sonokinetic  omnisfer  East West Symphonic  ساکسیفون  LATIGO  leap ra  magix  8Dio Adagio Violins  Vir2 Instruments VI  hyper sonic  Ilya Efimov  zebra  van  orchestral  battery  کیوبیس6  Big Fish  آموزش اف ال  آموزش fl  kon  ominsphere  اکوستیک پیانو Akoustik  orchestra  cubase7  استایلوس  sonic  Nexus 2.2 Full expans  بهترین درام  voice  atmos  بیس  مسترینگ  sound effect  soundiron  scarbee  تنظیم  سونار  \پیانو  بسته آموزشی فارسی اف  acoustic guitar  damage  titan  Cinematic  adagio  synthmaster  epic  وی اس تی پیانو  orient  latin  loop master  raging  chris hein bass  broomstick bass  ueberschall elastik  ezkey  Galaxy II Piano  گيتار  bela d media  legend  giga  لوپ  Style  percussion  پروتولز  ozon  massiv  antares  avox  Blue  ozone  ethno world 5  east west bass  امینسفر  turk  Sampletank  کیوبیس7  EastWest Quantum Lea  کانتکت  سازهای بادی  Best Service Chris h  violon  Cakewalk Drummer 3 v  Session Horns  Waves Complete v7  Vir2 Instruments Vio  vienna 3 symphonic c  Stylus RMX Full Expa  فیلم آموزشی همراه با  nectar  سمپل  fazioli  سایلنت  silent  sultan String  la scorin  هایپرسونیک 2 Hypersonic  کیوبیس 6  chris  امنیسفر Spectrasonics O  Orient world  kontakt5  EZ Drummer Full EXPan  synthogy  trumpet  کمانچه  akoustic piano  la scoring string  ACTION STRINGS  ریزن  prominy  Big  ترکی  استرینگ  استرینگ ترکی  ماندولین  اف ایکس  atmo  pad  نکسوس  gladiator  vir2 syntAX  oboe  viena  دف  Shahrazad  ویالون  ویولون  dub step  اف ال  fill  konta  ارکستر  ez drum  big fish audio  absynth  harp  طبیعی ترین وی اس تی سمپ  تیون  میکس و مسترینگ  om  wusik station  strum  Ik  تمبک  bigfish  stradivari solo  steinberg virtual gu  dio  battery 4  طبیعت  perc  heavyocity damage  T-RACKS  فیلارمونیک  Steinberg Groove Agent  philarmonik  Choirs  t racks  battery4  ارگ  سه تار  VI.ONE  fl studio 11  لوپ ترنس  funk  nomad  vir 2  Sultan Strings  soltan  sampler  grand piano  accordions  LA SCORE STRING  نی  مک  Wizoo  Liquid  Hypersonic 2  RealLPC  Mixcraft 5  TAR  نت  دانلود رایگان  Virtual Guitarist El  addictive drum  tank  vegence  Sytrus  لوپ ترکی  adagio cellos  5000  tom  Synergy X  sonok  ایزوتوپ ازون  Prominy SC Electric  sonokinetic kemence  violan  کنتاکت  steinberg cubase  Native Instruments M  steinway  mixosaurus  East West Symphonic Orc  base  وکال  Requiem Professional  ایزوتوپ  BBC Sound Effects  la s  mandolin  اموزش میکس و مسترینگ  Cinematic Strings 2  FabFilter  جعبه آموزش  سمپل ایرانی  اموزش  basis  ونجنس  direct guitar 3  santoor  acoustic legend hd  کیوبیس 7  Panflute  Shahrazad طبیعی ترین قر  EASTWEST QUANTUM LEAP S  berlin  Kontakt player  Spitfire  خرید وی اس تی  acoustic bass  ample sound  نت میدی  LA String 2  تغییر گام Ùˆ تن وکال Akai Professional PitchRight  cuba  vst سازهای ایرانی  ترومپت  viol  Native Instruments P  The Elements Of Tran  guitar bass  ample  ample sound AGM  ebow  sonik  eth  مستر  pop  میکس  dance  Ultimate Santoor  USB-eLicenser  electric  ableton live  Ample Guitar  جعبه آموزش فارسی میک  فیلم  harmonik  sonokinetic sultan s  درام اکوستیک  ورژن جدید Kontakt 5.2  میکروفن  جعبه  اکوستیک پیانو  ترنس  reflektor  batter  جدیدترین نسخه مسترینگ W  abbey  Kontakt 5.0.3  BFD3  لا استرینگ  virtual guitar  Berlin WoodWinds v1.  berlin woodwinds  organ  sonar x3  الکتریک  آموزش مسترینگ وکال  stylu  batt  تکنو  Superior Drummer2  داب استپ  Hip-hop Brass  funk guitar  la strings  وینجنس  key  aco  آموزش میکس و مستر  karaoke  پکیج کامل  thin  StudioLinkedVST  سمپل سینه زنی  drum mic  راک  AcousticsampleS Bass  Guitar pro 6  Ilya Efimov LP Guita  Camel Audio  iris  پد  wobble  عربی  سازهای ایرانی  آموزش تنظیمات گیتار  the trumpet  str  Soundiron Acoustic S  not  آکوستیک پیانو  اکوستیک  Dobro  hybrid  fazi  اموزش اهنگسازی  گیتار بیس  fxpansion  sco  Kontakt 5.2  8dio studio  albion  sheva  atmosfer  PettinHouse  Stylus RMX Expansi  Ilya Efimov Modern B  PianoWave Steinway B  Piano kontakt  Soundiron The Musiqu  Spitfire Audio Albio  خرید سمپل آهنگسازی  ساز برنجی  وی اس تی های سبک ترنس  si string  drum lab  Chris Hein Harmonica  cubase le ai  ساز حرفه ایی  وی اس تی گیتار  col  طبیعی  دانلود کیوبیس  سینت  Ueberschall Elastik Reg  kontakt vienna