کانال کیوبیس در تلگرام را دنبال کنید
جعبه آموزش فارسی سونار Sonar X2,X3 - فروشگاه آنلاین اینترنتی کیوبیس
دسته بندی محصولات
دسته بندی بر اساس کمپانی
آموزش فارسی خوانندگی پاپ
رهگیری مرسولات پستی
  • بعد از ارسال سفارش کد رهگیری پستی 20 رقمی در ایمیلی با عنوان وضعیت سفارش به ایمیل شما ارسال میگردد . با کلیک بر روی "رهگیری سفارشات" و وارد نمودن کد رهگیری 20 رقمی پستی از آخرین موقعیت و وضعیت سفارش ارسال شده خود به طور آنلاین مطلع شوید

جعبه آموزش فارسی سونار Sonar X2,X3

جعبه آموزش فارسی سونار Sonar X2,X3
جعبه آموزش فارسی سونار Sonar X2,X3
30,000تومان 27,000تومان 
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  

کتاب+ دی وی دی 156 فیلم آموزشی فارسی
جعبه آموزش فارسی آخرین ورژن سونار +156 فیلم فارسی آموزشی سونار ایکس 2 و ایکس 3 همگی در جعبه آموزشی فارسی سونار جدید x2 و x3

جعبه آموزش فارسی سونار Sonar X2,X3 

کتاب آموزش فارسی آخرین ورژن سونار +156 فیلم فارسی آموزشی سونار ایکس 2 و ایکس 3  به مدت 16 ساعت فیلم آموزشی فارسی همگی در جعبه آموزشی فارسی سونار جدید x2 وx3

Sonar x2 x3

برخی امکانات جدید سونار

تبدیل دقیق اطلاعات صوتی به MIDI
امکان نت نویسی بر اساس گام ها
اضافه شدن melodyne به افکتهای برنامه
اضافه شدن وسایل نرم افزاری تولید صدا با استفاده از سمپلهای صوتی
امکانات پیشرفته کار با انواع لوپها

تالیف : استاد داریوش فرسایی

هم اکنون میتوانید جعبه آموزش جدید جعبه آموزش فارسی سونار Sonar X2,X3 را از فروشگاه آنلاین کیوبیس با قیمت روی جلد 30 هزار تومان به آسانی تهیه نمایید

فهرست مطالب این جعبه آموزش فارسی :

