کانال کیوبیس در تلگرام را دنبال کنید
فروش جعبه آموزش فارسی Cubase Elements 7 - فروشگاه آنلاین اینترنتی کیوبیس
دسته بندی محصولات
دسته بندی بر اساس کمپانی
آموزش فارسی خوانندگی پاپ
رهگیری مرسولات پستی
  • بعد از ارسال سفارش کد رهگیری پستی 20 رقمی در ایمیلی با عنوان وضعیت سفارش به ایمیل شما ارسال میگردد . با کلیک بر روی "رهگیری سفارشات" و وارد نمودن کد رهگیری 20 رقمی پستی از آخرین موقعیت و وضعیت سفارش ارسال شده خود به طور آنلاین مطلع شوید

جعبه آموزش فارسی Cubase Elements 7

جعبه آموزش فارسی Cubase Elements 7
جعبه آموزش فارسی Cubase Elements 7 جعبه آموزش فارسی Cubase Elements 7
35,000تومان 31,500تومان 
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  

کتاب+108 فیلم آموزشی فارسی حرفه ای
جعبه آموزش فارسی کیوبیس 7 المنت شامل 12 ساعت فیلم آموزشی فارسی به همراه کتاب فارسی

جعبه آموزش فارسی Cubase Elements 7

جعبه آموزش فارسی کیوبیس 7 المنت شامل 12 ساعت فیلم آموزشی فارسی به همراه کتاب فارسی

برخی از امکانات جدید در کیوبیس 7 المنت :

اضافه شدن تراک نوع آکورد برای آکوردنویسی آسان و حرفه ای

پشتیبانی از vst3 و امکانات جدید صداسازی

امکان نت نویسی بر اساس گامهای استاندارد موسیقی


کتاب فارسی + DVD شامل 12 ساعت فیلم آموزشی در قالب 108 فیلم آموزشی فارسی

آموزش فارسی کیوبیس 7جعبه آموزش فارسی Cubase Elements 7

هم اکنون میتوانید این جعبه آموزش فارسی کیوبیس 7 ارزشمند را از فروشگاه کیوبیس با قیمت مصوب و درج شده در پشت جلد 30 هزار تومان تهیه نمایید تا در کمترین زمان برای شما ارسال گردد

 

فهرست مطالب کتاب :

