کانال کیوبیس در تلگرام را دنبال کنید
فروش جعبه آموزش فارسی Ableton Live 9 ابلتون لایو - فروشگاه آنلاین اینترنتی کیوبیس
دسته بندی محصولات
دسته بندی بر اساس کمپانی
آموزش فارسی خوانندگی پاپ
رهگیری مرسولات پستی
  • بعد از ارسال سفارش کد رهگیری پستی 20 رقمی در ایمیلی با عنوان وضعیت سفارش به ایمیل شما ارسال میگردد . با کلیک بر روی "رهگیری سفارشات" و وارد نمودن کد رهگیری 20 رقمی پستی از آخرین موقعیت و وضعیت سفارش ارسال شده خود به طور آنلاین مطلع شوید

جعبه آموزش فارسی Ableton Live 9

جعبه آموزش فارسی Ableton Live 9
جعبه آموزش فارسی Ableton Live 9
30,000تومان 27,000تومان 
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  

کتاب + 10ساعت فیلم آموزشی فارسی
آموزش کامل فارسی برنامه ابلتون لایو کتاب به همراه 10 ساعت فیلم آموزشی فارسی به صورت دی وی دی

جعبه آموزش فارسی Ableton Live 9

آموزش کامل فارسی برنامه ابلتون لایو کتاب به همراه 10 ساعت فیلم آموزشی فارسی به صورت دی وی دی

آموزش کامل یکی از پرطرفدارترین و محبوبترین نرم افزارهای ساخت موسیقی درجهان

هم اکنون میتوانید جعبه آموزش فارسی Ableton Live 9 را به طور کامل و با قیمت مندرج بر روی جلد با قیمت 30 هزار تومان از فروشگاه کیوبیس تهیه نمایید

فهرست این جعبه آموزش فارسی حرفه ای ابلتون لایو برای اولین بار در ایران آموزش این برنامه آهنگسازی به صورت فارسی در قالب کتاب و دی وی دی آموزشی تصویری :

آموزش فارسی Ableton Live 9

فصل ١
آشنايی با محيط کاری برنامه ......................................................................... ١۶
نوار منو ............................................................................................. ١۶
نوار کنترلها ......................................................................................... ١٧
١٧ ..................................................................................... Browser پانل
١٧ ................................................................................ groove pool پانل
پانل اطلاعات راهنما ............................................................................... ١٨
١٨ ............................................................... arrangement‐session نماهای
١٩ ...................................................................................... tracks تراکها
٢٠ .......................................................................................... clips نمای
٢٠ .......................................................................... MIDI اطلاعت صوتی و
کليپهای صوتی وسمپل ها .......................................................................... ٢٠
٢١ ............................................................................ midi کليپهاو فايل های
وسايل و ميکسر .................................................................................... ٢١
٢٢ ............................................................................... routing مسير دهی
رکورد کليپهای جديد ............................................................................... ٢٢
اطلاعات اتوماسيون ................................................................................ ٢٣
تنظيمات برنامه ..................................................................................... ٢۴
و کنترلهای راه دور ............................................................. ٢۴ midi اطلاعات
ذخيره و خروجی نهايی اطلاعات ................................................................. ٢۵
٢۶ ................................................................................................. فصل ٢
تنظيمات ورودی و خروجی و مسير دهی صدا ..................................................... ٢۶
ورودی و خروجی صوتی بيرونی ................................................................ ٢٧
تبديلات مونو/ استريو .............................................................................. ٢٧
Ableton live جعبه آموزش
٤
بيرونی ................................................................. ٢٧ midi ورودی و خروجی
مانيتورينگ ......................................................................................... ٢٨
به کمک صفحه کليد کامپيوتر ..................................................... ٢٩ midi اجرای
متصل نمودن سينتی های بيرونی ................................................................. ٢٩
٣٠ ............................................................................. resampling عمليات
مسيردهی داخلی .................................................................................... ٣٠
نقاط مسيردهی داخلی ........................................................................... ٣١
٣١ ..................................................................... racks نقاط مسير دهی در
کاربرد مسيردهی داخلی........................................................................ ٣٢
به عنوان اطلاعات صوتی ............................................. ٣٢ midi رکورد اطلاعات
ايجاد ميکس های فرعی ........................................................................... ٣٢
با يک وسيله ............................................................ ٣٣ midi اجرای چند تراک