جعبه آموزش ............................................................................................. ١
١ ........................................................................................... SONAR X2, X3
١۴ .................................................................................................. فصل ١
مديريت برنامه و پروژه ............................................................................ ١۴
باز کردن فايل پروژه ............................................................................... ١۴
تنظيمات کارت صوتی در برنامه ................................................................ ١۵
١۶ ........................................... ( SONAR X تنظيم خودکار درايور صوتی (جديد در 3
تنظيم ورودی و خروجی تراکها در پروژه .................................................... ١۶
کنترلهای اصلی تراکها ............................................................................. ١٧
ذخيره فايل پروژه ................................................................................... ١٨
ها ..................................................................................... ١٩ VST مديريت
افزودن يک پوشه برای اسکن ................................................................ ٢٠
های جديد ........................................................................ ٢٠ VST معرفی پوشه
ها در برنامه .............................................................. ٢٠ vst تنظيم عملکرد
های انفرادی .............................................................. ٢١ vst تنظيم عملکرد
ها ................................................................. ٢١ vst مديريت نمايش اسامی
٢٢ .......................................................... ( SONAR X جديد در 3 ) VST پشتيبانی از 3
بيرونی ............................................................. ٢٣ MIDI تنظيم ارتباط با وسايل
٢۴ ........................................ MIDI نسبت دادن وسايل به پورتها و کانالهای خروجی
٢۴ ............................ ( SONAR X با صدای پيش فرض(جديد در 3 MIDI اجرای فايلهای
وارد نمودن مشخصات وسيله به برنامه سونار ................................................ ٢۵
هماهنگ سازی سونار با ساير وسايل ...................................................... ٢۵
تنظيم ساعت زمان بندی برنامه ................................................................... ٢۶
٢٧ .............................................................................. MIDI هماهنگ سازی
٢٧ ..................................................... slave تنظيم سونار بعنوان برنامه پيرو
تنظيم برنامه سونار به عنوان وسيله مستر ................................................. ٢٨
٢٨ ......................................... smpte/ midi time code هماهنگ سازی بروش
٢٩ .................................................................................................. فصل ٢
محيط کاری برنامه .................................................................................... ٢٩
۴
٣٠ ........................................................................... CONTROL BAR نوار کنترل
ماژولهای داخل نوار کنترل ................................................................... ٣٠
اجزای اصلی محيط کاری ......................................................................... ٣٢
٣٢ .................................................................... control bar نوار کنترل يا
٣٢ ..................................................................... track view نمای تراک يا
٣٢ ........................................................... inspector پانل تنظيمات تراکها يا
٣٣ ...................................................................... multi dock پانل پايينی يا
٣٣ ...................................................................... browser پانل مرورگر يا
٣٣ ............................................................................. TRACK VIEW پانل تراکها
٣٣ ...................................................................... CONSOLE VIEW پانل ميکسر يا
٣۴ .......................................................................... BROWSER پانل مرورگر يا
٣۵ .................................................................................................. فصل ٣
رکورد اطلاعات........................................................................................ ٣۵
بازکردن يا ايجاد يک پروژه ...................................................................... ٣۶
تنظيم کليد موسيقی و کسر ميزان آهنگ ........................................................ ٣۶
تنظيم مترونوم و سرعت آهنگ ................................................................... ٣۶
سرعت نمونه گيری و کيفيت ذخيره اطلاعات صوتی ........................................ ٣٧
٣٨ ........................................................... sony wave‐ پشتيبانی از فرمت 64
٣٨ ........................................................... MIDI تنظيم زمان بندی برای اطلاعات
آماده شدن برای رکورد ............................................................................ ٣٩
تنظيم شيوه رکورد .............................................................................. ٣٩
۴٠ ......................................................................... sound on sound شيوه
۴٠ ................................................................................. overwrite شيوه
۴٠ ............................................................................... auto punch شيوه
تنظيم مسير ورودی اطلاعات .................................................................... ۴٠
قرار دادن تراکها در وضعيت رکورد ........................................................... ۴١
۴٢ .............................................................................. MIDI رکورد اطلاعات
ويژگی آرپژ .......................................................................................... ۴٢
رکورد اطلاعات صوتی ........................................................................... ۴٣
مانيتورينگ صدای تراکها ........................................................................ ۴٣
رکورد به روش لوپ ............................................................................... ۴۴
رکورد به روش پانچ ............................................................................... ۴۵
۵
۴۶ .................................... ( SONAR X رکورد چند برداشت در يک تراک (جديد در 3
۴۶ ......................................................................... COMPING روشهای رکورد
کشيدن برداشتها بين لاين ها و تراکها ....................................................... ۴٨
۴٨ ............................................................... STEP RECORD به روش MIDI رکورد
۴٩ ....................................... ( SONAR X جديد در 3 ) MIDI کنترل اجرای زنده کيبورد
رکورد همزمان چند اجرا در چند تراک جداگانه............................................... ۵١
۵٢ .................................................................................................. فصل ۴
وارد کردن اطلاعات به پروژه ...................................................................... ۵٢
وارد نمودن فايلهای صوتی ....................................................................... ۵٢
۵٣ .......................................................... broadcast wave فايلهای با فرمت
وارد نمودن اطلاعات از يک پروژه ديگر سونار ............................................. ۵٣
