کانال کیوبیس در تلگرام را دنبال کنید
آهنگسازی
آهنگسازی
صفر تا صد آموزش فارسی کیوبیس پک 1
صفر تا صد آموزش فارسی کیوبیس پک 2
آموزش فارسی صفر تا صد مسترینگ با پلاگینهای wavesدانلود کیوبیس 8 cubase با لینک مستقیم رایگان و آموزش نصب فارسی

دانلود رایگان وی اس تی استرینگ شرقی Fayez Saidawi Oriental Strings با لینک مستقیم تک پارت از سرور سایتآموزش آهنگسازی فارسی

جهت مشاهده ی پستی که بیشترین امتیاز مثبت را در این تاپیک کسب کرده است اینجا را کلیک کنید

+ پاسخ به موضوع
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 10 , از مجموع 10

موضوع: جریان واقعی اختلاف پیشرو و هیچکس

 1. mamymax3 آواتار ها
  mamymax3
  شماره کاربری
  56624
  کاربر فعال
  آذر /۱۳۹۲
  rasht
  133
  مثبت های دریافتی
  + های دریافتی159
  18
  سپاس از شما 156 بار در 62 پست
  Follows
  0
  Following
  0

  Angry جریان واقعی اختلاف پیشرو و هیچکس

  اﮔﻪ
  از ﺑﺸﻪ

  ... اﯾﻨﺠﺎ

  ﻗﺼﺪ ﻧﺪارم ﮐﺴﯽ رو ﺧﺮاب ﮐﻨﻢ ﻓﻘﻂ ﺣﻘﯿﻘﺖ رو ﻣﯿﮕﻢ ... ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺪوم از اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان ﻫﻢ ﺧﺜﻮﻣﺘﯽ ﻧﺪارم ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﯿﮑﻨﻢ ... -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  از

  ﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪه ﺷﺪن ﺻﺎﻣﺖ ﺧﻮب

  ﺧﯿﻠﯿﺎ ﻣﯿﺨﺎن ﺑﺪوﻧﻦ ﮐﻪ ﭼﯽ ﺷﺪ ﮔﺮوه ﺻﺎﻣﺖ از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪ ﭘﺲ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت رو ﺑﺨﻮﻧﯿﺪ ... اون
  زﻣﺎن ﺳﺮوش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﯾﯿﺲ ﮔﺮوه ﺧﯿﻠﯿﺎرو دور ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮﺑﺶ ) ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ( ﮔﺮوه رو ﺳﺮ ﭘﺎ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﻮد
  ... اون زﻣﺎن ﻫﻢ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﯿﮑﺮدن ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮا ﺧﻮدﺷﻮن درآﻣﺪ درﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ ... ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ اوﻟﯿﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺮوش و ﻗﺎف

  ﻫﻢ از ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮی ﺷﺮوع ﺷﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﻪ ﺗﻮ ﺑﺤﺮش ﻧﻤﯿﺮم ... اﻣﺎ
  از ﺑﯿﻦ ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﺻﺎﻣﺖ ﯾﮑﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﺸﻪ ﮐﻪ زﯾﺮآب ﺑﭽﻪ ﻫﺎرو ﺟﻠﻮی ﺳﺮوش ﻣﯿﺰﻧﻪ ... ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺧﻮد ﻗﺎﺳﻢ ﻋﻠﯽ ﺑﻮد ... ﺑﻌﺪ زﯾﺮآب
  رﺿﺎ و ﺑﻘﯿﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ... اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮد رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﻦ رﺿﺎ و ﺳﺮوش در ﭘﺲ دوﺳﺘﯿﺸﻮن ﺑﻮد ... ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ دوﺳﺘﯽ
  ﻫﺮدوﺷﻮن ﻋﺪه ای از دوﺳﺘﺎﺷﻮن رو ﺣﺬف ﮐﺮده ﺑﻮدن ... ﻣﺜﻼ ﺳﺮوش ﺑﺎ زدﺑﺎزی ﮐﺎر ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯿﺪاد ... اﻣﺎ ﺧﻮد ﺳﺮوش و ﺧﻮد رﺿﺎ ﻫﻢ ﺧﯿﻠﯽ
  ﺧﻮب ﻣﯿﺪوﻧﺴﺘﻦ ﮐﻪ ﺟﺪاﯾﯽ ﺳﺮوش و رﺿﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺿﺮر رﺿﺎ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺳﺮوش ... ﭼﺮا ؟؟ ﭼﻮن ﺧﯿﻠﯿﺎ ﺳﺮوش رو ﺑﺎﻻ آورﻧﺪه رﺿﺎ ﻣﯿﺪوﻧﺴﺘﻦ