گرفتن خروجی های انفرادی از يک وسيله ...................................................... ٣٣
٣٣ ........................................................ multi‐timbral استفاده از پلاگ اينهای
ورودی های سايد چين ............................................................................. ٣۴
لايه بندی سازها .................................................................................... ٣۴
٣۵ ................................................................................................. فصل ٣
رکوردو وارد نمودن کليپهای جديد ................................................................... ٣۵
تنظيم تمپو و کسر ميزان آهنگ ................................................................... ٣۵
وارد نمودن اطلاعات .............................................................................. ٣۶
انتخاب ورودی ..................................................................................... ٣۶
آماده سازی تراک برای رکورد ................................................................... ٣٧
رکورد نمودن ....................................................................................... ٣٧
٣٧ ................................................................ arrangement رکورد در نمای
٣٨ ......................................................................... session رکورد در نمای
٣٩ .............................................. midi برای الگوهای overdub رکورد به روش
Ableton live 9
٥
۴٠ ........................................................................ midi step رکورد بروش
۴٠ ..................................................................... sync رکورد نمودن همراه با
کوانتايز شده ........................................................ ۴٠ midi رکورد نمودن نتهای
۴١ ............................................................... count‐in رکورد نمودن به کمک
تنظيم نوع فايلها ..................................................................................... ۴١
سملپهای رکورد شده کجا قرار دارند؟ ........................................................ ۴١
استفاده از ريموت کنترل برای رکورد ........................................................... ۴٢
۴٣ ................................................................................................. فصل ۴
۴٣ ................................................................................ Arrangement نمای
کنترلهای اجرا ...................................................................................... ۴٣
نشانگرها ............................................................................................ ۴۴
۴۴ ..................................................... time signature تغيير کسر ميزان آهنگ
تنظيم لوپ ........................................................................................... ۴۵
جابجايی و تغيير اندازه کليپها ..................................................................... ۴۵
برای کليپها ....................................................................... ۴۵ fade تنظيمات
انتخاب کليپها و زمان .............................................................................. ۴۶
کاربرد خطهای راهنما ............................................................................. ۴۶
۴٧ ......................................................................... …time کاربرد فرمانهای
برش دادن کليپها .................................................................................... ۴٧
۴٧ .............................................................................. consolidate فرمان
منوی کليک راست ................................................................................. ۴٧
۴٩ ................................................................................................. فصل ۵
۴٩ ......................................................................................... session نمای
قرار دادن کليپها در تراکها ........................................................................ ۵٠
۵١ ....................................................................... scenes تراکها و صحنه ها
۵٢ ............................................................................ track status فيلدهای
۵٢ ......................................................... session تنظيم خطهای راهنما در نمای
Ableton live جعبه آموزش
٦
اديت نمودن صحنه ها .............................................................................. ۵٣
۵٣ ............................... arrangement به نمای session رکورد نمودن اجرای نمای
۵۴ ................................................................................................. فصل ۶
۵۴ ............................................................................................... clip نمای
۵۴ ................................................................................... clip قسمت کادر
نام و رنگ کليپ ................................................................................ ۵۵
۵۵ ........................................................................ clip signature قسمت