۵۴ ..................................................................................... OMF فايلهای
۵۴ ........................................................................... MIDI وارد نمودن فايلهای
۵۶ .................................................................................................. فصل ۵
کار با تراکها و کليپ ها .............................................................................. ۵۶
ايجاد تراکها .......................................................................................... ۵۶
منوی کليک راست تراکها ......................................................................... ۵٧
۵٧ ............................................. ( SONARX رنگ سفارشی برای تراکها (جديد در 3
رنگ سفارشی برای گذرگاهها ............................................................... ۵٨
۵٨ ............................................................................... FOLDER تراکهای نوع
۶٠ ........................................................................ TEMPO تغيير سرعت آهنگ
۶١ .................................................. transport از طريق قسمت tempo تغيير
۶١ .................................. project از طريق فرمانهای داخل منوی tempo تغيير
۶١ ...................................... tempo تغيير سرعت آهنگ از طريق پنجره نمای
سازماندهی کليپ ها ................................................................................ ۶٢
روشهای انتخاب کليپ ها ...................................................................... ۶٢
کپی و جابجا نمودن کليپها ..................................................................... ۶٣
مشخصات کليپ ها ................................................................................. ۶٣
نام ورنگ و محتوی کليپها ................................................................... ۶۴
کليپ ها ................................................ ۶۵ TIME BSASE و TIME FORMAT مشخصات
۶۵ .............................................................. aim assist خط زمان و ويژگی
۶
قفل نمودن کليپها ................................................................................ ۶۶
گروه بندی کليپ ها ............................................................................. ۶۶
۶٧ ................................................................................... Nudge ويژگی
۶٨ .................................................................................... SNAP نشانگرها و
۶٨ .................................................. track view نشان دادن خطهای راهنما در
۶٨ ....................................................................................... SNAP تنظيمات
۶٩ ................................................................................. MARKERS نشانگرها
ايجاد يک نشانگر ............................................................................... ٧٠
انتقال به نشانگرها .............................................................................. ٧٠
مديريت نشانگرها ............................................................................... ٧١
انتخاب يک بازه زمانی بر اساس نشانگرها ............................................... ٧١
کليپهای پيوندی و لوپها ............................................................................. ٧١
يکی کردن چند کليپ و تقسيم يک کليپ به چند کليپ .................................... ٧٢
مديريت لين ها برای تراکها ....................................................................... ٧٢
اجرای افکتها بر تراکها و کليپ ها ............................................................... ٧٣
٧٣ ......................................................... ( SONAR X جديد در 3 ) REGION FX ويژگی
٧۴ ................................................... ( SONAR X جديد در 3 ) ARA پشتيبانی از
٧۵ ........................................................... SLIP اديت کليپها به روش غير تخريبی
٧۵ ............................................................................ CROSSFADE و FADE تنظيم
٧٧ .................................................................................................. فصل ۶
٧٧ ................................................................... BROWSER و INSPECTOR پانل
٧٧ ....................................................................................... INSPECTOR پانل
٧٨ ......................................................................................... clip برگه
٧٩ ....................................................................................... track برگه
٧٩ .................................................................................. PRO CHANNEL برگه
٨٠ ..................................................... post يا pre اجرای پردازشها به روش
کمپرسور ......................................................................................... ٨٠
اکولايزر .......................................................................................... ٨١
٨١ ................................................................................... tube پردازنده
٨١ .................................................................... saturation knob پردازنده
٨١ .................................................................. console emulator پردازنده
٨٢ ............................................................................... fx chain پردازنده
٧
٨٢ ..................................................... ( SONAR X اکولايزر تمام صفحه( جديد در 3
٨٢ ................................................... ( SONAR X جديد در 3 ) TAPE EMULATOR ماژول
٨٣ ........................................................................................ BROWSER پانل
٨٣ ...................................................................................... media برگه
٨۵ ..................................................................................... plug‐in برگه
٨۵ ................................................................................ synth rack برگه
٨٧ .................................................................................................. فصل ٧
ابزارها .................................................................................................. ٨٧
معرفی ابزارهای عمومی ......................................................................... ٨٧
فعال نمودن ابزارها ................................................................................. ٨٨
٨٩ ................................................................................ Ghosted ويژگی
٨٩ ...................................................................................... Select ابزار
٨٩ ...................................................................................... Move ابزار
٩٠ ........................................................................................ Edit ابزار
٩١ .................................................................................... Timing ابزار
٩١ ........................................................................................ Split ابزار
٩٢ ................................................................................. Draw ابزارهای
٩٢ ........................................................................ Erase, Mute ابزارهای
٩٢ ...................................................................................... scrub ابزار