فهرست
21 ................................................................................................................................................... فصل 1
تنظيمات اوليه برنامه ............................................................................................................................ 21
تنظيم ارتباط برنامه با كارت صوتي ................................................................................................ 21
تنظيم كانالهاي ورودي و خروجي ................................................................................................... 23
مانيتورينگ .......................................................................................................................................... 24
مانيتورينگ بيروني ........................................................................................................................ 24
مانيتورينگ در برنامه .................................................................................................................... 24
24 .......................................................................................................... ASIO direct مانيتورينگ
در برنامه ................................................................................................................. 24 MIDI تنظيمات
در برنامه ...................................................................................................... 25 MIDI تنظيم پورتهاي
توصيه هايي براي افزايش كارايي سيستم ...................................................................................... 26
26 ............................................................................................................ VST performance پنجره
27 .......................................................................................................................... ASIO guard گزينه
تنظيم گذرگاههاي ورودي و خروجي در برنامه ............................................................................ 27
افزودن گذرگاههاي ورودي و خروجي ...................................................................................... 28
تنظيم گذرگاه خروجي اصلي ...................................................................................................... 28
29 ................................................................................................................................................... فصل 2
آشنايي با محيط كاري برنامه .............................................................................................................. 29
پنجره پروژه ......................................................................................................................................... 29
Cubase Elements جعبه آموزش 7
٤
نوار ابزار .......................................................................................................................................... 29
نوار وضعيت ................................................................................................................................... 30
نوار اطلاعات .................................................................................................................................. 30
نوار پيمايش ................................................................................................................................... 31
نوارهاي پيمايش پروژه ................................................................................................................. 31
33 ................................................................................................................... tracks آشنايي با تراكها
تراكهاي صوتي ............................................................................................................................... 33
33 ................................................................................................................. folder تراكهاي پوشه
33 ........................................................................................................... fx channel تراكهاي نوع
33 ........................................................................................................... group تراكهاي نوع گروه
34 .................................................................................................... instrument تراكهاي وسيله
34 ....................................................................................................................... MIDI تراكهاي نوع
34 ............................................................................................................ marker تراكهاي نشانگر
34 ............................................................................................................... arranger تراكهاي نوع
34 ............................................................................................................................. ruler تراك نوع
34 ............................................................................................................. video chord تراك نوع
پارتها و رويدادها ................................................................................................................................ 35
35 ................................................................................................................................ inspector پانل
36 ....................................................................................... inspector تنظيمات موجود در پانل
37 ........................................................................................................................ midi تراكهاي نوع
Cubase Elements 7
٥
38 ......................................................................................................... instrument تراكهاي نوع
38 ..................................................................................................................... group تراكهاي نوع
38 ..................................................................................................................... folder تراكهاي نوع
38 ........................................................................................................... fx channel تراكهاي نوع
38 ............................................................................................................... arranger تراكهاي نوع
39 .................................................................................................................. marker تراكهاي نوع
39 ....................................................................................................................... ruler تراكهاي نوع
39 ...................................................................................................................... video تراكهاي نوع
39 ..................................................................................................................... chord تراكهاي نوع
40 ................................................................................................................................................... فصل 3
كار با پروژه هاو تراكها .......................................................................................................................... 40
ايجاد يك پروژه جديد ....................................................................................................................... 40
40 .............................................................................................................. Steinberg hub پنجره
40 ........................................................................................................ project assistant پنجره
باز كردن پروژه ها ............................................................................................................................... 41
41 ................................................................................................................... missing ports پيام
بستن پروژه ها .................................................................................................................................... 41
42 ......................................................................................................... backup‐clean up فرمانهاي
تنظيمات پروژه ................................................................................................................................... 43
كار با تراكها ......................................................................................................................................... 43
ايجاد و حذف تراكها......................................................................................................................... 43
Cubase Elements جعبه آموزش 7
٦
انتخاب نمودن تراكها .......................................................................................................................... 44
تغيير نام و رنگ تراكها ....................................................................................................................... 44
تغيير اندازه تراكها ............................................................................................................................... 44
تكثير و جابجايي و غير فعال نمودن تراكها ................................................................................... 45
تقسيم نمودن ناحيه تنظيمات تراك .............................................................................................. 45
46 ................................................................................................ folder سازماندهي تراكها در تراك
ايجاد پارتها .......................................................................................................................................... 46
تنظيم شيوه نمايش رويدادها و پارتها ............................................................................................ 47
50 ................................................................................................................................................... فصل 4
واردنمودن و ركورد اطلاعات ............................................................................................................... 50
كاربرد مترو نوم .................................................................................................................................. 51
مشخصات ركورد اطلاعات صوتي ............................................................................................... 52
روشهاي اصلي ركورد ......................................................................................................................... 53
ركورد اتومات................................................................................................................................. 54
ركورد بروش لوپ ............................................................................................................................... 54
توقف ركورد......................................................................................................................................... 54
ركورد اطلاعات صوتي ........................................................................................................................ 55
56 ......................................................................................................................... midi ركورد اطلاعات
در برنامه ............................................................................................ 56 midi نامگذاري پورتهاي
57 ..................................................................................................... midi مدهاي ركورد اطلاعات
Cubase Elements 7
٧
59 ................................................................................................................................................... فصل 5
رويدادها و پارتها ................................................................................................................................... 59
كار با رويدادها و پارتها ..................................................................................................................... 60
