کانال کیوبیس در تلگرام را دنبال کنید
همه چیز درباره ساخت استودیوی موسیقی خانگی - فروشگاه آنلاین اینترنتی کیوبیس
دسته بندی محصولات
دسته بندی بر اساس کمپانی
آموزش فارسی خوانندگی پاپ
رهگیری مرسولات پستی
  • بعد از ارسال سفارش کد رهگیری پستی 20 رقمی در ایمیلی با عنوان وضعیت سفارش به ایمیل شما ارسال میگردد . با کلیک بر روی "رهگیری سفارشات" و وارد نمودن کد رهگیری 20 رقمی پستی از آخرین موقعیت و وضعیت سفارش ارسال شده خود به طور آنلاین مطلع شوید

همه چیز درباره ساخت استودیوی موسیقی خانگی

همه چیز درباره ساخت استودیوی موسیقی خانگی
همه چیز درباره ساخت استودیوی موسیقی خانگی
30,000تومان 29,000تومان 
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  

آموزش کامل اصول ایجاد یک استودیوی موسیقی آموزش کامل جنبه های سخت افزاری و نرم افزاری استودیوی موسیقی خانگی آموزش اصول میکروفون گذاری سازها آموزش تکنیکهای حرفه ای رکورد استودیویی

همه چیز درباره ایجاد استودیوی موسیقی خانگی

آموزش کامل اصول ایجاد یک استودیوی موسیقی
آموزش کامل جنبه های سخت افزاری و نرم افزاری استودیوی موسیقی خانگی
آموزش اصول میکروفون گذاری سازها
آموزش تکنیکهای حرفه ای رکورد استودیویی

فهرست مطالب کتاب فارسی آموزش کامل ساخت یک استودیو خانگی به شرح زیر میباشد:

بخش ١
اصول استوديوی موسيقی خانگی ................................................... ١۶
١٧ ................................................................................... فصل ١
رکورد خانگی موسيقی ................................................................ ١٧
آناتومی يک استوديوی خانگی .................................................................... ١٨
وسايل لازم برای رکورد ...................................................................... ١٨
ميکسر ............................................................................................ ١٩
رکوردر ........................................................................................... ١٩
پردازشگرها ..................................................................................... ١٩
اکولايزرها ....................................................................................... ٢٠
مانيتورها ......................................................................................... ٢٠
انواع سيستمهای رکورد استوديويی ............................................................. ٢٠
٢١ ................................................................. studio-in- a- box سيستمهای
سيستمهای مبتنی بر کامپيوتر ................................................................. ٢١
٢١ .................................................................... stand – alone سيستم های
نگاهی اجمالی به فرايند رکورد ................................................................... ٢١
تنظيم يک آهنگ ................................................................................ ٢١
بدست آوردن صدای خوب .................................................................... ٢١
رکورد صدا ...................................................................................... ٢٢
٢٢ .................................................................................... overdubbing
مفهوم ميکس ......................................................................................... ٢٢
پاکسازی تراکها و اديت کردن صداها ...................................................... ٢٢
اکولايز نمودن تراکها .......................................................................... ٢٣
پردازش صداها ................................................................................. ٢٣
ترکيب تراکها .................................................................................... ٢٣
افزودن اصلاحات نهايی ........................................................................... ٢٣
مستر کردن آهنگ ميکس شده ................................................................ ٢٣
٢۵ ................................................................................... فصل ٢
۴
تهيه وسايل مناسب استوديو ........................................................... ٢۵
تعيين نيازهای استوديوی خانگی ................................................................. ٢۶
جزييات رکورد ديجيتال ........................................................................... ٢٨
قابليت های اديت ................................................................................ ٢٨
سازگاری ......................................................................................... ٢٩
تعداد تراکهای همزمان ......................................................................... ٢٩
تعداد واقعی تراکهای قابل رکورد ........................................................... ٢٩
سرعت نمونه گيری و کيفيت رکورد ....................................................... ٢٩
توسعه پذيری .................................................................................... ٢٩
٢٩ ...................................................................................... PC يا MAC
مبتنی بر کامپيوتر ............................................................ ٣٠ DAW سيستمهای
يافتن بهترين سيستم کامپيوتری ............................................................... ٣٠
صدای ورودی و خروجی ......................................................................... ٣١
٣١ ................................................................................................ PCI
٣١ ......................................................................................... FireWire
٣١ ................................................................................................ USB
٣١ ..................................................................................... PCI رابطهای
کارت صوتی جدا بدون ورودی و خروجی آنالوگ ...................................... ٣٢
ورودی و خروجی آنالوگ داخل کارت ..................................................... ٣٢
ورودی و خروجی آنالوگ تعبيه شده در يک باکس جدا ................................. ٣٢
٣٣ ......................................................................... FIRE WIRE رابطهای
٣۴ ................................................................................... USB رابطهای
انتخاب نرم افزار مناسب .......................................................................... ٣۴
٣۵ ........................................................................................... APPLE
٣۵ .................................................................................... CAKEWALK
٣۵ .................................................................................. DIGIDESIGN
٣۶ ....................................................................... Sony creative software
٣۶ ........................................................................................ Steinberg
٣۶ ....................................................................................... Image line
٣۶ .................................................................................. Propellerhead
٣٧ ................................................................. STUDIO- IN- A –BOX سيستمهای
مزايای اين سيستم ............................................................................... ٣٧
٣٨ ............................................................ SIAB بررسی چند سيستم محبوب
٣٩ ................................................................. STAND-ALONE رکوردرهای
٣٩ ............................................................................................. Alesis
۵
۴٠ ........................................................................................ TASCAM
بررسی آنالوگ ...................................................................................... ۴٠
۴٠ ....................................................................... OPEN-REEL دک های