  ... و ﺳﺮوش ﯾﻪ ﻣﻬﺮه ﻗﻮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻬﺪﯾﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺎره ﺻﺎﻣﺖ ﺑﻮد ) اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻨﻮزم ﻫﻤﻪ ﮐﺎر ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﻣﻠﻄﻔﺖ ﻫﺴﺖ ( ﻫﻤﯿﻦ

  ﻃﻮر ﻫﻢ ﺷﺪ ... ﺑﻌﺪ ﺟﺪاﯾﯽ از ﺻﺎﻣﺖ رﺿﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺖ ﮐﺮد ﭼﻮن اﮐﯿﭗ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﻓﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪی ﮐﺮد ... ﺑﻌﺪ
  اﯾﻦ زﯾﺮآب زﻧﯽ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎی x ﮐﻪ اﺳﻤﺶ رو ﺻﻼح ﻧﻤﯿﺪوﻧﻢ ﺑﮕﻢ ﯾﻪ ﺷﺐ ﺗﻮ اﺳﺘﺪﯾﻮ دﻋﻮا ﻣﯿﺸﻪ و ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺷﺮوع ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ داد ﻣﯿﺰﻧﻦ و ﺑﺎ ﻫﻢ
  ﺑﺤﺚ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﺳﺮوش ﻫﻢ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﻫﺴﺖ ﻣﯿﮕﻪ ﮔﺮوه دﯾﮕﻪ ﮐﻨﺴﻞ ﻣﯿﺸﻪ ... و ﺻﺎﻣﺖ از ﻫﻢ ﻣﯿﭙﺎﺷﻪ و ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺮا

  ﺧﻮدﺷﻮن ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ... اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺗﻮ ﮔﺮوه دو دﺳﺘﮕﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯿﺸﻪ ... ﻣﻬﺪﯾﺎر
  و ﺳﺮوش و دوﺳﺘﺎش ﯾﻪ دﺳﺘﻪ ﻣﯿﺸﻦ ... رﺿﺎ و ﺳﺎﺗﺮاپ و اﺷﺮاق و ﺑﻘﯿﻪ ﻫﻢ ﯾﻪ دﺳﺘﻪ ... اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻓﺮدی ﻣﺜﻞ ﺑﯿﺪاد ﻫﻨﻮز ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﻃﺮف

  ﮐﺪوم ﻃﺮﻓﻪ ... اﻣﺎ

  ﭼﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺮوش ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮه ﮔﺮوه رو از ﻫﻢ ﺑﭙﺎﺷﻮﻧﻪ ؟؟ دﻟﯿﻠﺶ

  ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻮد ... رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﺎرج ... ﻣﻬﺪﯾﺎر
  ﻫﻤﻪ ﮐﺎرارو ردﯾﻒ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ از اﯾﺮان ﺑﺮه و ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﮐﺎرای ﺳﺮوش رو ﻫﻢ ردﯾﻒ ﮐﺮده ﺑﻮد ) ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺪوﻧﻢ از ﺣﻤﺎﻟﯽ ﮐﺮدن ﺑﻪ اﯾﻨﺎ ﭼﯽ ﻧﺼﯿﺐ

  ﻣﻬﺪﯾﺎر ﻣﯿﺸﻪ و( ﺳﺮوش دﻧﺒﺎل اﻓﺮادی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻫﺎش ﺑﺮن ﺧﺎرج ... ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺻﺎﻣﺖ رو ﭘﺎﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ آدﻣﺎﺷﻮ ﺑﻬﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻪ ... اﺧﺘﻼف

  ﻫﯿﭽﮑﺲ و ﭘﯿﺸﺮو در

  اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدﺷﻮن ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ اﺷﺎره ﻣﯿﮑﻨﻢ ... ﻫﻤﻮن

  ﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﺳﺮوش دﻧﺒﺎل اﻓﺮادی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻫﺎش ﺑﺮن ﺧﺎرج و ﺑﺎﻫﺎش ﺑﻤﻮﻧﻦ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﻧﻨﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ ... در
  اﯾﻦ ﺑﯿﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺮوش ﺗﻮ ﮐﻨﺴﺮت ﻣﺎﻟﺰی ﺑﻮد در ﺣﻘﯿﻘﺖ داﺷﺖ ﮐﺎرای رﻓﺘﻦ ﺑﺎ اﻧﮕﻠﯿﺲ رو ردﯾﻒ ﻣﯿﮑﺮد و ﺗﻮر اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﯾﻪ ﺑﻬﻮﻧﻪ ﺑﻮد
  ... از ﺑﯿﻦ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﻬﺪﯾﺎر ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ رﻓﺖ و ﺳﺮوش ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﻓﺎﻗﺘﺶ ﺑﺎ ﻣﻬﺮک ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺲ رﻓﺖ ... ﺟﺪا از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎی زدﺑﺎزی ﻫﻢ اوﻧﺠﺎ ﺑﻮدن

  ... اﻣﺎ

  رﺿﺎ ﺗﻮ ﻣﺎﻟﺰی ﭼﯿﮑﺎر ﻣﯿﮑﺮد ؟؟ رﺿﺎ

  ﻫﻢ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺟﺰو اﮐﯿﭗ ﺳﺮوش ﺑﺎﺷﻪ ﺑﺮا رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﺎرج ﮐﻪ آﻗﺎ ﺳﺮوش در اﯾﻦ راه ﺑﻪ رﺿﺎ ر*ک ﻣﯿﺰﻧﻪ ... ﺑﺬارﯾﻦ
  ﺑﻬﺘﻮن ﯾﻪ ﭼﯿﺰﯾﻮ ﯾﺎدآوری ﮐﻨﻢ ... ﭘﺎرﺳﺎل وﻗﺘﯽ ﮐﻪ رﺿﺎ ﻣﯿﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﺰی ﯾﻪ وﯾﺪﯾﻮ از رﻓﺘﻨﺶ ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه اوﻣﺪ ﺑﯿﺮون ... و رﺿﺎ ﺗﻮ ﻓﺮودﮔﺎه وﻗﺘﯽ
  ﮐﻪ داﺷﺖ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﺮد ﮔﻔﺖ ﻣﯿﺮم ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺑﺮﻣﯿﮕﺮدم ... اوﻧﻄﻮر ﮐﻪ اون زﻣﺎن ﺳﺎﯾﺘﺎ زدن رﺿﺎ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﺮا ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮه ﺧﺎرج از اﯾﺮان اﻣﺎ

  ﺑﻌﺪ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﭼﺮا ؟؟ ﺟﻮاﺑﺶ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ... رﺿﺎ
  ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﺮه ﻣﺎﻟﺰی و ﺑﻪ ﺳﺮوش ﺑﭙﯿﻮﻧﺪه اﻣﺎ وﻗﺘﯽ رﺿﺎ ﺑﻪ ﺳﺮوش زﻧﮓ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﺳﺮوش ﻣﯿﮕﻪ ﻧﻤﯿﺸﻨﺎﺳﻤﺖ دﯾﮕﻪ ﺑﻬﻢ زﻧﮓ ﻧﺰن ... ﻋﺠﺐ
  ... اﻣﺎ ﺧﻮد رﺿﺎ ﻣﯿﮕﻪ ﺳﺮوش ﺗﻠﻔﻨﺸﻮ ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮده ﺑﻮد ... ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ﺳﺮوش ﮔﻮﺷﯿﺸﻮ ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮده ﺑﻮد ﯾﺎ واﻗﻌﺎ اون ﺣﺮﻓﻮ

  زده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻫﻤﻮن ﺣﺮﻓﻮ ﺑﻬﺶ زده ﺑﻮد ... ﯾﻌﻨﯽ رﺿﺎ ﺑﻪ ﺳﺮوش اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯿﮑﻨﻪ اﻣﺎ ﺳﺮوش در ﺟﻮاب اون ﮐﺎرو ﻣﯿﮑﻨﻪ ... ﻫﺮﮐﺲ
  ﺑﻪ ﺟﺎی رﺿﺎ ﺑﻮد ﻫﺮ ﺑﻼﯾﯽ ﺳﺮ ﺳﺮوش ﻣﯿﺎورد اﻣﺎ رﺿﺎ ﻫﯿﭻ ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺰد ﻓﻘﻂ وﻗﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﯾﻪ آﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﻮﻟﺪوزر ﺑﯿﺮون داد ﮐﻪ ﺷﺮوع