۵۵ ........................................................................... clip groove قسمت
۵۵ .................................................................. offset‐ nudging تنظيمات
۵۶ ...................................................................................... sample کادر
تنظيمات شروع و پايان اجرا ولوپ کليپ ........................................................ ۵٧
ناحيه نمايش لوپ و سمپل ...................................................................... ۵٧
۵٨ ................................................................................. envelopes کادر
منوی کليک راست برای محتوی کليپهای صوتی ............................................... ۵٨
جايگزينی و اديت سمپلها ....................................................................... ۵٩
۵٩ ..............................................................MIDI برای کليپهای نوع clip نمای
۵٩ ................................................................ bank and program قسمت
۶٠ .................................................................. midi loop/ region قسمت
۶٠ ....................................................................................... launch کادر
۶٠ ........................................................................ launch mode قسمت
لوپ نمون بخشی از يک کليپ .................................................................... ۶٣
۶٣ ............................................................................ cycles ايجاد چرخه ها
لوپ نمودن موقتی کليپها ........................................................................... ۶۴
ايجاد تنوع در هماهنگی اجراها ................................................................... ۶۴
ميکس نمودن ملودی های و ضربها .............................................................. ۶۴
۶۴ ........................................................... tempo/ warping– کليپهای صوتی
Ableton live 9
٧
۶۵ .................................................................... tempo سرعت اجرای آهنگ
۶۵ ..................................................................... nudge tempo تنظيمات
۶۶ .......................................................................... time‐warping عمليات
۶۶ ............................................................ tempo master/ slave ويژگی
۶۶ ................................................................................. warp نشانگرهای
۶٧ ........................................ pseudo warp و نشانگرهای transient نقاط انتقال
۶٨ .......................................................................... warp ذخيره نشانگرهای
۶٨ ..................................................................... warp کاربرد نشانگرهای
هماهنگ سازی قطعات طولانی ............................................................... ۶٨
کوانتايز نمودن اطلاعات صوتی .................................................................. ۶٩
اديت با هدف تغيير زمان بندی .................................................................... ۶٩
۶٩ .............................................................................. beats مد عملياتی
٧٠ ............................................................................. tones مد عملياتی
٧٠ ........................................................................... texture مد عملياتی
٧٠ .......................................................................... re‐pitch مد عملياتی
٧٠ ......................................................................... complex مد عملياتی
٧١ ................................................................... complex pro مد عملياتی
٧١ ................................................................................. rex مد عملياتی
٧١ .................................................................. midi تبديل اطلاعات صوتی به
٧٢ .......................................................... slice to new midi track فرمان
اجرای افکتها روی برشها ......................................................................... ٧٢
٧٣ ........................................... convert harmony to new midi track فرمان
٧٣ ..............................................convert melody to new midi track فرمان
٧٣ .................................................convert drum to new midi track فرمان
بهينه سازی برای دستيابی به تبديلی با کيفيت .................................................... ٧۴
٧۴ .................................................................................. grooves کاربرد
٧۵ ................................................................................. Groove pool
Ableton live جعبه آموزش
٨
٧۵ .................................................................... groove تنظيم پارامترهای
٧۶ ............................................................................... COMMIT دکمه
٧۶ ......................................................................... grooves اديت نمودن
٧۶ ............................................................................ grooves استخراج