شنيدن رويدادها و پارتهاي صوتي ................................................................................................... 60
انتخاب رويدادها ............................................................................................................................ 60
حركت دادن رويدادها ................................................................................................................... 61
تكثير رويدادها ............................................................................................................................... 61
62 ..................................................................................................... cut‐ copy‐paste فرمانهاي
حذف رويدادها ............................................................................................................................... 62
تغيير نام رويدادها ......................................................................................................................... 62
تقسيم نمودن رويدادها ................................................................................................................ 62
چسباندن رويدادها به هم ............................................................................................................ 62
تغيير اندازه رويدادها ..................................................................................................................... 63
روي محتوي يك رويداد يا پارت ..................................................................... 63 slide عمليات
ساكت نمودن رويدادها ...................................................................................................................... 64
ايجاد فايلهاي جديد از رويدادها ................................................................................................. 64
اديت بازه هاي زماني .......................................................................................................................... 64
تغيير در بازه زماني انتخاب شده ................................................................................................ 65
65 .................................................................................................................... edit history پنجره
66 ................................................................................................................................................... فصل 6
66 ......................................................................................................... transport اجرا و امكانات پانل
Cubase Elements جعبه آموزش 7
٨
66 ................................................................................................................................. transport پانل
تنظيم نمايش زمان در پانل ترانسپورت ................................................................................... 67
تنظيم مكان خط زمان ...................................................................................................................... 67
تنظيم نشانگرهاي چپ و راست ................................................................................................. 68
69 ..................................................................................... shuttle speed اجرا به كمك كنترل
69 ........................................................................................................... jog wheel اجرا به كمك
كيبورد مجازي .................................................................................................................................... 69
70 ............................................................................................................................... markers قسمت
كاربرد نشانگرها .................................................................................................................................. 70
نشانگرهاي موقعيت ...................................................................................................................... 71
71 ......................................................................................................................... cycle نشانگرهاي
71 ............................................................................................................................. marker پنجره
استفاده از نشانگرها براي انتخاب يك ناحيه از آهنگ ........................................................... 72
وارد و ارسال نمودن نشانگرها بين پروژه ها ............................................................................. 72
73 ................................................................................................................................................... فصل 7
پردازشهاي صوتي ................................................................................................................................. 73
شيوه اجراي پردازشهاي صوتي ........................................................................................................ 74
تنظيمات و ويژگي هاي مشترك ..................................................................................................... 74
75 ........................................................................................................................... envelope پردازش
75 .................................................................................................................................... gain پردازش
Cubase Elements 7
٩
75 ........................................................................................................... merge clipboard پردازش
76 ........................................................................................................................ noise gate پردازش
76 ......................................................................................................................... normalize پردازش
76 ................................................................................................................ phase reverse پردازش
76 ......................................................................................................... remove dc offset پردازش
77 ........................................................................................................................... resample پردازش
77 ............................................................................................................................... reverse پردازش
77 ............................................................................................................................... silence پردازش
77 ......................................................................................................................... stereo flip پردازش
77 .................................................................................................................... time stretch پردازش
فريز نمودن اديتها ي صوتي ............................................................................................................. 78
78 ...................................................................................................... spectrum analyzer پردازش
78 ............................................................................................................................ statistics پردازش
79 ................................................................................................................ detect silence پردازش
80 ................................................................................................................................................... فصل 8
80 ................................................................................ Sample editor‐Part editor پنجره هاي
80 .................................................................................................................... sample editor پنجره
81 ........................................................................................... sample editor باز نمودن پنجره
نوار ابزار پنجره ............................................................................................................................... 81
پنجره ............................................................................................................... 82 inspector پانل
82 ............................................................................................................................ hitpoints برگه
Cubase Elements جعبه آموزش 7
١٠
82 .............................................................................................................. musical mode كاربرد
82 ..................................................................................................................... regions كاربرد نواحي
ايجاد و حذف نواحي ..................................................................................................................... 83
83 ....................................................................... hit points ايجاد نواحي بر اساس نقاط عطف
اديت نمودن نواحي ....................................................................................................................... 83
ايجاد رويدادهاي صوتي بر اساس نواحي .................................................................................. 83
اطلاعات صوتي ........................................................................................................ 84 warp عمليات
84 ................................................................................. Slice و برشهاي hit points كار با نقاط
85 ............................................................................................ hit points ساير كاربردهاي نقاط
86 ........................................................................................................................... part editor پنجره
86 ........................................................................................................ part editor بررسي پنجره
87 .................................................................................................................... lanes كاربرد لين ها
شنيدن محتوي رويدادها ............................................................................................................. 87
88 ......................................................................................... independent track loop دكمه
مديريت پارتها در اين پنجره ....................................................................................................... 88
89 ................................................................................................................................................... فصل 9
89 .................................................................................................... pool – media bay پنجره هاي
89 ........................................................................................................................................ pool پنجره
امكانات پنجره ..................................................................................................................................... 90
ستونهاي پنجره............................................................................................................................. 91
Cubase Elements 7
١١
91 .................................................................................................................... pool عمليات در پنجره
پيدا كردن رويدادها و كليپها ............................................................................................................ 92
جستجو نمودن فايلهاي صوتي ......................................................................................................... 93
خروجي گرفتن از نواحي به عنوان فايلهاي صوتي ....................................................................... 93
93 ............................................................................................................................... medibay پنجره