٩٣ ..................................................................................... Smart ابزار
٩۴ .................................................................................................. فصل ٨
اديت و افکت گذاری اطلاعات صوتی ............................................................. ٩۴
پردازشهای اصلی صوتی ......................................................................... ٩۵
٩۵ .......................................................... normalize‐ gain کاربرد فرمانهای
٩۶ ...................................................... dc offset و remove silence پردازش
٩٧ ................................................................................ fade پردازشهای
افکت گذاری کليپها ................................................................................. ٩٧
٩٨ ...................................... ( SONAR X جديد در 3 ) NOMAD FACTORY BLUE TUBES افکت
٩٨ ............. ( SONAR X جديد در 3 ) NOMAD FACTORY BLUEVERB DRV‐ افکت ريورب 2080
٩٨ ....................................................................... GROOVE CLIPS کار با لوپها و
٩٩ ........................................................................ LOOP CONSTRUCTION پنجره
٨
نشانگرهای برشها ........................................................................... ١٠٠
لوپها ............................................................................................ ١٠١
١٠١ .............................................................................. Groove کليپهای
١٠١ ................................................................. GROOVE ايجاد و اديت کليپهای
اديت نمودن نشانگرهای برش در کليپ ................................................. ١٠٢
١٠٣ ......................................................TRACK در نمای PITCH کار با نشانگرهای
١٠٣ ............................................................................... REX کار با فايلهای
١٠۴ ........................................................................... MIDI GROOVE کليپهای
١٠۴ ....................................................................... bounce to clip فرمان
١٠۵ ........................................... stretched و audio snap ادغام همه کليپهای
١٠۵ .................................................................................. V‐ VOCAL ويژگی
١٠۶ ......................................................................... v‐vocal رابط کاری
اصلاح نتهای اجرای صدا ................................................................. ١٠۶
اصلاح زمان بندی اجرای صدا ........................................................... ١٠٧
١٠٧ ............................................................... formant اصلاح جنس صدا
اصلاح ديناميک صدا ....................................................................... ١٠٧
١٠٨ ....................................................................... MIDI تبديل صدا به نتهای
١٠٨ .................................. ( SONARX جديد در 3 ) MIDI تبديل مستقيم صدا به نتهای
١٠٨ .......................................... ( SONAR X جديد در 3 ) MELODYNE پردازش صدا با
١١٠ ................................................................................................ فصل ٩
١١٠ ................................................................................ MIDI اديت اطلاعات
١١١ ............................................................ EVENT INSPECTOR اديت اطلاعات با
١١١ ................................................................................. PIANO ROLL نمای
نت نويسی ..................................................................................... ١١١
انتخاب نتها .................................................................................... ١١٢
اديت نتها ....................................................................................... ١١٢
تنظيم و اديت اطلاعات کنترلی نتها ........................................................... ١١٢
ترانسپوز کردن نتها ............................................................................. ١١٣
تغيير زمان اجرای نتها ..................................................................... ١١٣
تغيير زمان بندی اجرای نتها ................................................................... ١١۴
١١۴ .............................................................................. quantize فرمان
١١۵ .............................................................. MIDI رعايت گامها در نت نويسی
٩
١١٧ .................................................................................... MIDI افکتهای
١١٨ .............................................................................................. فصل ١٠
١١٨ .................................................. SOFT SYNTH وسايل نرم افزاری توليد صدا
١١٩ .............................................................................. SYNTH تراکهای نوع
١١٩ ....................................................................... SOFT SYNTH درج تراکهای
ايجاد يک وسيله با چند خروجی ............................................................... ١٢١
به تراکهای صوتی ..................................................... ١٢١ SYNTH تبديل تراکهای
١٢١ ................................................. synth ميکس دان محتوی تراکهای نوع
ايجاد کنترلهايی برای اتوماسيون وسايل نرم افزاری ...................................... ١٢٢
برای يک تراک وسيله ............................................. ١٢٢ MIDI ايجاد يک خروجی
١٢٢ ................................................................................... REWIRE ويژگی
١٢٣ ..................................................................... rewire درج يک وسيله
آشنايی با نرم افزارهای توليد صدا در برنامه ............................................... ١٢۵
١٢۵ ...................................................... cakewalk sound center نرم افزار
١٢۵ ....................................................................... drop zone نرم افزار
١٢۶ ........................................................................... rapture نرم افزار
١٢٧ ................................................................. SI – bass guitar نرم افزار
١٢٧ ...................................................................... SI‐ drum kit نرم افزار
١٢٨ ............................................................... SI‐ string section نرم افزار
١٢٨ ............................................................... rgc audio square نرم افزار
١٢٩ ....................................................................... true piano نرم افزار
١٢٩ ........ ( SONARX جديد در 3 ) XLN AUDIO ADDICTIVE DRUM نرم افزار توليد صدای درام
١٢٩ ............... ( SONARX جديد در 3 ) AAS LOUNGE LIZARD SESSION نرم افزار صدای پيانو
١٢٩ ... ( SONAR X جديد در 3 ) AAS STRUM ACOUSTIC SESSION سينتی سايزر گيتار آکوستيک
١٣٠ .............................................................................................. فصل ١١
١٣٠ .......................................................... MATRIX VIEW تنظيم آهنگ به کمک
١٣١ ........................................................................ MATRIX رابط کاری نمای
١٣١ .................................................................... matrix نوار ابزار نمای
١٣٢ .................................................................... matrix سطرها در نمای
١٣٣ ..................................................................... matrix ستونها در نمای