٧۶ .................................................................... grooves ترفندهای مربوط به
از صداهای انفرادی ..................................................... ٧٧ groove ايجاد فايل
کوانتايز نمودن غير تخريبی ................................................................... ٧٧
٧٧ ............................................. randomization ايجاد بافت موسيقی به کمک
٧٨ ................................................................................................. فصل ٧
٧٨ ............................................................................ MIDI اديت نتها و تنظميات
خالی ....................................................................... ٧٨ midi ايجاد يک کليپ
٧٩ ............................................................................... midi editor پنجره
٧٩ .......................................................... midi editor پيمايش و اجرا در پنجره
٨٠ ....................................................................... midi اديت نمودن اطلاعات
اديت نمودن نتها ................................................................................. ٨١
٨٢ ..................................................... midi editor در پنجره … time فرمانهای
کوانتايز نمودن نتها ................................................................................. ٨٢
اديت نمودن شدت اجرای نتها ..................................................................... ٨٢
افزايش يا کاهش طول زمان اجرای نتها ......................................................... ٨٣
٨۴ ................................................................................................. فصل ٨
کار با وسايل توليد صدا ............................................................................... ٨۴
کار با وسايل درونی برنامه ....................................................................... ٨۴
کار با پلاگ اينها ................................................................................... ٨۶
٨٧ .............................................................................. vst پلاگ اينهای نوع
٨٧ ....................................................................... vst برنامه ها و بانکهای
مديريت تاخيرها .................................................................................... ٨٨
Ableton live 9
٩
يا رکها ........................................................................... ٨٨ RACKS کاربرد
ايجاد رکها ........................................................................................... ٨٩
امکانات پنجره رک ................................................................................ ٩٠
٩١ .............................................................................. chain list قسمت
٩١ .......................................................................... auto select ويزگی
٩٢ .............................................................................................. Zones
٩٢ ....................................................... zones کنترل جريان سيگنال به کمک
٩٣ ................................................................................. drum رکهای نوع
٩٣ ....................................................................................... pad نمای
ميکس نمودن به کمک رکها ....................................................................... ٩۴
استخراج زنجيرها .............................................................................. ٩۴
٩۵ ................................................................................................. فصل ٩
وسايل توليد صدا در برنامه ........................................................................... ٩۵
٩۵ ....................................................................................Analog وسايل
٩۶ ................................................................................. Collision وسايل
٩۶ ................................................................................... Electric وسايل
٩۶ ................................................................................... External وسيله
٩٧ .................................................................................. impulse وسايل
٩٧ ................................................................................. operator وسايل
٩٨ .................................................................................. sampler وسايل
٩٨ ................................................................................... simpler وسايل
٩٨ ................................................................................... Tension وسايل
٩٩ ................................................................................................ فصل ١٠
برنامه ..................................................................... ٩٩ MIDI افکتهای صوتی و
١٠٠ .................................................................................... Amp افکتهای
١٠٠ ................................................................... audio effecy racks افکت