  ﮐﻨﻨﺪه ﺣﺮف و ﺣﺪﯾﺚ ﻫﺎ ﺑﻮد ... ﻣﻬﺪی ﻗﺎﺗﻞ ﻫﻢ ﯾﻪ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﺗﻮ آﻫﻨﮕﺶ ﺑﻬﺶ اﺷﺎره ﮐﺮد ... ﮔﯿﺮم

  روزﺑﻪ ﻏﺮﯾﻖ ﻧﺠﺎت ﺧﻮب ... اﺳﭙﺎﻧﺴﺮﺗﻮن ﻫﻢ از آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﯿﭽﻮﻧﺪه وﻟﯽ ﺧﻮب ﺗﻮ رو ﺧﻮدش ﺑﮕﻮ ... ﻧﺎراﺣﺘﯽ
  ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﺳﺘﺎی ﺳﺮوش ﻫﻢ از اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻦ ﺳﺮوش ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻔﺘﯽ ﻣﻨﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﻮ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻓﻘﻂ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﻢ ﭼﯽ ﺷﺪ رﻓﺘﯽ اﻧﮕﻠﯿﺲ

  ﻣﻮﻧﺪی ؟؟ ﺳﺮوش ﺟﺎن واﻗﻌﺎ ﭼﺮا ؟؟ اﺑﺮرﮐﻮردز

  و ﻇﻬﻮر اﺷﮑﺎن ﻓﺪاﯾﯽ در

  ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳﺮوش آدﻣﺎﺷﻮ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﻮد ... ﻣﻬﺪﯾﺎر - رﯾﻮﯾﻞ - ﺧﻮدش - ﻗﺎف و ﺷﺨﺺ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﺪاﯾﯽ ... ﺣﺎﻻ

  اﯾﻦ ﻓﺪاﯾﯽ ﮐﯿﻪ ؟؟ اﺷﮑﺎن

  ﻓﺪاﯾﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ 1369 ﺗﻮ ﻣﺤﻠﻪ ﭘﯿﺮوزی ﺗﻬﺮان ... ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺎرﯾﺠﻮآﻧﺎ ﯾﻪ ﺑﺎرم اووردوز ﮐﺮده ﺳﺮ ﻣﻮاد ﮐﺸﯿﺪن ... اﻣﺎ اﯾﻦ از ﮐﺠﺎ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ ؟؟ در

  ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳﺮوش ﻫﯿﭻ ﻧﻘﺸﯽ ﺗﻮ اوﻣﺪن ﻓﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻧﺪاﺷﺖ و اﯾﻦ ﻣﻬﺪﯾﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺪاﯾﯽ رو ﮐﺸﻒ ﮐﺮده ﺑﻮد ... ﯾﻪ

  ﮐﻢ ﺑﺎ ﺧﻮدت ﻓﮑﺮ ﮐﻦ ﺑﺒﯿﻦ ﭼﺮا آدﻣﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﻨﻮ ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻒ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺗﻮ ﺑﺎس ﺑﺮی *ا*خ ﯾﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻨﯽ آﺧﺮم ﺑﺮﯾﻨﻦ ﺑﻬﺖ ... ﻓﺪاﯾﯽ
  ﺗﻮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻬﺪﯾﺎر آﺷﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﺸﻮن ﻣﻮاد ﮐﺸﯿﺪن - ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ رپ و اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺸﻮن ﺑﻮد ... و ﺑﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﻬﺪﯾﺎر ﻓﺪاﯾﯽ

  ﻣﯿﺎد ﺗﻮ ﮔﺮوه و ﻣﯿﺸﻪ آدم ﮔﻮش ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺳﺮوش دﻟﯿﻠﺶ ﭼﯿﻪ ﺑﻬﺘﻮن ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯿﺪم ... دﻋﻮای

  ﺳﺮوش ﺑﺎ ﺳﻬﻨﺪ ﮐﻮازی ) رﭘﻠﺮزه ( ﺟﺮﯾﺎن

  اﯾﻨﻢ ﺧﯿﻠﯿﺎ ﻧﻤﯿﺪوﻧﻨﺪ اﻣﺎ اﻵن ﻣﯿﮕﻢ ... ﺧﻮب
  ﺳﻬﻨﺪ ﮐﻮآزی ﺑﻌﺪ از درس ﺧﻮﻧﺪن ﺗﻮ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯿﺎد اﯾﺮان ... از ﻃﺮﻓﯽ ﻫﻢ درﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﯾﻌﻨﯽ رﭘﻠﺮزه و ﺳﺮوش ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﯽ

  ﺷﺮت ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ... و اﺳﻢ ﻫﺮدوﺷﻮن ﻫﻢ 021 ﺑﻮد ... اﻣﺎ
  ﺳﺮوش ﻣﯿﮕﻔﺖ 021 ﻣﺎل ﻣﺎﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻨﻮ ﺑﺰﻧﯿﺪ وﻟﯽ ﺳﻬﻨﺪ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ اﺳﻢ 021 رو ﺗﻮ ﻟﺲ آﻧﺠﻠﺲ ﺛﺒﺖ رﺳﻤﯽ ﮐﺮدم

  ... ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮوش داﺷﺖ ﺣﺮف زور ﻣﯿﺰد ... ﺑﻪ

  ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻗﺮار ﻣﯿﺬارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻨﺪ ... ﻗﺮار دﻋﻮا ﮐﺠﺎ ﺑﻮد ؟؟ ﺳﺎﻋﺖ

  4 ﻧﺼﻒ ﺷﺐ ﺗﻮ وﻧﮏ ... ﺳﻬﻨﺪ
  ﺑﺎ 4 5 ﻧﻔﺮ ﻣﯿﺮه ﺳﺮ ﻗﺮار و ﺳﺮوش ﺑﺎ 3 4 ﻧﻔﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮ اوﻧﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ... ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺷﺮوع ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺣﺮف زدن ﺳﺮوش ﻗﻤﻪ رو در ﻣﯿﺎره ﺗﺎ اوﻧﺎرو ﺑﺘﺮﺳﻮﻧﻪ
  ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺳﺮوش و رﻓﻘﺎش از ﺳﻬﻨﺪ اﯾﻨﺎ ﮐﺘﮏ ﻣﯿﺨﻮرﻧﺪ ... ﺑﻌﻠﻪ ﺳﺮوش ﮐﺘﮏ ﻣﯿﺨﻮره ... اﻣﺎ ﺳﺮوش ﭼﯿﮑﺎر ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺑﻌﺪ ﮐﺘﮏ
  ﺧﻮردن ؟؟ ﯾﻪ آﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿﺪه ﺑﯿﺮون ﺑﻪ ﻧﺎم واﻗﻌﯽ ﺗﺮ از ﻣﺴﺘﻨﺪ و ﺳﻬﻨﺪ و دوﺳﺘﺎﺷﻮ و ﯾﻪ ﻋﺪه رو زﯾﺮ ﺳﻮال ﻣﯿﺒﺮه ﺗﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺘﮏ ﺧﻮردن رو ﻣﺎس

  ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻨﻪ ... اول

  ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﻮ ﺧﻮب ﮐﻦ ﺑﻌﺪ اﯾﻦ آﻫﻨﮕﻮ ﮔﻮش ﮐﻦ ﻣﺎ

  واﻗﻌﯽ

  ﺗﺮ از ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﺑﯽ ﻧﯿﺎز از ﺳﻨﺪ وﻟﯽ

  ﺗﻮ اﺳﻤﺖ

  ﺗﻮ ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎرﺗﻮﻧﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻤﻪ ﭼﺮا

  ؟ ﭼﻮن

  ﭘﺖ ﺑﻪ ﻣﺖ ﮔﻔﺖ ﭼﯽ

  ﮔﻔﺖ ؟ ﮔﻔﺖ

  اﯾﻦ اﺳﮑﻠﻮ ﺑﺎزﯾﺶ ﻧﺪه ﺗﺎ

  ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯿﺮﺳﯽ از رﺷﺎدﺗﺎت ﻣﯿﮕﯽ ﺑﺎ آب و ﺗﺎب ﮐﻪ

  آره رﻓﺘﯿﻢ ﻣﺤﻞ ﻓﻼﻧﯽ ﺑﺎ داد و ﻏﺎل زدﯾﻢ

  ﺳﺘﻮﻧﺎی ﻣﺤﻞ و ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎرو ﻣﺎر ) ﻣﺤﻞ ﻓﻼﻧﯽ : ﻣﺤﻠﻪ ﺳﺮوش وﻧﮏ ( وﻟﯽ

  ﯾﻬﻮ ﻓﻼﻧﯽ رو ﮐﻪ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﻣﯿﺸﯽ ﻻل و ﻣﺎل ﺗﺎ

  اﻻن ﮐﻪ ﻣﯿﺪادی ﭘﺸﺘﺶ ﻓﺤﺶ ﺧﻮار و ﻣﺎر ﻣﯿﺸﻪ

  رﻧﮕﺖ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﺜﻪ ﺑﺮف و ﮔﭻ ﺑﻌﺪ ﺣﺎل ﻣﺎل ﺗﻮ