آنالوگ / ديجيتال ................................................................................ ۴٠
۴١ .................................................................................... TUBE وسايل
شبيه سازهای نوار آنالوگ .................................................................... ۴١
بهترين تنظيم برای سيستم ......................................................................... ۴١
۴٢ .................................. MIDI استوديوی مناسب برای اجرای زنده و سازهای
۴٣ ................................................................ MIDI استوديوی مناسب برای
استوديوی مناسب برای اجرای زنده ........................................................ ۴۴
۴٧ ................................................................................... فصل ٣
اتصالات در استوديو ................................................................... ۴٧
آشنايی با کانکتورهای آنالوگ .................................................................... ۴٨
١ اينچی ..................................................................... ۴٨ / اتصال آنالوگ ۴
اتصال سازها .................................................................................... ۴٩
اتصالات اسپيکرها ............................................................................. ۴٩
بررسی اتصالات ديجيتال ......................................................................... ۵١
۵١ .............................................................................................. MIDI
۵٢ ........................................................................................ AES/EBU
۵٢ ........................................................................................... S/PDIF
۵٢ ............................................................................... ADAT Lightpipe
۵٣ .............................................................................................. TDIF
۵٣ ............................................................................................... USB
۵۴ ........................................................................................ Fire Wire
بررسی نمونه هايی از تنظيم استوديو ............................................................ ۵۴
۵۵ .......................................... MIDI تنظيم استوديو برای کار با صدا و مقداری هم
۵٧ ............................................................. MIDI استوديوی مناسب برای کار با
استوديوی مناسب برای اجرای زنده ............................................................. ۵٨
افزايش کارايی استوديو ............................................................................ ۶٠
حرارت و گرد و خاک ......................................................................... ۶٢
نظارت بر مانيتورها ........................................................................... ۶٢
بهينه سازی اتاق استوديو .......................................................................... ۶٣
ايزوله نمودن صدا .............................................................................. ۶٣
هوای ساکن خوب است ........................................................................ ۶۴
۶
کنترل صدا ....................................................................................... ۶۵
کنترل صدا هنگام رکورد .......................................................................... ۶۵
کنترل صدا هنگام ميکس .......................................................................... ۶۶
از پانل ها برای رام کردن صدا استفاده نماييد............................................ ۶۶
۶٨ ................................................................................... بخش ٢
رکورد .................................................................................... ۶٨
۶٩ ................................................................................... فصل ۴
ميکسر .................................................................................... ۶٩
انواع ميکسرها ...................................................................................... ۶٩
دک آنالوگ ....................................................................................... ٧٠
٧٠ ............... SLIDER ميکسر ديجيتال يا ميز کنترل کامپيوتری با يا بدون کنترلهای
ميکسرهای نرم افزاری که توسط ماوس و کيبورد کامپيوتر کنترل می شوند. ..... ٧٠
٧٠ ...................................................................................... SIAB سيستم
سيستمهای مبتنی بر کامپيوتر ................................................................. ٧٠
٧٠ ................................................................. STAND- ALONE سيستمهای
ميکسرهای آنالوگ .............................................................................. ٧٠
ميکسرهای ديجيتال ............................................................................. ٧١
ميکسرهای نرم افزاری ........................................................................ ٧٢
٧٣ ................................................ computer control surface ميزهای کنترل
اصول ومبانی ميکس ............................................................................... ٧۴
بررسی ورودی ها .............................................................................. ٧۴
جريان سيگنالها...................................................................................... ٧٨
٧٩ ........................................................................ source audio or input
٧٩ ............................................................................................. insert
مسير دهی در ميکسر .............................................................................. ٨٠
٨٠ ....................................................................................... master bus
٨٠ ...................................................................................... submix bus
٨٠ .................................................................................... auxiliary bus
٨٠ ........................................................................................... MASTER BUS
٨٠ ...................................................................................... submix bus
٨١ .................................................................................... auxiliary bus
خروجی ها ........................................................................................... ٨١
٨١ .................................................................................master out jack
٧
٨١ ..................................................................................... phones jack
٨١ ................................................................................... monitors jack
٨٢ ................................................................................... فصل ۵
و سازهای الکترونيکی .............................................. ٨٢ MIDI وسايل
چيست؟ ....................................................................................... ٨٢ MIDI
٨٣ ............................................................................. note- on/ note –off
٨٣ ........................................................................................... velocity
٨٣ ..................................................................................... after- touch
٨٣ ....................................................................... vibrato and pitch bend
٨٣ .................................................................................. MIDI پورتهای
٨۴ .................................................................................. MIDI کانالهای
٨۵ ................................................................................... MIDI پيامهای