١٠٠ ........................................................................... Auto filter افکتهای
Ableton live جعبه آموزش
١٠
١٠١ ............................................................................ Auto pan افکتهای
١٠١ ......................................................................... Beat repeat افکتهای
١٠٢ .............................................................................. Cabinet افکتهای
١٠٢ ............................................................................... Chorus افکتهای
١٠٣ ........................................................................ Compressor افکتهای
١٠٣ ............................................................................... Corpus افکتهای
١٠۴ ..................................................................... Dynamic tube افکتهای
١٠۴ ............................................................................. EQ eight افکتهای
١٠۴ ............................................................................. EQ three افکتهای
١٠۴ ............................................................................... Erosion افکتهای
١٠۵ ........................................................... External audio effect افکتهای
١٠۵ ......................................................................... Filter delay افکتهای
١٠۵ ............................................................................... Flanger افکتهای
١٠۶ ................................................................ Frequency shifter افکتهای
١٠۶ ................................................................................... Gate افکتهای
١٠۶ ................................................................ Glue Compressor افکتهای
١٠۶ ......................................................................... Grain Delay افکتهای
١٠٧ ............................................................................... Limiter افکتهای
١٠٧ ............................................................................... Looper افکتهای
١٠٧ ............................................................. Multiband Dynamic افکتهای
١٠٨ ........................................................................... Overdrive افکتهای
١٠٨ ................................................................................ Phaser افکتهای
١٠٨ ................................................................... Ping pong delay افکتهای
١٠٨ ................................................................................. Redux افکتهای
١٠٨ ......................................................................... Resonators افکتهای
Ableton live 9
١١
١٠٩ ............................................................................... Reverb افکتهای
١٠٩ ............................................................................ Saturator افکتهای
١٠٩ ....................................................................... Simple delay افکتهای
١٠٩ ............................................................................ Spectrum افکتهای
١٠٩ ................................................................................. Utility افکتهای
١٠٩ .................................................................. Vinyl distortaion افکتهای
١١٠ ............................................................................. Vocoder افکتهای
برنامه ............................................................................ ١١٠ midi افکتهای
١١٠ ........................................................................ Arpeggiator افکتهای
١١٠ ................................................................................. Chord افکتهای
١١١ ........................................................................ Note length افکتهای
١١١ .................................................................................. Pitch افکتهای
١١١ ............................................................................. Random افکتهای
١١١ .................................................................................. Scale افکتهای
١١١ .............................................................................. Velocity افکتهای
١١٢ .............................................................................................. فصل ١١
مديريت پروژه ها و فايلها .......................................................................... ١١٢
١١٢ ........................................................................... browser کار با پانل
١١٣ .................................................................................... places قسمت
پيش نمايش فايلها ................................................................................. ١١۴
١١۴ ........................................................ browser افزودن کليپها از طريق پانل
فايلهای سمپل ...................................................................................... ١١۵
١١۵ .................................................................................... analysis فايل