  رو ﮐﻪ ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ واﺳﻢ زﻧﺪه ﻣﯿﺸﻪ ﯾﺎد و ﺧﺎﻃﺮه ی ﻓﯿﻠﻤﺎی ﻫﻨﺪی ﺷﺎﻫﺮخ ﺧﺎن ﺗﻮ

  ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯿﺨﻮری اﮔﻪ

  ﻣﯿﺨﻮردی ﺟﺎش ورم ﻣﯿﮑﺮد و ﻣﯿﺬاﺷﺘﯿﻢ ﯾﺦ ﺟﺎش ﯾﺎ

  ﺑﺨﯿﻪ ﻻزم ﻣﯿﺸﺪ ﻧﯿﺶ و ﻣﯿﺸﺪ زﺧﻢ ﺟﺎش ﻣﯿﺸﯿﻨﻪ

  ﺗﻮ ﺟﻤﻊ و ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮﻧﻮ دﺳﺖ ﻣﯿﮕﯿﺮه از

  ﺧﻮدم ﻣﯿﭙﺮﺳﻢ اﯾﻦ داداﺷﻤﻮن ﭼﯽ ﻣﯿﮕﻪ ﭼﯿﺰاﯾﯽ

  ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﮑﻨﻪ رو اﺻﻼ ﮐﯽ دﯾﺪه ﯾﮑﻢ

  ﺳﻌﯽ ﮐﻦ ﺧﻮدت ﺑﺎﺷﯽ ﻣﮕﻪ ﭼﯽ ﻣﯿﺸﻪ اﯾﻨﺠﺎ
  ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺮوش ﺗﻮ آﻫﻨﮓ ﺑﻪ ﺳﻬﻨﺪ ﺗﻬﻤﺖ دروغ ﮔﻔﺘﻦ ﻣﯿﮕﻪ ﮐﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮ ﻣﺎرو ﮐﺘﮏ ﻧﺰدی و ﺑﻪ ﺷﻨﻮﻧﺪه ﻣﯿﮕﻪ ﺣﺮﻓﺎی اﯾﻦ آﻗﺎرو ﺑﺎور ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ

  ﻣﯿﺨﺎد ﺧﻮدﺷﻮ ﺑﺮا اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﺮوف ﮐﻨﻪ ﭘﺸﺖ ﻣﻦ ﮐﺲ ﺷﻌﺮ ﻣﯿﮕﻪ ... ﺳﺮوش
  ﺟﺎن از ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﻣﯿﮕﻢ ... ﻣﯿﺪوﻧﻢ ﻣﯿﺨﻮﻧﯽ ﺧﯿﻠﯽ زرﻧﮕﯽ ﺧﯿﻠﯽ ... ﺗﻮ ﮐﻪ *ا*خ ﯾﻪ دﻋﻮا ﮐﺮدن ﻧﺪاﺷﺘﯽ ﻗﻤﻪ در ﻧﻤﯿﺎوردی ﺗﺎ ﮐﺘﮏ ﻫﻢ ﺑﺨﻮری

  ... ﭘﻨﻬﺎن

  ﮐﺮدن اﺧﺘﻼف ﻫﯿﭽﮑﺲ و ﭘﯿﺸﺮو ﻫﯿﭽﮑﺲ

  و ﭘﯿﺸﺮو ﻧﺰدﯾﮏ ﯾﮏ ﺳﺎل اﺧﺘﻼف ﺧﻮدﺷﻮن رو ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮی ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ... اﻣﺎ ﭘﻨﻬﺎن از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﯿﻨﻪ زﯾﺎدی ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دوﺗﺎ ﻫﺴﺖ ... ﻫﯿﭽﮑﺲ
  ﺑﻪ ﻫﺪﻓﺶ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ... رﺿﺎ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد ... ﭼﻮن آﻫﻨﮕﺴﺎز ﺧﻮب ﻧﺪاﺷﺖ و ﺧﻮدﺷﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﺴﺖ آﻫﻨﮕﺴﺎزی ﮐﻨﻪ ... اﻣﺎ رﺿﺎ

  ﺑﺎ ﺗﻼش زﯾﺎد ﺧﻮدﺷﻮ ﺑﺎﻻ ﻧﮕﻪ داﺷﺖ ... اﻣﺎ

  ﭼﯽ ﺷﺪ اﯾﻦ دوﺗﺎ اﺧﺘﻼﻓﺸﻮن رو ﻋﻠﻨﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ...؟؟ زد