مدهای عملياتی .................................................................................. ٨۶
٨۶ .................................................................................. General MIDI
٨٧ ....................................................................... MIDI وسايل مورد نياز
٨٧ ........................................................... SOUND GENERATOR توليد کننده صدا
سينتی سايزر ..................................................................................... ٨٨
٨٩ .................................................................. drum machine درام ماشين
٨٩ ................................................................ sound module ماژول صوتی
٨٩ .............................................................................. samplers سمپلرها
٩٠ ....................................................................................... soft- synth
کارت صوتی ........................................................................................ ٩٠
٩١ ...................................................................... MIDI controller کنترلر
٩١ ........................................................................................ sequencer
٩١ ................................................................................. MIDI interface
٩٣ ................................................................................... فصل ۶
ميکروفون ها ............................................................................ ٩٣
انواع ميکروفون .................................................................................... ٩۴
انواع ساخت ميکروفون ....................................................................... ٩۴
٩۴ ................................................................... condenser ميکروفون نوع
٩۴ ...................................................................... dynamic ميکروفون نوع
٩۴ ........................................................................ ribbon ميکروفون نوع
٩۴ ................................................................... condenser ميکروفون های
٨
٩۶ .................................................................... DYNAMIC ميکروفونهای
٩٧ ....................................................................... RIBBON ميکروفونهای
الگوهای قطبی ميکروفونها ................................................................... ٩٧
ميکروفون های مورد نياز ........................................................................ ٩٩
چه نوع موسيقی رکورد می کنيد؟ ........................................................... ٩٩
چه سازهايی را رکورد می کنيد؟ ............................................................ ٩٩
تصميم گيری در مورد تعداد و نوع ميکروفونها ............................................ ١٠٠
افزودن ميکروفون ........................................................................... ١٠١
١٠١ ................................................................... DYNANIC ميکروفونهای
ميکروفون وکال .............................................................................. ١٠٢
يافتن ميکروفون مناسب برای کارتان ........................................................ ١٠٣
برای کار وکال ............................................................................... ١٠٣
١٠٣ ......................................................................... amp گيتار الکتريک
١٠٣ .................................................................. amp گيتار الکتريک بيس
١٠٣ ................................................. string گيتار آکوستيک و ساير سازهای
١٠٣ .......................................................................................... horns
پيانو ............................................................................................ ١٠٣
مجموعه درام ................................................................................. ١٠٣
١٠۴ ....................................................................................... cymbals
پرکاشن ........................................................................................ ١٠۴
١٠۴ ........................................................... PREAMPS ارتباط بين ميکروفون و
١٠۴ .................................................................................... solid-state
١٠۴ ................................................................................. vacuum tube
١٠۵ ......................................................................................... hybrid
کمپرسورها ................................................................................... ١٠۵
تجهيزات جانبی ميکروفون .................................................................... ١٠۵
١٠۵ .......................................................................... microphone cords
١٠۵ ........................................................................ microphone stands
١٠۵ .................................................................................... pop filters
مراقبت از ميکروفون ....................................................................... ١٠۶
١٠٧ ................................................................................ بخش ٣
آماده رکورد شويد ................................................................... ١٠٧
١٠٨ ................................................................................. فصل ٧
گرفتن بهترين صدای ممکن از منابع صدا ..................................... ١٠٨
٩
زنجيره جريان سيگنالهای صدا ................................................................ ١٠٨
منبع صدا ...................................................................................... ١٠٩
١٠٩ .............................................................................. preamp ورودی
تنظيم مناسب شدت صدا ........................................................................ ١١٠
١١١ ...................................................................... pre –post درک مفهوم
اهميت کنترلهای شدت صدا ................................................................ ١١٢
گرفتن صدای خوب از گيتار ................................................................... ١١٣
مستقيم از گيتار به ورودی وسيله ......................................................... ١١٣
را به ورودی وسيله متصل می amp متصل شده و amp گيتار به يک شبيه ساز
کنيد. ............................................................................................ ١١٣
را به ورودی وسيله ارسال می کنيد. amp متصل نموده و خروجی amp گيتار را به
١١۴ ..................................................................................................
متصل نموده و از يک ميکروفون برای انتقال صدا به ورودی amp گيتار را به يک
وسيله استفاده می کنيد. ...................................................................... ١١۴
گرفتن بهترين صدا از کيبورد ................................................................. ١١۴
استفاده از خروجی های آنالوگ کيبورد ................................................. ١١۴
و سپس افزودن صدا .................................. ١١۴ MIDI رکورد کردن اطلاعات
گرفتن بهترين صدا از ميکروفون ............................................................. ١١۴
استقرار مناسب ميکروفون ................................................................. ١١۵
کمپرس کردن صدا .......................................................................... ١١۵
١١٧ ................................................................................ فصل ٨
تکنيکهای ميکروفون گذاری ...................................................... ١١٧
نزديک ................................................................................... ١١٧ spot
فاصله ................................................................................ ١١٨ distant