١١۶ .................................................................................. live پروژه های
١١۶ ........................................................................... live sets پروژه ها و
ادغام پروژ ه ها ............................................................................... ١١٧
مديريت فايلها در يک پروژه .................................................................... ١١٧
Ableton live جعبه آموزش
١٢
١١٨ ........................................................................ presets پروژه ها و
خروجی گرفتن از اطلاعات صوتی و ويديويی ............................................... ١١٨
تنظيمات رندر خروجی نهايی ................................................................... ١١٩
١٢٠ ..................................................................................... MIDI فايلهای
١٢٠ ............................................................ midi خروجی گرفتن از فايلهای
١٢٠ ................................................................................. live کليپهای نوع
به عنوان پروژه های جديد .................... ١٢١ session خروجی گرفتن از کليپهای نمای
الگوهای پروژه ............................................................................... ١٢١
١٢٢ .............................................................................................. فصل ١٢
١٢٢ ............................................................................... live ميکس در برنامه
کنترلهای موجود در ميکسر ..................................................................... ١٢٢
١٢٣ ..................................................................... midi تراکهای صوتی و
١٢۴ ........................................................ session ويژگی های ميکسر در نمای
١٢۴ ............................................................. master و return تراک نوع
تراکهای گروه ................................................................................. ١٢۵
برنامه .................................................................... ١٢۶ crossfader کاربرد
١٢٧ ........................................................................ cueing و solo عمليات
تاخيرهای تراکها .................................................................................. ١٢٨
١٢٨ ................................... session و نمای arrangement تفاوت ميکس در نمای
١٢٩ .............................................................................................. فصل ١٣
١٢٩ ................................. Envelopes اديت و اتوماسيون تنظيمات به کمک منحنی های
نمايش منحنی های تراکها ........................................................................ ١٣٠
نمايش منحنی های کليپها ......................................................................... ١٣٠
تکنيکهای اديت منحنی ها ........................................................................ ١٣١
تفاوت بين تنظيمات شدت صدا در تراک و در کليپ .......................................... ١٣١
تغيير پيچ و تن هر يک ازنتها ............................................................... ١٣٢
Ableton live 9
١٣
١٣٢ ........................................................... midi controller clip منحنی های
اتوماسيون تنظيمات .............................................................................. ١٣٣
ايجاد اتوماسيون .................................................................................. ١٣٣
١٣٣ ....................................... session روش رکورد اطلاعات اتوماسيون در نمای
١٣۴ .............................................. session مدهای رکورد اتوماسيون در نمای
حذف اطلاعات اتوماسيون ....................................................................... ١٣۴
ترسيم و اديت اطلاعات اتوماسيون ............................................................. ١٣۴
قفل نمودن منحنی ............................................................................. ١٣۵
١٣۵ ......................................................................... edit فرمانهای منوی
اديت نمودن اتوماسيون تمپو ................................................................. ١٣۶
١٣٧ .............................................................................................. فصل ١۴

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

فروش جعبه آموزش فارسی Ableton Live 9 ابلتون لایو,خرید جعبه آموزش فارسی Ableton Live 9,دانلود جعبه آموزش فارسی Ableton Live 9,کتاب جعبه آموزش فارسی Ableton Live 9
clear-bug-div
محصولات پیشنهادی ما به شما
کارگاه آموزش فارسی آکوردها،ملودی ،هارمونی و کنترپوان برای آهنگسازان
کارگاه آموزش فارسی آکوردها،ملودی ،هارمونی و کنترپوان برای آهنگسازان
30,000تومان
27,000تومانآموزش فارسی تکنیکها و ترفندهای کیوبیس 9 cubase
آموزش فارسی تکنیکها و ترفندهای کیوبیس 9 cubase
29,000تومان
15,000تومانملودیکا یاماها آکبند Yamaha P37D 37-Key Pianica
ملودیکا یاماها آکبند Yamaha P37D 37-Key Pianica
740,000تومان
690,000تومانفروش ملودیکا یاماها آکبند Yamaha P-32D Melodica
فروش ملودیکا یاماها آکبند Yamaha P-32D Melodica
350,000تومان