١٣٣ ..................................................................... marix خانه ها در نمای
١٠
نسبت دادن الگوها به خانه ها .................................................................. ١٣۴
به يک خانه يا ستون ................................... ١٣۴ midi control نسبت دادن يک
قرار دادن تنظيم نهايی در پروژه .............................................................. ١٣۴
١٣۶ .............................................................................................. فصل ١٢
ميکس آهنگ ........................................................................................ ١٣۶
١٣٧ ......................................................................... CONSOLE آشنايی با نمای
صدا سنج ها ....................................................................................... ١٣٨
تنظيم صدا سنجها در نماهای گوناگون ................................................... ١٣٩
١٣٩ ............................................................... midi صدا سنجهای تراکهای
١۴٠ ............................................. SOFT SYNTH کنترلهای ميکس تراکهای صوتی و
کانال مستر ........................................................................................ ١۴١
١۴١ ......................................................................... MIDI کنترلهای تراکهای
١۴٢ ..................................................................................... BUS گذرگاهها
اجرای کمپرسور و اکولايزر .................................................................. ١۴٣
اجرای افکت ها .................................................................................. ١۴۴
سايد چين .......................................................................................... ١۴۵
کاربرد افکتهای بيرونی در ميکس ............................................................ ١۴۵
١۴٧ ................................................................................ FX CHAIN ويژگی
گروه بندی کنترلها در ميکس .................................................................. ١۴٨
١۴٨ ................................................................. absolute گروههای مطلق
١۴٨ ..................................................................... relative گروهای نسبی
١۴٨ ................................................................ custom گروههای سفارشی
ايجاد گروه بندی برای کنترلها............................................................. ١۴٩
١۵٠ ........................................................ REMOTE CONTROL تنظيم ريموت کنترل
١۵٠ ................................................................................... learn گزينه
اتوماسيون ميکس ................................................................................ ١۵٠
روشهای اتوماسيون ......................................................................... ١۵١
مدهای ايجاد اتوماسيون ..................................................................... ١۵١
لاين های اتوماسيون ......................................................................... ١۵٢
اديت اطلاعات اتوماسيون .................................................................. ١۵٣
به منحنی ها ............................................... ١۵۴ midi تبديل اطلاعات کنترلی
ميکس دان همه تراکهای صوتی ............................................................... ١۵۴
١١
فرمتهای خروجی از پروژه .................................................................... ١۵۵
موسيقی در سونار ................................................................... ١۵۶ CD رايت
١۵٧ ........................................................................ Cakewalk publisher
مديريت فايلهای پروژه .......................................................................... ١۵٧
١۵٨ ..................................................................... CWB ذخيره پروژه با فرمت
مکان ذخيره فايلهای صوتی ................................................................ ١۵٩
١۵٩ .................................................................... CONSOLIDATE کاربرد فرمان
حذف فايلهای صوتی بدون استفاده در پروژه ........................................... ١۵٩
مقدمه مولف
١٢
sonar اين مجموعه شامل آموزش کامل نسخه های جديد برنامه
فيلمهای آموزشی است. مجموعه dvd است.مجموعه شامل کتاب و يک عدد
تهيه شده بود اما در آخرين روزها نسخه کرک sonar x بر اساس نسخه 2
به ايران رسيد. به همين دليل تمامی ويژگی های اضافه sonar x شده 3
شده در نسخه جديد را به اين مجموعه اضافه نمودم.نسخه جديد نسبت به
نسخه قبلی ساختار يکسانی دارد و فقط در برخی جنبه ها امکانات و ويژگی
های جديد اضافه شده است. در فهرست مطالب کتاب اين امکانات جديد را
برنامه x يا 3 x مشخص نموده ام. بنابراين فرقی نمی کند که از نسخه 2
سونار استفاده نماييد. در هر حال اين مجموعه آموزش کامل و کاربردی اين
برنامه را در اختيار شما قرار می دهد.
تلاش نموده ام تا آموزشهای قرار گرفته در اين مجموعه کاملا جنبه
کاربردی داشته باشند. در تمامی فصلها و قسمتهای مختلف کتاب و در
فيلمهای آموزشی بر جنبه های کاربردی استفاده از امکانات نرم افزار تاکيد
داشته ام. اما بايد توجه داشته باشيد که اين مجموعه برای آموزش کار با
برنامه سونار تهيه شده است. در اين مجموعه همه روشهای وارد نمودن و
رکورد و اديت و پردازش و افکت گذاری اطلاعات صوتی و روشهای وارد
و استفاده از انواع midi نمودن و رکورد و اديت و پردازش اطلاعات
ماشينهای نرم افزاری توليد صدا و تنظيم و اديت قطعات و پارتها و استفاده
از روشهای پيشرفته اديت اطلاعات صوتی و ابزارها و افکتها و روشهای
ميکس آهنگ را بطور کاملا کاربردی می آموزيد. اما روشها و تکنيکهای
ساخت آهنگ و ريتم سازی و تنظيم آهنگ و ميکس و مسترينگ آهنگ در
اين مجموعه آموزش داده نمی شوند. برای يادگيری موارد فوق مربوط به
جنبه های گوناگون ساخت يک آهنگ لازم است از ساير مجموعه های تهيه
شده توسط اينجانب استفاده نماييد.
البته بسياری از دست اندرکاران موسيقی در ايران همچنان از برنامه
برای انجام مراحل رکورد و ساخت موسيقی استفاده می کنند. Cubase
خود من هم اين برنامه را ترجيح می دهم اما به دليل کرک نشدن نسخه های
١٣
ما را cubase در ايران تداوم استفاده از 5 cubase جديد به خصوص 7
از کار با امکانات پيشرفته و جديد تعبيه شده در برنامه های ساخت موسيقی
محروم می سازد.خوشبختانه نسخه های جديد سونار کرک شده و بسادگی در
دسترس قرار دارند. امکانات و ابزارهای اضافه شده در اين برنامه در
نيز قرار دارند. اين امکانات شامل ساده تر شدن و حرفه ای تر cubase7
و افزايش توانايی برای اديت midi شدن عمليات رکورد اطلاعات صوتی و
انواع اطلاعات به خصوص اطلاعات صوتی و اضافه شدن نسل جديدی از
پردازشگرها و افکتها و اضافه شدن ماشينهای نرم افزاری جديد توليد صدا
که اغلب بر اساس سمپلها کار می کنند و صداهايی واقعی و زنده را توليد
می کنند و اضافه شدن افکتها و پردازشهای جديد مناسب برای کار ميکس و
مستر می باشد.
ناديده گرفتن اين همه امکانات اضافه شده در نسخه جديد سونار موجب پس
رفت شما در زمينه ساخت و تنظيم آهنگ می شود.به اعتقاد من فردی که
مايل است کار آهنگسازی را بطور حرفه ای ادامه دهد لازم است بتواند
همزمان از چند برنامه متفاوت برای انجام کارهای مختلف استفاده نمايد.
مثلا ساخت ريتم يا قطعات سينتی را در برنامه ريزن و رکورد و اديت
اطلاعات صوتی را در برنامه سونار و نت نويسی و رکورد اطلاعات
midi را در برنامه کيوبيس و تنظيم قطعات اجرا کننده صدای نتهای midi
را در برنامه سونار و تنظيم پارتهای آهنگ را در برنامه کيوبيس و افکت
گذاری ميکس تراکها را در برنامه سونار و.... انجام دهيد. با اين روش می
توانيد در همه جنبه های گوناگون ساخت يک آهنگ از بهترين روشها و
ابزارهای موجود در هر يک از برنامه های در دسترس استفاده نماييد.