محيطی ............................................................................ ١١٨ ambient
استريو ................................................................................ ١١٨ stereo
ترکيبی ........................................................................... ١١٨ combined
١١٨ ............................................................................ SPOT تکنيک نزديک
١١٩ ........................................................................ DISTANT تکنيک فاصله
١٢٠ ...................................................................... AMBIENT تکنيک محيطی
١٢٠ ......................................................................... STEREO تکنيک استريو
١٢١ .................................................................................... x-y تکنيک
١٢١ ............................................................................. blumlein تکنيک
١٢٢ .......................................................................... SPACED PAIRS تکنيک
١٠
ميکروفونهای استريو ....................................................................... ١٢٣
تکنيکهای ترکيبی ................................................................................ ١٢۴
١٢۵ ................................................................................ فصل ٩
ميکروفون گذاری سازها .......................................................... ١٢۵
گرفتن صدايی زيبا از وکال .................................................................... ١٢۶
گرفتن بيشترين کارايی از اتاق ............................................................ ١٢۶
انتخاب بهترين ميکروفون .................................................................. ١٢۶
گرفتن يک صدای زيبای همخوان ............................................................. ١٢٧
ميکروفون گذاری گيتار الکتريک ............................................................ ١٢٨
استفاده از اتاق ................................................................................ ١٢٩
گرفتن بهترين تاثير از ميکروفونها ....................................................... ١٢٩
ميکروفون گذاری گيتار بيس الکتريک ...................................................... ١٢٩
مديريت اتاق .................................................................................. ١٢٩
مديريت ميکروفون .......................................................................... ١٣٠
ميکروفون گذاری گيتار آکوستيک وسازهای مشابه ....................................... ١٣٠
مديريت اتاق .................................................................................. ١٣٠
مديريت ميکروفونها ......................................................................... ١٣٠
ميکروفون گذاری سازهای بادی .............................................................. ١٣٠
نقش فضای اتاق .............................................................................. ١٣١
مديريت ميکروفون .......................................................................... ١٣١
ميکروفون گذاری پيانو ......................................................................... ١٣١
نقش اتاق ....................................................................................... ١٣١
مديريت ميکروفون .......................................................................... ١٣١
برای داشتن صدای راک .................................................................. ١٣١
برای داشتن صدای نوع کلاسيک ......................................................... ١٣١
ميکروفون گذاری سازهای زهی .............................................................. ١٣١
مديريت اتاق .................................................................................. ١٣٢
مديريت ميکروفون .......................................................................... ١٣٢
ميکروفون گذاری مجموعه درام .............................................................. ١٣٢
تنظيم درام ..................................................................................... ١٣٢
از وضعيت اتاق استفاده نماييد ............................................................. ١٣٢
صدای کيک درام ............................................................................ ١٣٣
درام ........................................................................... ١٣٣ snare صدای
١٣۴ .............................................................................. tom-tom صدای
١١
١٣۵ ................................................................................. hi-hat صدای
١٣۵ ............................................................................... cymbal صدای
کل صدای مجموعه درام ................................................................... ١٣۵
صدای درام های دستی ..................................................................... ١٣۶
١٣٧ ................................................................................ بخش ۴
لايه بندی تراکها- شروع رکورد ................................................. ١٣٧
١٣٨ .............................................................................. فصل ١٠
رکورد چند تراکی ................................................................... ١٣٨
مفهوم چند تراکی ................................................................................. ١٣٩
برای رکورد آماده شويد ......................................................................... ١٣٩
تنظيم يک آهنگ ............................................................................. ١٣٩
انتخاب منبع صدا............................................................................. ١۴٠
تنظيم شدت صداها ........................................................................... ١۴٠
گرفتن صدايی که انتظار داريد ............................................................ ١۴٠
انتخاب منبع مانيتورينگ ....................................................................... ١۴١
سيستمهای کامپيوتری ....................................................................... ١۴١
١۴٢ ................................................................ studio-in-a-box سيستمهای
با يک ميکسر آنالوگ ......................................... ١۴٢ stand-alone سيستمهای
ذخيره رکوردها .................................................................................. ١۴٢
اشتراک گذاری فايلها با ديگران .......................................................... ١۴٢
١۴٣ .............................................................................. فصل ١١
رکورد صدا ........................................................................... ١۴٣
رکورد اولين برداشت ........................................................................... ١۴۴
١۴۴ ............................................................. punch-in/ punch-out عمليات
١۴۵ ............................................................................... overdub مفهوم
١۴۵ ....................................................................... submix ميکس فرعی
١۴۵ ........................................................................... bouncing عمليات
سازماندهی تراکها ............................................................................... ١۴۵
١۴٧ .............................................................................. فصل ١٢
١۴٧ .................................................. MIDI رکورد و اديت اطلاعات
١٢
١۴٧ .................................................................. MIDI هماهنگ سازی وسايل
هماهنگ سازی دو يا چند سينتی سايزر ................................................. ١۴٨
هماهنگ سازی يک سيکونسر کامپيوتری با يک سينتی سايزر .................... ١۴٩
هماهنگ سازی يک سيکونسر با يک رکوردر صدا ................................. ١۴٩
در يک وسيله برای کنترل وسيله ديگر............. ١۵١ transport استفاده از عمليات