339,000تومانوی اس تی سینتی سایزر فضاساز سینتی سایزر Audiofier Abstrung v1.1
وی اس تی سینتی سایزر فضاساز سینتی سایزر Audiofier Abstrung v1.1
15,800تومان
12,800تومانوی اس تی پری امپ گیتار AXP SoftAmp PSA v.1.0.02
وی اس تی پری امپ گیتار AXP SoftAmp PSA v.1.0.02
2,800تومان
1,000تومانوی اس تی استرینگ ترکی عربی هندی Ultimate Pro Oriental Strings
وی اس تی استرینگ ترکی عربی هندی Ultimate Pro Oriental Strings
6,800تومان
5,800تومانوی اس تی سازهای ارکسترال Sonokinetic Maximo
وی اس تی سازهای ارکسترال Sonokinetic Maximo
22,000تومان
9,800تومانوی اس تی سازهای ارکسترال Sonokinetic Maximo
وی اس تی سازهای ارکسترال Sonokinetic Maximo
22,000تومان
9,800تومانوی اس تی گرند پیانو طلایی Production Voices Production Grand Gold V.1.1.16
وی اس تی گرند پیانو طلایی Production Voices Production Grand Gold V.1.1.16
42,000تومان
27,000تومانوی اس تی پیانو سیلور Production Voices Production Grand LE
وی اس تی پیانو سیلور Production Voices Production Grand LE
15,000تومان
9,800تومانوی اس تی گرند پیانو یاماها Yamaha C7 Production Platinum v1.1.16
وی اس تی گرند پیانو یاماها Yamaha C7 Production Platinum v1.1.16
85,000تومان
79,000تومانوی اس تی کر و همخوانی Strezov Sampling Storm Choir 2
وی اس تی کر و همخوانی Strezov Sampling Storm Choir 2
50,000تومان
42,800تومانوی اس تی جدید ارکسترال ProjectSAM Symphobia 2 v1.5
وی اس تی جدید ارکسترال ProjectSAM Symphobia 2 v1.5
18,000تومان
15,300تومانوی اس تی گیتار بیس Dan Dean Signature Bass Collection
وی اس تی گیتار بیس Dan Dean Signature Bass Collection
3,000تومان
1,700تومانوی اس تی سازهای ارکسترال Project Sam Orchestral Essentials 2
وی اس تی سازهای ارکسترال Project Sam Orchestral Essentials 2
12,000تومان
8,800تومانوی اس تی بادی برنجی Orchestral Tools Berlin Brass v1.1
وی اس تی بادی برنجی Orchestral Tools Berlin Brass v1.1
110,000تومان
88,000تومانوی اس تی Strezov Sampling WOTAN Male Choir کُر و همخوانی مردان
وی اس تی Strezov Sampling WOTAN Male Choir کُر و همخوانی مردان
4,800تومان
1,800تومانTips tricks FLstudio FARSI آموزش فارسی تکنیکها و ترفندهای اف ال استودیو
Tips tricks FLstudio FARSI آموزش فارسی تکنیکها و ترفندهای اف ال استودیو
50,000تومان
39,800تومانوی اس تی گروه کُر کودکان Strezov Sampling ARVA Children Choir
وی اس تی گروه کُر کودکان Strezov Sampling ARVA Children Choir
4,800تومان
1,000تومانمعرفي به يک دوست
 
اين محصول را به دوستتان معرفي كنيد.
کلمات رايج جستجو
dvd فروش هاردی فروش  سونار  لینک مستقیم  vst فروشگاه کیوبیس  vst وی اس تی  میکس مسترینگ  daw flstudio cubase reason  آهنگسازی صدابرداری  خرید فروش ارزان  پلاگین ارزان  ارزان vst  atmosphere  pro tools  Kontakt 5  logic  auto tune  کلارینت  clarinet  cubase  protools  guitar  ایرانی  cubase 6  midi  east west  notion  vocaloid  piano  battery 3  East West Quantum Leap  kontakt  art vista  native instruments  Miroslav Philharmoni  omnisphere  la  trilian  virtual guitarist  morphestra  vst  nexus  کیوبیس  sibelius  کتاب  Omnispher  Komplete  iZotope Ozone  ریتم  Steinberg Virtual Guita  omni  styl  stylus  امنیسفر  mac  native  la scoring  gold  drum  درام  ATMOSPHER  philharmonik  La Scoring Strings  sonar  studio one  پیانو  Vengeance  sty  نکسوز  cubase6  East West Quantum Le  ilya  elastik  ueberschall  la string  پلاگین  sonivox  stylus rmx  loop  ableton  sonar x1  Ivory  Vir2 Electri6ity  vienna  halion  Superior Drummer  Drummer  دانلود  ez drumer  RA  izotop  Nexus 2.2  cakewalk  bass  giant  kontact  veng  superior  گیتار  آموزش  reason  refill  quantum  violin  RealGuitar  8 dio  hypersonic  trance  guitar pro  Musiclab Real Guitar 2.  electric guitar  Best Service  Akoustik Piano  native instrument  رپ  string  nuendo  Vir2 Electri6ity با کیف  پکیج کامل Trilian تریلی  violence  best  symphobia  bfd2  Garritan Stradivari  BFD  vsl  musiclab  فروش vst  real  Ominisphere  Spectrasonics Omnisp  خرید پستی  ethno world  ethno  real guitar  سنتور  میکس و مستر  drums overkill  colossus  shahrzad  vir2  هایپر سونیک  هیپ هاپ  تار  شرقی  ریل گیتار  کیوبیس  نکسوز  فروش vst  خرید vst  native instruments k  فروش وی اس تی  cubase 7  trilogy  Ez Drummer  Ako  RmX  Ez  east  darbuka  Hollywood  Best Service Galaxy  Galaxy  massive  dubstep  alchemy  atm  Ilya Efimov Nylon Gu  miroslav  Avid Sibelius  hip hop  DJ  فلوت  QUANTUM Leap RA  ueber  addictive  بوزوکی  تریلوژی  درام bfd  اتمسفر  poetic  Symphonic Orchestra  cubase5  chris hein  hein  Vsampler  omn  rig  art  platinum  korg  Native Instruments s  میدی  fl studio  ezdrummer  trillian  choir  افکت  Virtual  omnis  Akoustik  sultan  Ilya Efimov Acoustic  فروش وی اس تی  sylenth  FL  xln  steinberg  studio drummer  nex  Ultra Focus  real guitar 3  wave  izotope  East West Ra  kontak  ez keys  West  spectrasonics  vir2 instruments  cubase 5  eastwest  cello  grand  هایپرسونیک  فروش سمپل آهنگسازی  rap  Yamaha  Santur  melodyne  ویلون  harmonica  Vocal  hyper  rock solid  ReFX  Session  sampla  cubase 7  sonar x2  komplete 8  halion sonic  Techno  Native Instruments Kont  ven  