كار با اين پنجره ................................................................................................................................. 94
95 ........................................................................................... Loop browser‐ sound browser
96 ................................................................................................................................................ فصل 10
96 ...................................................................................................... instruments وسايل توليد صدا
97 ............................................................................................................... instrument تراكهاي نوع
97 ............................................................................................................ VST instrument كانالهاي
98 ................................................................................................... vst instrument امكانات پنجره
فريز نمودن وسيله توليد صدا ........................................................................................................... 98
99 .............................................................................................................. latency در مورد تاخير
100 ............................................................................................................ HALion Sonic SE وسيله
101 ............................................................................................................................ prologue وسيله
102 ............................................................................................................................................. فصل 11
102 ............................................................................................................. MIDI وسايل و پردازشهاي
102 ................................................................................ midi device manager باز كردن پنجره
102 .................................................................................................... midi تعريف نمودن يك وسيله
103 ................................................................................................ preset midi device نصب يك
Cubase Elements جعبه آموزش 7
١٢
103 ........................................................................... program change – bank select ويژگي
104 ............................................................................................................ patch banks در مورد
انتخاب بسته صدا براي يك وسيله تعريف شده ................................................................... 105
105 ............................................................................................................................ MIDI پردازشهاي
105 ............................................................................................... midi عمليات و تغيير دهنده هاي
106 ..................................................................................................................... midi تاثير عمليات
106 ............................................................................................................................... legato عمليات
106 ................................................................................................................... fixed length عمليات
106 .............................................................................................. pedals to note length عمليات
107 .......................................................................................... delete overlaps(mono) عمليات
107 ............................................................................................ delete overlaps( poly) عمليات
107 ............................................................................................................................ velocity عمليات
107 ............................................................................................................... fixed velocity عمليات
107 ............................................................................................................ delete doubles عمليات
107 ................................................................................................................. delete notes عمليات
108 ..................................................................................................... delete controllers عمليات
108 ........................................................................... delete continuous controllers عمليات
108 .................................................................................................... restrict polyphony عمليات
108 ...................................................................................... extract midi automation عمليات
108 ............................................................................................................................ reverse عمليات
Cubase Elements 7
١٣
108 ............................................................................................................................... mirror عمليات
109 .................................................................................................................................... Transpose
109 ................................................................................................................ dissolve part عمليات
109 ................................................................................................................... repeat loop عمليات
دايمي نمودن تغييرات نتها ...................................................................................................... 109
110 .............................................................................................................. Freeze midi modifier
110 ................................................................................................................. Merge midi In loop
110 ..................................................................................................... midi تغيير دهنده هاي نتهاي
تنظميات اصلي تراك ...................................................................................................................... 110
111 ........................................................................................................ midi modifiers قسمت
112 ............................................................................................................................................. فصل 12
112 ............................................................................................................................... MIDI اديتورهاي
112 ...............................................................................................................................Key editor
112 ........................................................................................................................... Drum editor
112 ........................................................................................................................... Score editor
113 .............................................................................................................. midi باز كردن يك اديتور
113 ............................................................................................................. key editor پنجره اديتور
114 .................................................................................................................................... trim ابزار
115 ................................................................................................................ event color ويژگي
ايجاد و اديت نتها ............................................................................................................................. 115
115 ......................................................................... ( LE فقط در نسخه ) editing chord ابزار
Cubase Elements جعبه آموزش 7
١٤
شدت اجراي نتها ......................................................................................................................... 116
انتخاب نتها .................................................................................................................................. 116
جابجايي و ترانسپوز نتها ............................................................................................................ 116
تكثير و تكرار نمودن نت ها ....................................................................................................... 116
تغيير ديرند نتها .......................................................................................................................... 117
بريدن و چسبا ندن نتها ........................................................................................................... 117
ساكت و حذف نمودن نتها ....................................................................................................... 117
اديت نتها از طريق كيبورد بيروني ................................................................................................ 117
ركورد گام به گام نتها ..................................................................................................................... 118
اديت اطلاعات كنترلي نتها ............................................................................................................ 118
119 ...................................................................................... midi كوانتايز نمودن اطلاعات صوتي و
120 ............................................................................ midi كوانتايز نمودن زمان شروع رويدادهاي
120 ...................................................................................... midi كوانتايز نمودن طول زمان نتهاي
120 ...................................................................................... midi كوانتايز نمودن نقطه پايان نتهاي
120 ............................................................................................................................... quantize پانل
121 .................................................................................... freezing midi quantizing فرمان
121 .......................................................................................................... reset quantize فرمان
براي كوانتايز............................................................................................ 121 groove ايجاد قطعات
122 ......................................................................................................... drum editor پنجره اديتور
تنظيم طرح درام ........................................................................................................................ 122
Cubase Elements 7
١٥
123 ............................................................................................................................... sysex پيامهاي
124 ......................................................................................................... score editor پنجره اديتور
تنظيمات نمايش در اين پنجره ............................................................................................... 124
وارد نمودن نتها با ماوس .......................................................................................................... 125
انتخاب نمودن نتها ..................................................................................................................... 125
چاپ كردن نتها .......................................................................................................................... 125
126 ............................................................................................................................................. فصل 13
126 ................................................................................................................. chord استفاده از ويژگي
126 .............................................................................................................................. chord تراك نوع