١۵١ .................................................................................... SEQUENCING
١۵٢ ..................................................................... MIDI رکورد اطلاعات
رکورد همزمان ............................................................................... ١۵٢
رکورد گام به گام ............................................................................ ١۵٢
آماده شدن برای رکورد ..................................................................... ١۵٢
رکورد همزمان ............................................................................... ١۵٢
رکورد گام به گام ............................................................................ ١۵٢
١۵٣ ........................................................................ overdubbing ويژگی
١۵٣ ................................................................ midi اديت نمودن اطلاعات
١۵٣ ....................................................................... midi ذخيره اطلاعات
١۵٣ ...................................................................... MIDI انتقال اطلاعات
١۵۴ ................................................................................ بخش ۵
تبديل تراکها به يک آهنگ کامل .................................................. ١۵۴
١۵۵ .............................................................................. فصل ١٣
اديت کردن اطلاعات ............................................................... ١۵۵
اديت ديجيتال ...................................................................................... ١۵۶
يافتن قسمتی که بايد اديت شود ............................................................ ١۵۶
اديت کردن بر اساس شنوايی .............................................................. ١۵۶
اديت کردن بر اساس بينايی ................................................................ ١۵۶
اديت برای بهبود صدای رکورد شده .......................................................... ١۵٧
ميکس آهنگ ...................................................................................... ١۵٧
مستر کردن آهنگ و آلبوم ...................................................................... ١۵٨
١۶٠ .............................................................................. فصل ١۴
پردازش و افکت گذاری تراکها ................................................... ١۶٠
متصل نمودن افکتها ............................................................................. ١۶١
١۶١ .......................................................................................... insert
١۶٢ .................................................................................. send/ return
١٣
پردازنده های ديناميک .......................................................................... ١۶٢
١۶٣ ............................................................. compressor/ limiters معرفی
کمپرسور چند بانده .......................................................................... ١۶٣
کاربرد کمپرسور ............................................................................ ١۶۴
١۶۴ ................................................ compressor نمونه هايی از کاربردهای
وکال اصلی ................................................................................... ١۶۴
وکال پشتيبان يا همخوان .................................................................... ١۶۵
گيتار الکتريک ............................................................................... ١۶۵
گيتار بيس ..................................................................................... ١۶۶
گيتار آکوستيک و سازهای زهی .......................................................... ١۶۶
١۶۶ ........................................................................ horns سازهای بادی
پيانو ............................................................................................ ١۶٧
سازهای زهی کلاسيک ..................................................................... ١۶٧
صدای کيک درام ............................................................................ ١۶٧
١۶٧ .......................................................................... snare drum صدای
١۶٨ ......................................................................... hand drums صدای
١۶٨ ................................................................ percussion صدای پرکاشن
١۶٨ ................................................................................... GATES پردازنده
١۶٩ ....................................................................... gate کاربرد پردازنده
١۶٩ ............................................................................... EXPANDER پردازنده
١٧٠ ...................................................................................... REVERB افکت
١٧٠ ........................................................................ reverb کاربرد افکت
١٧٠ ....................................................................................... DELAY افکت
١٧١ ......................................................................... delay کاربرد افکت
١٧١ ............................................................................. PITCH SHIFTING افکت
١٧٢ ..................................................................................... CHORUS افکت
١٧٢ ........................................................................ chorus کاربرد افکت
افکتهای شبيه ساز ................................................................................ ١٧٢
شبيه ساز ميکروفون ........................................................................ ١٧٢
شبيه ساز آمپلی فاير ......................................................................... ١٧٣
١٧۴ .............................................................................. فصل ١۵
ترفندهايی برای آهنگسازی ....................................................... ١٧۴
١۴
مقدمه
در اين کتاب فناوری مورد استفاده در استوديوهای موسيقی خانگی به همراه تکنيکهای
رکورد تراکهای يک آهنگ در اين استوديوها را می آموزيد. در مورد انواع سيستمهای
رکورد ديجيتال موجود شامل سيستم های مبتنی بر کامپيوتر و نيز سيستم های
می نامند و نيز رکوردرهای تکی که (studio-in-a-box رکوردر/ميکسر ( که آنها را
به ميکسر و افکتهای جداگانه نياز دارند مطالب مفيدی را خواهيد آموخت.
با مهارتهای لازم برای ايجاد رکوردهای با کيفيت بالا آشنا می شويد. برخی از اين
مهارتها عبارتند از :
ريزه کاری های استفاده از وسايل گوناگون استوديويی
تکنيکهای مهندسی ضبط صدا شامل انتخاب ميکروفون مناسب و تنظيم مکان آنها.
مفاهيم و اصول رکورد چند تراک و ميکس و مسترينگ آهنگ.
روشهای جمع کردن يک آهنگ و شيوه انتشار تک آهنگ يا آلبوم.
در اين کتاب من فرض نموده ام که :
شما علاقمند هستيد تا آثار موسيقی تان را خودتان رکورد نماييد.
اينکه از سيستم های مبتنی بر کامپيوتر در استوديوی خانگی تان استفاده می کنيد.
چيزی که در حال حاضر بشدت رايج است.
اينکه شما در زمينه ضبط استوديويی تازه کار هستيد و تجربه حرفه ای در اين
زمينه نداريد.
اينکه شما حداقل يک ساز را می نوازيد و يا لااقل با سازها و شيوه توليدصدا توسط
آنها آشنا هستيد.
اينکه شما برای علاقه شخصی يا برای عرضه در بازار موسيقی مايليد کارهای مربوط
به رکورد و ميکس و مستر آهنگ و آلبومتان را خودتان انجام دهيد.
١۵
اين کتاب طوری طراحی شده تا بتوانيد اطلاعات مورد نظرتان را در هر زمينه خيلی
سريع پيدا کنيد.کتاب چند بخش دارد و در هر بخش چند فصل داريم.در بخش اول با
وسايل و ابزارهای رايج در استوديوهای خانگی و شيوه بکارگيری آنها آشنا می شويد.
در بخش دوم عمليات عمومی رکورد آهنگ در استوديوهای خانگی را می آموزيد.
در بخش سوم ياد می گيريد تا از اجرای سازها در يک استوديوی خانگی بهترين
صدا را بدست آورده و رکورد نماييد. در بخش چهارم تکنيکهای رکورد چند تراک
را می آموزيد. در بخش پنجم به شما ياد می دهم چگونه آهنگ رکورد شده در
استوديوی خانگی را جمع نموده و به يک آهنگ قابل انتشار تبديل نماييد.