master  mix  plugin  r&b  زنبورک  roland  action  flute  waves  sample  کارت صدا  komplete 7  ویولن  plug  cinesamples  PLUG SOUND  quantum leap  کر  z3ta  symphobia 2  سنتی  vi  vir  synth  8dio  SaxLab  Stylus RMX Full Expansi  كيوبيس  Komplete 9  سینتی سایزر  آموزش کیوبیس  fx  xtreme  Reaktor  Rob Papen  world  AutoTune  drums  ProjectSAM  Addictive Drums  Halion 3.5  SYLENTH 1  adob audition  ominespher  electri6  Symphonic  instruments  تغییر گام و تن وکال Akai Professional PitchRight  تریلیان  logic pro  logic pro 9  Bouzouki  uad  electri6ity  expansion  tune  گیتار الکتریک  متال  FM8  فروش وی اس تی  آموزش cubase  zero  hiphop  سورس  REVERB  kick  new york  strings  sax  پرکاشن  vivace  sonokinetic  omnisfer  East West Symphonic  ساکسیفون  LATIGO  leap ra  magix  8Dio Adagio Violins  Vir2 Instruments VI  hyper sonic  Ilya Efimov  zebra  van  orchestral  battery  کیوبیس6  Big Fish  آموزش اف ال  آموزش fl  kon  ominsphere  اکوستیک پیانو Akoustik  orchestra  cubase7  استایلوس  sonic  Nexus 2.2 Full expans  بهترین درام  voice  atmos  بیس  مسترینگ  sound effect  soundiron  scarbee  تنظیم  سونار  \پیانو  بسته آموزشی فارسی اف  acoustic guitar  damage  titan  Cinematic  adagio  synthmaster  epic  وی اس تی پیانو  orient  latin  loop master  raging  chris hein bass  broomstick bass  ueberschall elastik  ezkey  Galaxy II Piano  گيتار  bela d media  legend  giga  لوپ  Style  percussion  پروتولز  ozon  massiv  antares  avox  Blue  ozone  ethno world 5  east west bass  امینسفر  turk  Sampletank  کیوبیس7  EastWest Quantum Lea  کانتکت  سازهای بادی  Best Service Chris h  violon  Cakewalk Drummer 3 v  Session Horns  Waves Complete v7  Vir2 Instruments Vio  vienna 3 symphonic c  Stylus RMX Full Expa  فیلم آموزشی همراه با  nectar  سمپل  fazioli  سایلنت  silent  sultan String  la scorin  هایپرسونیک 2 Hypersonic  کیوبیس 6  chris  امنیسفر Spectrasonics O  Orient world  kontakt5  EZ Drummer Full EXPan  synthogy  trumpet  کمانچه  akoustic piano  la scoring string  ACTION STRINGS  ریزن  prominy  Big  ترکی  استرینگ  استرینگ ترکی  ماندولین  اف ایکس  atmo  pad  نکسوس  gladiator  vir2 syntAX  oboe  viena  دف  Shahrazad  ویالون  ویولون  dub step  اف ال  fill  konta  ارکستر  ez drum  big fish audio  absynth  harp  طبیعی ترین وی اس تی سمپ  تیون  میکس و مسترینگ  om  wusik station  strum  Ik  تمبک  bigfish  stradivari solo  steinberg virtual gu  dio  battery 4  طبیعت  perc  heavyocity damage  T-RACKS  فیلارمونیک  Steinberg Groove Agent  philarmonik  Choirs  t racks  battery4  ارگ  سه تار  VI.ONE  fl studio 11  لوپ ترنس  funk  nomad  vir 2  Sultan Strings  soltan  sampler  grand piano  accordions  LA SCORE STRING  نی  مک  Wizoo  Liquid  Hypersonic 2  RealLPC  Mixcraft 5  TAR  نت  دانلود رایگان  Virtual Guitarist El  addictive drum  tank  vegence  Sytrus  لوپ ترکی  adagio cellos  5000  tom  Synergy X  sonok  ایزوتوپ ازون  Prominy SC Electric  sonokinetic kemence  violan  کنتاکت  steinberg cubase  Native Instruments M  steinway  mixosaurus  East West Symphonic Orc  base  وکال  Requiem Professional  ایزوتوپ  BBC Sound Effects  la s  mandolin  اموزش میکس و مسترینگ  Cinematic Strings 2  FabFilter  جعبه آموزش  سمپل ایرانی  اموزش  basis  ونجنس  direct guitar 3  santoor  acoustic legend hd  کیوبیس 7  Panflute  Shahrazad طبیعی ترین قر  EASTWEST QUANTUM LEAP S  berlin  Kontakt player  Spitfire  خرید وی اس تی  acoustic bass  ample sound  نت میدی  LA String 2  تغییر گام Ùˆ تن وکال Akai Professional PitchRight  cuba  vst سازهای ایرانی  ترومپت  viol  Native Instruments P  The Elements Of Tran  guitar bass  ample  ample sound AGM  ebow  sonik  eth  مستر  pop  میکس  dance  Ultimate Santoor  USB-eLicenser  electric  ableton live  Ample Guitar  جعبه آموزش فارسی میک  فیلم  harmonik  sonokinetic sultan s  درام اکوستیک  ورژن جدید Kontakt 5.2  میکروفن  جعبه  اکوستیک پیانو  ترنس  reflektor  batter  جدیدترین نسخه مسترینگ W  abbey  Kontakt 5.0.3  BFD3  لا استرینگ  virtual guitar  Berlin WoodWinds v1.  berlin woodwinds  organ  sonar x3  الکتریک  آموزش مسترینگ وکال  stylu  batt  تکنو  Superior Drummer2  داب استپ  Hip-hop Brass  funk guitar  la strings  وینجنس  key  aco  آموزش میکس و مستر  karaoke  پکیج کامل  thin  StudioLinkedVST  سمپل سینه زنی  drum mic  راک  AcousticsampleS Bass  Guitar pro 6  Ilya Efimov LP Guita  Camel Audio  iris  پد  wobble  عربی  سازهای ایرانی  آموزش تنظیمات گیتار  the trumpet  str  Soundiron Acoustic S  not  آکوستیک پیانو  اکوستیک  Dobro  hybrid  fazi  اموزش اهنگسازی  گیتار بیس  fxpansion  sco  Kontakt 5.2  8dio studio  albion  sheva  atmosfer  PettinHouse  Stylus RMX Expansi  Ilya Efimov Modern B  PianoWave Steinway B  Piano kontakt  Soundiron The Musiqu  Spitfire Audio Albio  خرید سمپل آهنگسازی  ساز برنجی  وی اس تی های سبک ترنس  si string  drum lab  Chris Hein Harmonica  cubase le ai  ساز حرفه ایی  وی اس تی گیتار  col  طبیعی  دانلود کیوبیس  سینت  Ueberschall Elastik Reg  kontakt vienna