رويدادهاي آكورد ............................................................................................................................. 127
128 ................................................................................... voicing تنظيم مشخصات اجرايي آكورد
128 ..................................................................................................................... scale رويدادهاي گام
128 ................................................................................ inspector در پانل chord track قسمت
129 ......................................................................................................... live transform قسمت
129 .................................................................................................................... chord editor پنجره
129 ..................................................................................... midi تبديل رويدادهاي آكورد به نتهاي
130 .................................................................................................. midi استخراج اكوردها از نتهاي
ترانسپوز نمودن نتها به كمك آكوردها ........................................................................................ 130
131 ............................................................................................................................................. فصل 14
131 ............................................................... ( LE فقط در نسخه ) arranger تنظيم حرفه اي با
132 .................................................................................................... arranger ايجاد يك تراك نوع
Cubase Elements جعبه آموزش 7
١٦
133 ..................................................................................... chain ايجاد يك تنظيم جديد – زنجير
اديت نمودن يك تنظيم ................................................................................................................. 134
مديريت تنظيمها ........................................................................................................................ 134
تبديل يك تنظيم به تنظيم نهايي آهنگ ................................................................................... 135
135 ................................................................................................................... live mode استفاده از
136 ............................................................................................................................................. فصل 15
تغييرات سرعت و كسر ميزان آهنگ .............................................................................................. 136
137 ...................................................................................................... tempo track editor پنجره
رويدادهاي كسر ميزان .................................................................................................................... 138
138 ............................................................................................................. beat calculator ويژگي
تطبيق اطلاعات صوتي با تمپو پروژه ........................................................................................... 139
140 ............................................................................................................................................. فصل 16
ميكس و پنجره ميكسر ..................................................................................................................... 140
پنجره ميكس ................................................................................................................................... 141
141 .................................................................................................................................racks ركها
ذخيره تنظميات كانالها و قسمت رك .................................................................................... 142
142 .................................................................................................................... faders كار در قسمت
143 ............................................................................... channel settings پنجره تنظميات كانال
كاربرد گذرگاهها ............................................................................................................................... 144
كار با ركها در ميكسر ...................................................................................................................... 144
Cubase Elements 7
١٧
ذخيره و فراخواني تنظيمات پنجره ميكسر ................................................................................ 146
ريست كردن كانالها در ميكسر ................................................................................................. 146
افزودن تصاوير به كانالها ............................................................................................................. 146
اتوماسيون ......................................................................................................................................... 147
منحني هاي اتوماسيون .................................................................................................................. 148
فعال و غير فعال نمودن ثبت اتوماسيون ..................................................................................... 148
ايجاد اطلاعات اتوماسيون ............................................................................................................... 149
اتوماسيون به روش خودكار............................................................................................................ 149
اتوماسيون به روش دستي .............................................................................................................. 149
150 .................................................................... automation track editor اديت در پنجره
حذف رويدادهاي اتوماسيون .......................................................................................................... 150
150 ................................................................................... automation follows events تنظيم
151 ............................................................................ midi اطلاعات اتوماسيون مربوط به اطلاعات
تهيه ميكس دان ............................................................................................................................... 152
عمليات ميكس دان ......................................................................................................................... 152
تنظيم مشخصات فايل ميكس دان .............................................................................................. 153
فرمت فايلهاي ميكس دان ............................................................................................................. 154
156 ............................................................................................................................................. فصل 17
كار با ويديو ........................................................................................................................................ 156
اجراي فايل ويديويي ....................................................................................................................... 157
آماده سازي يك پروژه ويديويي در برنامه ................................................................................... 157
Cubase Elements جعبه آموزش 7
١٨
وارد نمودن فايهاي ويديويي ..................................................................................................... 157
سرعت اجراي فيلم .......................................................................................................................... 158
فايلهاي ويديويي در پنجره پروژه .................................................................................................. 158
اديت نمودن ويديو ........................................................................................................................... 159
جايگزين نمودن صدا در يك فيلم ................................................................................................ 159
Cubase Elements 7
١٩
مقدمه مولف
قبل از اينكه ويژگي ها و مشخصات اين برنامه را توضيح دهم مايلم به يك نكته بسيار مهم
اشاره داشته باشم. جوانان مستعد و داراي ذوق و سليقه موسيقي اغلب خيلي دير در زمينه
ساخت موسيقي با نرم افزار و كامپيوتر قدم مي گذراند. اين افراد كه گاهي در زمينه هاي
گوناگون موسيقي مانند نوازندگي و خوانندگي و آهنگسازي و تنظيم و ميكس ومستر آهنگ
تجربيات گرانبهايي دارند براي وارد شدن به دنياي فن آوري موسيقي ترديد دارند. البته بعداز
گذشت زمان بتدريج درك مي كنند كه ساخت موسيقي در دنياي امروز بدون كامپيوتر و نرم
افزار تقريبا محال شده است.
اين افراد هنرمند هنگامي كه سرانجام تصميم مي گيرند به دنياي نرم افزار موسيقي وارد
شوند قبل از هر چيز مي پرسند با كدام برنامه كار كنم؟ برخي پاسخ را دارندو تصميم گرفته اند
كار كنند. برخي ديگر مردد هستند و تلاش مي كنند با fl studio يا Cubase كه مثلا با برنامه
نگاه كردن به ديگران و اينكه فلان آهنگساز از كدام برنامه براي كارش استفاده مي كند پاسخ
سوال خود را پيدا كنند.
اما در اين بين يك نكته بسيار مهم اغلب فراموش مي شود. اين نكته يك برنامه اي كار
كردن آهنگساز است كه يكي از نقاط ضعف بزرگ در زمينه ساخت موسيقي به كمك كامپيوتر
و نرم افزار محسوب مي شود. واقعيت اين است كه همه برنامه هاي ساخت موسيقي مطرح در
جهان برخي ويژگي هاي مشترك و تقريبا يكسان دارند. در اين زمينه فرقي نمي كند كه شما
از كدام برنامه براي كار آهنگسازي تان استفاده نماييد. اما از سوي ديگر هر يك از اين نرم
افزارها يك يا چند ويژگي منحصربفرد و يگانه دارند كه تقريبا در بقيه نرم افزارها وجود ندارد.
به همين دليل است كه آهنگسازان حرفه اي جهان اغلب از دو يا چند نرم افزار براي ساخت و
تنظيم موسيقي خود استفاده مي كنند چون نمي خواهند توانايي و استعدادهاي هنري خود را
در چهارچوب امكانات يك برنامه محدود نمايند. بيرون از ايران براي استفاده از چند برنامه براي
ساخت موسيقي شما بايد هزينه هاي گزافي را بپردازيد هم براي خريد نرم افزار اوريجينال و
هم براي بدست آوردن آموزش كار با اين برنامه ها. خوشبختانه در ايران اين مشكلات وجود
ندارد. نرم افزار كه تقريبا رايگان تهيه مي شود. آموزشها هم با هزينه مناسب و غير قابل مقايسه
با بيرون از ايران ارائه مي شود. وقتي با هزينه نمودن حداكثر 30 يا 40 هزار تومان و هزينه
Cubase Elements جعبه آموزش 7
٢٠
نمودن 20 تا 30 ساعت زمان مي توانيد از طيف گسترده امكانات موجود در انواع نرم افزارها
بهر مند شويد چرا بايد خود را به يك برنامه خاص محدود نماييد؟
در همين راستا بوده كه همواره تلاش نموده ام تا آموزش همه نرم افزارهاي مطح موسيقي
جهان را ارائه دهم تا شما بتوانيد همواره از جديدترين و بهترين امكانات و نرم افزارها براي ارتقا
كيفيت كارتان استفاده نماييد. اما متاسفانه هنوز هم اغلب كاربران ترجيح مي دهند فقط از يك
كه كاربران حرفه اي زيادي sonar يا reason برنامه خاص استفاده نمايند. مثلا برنامه پرقدرت
در جهان دارند در ايران هنوز ناشناخته مانده اند و آهنگسازان ايراني حتي دوست ندارند با
توانايي ها و امكانات اين نوع برنامه ها آشنا شوند.
است. اگرچه محيط Cubase نسخه ساده شده از برنامه Cubase Elements و اما برنامه 7
است اما توانايي ها و امكانات cuabse كاري و روال كاري اين برنامه به شدت شبيه به برنامه
دارد. از نظر تعداد تراكهاي صوتي نيز محدوديت دارد كه البته cuabse كمتري نسبت به برنامه
اين محدوديت مشكلي براي آهنگسازان ما ايجاد نمي كند . ممكن است براي شما اين سوال
كمتر است چه دليل دارد كه بخواهيم Cubase مطرح شود كه اگر امكانات اين برنامه نسبت به
هم كمتر است cuabse از آن استفاده نماييم. اگرچه امكانات اين برنامه حتي نسبت به برنامه 5
اما برخي امكانات جديد اضافه شده به اين برنامه ارزش نصب و آموختن و استفاده از اين برنامه
اين برنامه مي تواند cubase را به شدت افزايش مي دهد. به دليل در دسترس نبودن برنامه 7.5
را در اختيار شما قرار دهد. cuabse امكانات نسل جديد برنامه
به عنوان مثال تراكهاي نوع آكورد كه به نسخه جديد اين برنامه اضافه شده كار آكورد
نويسي و تغيير گامها در آهنگ را به شدت آسان و حرفه اي نموده است. همچنين چون اين
پشتيباني دارد و دسترسي شما vst برنامه روي ويندوزهاي 7 و 8 اجرا مي شود از همه انواع 3
هاي جديد را تامين مي كند و دنياي بزرگي از صداها و افكتها را vst به طيف گسترده اي از
در اختيار شما قرار مي دهد.