تالیف : استاد داریوش فرسایی

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

خرید جعبه آموزش فارسی سونار Sonar X2,X3 ,فروش جعبه آموزش فارسی سونار Sonar X2,X3 ,جدید جعبه آموزش فارسی سونار Sonar X2,X3,کتاب آموزش سونار جعبه آموزش فارسی سونار Sonar X2,X3
clear-bug-div
محصولات پیشنهادی ما به شما
کارگاه آموزش فارسی آکوردها،ملودی ،هارمونی و کنترپوان برای آهنگسازان
کارگاه آموزش فارسی آکوردها،ملودی ،هارمونی و کنترپوان برای آهنگسازان
30,000تومان
27,000تومانآموزش فارسی تکنیکها و ترفندهای کیوبیس 9 cubase
آموزش فارسی تکنیکها و ترفندهای کیوبیس 9 cubase
29,000تومان
15,000تومانملودیکا یاماها آکبند Yamaha P37D 37-Key Pianica
ملودیکا یاماها آکبند Yamaha P37D 37-Key Pianica
740,000تومان
690,000تومانفروش ملودیکا یاماها آکبند Yamaha P-32D Melodica
فروش ملودیکا یاماها آکبند Yamaha P-32D Melodica
350,000تومان
339,000تومانوی اس تی سینتی سایزر فضاساز سینتی سایزر Audiofier Abstrung v1.1
وی اس تی سینتی سایزر فضاساز سینتی سایزر Audiofier Abstrung v1.1
15,800تومان
12,800تومانوی اس تی پری امپ گیتار AXP SoftAmp PSA v.1.0.02
وی اس تی پری امپ گیتار AXP SoftAmp PSA v.1.0.02
2,800تومان
1,000تومانوی اس تی استرینگ ترکی عربی هندی Ultimate Pro Oriental Strings
وی اس تی استرینگ ترکی عربی هندی Ultimate Pro Oriental Strings
6,800تومان
5,800تومانوی اس تی سازهای ارکسترال Sonokinetic Maximo
وی اس تی سازهای ارکسترال Sonokinetic Maximo
22,000تومان
9,800تومانوی اس تی سازهای ارکسترال Sonokinetic Maximo
وی اس تی سازهای ارکسترال Sonokinetic Maximo
22,000تومان
9,800تومانوی اس تی گرند پیانو طلایی Production Voices Production Grand Gold V.1.1.16
وی اس تی گرند پیانو طلایی Production Voices Production Grand Gold V.1.1.16
42,000تومان
27,000تومانوی اس تی پیانو سیلور Production Voices Production Grand LE
وی اس تی پیانو سیلور Production Voices Production Grand LE
15,000تومان
9,800تومانوی اس تی گرند پیانو یاماها Yamaha C7 Production Platinum v1.1.16
وی اس تی گرند پیانو یاماها Yamaha C7 Production Platinum v1.1.16
85,000تومان
79,000تومانوی اس تی کر و همخوانی Strezov Sampling Storm Choir 2
وی اس تی کر و همخوانی Strezov Sampling Storm Choir 2
50,000تومان
42,800تومانوی اس تی جدید ارکسترال ProjectSAM Symphobia 2 v1.5
وی اس تی جدید ارکسترال ProjectSAM Symphobia 2 v1.5
18,000تومان
15,300تومانوی اس تی گیتار بیس Dan Dean Signature Bass Collection
وی اس تی گیتار بیس Dan Dean Signature Bass Collection
3,000تومان
1,700تومانوی اس تی سازهای ارکسترال Project Sam Orchestral Essentials 2
وی اس تی سازهای ارکسترال Project Sam Orchestral Essentials 2
12,000تومان
8,800تومانوی اس تی بادی برنجی Orchestral Tools Berlin Brass v1.1
وی اس تی بادی برنجی Orchestral Tools Berlin Brass v1.1
110,000تومان
88,000تومانوی اس تی Strezov Sampling WOTAN Male Choir کُر و همخوانی مردان
وی اس تی Strezov Sampling WOTAN Male Choir کُر و همخوانی مردان
4,800تومان
1,800تومانTips tricks FLstudio FARSI آموزش فارسی تکنیکها و ترفندهای اف ال استودیو
Tips tricks FLstudio FARSI آموزش فارسی تکنیکها و ترفندهای اف ال استودیو
50,000تومان
39,800تومانوی اس تی گروه کُر کودکان Strezov Sampling ARVA Children Choir
وی اس تی گروه کُر کودکان Strezov Sampling ARVA Children Choir
4,800تومان
1,000تومانمعرفي به يک دوست
 