کتاب طوری طراحی شده که می توانيد از ابتدا تا انتها مطالب آن را مطالعه نموده يا
اگر بر موضوعات خاصی تمرکز داريد می توانيد يکراست به فصل مربوط به همان
موضوع مراجعه نموده و مطالعه نماييد.
١۶
بخش ١
اصول استوديوی موسيقی خانگی
در اين بخش اصول ايجاد يک استوديوی موسيقی خانگی و شيوه رکورد
موسيقی دراين استوديو ها را می آموزيد.
در فصل ١ مروری دارم بر آنچه برای يک استوديوی موسيقی خانگی نياز
داريد و اينکه رکورد موسيقی در اين استوديو ها چگونه انجام می شود.
در فصل ٢ انواع سيستمهای رکورد ديجيتال را معرفی می کنم و شما را
راهنمايی می کنم تا بر اساس نياز و بودجه ای که داريدبهترين سيستم را
انتخاب نماييد.
در فصل ٣ روش تنظيم و استقراراستوديو را به شما آموزش می دهم تا هم
کار کردن در محيط استوديوبرای شما راحت باشد هم بهترين صدای ممکن
را بدست آوريد

تالیف : داریوش فرسایی

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

کتاب آموزشی همه چیز درباره ساخت استودیوی موسیقی خانگی,خرید,فروش
clear-bug-div
محصولات پیشنهادی ما به شما
کارگاه آموزش فارسی آکوردها،ملودی ،هارمونی و کنترپوان برای آهنگسازان
کارگاه آموزش فارسی آکوردها،ملودی ،هارمونی و کنترپوان برای آهنگسازان
30,000تومان
27,000تومانآموزش فارسی تکنیکها و ترفندهای کیوبیس 9 cubase
آموزش فارسی تکنیکها و ترفندهای کیوبیس 9 cubase
29,000تومان
15,000تومانملودیکا یاماها آکبند Yamaha P37D 37-Key Pianica
ملودیکا یاماها آکبند Yamaha P37D 37-Key Pianica
740,000تومان
690,000تومانفروش ملودیکا یاماها آکبند Yamaha P-32D Melodica
فروش ملودیکا یاماها آکبند Yamaha P-32D Melodica
350,000تومان
339,000تومانوی اس تی سینتی سایزر فضاساز سینتی سایزر Audiofier Abstrung v1.1
وی اس تی سینتی سایزر فضاساز سینتی سایزر Audiofier Abstrung v1.1
15,800تومان
12,800تومانوی اس تی پری امپ گیتار AXP SoftAmp PSA v.1.0.02
وی اس تی پری امپ گیتار AXP SoftAmp PSA v.1.0.02
2,800تومان
1,000تومانوی اس تی استرینگ ترکی عربی هندی Ultimate Pro Oriental Strings
وی اس تی استرینگ ترکی عربی هندی Ultimate Pro Oriental Strings
6,800تومان
5,800تومانوی اس تی سازهای ارکسترال Sonokinetic Maximo
وی اس تی سازهای ارکسترال Sonokinetic Maximo
22,000تومان
9,800تومانوی اس تی سازهای ارکسترال Sonokinetic Maximo
وی اس تی سازهای ارکسترال Sonokinetic Maximo
22,000تومان
9,800تومانوی اس تی گرند پیانو طلایی Production Voices Production Grand Gold V.1.1.16
وی اس تی گرند پیانو طلایی Production Voices Production Grand Gold V.1.1.16
42,000تومان
27,000تومانوی اس تی پیانو سیلور Production Voices Production Grand LE
وی اس تی پیانو سیلور Production Voices Production Grand LE
15,000تومان
9,800تومانوی اس تی گرند پیانو یاماها Yamaha C7 Production Platinum v1.1.16
وی اس تی گرند پیانو یاماها Yamaha C7 Production Platinum v1.1.16
85,000تومان
79,000تومانوی اس تی کر و همخوانی Strezov Sampling Storm Choir 2
وی اس تی کر و همخوانی Strezov Sampling Storm Choir 2
50,000تومان
42,800تومانوی اس تی جدید ارکسترال ProjectSAM Symphobia 2 v1.5
وی اس تی جدید ارکسترال ProjectSAM Symphobia 2 v1.5
18,000تومان
15,300تومانوی اس تی گیتار بیس Dan Dean Signature Bass Collection
وی اس تی گیتار بیس Dan Dean Signature Bass Collection
3,000تومان
1,700تومانوی اس تی سازهای ارکسترال Project Sam Orchestral Essentials 2
وی اس تی سازهای ارکسترال Project Sam Orchestral Essentials 2
12,000تومان
8,800تومانوی اس تی بادی برنجی Orchestral Tools Berlin Brass v1.1
وی اس تی بادی برنجی Orchestral Tools Berlin Brass v1.1
110,000تومان
88,000تومانوی اس تی Strezov Sampling WOTAN Male Choir کُر و همخوانی مردان
وی اس تی Strezov Sampling WOTAN Male Choir کُر و همخوانی مردان
4,800تومان
1,800تومانTips tricks FLstudio FARSI آموزش فارسی تکنیکها و ترفندهای اف ال استودیو
Tips tricks FLstudio FARSI آموزش فارسی تکنیکها و ترفندهای اف ال استودیو
50,000تومان
39,800تومانوی اس تی گروه کُر کودکان Strezov Sampling ARVA Children Choir
وی اس تی گروه کُر کودکان Strezov Sampling ARVA Children Choir
4,800تومان
1,000تومانمعرفي به يک دوست
 
اين محصول را به دوستتان معرفي كنيد.