موالف : داریوش فرسایی

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

دانلود جعبه آموزش فارسی Cubase Elements 7,خرید جعبه آموزش فارسی Cubase Elements 7,فروش جعبه آموزش فارسی Cubase Elements 7
clear-bug-div
محصولات پیشنهادی ما به شما
وی اس تی سینتی سایزر فضاساز سینتی سایزر Audiofier Abstrung v1.1
وی اس تی سینتی سایزر فضاساز سینتی سایزر Audiofier Abstrung v1.1
15,800تومان
12,800تومانوی اس تی پری امپ گیتار AXP SoftAmp PSA v.1.0.02
وی اس تی پری امپ گیتار AXP SoftAmp PSA v.1.0.02
2,800تومان
1,000تومانوی اس تی استرینگ ترکی عربی هندی Ultimate Pro Oriental Strings
وی اس تی استرینگ ترکی عربی هندی Ultimate Pro Oriental Strings
6,800تومان
5,800تومانوی اس تی سازهای ارکسترال Sonokinetic Maximo
وی اس تی سازهای ارکسترال Sonokinetic Maximo
22,000تومان
9,800تومانوی اس تی سازهای ارکسترال Sonokinetic Maximo
وی اس تی سازهای ارکسترال Sonokinetic Maximo
22,000تومان
9,800تومانوی اس تی گرند پیانو طلایی Production Voices Production Grand Gold V.1.1.16
وی اس تی گرند پیانو طلایی Production Voices Production Grand Gold V.1.1.16
42,000تومان
27,000تومانوی اس تی پیانو سیلور Production Voices Production Grand LE
وی اس تی پیانو سیلور Production Voices Production Grand LE
15,000تومان
9,800تومانوی اس تی گرند پیانو یاماها Yamaha C7 Production Platinum v1.1.16
وی اس تی گرند پیانو یاماها Yamaha C7 Production Platinum v1.1.16
85,000تومان
79,000تومانوی اس تی کر و همخوانی Strezov Sampling Storm Choir 2
وی اس تی کر و همخوانی Strezov Sampling Storm Choir 2
50,000تومان
42,800تومانوی اس تی جدید ارکسترال ProjectSAM Symphobia 2 v1.5
وی اس تی جدید ارکسترال ProjectSAM Symphobia 2 v1.5
18,000تومان
15,300تومانوی اس تی گیتار بیس Dan Dean Signature Bass Collection
وی اس تی گیتار بیس Dan Dean Signature Bass Collection
3,000تومان
1,700تومانوی اس تی سازهای ارکسترال Project Sam Orchestral Essentials 2
وی اس تی سازهای ارکسترال Project Sam Orchestral Essentials 2
12,000تومان
8,800تومانوی اس تی بادی برنجی Orchestral Tools Berlin Brass v1.1
وی اس تی بادی برنجی Orchestral Tools Berlin Brass v1.1
110,000تومان
88,000تومانوی اس تی Strezov Sampling WOTAN Male Choir کُر و همخوانی مردان
وی اس تی Strezov Sampling WOTAN Male Choir کُر و همخوانی مردان
4,800تومان
1,800تومانTips tricks FLstudio FARSI آموزش فارسی تکنیکها و ترفندهای اف ال استودیو
Tips tricks FLstudio FARSI آموزش فارسی تکنیکها و ترفندهای اف ال استودیو
50,000تومان
39,800تومانوی اس تی گروه کُر کودکان Strezov Sampling ARVA Children Choir
وی اس تی گروه کُر کودکان Strezov Sampling ARVA Children Choir
4,800تومان
1,000تومانوی اس تی وکال کُر زنان strezov Freyja Female Choir v1.1
وی اس تی وکال کُر زنان strezov Freyja Female Choir v1.1
5,800تومان
2,800تومانوی اس تی بادی برنجی  Impact Soundworks Mega Brass
وی اس تی بادی برنجی Impact Soundworks Mega Brass
2,800تومان
1,800تومانوی اس تی چنگ Soundiron Elysium Harp
وی اس تی چنگ Soundiron Elysium Harp
10,000تومان
5,800تومانوی اس تی ابوا حرفه ای Auddict Master Solo Woodwinds Oboe
وی اس تی ابوا حرفه ای Auddict Master Solo Woodwinds Oboe
2,400تومان
2,400تومانمعرفي به يک دوست
 