اين محصول را به دوستتان معرفي كنيد.
کلمات رايج جستجو
dvd فروش هاردی فروش  سونار  لینک مستقیم  vst فروشگاه کیوبیس  vst وی اس تی  میکس مسترینگ  daw flstudio cubase reason  آهنگسازی صدابرداری  خرید فروش ارزان  پلاگین ارزان  ارزان vst  atmosphere  pro tools  Kontakt 5  logic  auto tune  کلارینت  clarinet  cubase  protools  guitar  ایرانی  cubase 6  midi  east west  notion  vocaloid  piano  battery 3  East West Quantum Leap  kontakt  art vista  native instruments  Miroslav Philharmoni  omnisphere  la  trilian  virtual guitarist  morphestra  vst  nexus  کیوبیس  sibelius  کتاب  Omnispher  Komplete  iZotope Ozone  ریتم  Steinberg Virtual Guita  omni  styl  stylus  امنیسفر  mac  native  la scoring  gold  drum  درام  ATMOSPHER  philharmonik  La Scoring Strings  sonar  studio one  پیانو  Vengeance  sty  نکسوز  cubase6  East West Quantum Le  ilya  elastik  ueberschall  la string  پلاگین  sonivox  stylus rmx  loop  ableton  sonar x1  Ivory  Vir2 Electri6ity  vienna  halion  Superior Drummer  Drummer  دانلود  ez drumer  RA  izotop  Nexus 2.2  cakewalk  bass  giant  kontact  veng  superior  گیتار  آموزش  reason  refill  quantum  violin  RealGuitar  8 dio  hypersonic  trance  guitar pro  Musiclab Real Guitar 2.  electric guitar  Best Service  Akoustik Piano  native instrument  رپ  string  nuendo  Vir2 Electri6ity با کیف  پکیج کامل Trilian تریلی  violence  best  symphobia  bfd2  Garritan Stradivari  BFD  vsl  musiclab  فروش vst  real  Ominisphere  Spectrasonics Omnisp  خرید پستی  ethno world  ethno  real guitar  سنتور  میکس و مستر  drums overkill  colossus  shahrzad  vir2  هایپر سونیک  هیپ هاپ  تار  شرقی  ریل گیتار  کیوبیس  نکسوز  فروش vst  خرید vst  native instruments k  فروش وی اس تی  cubase 7  trilogy  Ez Drummer  Ako  RmX  Ez  east  darbuka  Hollywood  Best Service Galaxy  Galaxy  massive  dubstep  alchemy  atm  Ilya Efimov Nylon Gu  miroslav  Avid Sibelius  hip hop  DJ  فلوت  QUANTUM Leap RA  ueber  addictive  بوزوکی  تریلوژی  درام bfd  اتمسفر  poetic  Symphonic Orchestra  cubase5  chris hein  hein  Vsampler  omn  rig  art  platinum  korg  Native Instruments s  میدی  fl studio  ezdrummer  trillian  choir  افکت  Virtual  omnis  Akoustik  sultan  Ilya Efimov Acoustic  فروش وی اس تی  sylenth  FL  xln  steinberg  studio drummer  nex  Ultra Focus  real guitar 3  wave  izotope  East West Ra  kontak  ez keys  West  spectrasonics  vir2 instruments  cubase 5  eastwest  cello  grand  هایپرسونیک  فروش سمپل آهنگسازی  rap  Yamaha  Santur  melodyne  ویلون  harmonica  Vocal  hyper  rock solid  ReFX  Session  sampla  cubase 7  sonar x2  komplete 8  halion sonic  Techno  Native Instruments Kont  ven  master  mix  plugin  r&b  زنبورک  roland  action  flute  waves  sample  کارت صدا  komplete 7  ویولن  plug  cinesamples  PLUG SOUND  quantum leap  کر  z3ta  symphobia 2  سنتی  vi  vir  synth  8dio  SaxLab  Stylus RMX Full Expansi  كيوبيس  Komplete 9  سینتی سایزر  آموزش کیوبیس  fx  xtreme  Reaktor  Rob Papen  world  AutoTune  drums  ProjectSAM  Addictive Drums  Halion 3.5  SYLENTH 1  adob audition  ominespher  electri6  Symphonic  instruments  تغییر گام و تن وکال Akai Professional PitchRight  تریلیان  logic pro  logic pro 9  Bouzouki  uad  electri6ity  expansion  tune  گیتار الکتریک  متال  FM8  فروش وی اس تی  آموزش cubase  zero  hiphop  سورس  REVERB  kick  new york  strings  sax  پرکاشن  vivace  sonokinetic  omnisfer  East West Symphonic  ساکسیفون  LATIGO  leap ra  magix  8Dio Adagio Violins  Vir2 Instruments VI  hyper sonic  Ilya Efimov  zebra  van  orchestral  battery  کیوبیس6  Big Fish  آموزش اف ال  آموزش fl  kon  ominsphere  اکوستیک پیانو Akoustik  orchestra  cubase7  استایلوس  sonic  Nexus 2.2 Full expans  بهترین درام  voice  atmos  بیس  مسترینگ  sound effect  soundiron  scarbee  تنظیم  سونار  \پیانو  بسته آموزشی فارسی اف  acoustic guitar  damage  titan  Cinematic  adagio  synthmaster  epic  وی اس تی پیانو  orient  latin  loop master  raging  chris hein bass  broomstick bass  ueberschall elastik  ezkey  Galaxy II Piano  گيتار  bela d media  legend  giga  لوپ  Style  percussion  پروتولز  ozon  massiv  antares  avox  Blue  ozone  ethno world 5  east west bass  امینسفر  turk  Sampletank  کیوبیس7  EastWest Quantum Lea  کانتکت  سازهای بادی  Best Service Chris h  violon  Cakewalk Drummer 3 v  Session Horns  Waves Complete v7  Vir2 Instruments Vio  vienna 3 symphonic c  Stylus RMX Full Expa  فیلم آموزشی همراه با  nectar  سمپل  fazioli  سایلنت  silent  sultan String  la scorin  هایپرسونیک 2 Hypersonic  کیوبیس 6  chris  امنیسفر Spectrasonics O  Orient world  kontakt5  EZ Drummer Full EXPan  synthogy  trumpet  کمانچه  akoustic piano  la scoring string  ACTION STRINGS  ریزن  prominy  Big  ترکی  استرینگ  استرینگ ترکی  ماندولین  اف ایکس  atmo  pad  نکسوس  gladiator  vir2 syntAX  oboe  viena  دف  Shahrazad  ویالون  ویولون  dub step  اف ال  fill  konta  ارکستر  ez drum  big fish audio  absynth  harp  طبیعی ترین وی اس تی سمپ  تیون  میکس و مسترینگ  om  wusik station  strum  Ik  تمبک  bigfish  stradivari solo  steinberg virtual gu  dio  battery 4  طبیعت  perc  heavyocity damage  T-RACKS  فیلارمونیک  Steinberg Groove Agent  philarmonik  Choirs  t racks  battery4  ارگ  سه تار  VI.ONE  fl studio 11  لوپ ترنس  funk  nomad  vir 2  Sultan Strings  soltan  sampler  grand piano  accordions  LA SCORE STRING  نی  مک  Wizoo  Liquid  Hypersonic 2  RealLPC  Mixcraft 5  TAR  نت  دانلود رایگان  Virtual Guitarist El  addictive drum  tank  vegence  Sytrus  لوپ ترکی  adagio cellos  5000  tom  Synergy X  sonok  ایزوتوپ ازون  Prominy SC Electric  sonokinetic kemence  violan  کنتاکت  steinberg cubase  Native Instruments M  steinway  mixosaurus  East West Symphonic Orc  base  وکال  Requiem Professional  ایزوتوپ  BBC Sound Effects  la s  mandolin  اموزش میکس و مسترینگ  Cinematic Strings 2  FabFilter  جعبه آموزش  سمپل ایرانی  اموزش  basis  ونجنس  direct guitar 3  santoor  acoustic legend hd  کیوبیس 7  Panflute  Shahrazad طبیعی ترین قر  EASTWEST QUANTUM LEAP S  berlin  Kontakt player  Spitfire  خرید وی اس تی  acoustic bass  ample sound  نت میدی  LA String 2  تغییر گام Ùˆ تن وکال Akai Professional PitchRight  cuba  vst سازهای ایرانی  ترومپت  viol  Native Instruments P  The Elements Of Tran  guitar bass  ample  ample sound AGM  ebow  sonik  eth  مستر  pop  میکس  dance  Ultimate Santoor  USB-eLicenser  electric  ableton live  Ample Guitar  جعبه آموزش فارسی میک  فیلم  harmonik  sonokinetic sultan s  درام اکوستیک  ورژن جدید Kontakt 5.2  میکروفن  جعبه  اکوستیک پیانو  ترنس  reflektor  batter  جدیدترین نسخه مسترینگ W  abbey  Kontakt 5.0.3  BFD3  لا استرینگ  virtual guitar  Berlin WoodWinds v1.  berlin woodwinds  organ  sonar x3  الکتریک  آموزش مسترینگ وکال  stylu  batt  تکنو  Superior Drummer2  داب استپ  Hip-hop Brass  funk guitar  la strings  وینجنس  key  aco  آموزش میکس و مستر  karaoke  پکیج کامل  thin  StudioLinkedVST  سمپل سینه زنی  drum mic  راک  AcousticsampleS Bass  Guitar pro 6  Ilya Efimov LP Guita  Camel Audio  iris  پد  wobble  عربی  سازهای ایرانی  آموزش تنظیمات گیتار  the trumpet  str  Soundiron Acoustic S  not  آکوستیک پیانو  اکوستیک  Dobro  hybrid  fazi  اموزش اهنگسازی  گیتار بیس  fxpansion  sco  Kontakt 5.2  8dio studio  albion  sheva  atmosfer  PettinHouse  Stylus RMX Expansi  Ilya Efimov Modern B  PianoWave Steinway B  Piano kontakt  Soundiron The Musiqu  Spitfire Audio Albio  خرید سمپل آهنگسازی  ساز برنجی  وی اس تی های سبک ترنس  si string  drum lab  Chris Hein Harmonica  cubase le ai  ساز حرفه ایی  وی اس تی گیتار  col  طبیعی  دانلود کیوبیس  سینت  Ueberschall Elastik Reg  kontakt vienna