کلمات رايج جستجو
dvd فروش هاردی فروش  سونار  لینک مستقیم  vst فروشگاه کیوبیس  vst وی اس تی  میکس مسترینگ  daw flstudio cubase reason  آهنگسازی صدابرداری  خرید فروش ارزان  پلاگین ارزان  ارزان vst  atmosphere  pro tools  Kontakt 5  logic  auto tune  کلارینت  clarinet  cubase  protools  guitar  ایرانی  cubase 6  midi  east west  notion  vocaloid  piano  battery 3  East West Quantum Leap  kontakt  art vista  native instruments  Miroslav Philharmoni  omnisphere  la  trilian  virtual guitarist  morphestra  vst  nexus  کیوبیس  sibelius  کتاب  Omnispher  Komplete  iZotope Ozone  ریتم  Steinberg Virtual Guita  omni  styl  stylus  امنیسفر  mac  native  la scoring  gold  drum  درام  ATMOSPHER  philharmonik  La Scoring Strings  sonar  studio one  پیانو  Vengeance  sty  نکسوز  cubase6  East West Quantum Le  ilya  elastik  ueberschall  la string  پلاگین  sonivox  stylus rmx  loop  ableton  sonar x1  Ivory  Vir2 Electri6ity  vienna  halion  Superior Drummer  Drummer  دانلود  ez drumer  RA  izotop  Nexus 2.2  cakewalk  bass  giant  kontact  veng  superior  گیتار  آموزش  reason  refill  quantum  violin  RealGuitar  8 dio  hypersonic  trance  guitar pro  Musiclab Real Guitar 2.  electric guitar  Best Service  Akoustik Piano  native instrument  رپ  string  nuendo  Vir2 Electri6ity با کیف  پکیج کامل Trilian تریلی  violence  best  symphobia  bfd2  Garritan Stradivari  BFD  vsl  musiclab  فروش vst  real  Ominisphere  Spectrasonics Omnisp  خرید پستی  ethno world  ethno  real guitar  سنتور  میکس و مستر  drums overkill  colossus  shahrzad  vir2  هایپر سونیک  هیپ هاپ  تار  شرقی  ریل گیتار  کیوبیس  نکسوز  فروش vst  خرید vst  native instruments k  فروش وی اس تی  cubase 7  trilogy  Ez Drummer  Ako  RmX  Ez  east  darbuka  Hollywood  Best Service Galaxy  Galaxy  massive  dubstep  alchemy  atm  Ilya Efimov Nylon Gu  miroslav  Avid Sibelius  hip hop  DJ  فلوت  QUANTUM Leap RA  ueber  addictive  بوزوکی  تریلوژی  درام bfd  اتمسفر  poetic  Symphonic Orchestra  cubase5  chris hein  hein  Vsampler  omn  rig  art  platinum  korg  Native Instruments s  میدی  fl studio  ezdrummer  trillian  choir  افکت  Virtual  omnis  Akoustik  sultan  Ilya Efimov Acoustic  فروش وی اس تی  sylenth  FL  xln  steinberg  studio drummer  nex  Ultra Focus  real guitar 3  wave  izotope  East West Ra  kontak  ez keys  West  spectrasonics  vir2 instruments  cubase 5  eastwest  cello  grand  هایپرسونیک  فروش سمپل آهنگسازی  rap  Yamaha  Santur  melodyne  ویلون  harmonica  Vocal  hyper  rock solid  ReFX  Session  sampla  cubase 7  sonar x2  komplete 8  halion sonic  Techno  Native Instruments Kont  ven  master  mix  plugin  r&b  زنبورک  roland  action  flute  waves  sample  کارت صدا  komplete 7  ویولن  plug  cinesamples  PLUG SOUND  quantum leap  کر  z3ta  symphobia 2  سنتی  vi  vir  synth  8dio  SaxLab  Stylus RMX Full Expansi  كيوبيس  Komplete 9  سینتی سایزر  آموزش کیوبیس  fx  xtreme  Reaktor  Rob Papen  world  AutoTune  drums  ProjectSAM  Addictive Drums  Halion 3.5  SYLENTH 1  adob audition  ominespher  electri6  Symphonic  instruments  تغییر گام و تن وکال Akai Professional PitchRight  تریلیان  logic pro  logic pro 9  Bouzouki  uad  electri6ity  expansion  tune  گیتار الکتریک  متال  FM8  فروش وی اس تی  آموزش cubase  zero  hiphop  سورس  REVERB  kick  new york  strings  sax  پرکاشن  vivace  sonokinetic  omnisfer  East West Symphonic  ساکسیفون  LATIGO  leap ra  magix  8Dio Adagio Violins  Vir2 Instruments VI  hyper sonic  Ilya Efimov  zebra  van  orchestral  battery  کیوبیس6  Big Fish  آموزش اف ال  آموزش fl  kon  ominsphere  اکوستیک پیانو Akoustik  orchestra  cubase7  استایلوس  sonic  Nexus 2.2 Full expans  بهترین درام  voice  atmos  بیس  مسترینگ  sound effect  soundiron  scarbee  تنظیم  سونار  \پیانو  بسته آموزشی