اين محصول را به دوستتان معرفي كنيد.
کلمات رايج جستجو
dvd فروش هاردی فروش  سونار  لینک مستقیم  vst فروشگاه کیوبیس  vst وی اس تی  میکس مسترینگ  daw flstudio cubase reason  آهنگسازی صدابرداری  خرید فروش ارزان  پلاگین ارزان  ارزان vst  atmosphere  pro tools  Kontakt 5  logic  auto tune  کلارینت  clarinet  cubase  protools  guitar  ایرانی  cubase 6  midi  east west  notion  vocaloid  piano  battery 3  East West Quantum Leap  kontakt  art vista  native instruments  Miroslav Philharmoni  omnisphere  la  trilian  virtual guitarist  morphestra  vst  nexus  کیوبیس  sibelius  کتاب  Omnispher  Komplete  iZotope Ozone  ریتم  Steinberg Virtual Guita  omni  styl  stylus  امنیسفر  mac  native  la scoring  gold  drum  درام  ATMOSPHER  philharmonik  La Scoring Strings  sonar  studio one  پیانو  Vengeance  sty  نکسوز  cubase6  East West Quantum Le  ilya  elastik  ueberschall  la string  پلاگین  sonivox  stylus rmx  loop  ableton  sonar x1  Ivory  Vir2 Electri6ity  vienna  halion  Superior Drummer  Drummer  دانلود  ez drumer  RA  izotop  Nexus 2.2  cakewalk  bass  giant  kontact  veng  superior  گیتار  آموزش  reason  refill  quantum  violin  RealGuitar  8 dio  hypersonic  trance  guitar pro  Musiclab Real Guitar 2.  electric guitar  Best Service  Akoustik Piano  native instrument  رپ  string  nuendo  Vir2 Electri6ity با کیف  پکیج کامل Trilian تریلی  violence  best  symphobia  bfd2  Garritan Stradivari  BFD  vsl  musiclab  فروش vst  real  Ominisphere  Spectrasonics Omnisp  خرید پستی  ethno world  ethno  real guitar  سنتور  میکس و مستر  drums overkill  colossus  shahrzad  vir2  هایپر سونیک  هیپ هاپ  تار  شرقی  ریل گیتار  کیوبیس  نکسوز  فروش vst  خرید vst  native instruments k  فروش وی اس تی  cubase 7  trilogy  Ez Drummer  Ako  RmX  Ez  east  darbuka  Hollywood  Best Service Galaxy  Galaxy  massive  dubstep  alchemy  atm  Ilya Efimov Nylon Gu  miroslav  Avid Sibelius  hip hop  DJ  فلوت  QUANTUM Leap RA  ueber  addictive  بوزوکی  تریلوژی  درام bfd  اتمسفر  poetic  Symphonic Orchestra  cubase5  chris hein  hein  Vsampler  omn  rig  art  platinum  korg  Native Instruments s  میدی  fl studio  ezdrummer  trillian  choir  افکت  Virtual  omnis  Akoustik  sultan  Ilya Efimov Acoustic  فروش وی اس تی  sylenth  FL  xln  steinberg  studio drummer  nex  Ultra Focus  real guitar 3  wave  izotope  East West Ra  kontak  ez keys  West  spectrasonics  vir2 instruments  cubase 5  eastwest  cello  grand  هایپرسونیک  فروش سمپل آهنگسازی  rap  Yamaha  Santur  melodyne  ویلون  harmonica  Vocal  hyper  rock solid  ReFX  Session  sampla  cubase 7  sonar x2  komplete 8  halion sonic  Techno  Native Instruments Kont  ven  master  mix  plugin  r&b  زنبورک  roland  action  flute  waves  sample  کارت صدا  komplete 7  ویولن  plug  cinesamples  PLUG SOUND  quantum leap  کر  z3ta  symphobia 2  سنتی  vi  vir  synth  8dio  SaxLab  Stylus RMX Full Expansi  كيوبيس  Komplete 9  سینتی سایزر  آموزش کیوبیس  fx  xtreme  Reaktor  Rob Papen  world  AutoTune  drums  ProjectSAM  Addictive Drums  Halion 3.5  SYLENTH 1  adob audition  ominespher  electri6  Symphonic  instruments  تغییر گام و تن وکال Akai Professional PitchRight  تریلیان  logic pro  logic pro 9  Bouzouki  uad  electri6ity  expansion  tune  گیتار الکتریک  متال  FM8  فروش وی اس تی  آموزش cubase  zero  hiphop  سورس  REVERB  kick  new york  strings  sax  پرکاشن  vivace  sonokinetic  omnisfer  East West Symphonic  ساکسیفون  LATIGO  leap ra  magix  8Dio Adagio Violins  Vir2 Instruments VI  hyper sonic  Ilya Efimov  zebra  van  orchestral  battery  کیوبیس6  Big Fish  آموزش اف ال  آموزش fl  kon  ominsphere  اکوستیک پیانو Akoustik  orchestra  cubase7  استایلوس  sonic  Nexus 2.2 Full expans  بهترین درام  voice  atmos  بیس  مسترینگ  sound effect  soundiron  scarbee  تنظیم  سونار  \پیانو  بسته آموزشی فارسی اف  acoustic guitar  damage  titan  Cinematic  adagio  synthmaster  epic  وی اس تی پیانو  orient  latin  loop master  raging  chris hein bass  broomstick bass  ueberschall elastik  ezkey  Galaxy II Piano  گيتار  bela d media  legend  giga  لوپ  Style  percussion  پروتولز  ozon  massiv  antares  avox  Blue  ozone  ethno world 5  east west bass  امینسفر  turk  Sampletank  کیوبیس7  EastWest Quantum Lea  کانتکت  سازهای بادی  Best Service Chris h  violon  Cakewalk Drummer 3 v  Session Horns  Waves Complete v7  Vir2 Instruments Vio  vienna 3 symphonic c  Stylus RMX Full Expa  فیلم آموزشی همراه با  nectar  سمپل  fazioli  سایلنت  silent  sultan String  la scorin  هایپرسونیک 2 Hypersonic  کیوبیس 6  chris  امنیسفر Spectrasonics O  Orient world  kontakt5  EZ Drummer Full EXPan  synthogy  trumpet  کمانچه  akoustic piano  la scoring string  ACTION STRINGS  ریزن  prominy  Big  ترکی  استرینگ  استرینگ ترکی  ماندولین  اف ایکس  atmo  pad  نکسوس  gladiator  vir2 syntAX  oboe  viena  دف  Shahrazad  ویالون  ویولون  dub step  اف ال  fill  konta  ارکستر  ez drum  big fish audio  absynth  harp  طبیعی ترین وی اس تی سمپ  تیون  میکس و مسترینگ  om  wusik station  strum  Ik  تمبک  bigfish  stradivari solo  steinberg virtual gu  dio  battery 4  طبیعت  perc  heavyocity damage  T-RACKS  فیلارمونیک  Steinberg Groove Agent  philarmonik  Choirs  t racks  battery4  ارگ  سه تار  VI.ONE  fl studio 11  لوپ ترنس  funk  nomad  vir 2  Sultan Strings  soltan  sampler  grand piano  accordions  LA SCORE STRING  نی  مک  Wizoo  Liquid  Hypersonic 2  RealLPC  Mixcraft 5  TAR  نت  دانلود رایگان  Virtual Guitarist El  addictive drum  tank  vegence  Sytrus  لوپ ترکی  adagio cellos  5000  tom  Synergy X  sonok  ایزوتوپ ازون  Prominy SC Electric  sonokinetic kemence  violan  کنتاکت  steinberg cubase  Native Instruments M  steinway  mixosaurus  East West Symphonic Orc  base  وکال  Requiem Professional  ایزوتوپ  BBC Sound Effects  la s  mandolin  اموزش میکس و مسترینگ  Cinematic Strings 2  FabFilter  جعبه آموزش  سمپل ایرانی  اموزش  basis  ونجنس  direct guitar 3  santoor  acoustic legend hd  کیوبیس 7  Panflute  Shahrazad طبیعی ترین قر  EASTWEST QUANTUM LEAP S  berlin  Kontakt player  Spitfire  خرید وی اس تی  acoustic bass  ample sound  نت میدی  LA String 2  تغییر گام Ùˆ تن وکال Akai Professional PitchRight  cuba  vst سازهای ایرانی  ترومپت  viol  Native Instruments P  The Elements Of Tran  guitar bass  ample  ample sound AGM  ebow  sonik  eth  مستر  pop  میکس  dance  Ultimate Santoor  USB-eLicenser  electric  ableton live  Ample Guitar  جعبه آموزش فارسی میک  فیلم  harmonik  sonokinetic sultan s  درام اکوستیک  ورژن جدید Kontakt 5.2  میکروفن  جعبه  اکوستیک پیانو  ترنس  reflektor  batter  جدیدترین نسخه مسترینگ W  abbey  Kontakt 5.0.3  BFD3  لا استرینگ  virtual guitar  Berlin WoodWinds v1.  berlin woodwinds  organ  sonar x3  الکتریک  آموزش مسترینگ وکال  stylu  batt  تکنو  Superior Drummer2  داب استپ  Hip-hop Brass  funk guitar  la strings  وینجنس  key  aco  آموزش میکس و مستر  karaoke  پکیج کامل  thin  StudioLinkedVST  سمپل سینه زنی  drum mic  راک  AcousticsampleS Bass  Guitar pro 6  Ilya Efimov LP Guita  Camel Audio  iris  پد  wobble  عربی  سازهای ایرانی  آموزش تنظیمات گیتار  the trumpet  str  Soundiron Acoustic S  not  آکوستیک پیانو  اکوستیک  Dobro  hybrid  fazi  اموزش اهنگسازی  گیتار بیس  fxpansion  sco  Kontakt 5.2  8dio studio  albion  sheva  atmosfer  PettinHouse  Stylus RMX Expansi  Ilya Efimov Modern B  PianoWave Steinway B  Piano kontakt  Soundiron The Musiqu  Spitfire Audio Albio  خرید سمپل آهنگسازی  ساز برنجی  وی اس تی های سبک ترنس  si string  drum lab  Chris Hein Harmonica  cubase le ai  ساز حرفه ایی  وی اس تی گیتار  col  طبیعی  دانلود کیوبیس  سینت  Ueberschall Elastik Reg  kontakt vienna