فارسی اف  acoustic guitar  damage  titan  Cinematic  adagio  synthmaster  epic  وی اس تی پیانو  orient  latin  loop master  raging  chris hein bass  broomstick bass  ueberschall elastik  ezkey  Galaxy II Piano  گيتار  bela d media  legend  giga  لوپ  Style  percussion  پروتولز  ozon  massiv  antares  avox  Blue  ozone  ethno world 5  east west bass  امینسفر  turk  Sampletank  کیوبیس7  EastWest Quantum Lea  کانتکت  سازهای بادی  Best Service Chris h  violon  Cakewalk Drummer 3 v  Session Horns  Waves Complete v7  Vir2 Instruments Vio  vienna 3 symphonic c  Stylus RMX Full Expa  فیلم آموزشی همراه با  nectar  سمپل  fazioli  سایلنت  silent  sultan String  la scorin  هایپرسونیک 2 Hypersonic  کیوبیس 6  chris  امنیسفر Spectrasonics O  Orient world  kontakt5  EZ Drummer Full EXPan  synthogy  trumpet  کمانچه  akoustic piano  la scoring string  ACTION STRINGS  ریزن  prominy  Big  ترکی  استرینگ  استرینگ ترکی  ماندولین  اف ایکس  atmo  pad  نکسوس  gladiator  vir2 syntAX  oboe  viena  دف  Shahrazad  ویالون  ویولون  dub step  اف ال  fill  konta  ارکستر  ez drum  big fish audio  absynth  harp  طبیعی ترین وی اس تی سمپ  تیون  میکس و مسترینگ  om  wusik station  strum  Ik  تمبک  bigfish  stradivari solo  steinberg virtual gu  dio  battery 4  طبیعت  perc  heavyocity damage  T-RACKS  فیلارمونیک  Steinberg Groove Agent  philarmonik  Choirs  t racks  battery4  ارگ  سه تار  VI.ONE  fl studio 11  لوپ ترنس  funk  nomad  vir 2  Sultan Strings  soltan  sampler  grand piano  accordions  LA SCORE STRING  نی  مک  Wizoo  Liquid  Hypersonic 2  RealLPC  Mixcraft 5  TAR  نت  دانلود رایگان  Virtual Guitarist El  addictive drum  tank  vegence  Sytrus  لوپ ترکی  adagio cellos  5000  tom  Synergy X  sonok  ایزوتوپ ازون  Prominy SC Electric  sonokinetic kemence  violan  کنتاکت  steinberg cubase  Native Instruments M  steinway  mixosaurus  East West Symphonic Orc  base  وکال  Requiem Professional  ایزوتوپ  BBC Sound Effects  la s  mandolin  اموزش میکس و مسترینگ  Cinematic Strings 2  FabFilter  جعبه آموزش  سمپل ایرانی  اموزش  basis  ونجنس  direct guitar 3  santoor  acoustic legend hd  کیوبیس 7  Panflute  Shahrazad طبیعی ترین قر  EASTWEST QUANTUM LEAP S  berlin  Kontakt player  Spitfire  خرید وی اس تی  acoustic bass  ample sound  نت میدی  LA String 2  تغییر گام Ùˆ تن وکال Akai Professional PitchRight  cuba  vst سازهای ایرانی  ترومپت  viol  Native Instruments P  The Elements Of Tran  guitar bass  ample  ample sound AGM  ebow  sonik  eth  مستر  pop  میکس  dance  Ultimate Santoor  USB-eLicenser  electric  ableton live  Ample Guitar  جعبه آموزش فارسی میک  فیلم  harmonik  sonokinetic sultan s  درام اکوستیک  ورژن جدید Kontakt 5.2  میکروفن  جعبه  اکوستیک پیانو  ترنس  reflektor  batter  جدیدترین نسخه مسترینگ W  abbey  Kontakt 5.0.3  BFD3  لا استرینگ  virtual guitar  Berlin WoodWinds v1.  berlin woodwinds  organ  sonar x3  الکتریک  آموزش مسترینگ وکال  stylu  batt  تکنو  Superior Drummer2  داب استپ  Hip-hop Brass  funk guitar  la strings  وینجنس  key  aco  آموزش میکس و مستر  karaoke  پکیج کامل  thin  StudioLinkedVST  سمپل سینه زنی  drum mic  راک  AcousticsampleS Bass  Guitar pro 6  Ilya Efimov LP Guita  Camel Audio  iris  پد  wobble  عربی  سازهای ایرانی  آموزش تنظیمات گیتار  the trumpet  str  Soundiron Acoustic S  not  آکوستیک پیانو  اکوستیک  Dobro  hybrid  fazi  اموزش اهنگسازی  گیتار بیس  fxpansion  sco  Kontakt 5.2  8dio studio  albion  sheva  atmosfer  PettinHouse  Stylus RMX Expansi  Ilya Efimov Modern B  PianoWave Steinway B  Piano kontakt  Soundiron The Musiqu  Spitfire Audio Albio  خرید سمپل آهنگسازی  ساز برنجی  وی اس تی های سبک ترنس  si string  drum lab  Chris Hein Harmonica  cubase le ai  ساز حرفه ایی  وی اس تی گیتار  col  طبیعی  دانلود کیوبیس  سینت  Ueberschall Elastik Reg  kontakt vienna