  ﺑﺎزی ... ﺟﻮاب اﯾﻦ ﮔﺮوﻫﻪ ... ﺳﺮوش
  و رﺿﺎ ﺗﻮ اﯾﻦ ﻣﺪت ﻫﻤﻪ ﺟﻮره ﮐﺎری ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ از اﺧﺘﻼﻓﺸﻮن ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻦ ﮐﻪ ﺑﺨﺎن ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﺗﻮ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎ

  ﻫﻮای ﻫﻤﻮ داﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺳﺮوش دﻧﺒﺎل ﺑﻬﻮووﻧﻪ ﺑﻮد ... رﺿﺎ
  آﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿﺪه ﺑﯿﺮون ﺑﻪ ﻧﺎم رﻫﺒﺮ رپ ﻓﺎرس و ﺑﻪ ﺳﺮوش و ﺧﯿﻠﯿﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯿﮑﻨﻪ اﻣﺎ ﺑﺎز ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺑﺎ ﺳﺮوش ﻣﺸﮑﻞ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺳﺮوش ﺗﯿﮑﻪ

  ﻧﻨﺪاﺧﺘﻪ ... اﻣﺎ
  ﺑﻌﺪ ﮐﺎر ﺳﺮوش اﺷﮑﺎن ﻓﺪاﯾﯽ رو ﻣﯿﻨﺪازه ﺟﻠﻮ و ﯾﻪ آﻫﻨﮓ ﻣﯿﺪه ﺑﯿﺮون ﺑﻪ اﺳﻢ ﯾﻪ ﻋﺸﻖ ﻧﻘﺮه ای ... و ﻓﺪاﯾﯽ ﺗﻮ اون ﮐﺎر رﺿﺎ رو ﺗﯿﮑﻪ ﺑﺎرون ﻣﯿﮑﻨﻪ
  ... ﯾﻪ ﮐﺎر ﻗﻮی ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻣﯿﺸﻪ ﮔﻮش ﮐﺮد و ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺸﺪ ﯾﻪ ﺑﯿﺖ ﻣﺮﯾﺾ از ﻣﻬﺪﯾﺎر و ﯾﻪ ﺗﮑﺴﺖ و اﺳﺘﺎﯾﻞ ﻗﻮی ﮐﻪ ﻣﻬﺪﯾﺎر ﺑﻪ ﻓﺪاﯾﯽ ﯾﺎد

  داده ... ﺳﺮوش
  ﻓﺮﺻﺖ رو ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯿﺒﯿﻨﻪ ... ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺒﺮ آﻟﺒﻮم زدﺑﺎزی ﺑﯿﺮون ﻣﯿﺎد و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻫﯿﭽﮑﺲ ... دﯾﮕﻪ رﺿﺎ ﺗﺤﻤﻞ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﯽ اﺣﺘﺮاﻣﯽ رو ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ و

  ﺗﻮ ﻓﯿﺲ ﺑﻮک اﺧﺘﻼﻓﺶ ﺑﺎ ﺳﺮوش رو ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻋﻠﻨﯽ ﻣﯿﮑﻨﻪ ... رﺿﺎ

  ﺑﻬﺎﻧﻪ دﺳﺖ ﺳﺮوش ﻣﯿﺪه و ﺳﺮوش ﺑﻪ ﻫﺪﻓﺶ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮدن رﺿﺎ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﻪ ... ﺳﺮوش
  ﭘﺮوزه ﮐﺎر اون ﻣﺜﻞ داداﺷﻢ ﺑﻮد رو ﻣﯿﺰﻧﻪ ... اﻣﺎ ﻗﺒﻞ اون ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺲ دوﺳﺘﯽ رﺿﺎ رو ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﮐﻨﻪ ... ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺳﺮوش اﺳﻠﺤﻪ
  ﺧﻮدش ﻓﺪاﯾﯽ رو ﻣﯿﻨﺪازه ﺟﻠﻮ و ﯾﻪ ﮐﺎر ﺑﯿﺮون ﻣﯿﺪه ﺑﻪ اﺳﻢ رﻓﯿﻖ ... ﮐﻪ رﻓﯿﻖ ﺑﺎزی و ﺣﺮﻣﺖ رﻓﯿﻖ و ﭘﺸﺖ دوﺳﺖ ﻣﻮﻧﺪن رو ﺗﻮش ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯿﮑﻨﻪ
  ... ﺗﺎ رﺿﺎ ارزش دوﺳﺘﯽ رو ﺑﻔﻬﻤﻪ ﺑﻌﺪ ﮐﺎر اون ﻣﺜﻞ داداﺷﻢ ﺑﻮد ﻣﯿﺎد ﺑﯿﺮون ... ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺗﻮﻟﺪ رﺿﺎ ...) ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﻔﺘﻢ ﻓﺪاﯾﯽ آدم ﮔﻮش

  ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺳﺮوﺷﻪ ( ﺳﺮوش
  ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر رﺿﺎرو ﺧﺮاب ﻣﯿﮑﻨﻪ ﭼﺮا ؟؟ ﭼﻮن ﻣﯿﮕﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﺨﺎم ﺑﺎ رﺿﺎ دوﺳﺖ ﺑﺸﻢ اﻣﺎ رﺿﺎ ﻧﻤﯿﺎد ﺟﻠﻮ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮ ﻋﮑﺴﻪ ... رﺿﺎ ﻣﯿﺎد

  ﺟﻠﻮ اﻣﺎ ﺳﺮوش دوﺳﺖ ﻧﻤﯿﺸﻪ ... ﺗﻮ

  اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﺮوش ﻣﯿﮕﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮا رﺿﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدم ... آرزوم ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﺸﻪ ... اﻣﺎ اﯾﻨﻢ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺳﺮوش ﺑﻮد ... رﺿﺎ

  ﺟﺎن ﻣﯿﺪوﻧﻢ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ رو ﻣﯿﺨﻮﻧﯽ ﺑﻬﺖ ﻣﯿﮕﻢ ﺗﻮ راس ﻣﯿﮕﯽ ﺗﻮ ﺳﺮوش رو ﺧﻮب ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﯽ اﻣﺎ ﺳﺮوش ﻫﻨﻮز ﺗﻮرو ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ ... رﺿﺎ
  ﺑﺎ آﻫﻨﮓ ﻟﻮﺑﯿﺎی ﺳﺤﺮآﻣﯿﺰ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﺳﺮوش رو ﻧﻘﺶ ﺑﺮآب ﮐﺮد ... ﺳﺮوش اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ رﺿﺎ ﺑﯿﺎد ﺟﻠﻮ ﻫﻤﻪ از ﺳﺮوش ﻣﻌﺬرت ﺑﺨﻮاد و ﺗﺸﮑﺮ
  ﮐﻨﻪ و ﺑﮕﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺳﺮوش ﭘﺪرﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻨﻪ اﻣﺎ رﺿﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻮب ﮐﺎرای ﺳﺮوش رو ﺑﻪ ﻫﻢ رﯾﺨﺖ ... ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﺳﺮوش ﭼﻪ ﻧﻘﺸﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ

  ردﯾﻒ ﻣﯿﮑﻨﻪ ... ﭼﻨﺪ

  ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺎ ﯾﻪ ﻋﺪه ﭼﻨﺪ

  ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺮف دارم ﺑﺎ اﺷﮑﺎن ﻓﺪاﯾﯽ - ﮐﺎﺑﻮس - اون ﭘﺴﺮه آرﺷﺎم و ﻗﺎف و ﺳﺮوش و آﺧﺮ از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﺪﯾﺎر ﻫﻤﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺎی ﺳﺎﺑﻖ ﺻﺎﻣﺖ ... اﺷﮑﺎن
  ﺟﺎن ﻋﺎﺷﻖ ﮐﺎراﺗﻢ ... اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮت ﺳﺮوش ﮐﻪ ﺑﻪ رﻓﯿﻖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﺶ ﻧﺎرو ﻣﯿﺰﻧﻪ ﺗﻮرو ﺑﻪ وﻗﺘﺶ ﺣﺬف ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ ؟؟ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﮕﯽ

  رﻓﯿﻖ رﻓﯿﻖ ... ﻓﺮدا ﺧﻨﺠﺮ رﻓﯿﻖ اوﻣﺪ ﭘﺸﺘﺖ ﺑﺎزم از رﻓﯿﻖ آﻫﻨﮓ ﻣﯿﺨﻮﻧﯽ ؟؟ آرﺷﺎم
  ﺟﺎن ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎرو ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﻮﻟﺖ ﻣﯿﺨﺎن ... وﮔﺮﻧﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲ ازﺗﻮ ﺧﻮﺷﺶ ﻧﻤﯿﺎد ... اﻣﯿﺮ ﺑﯿﺪاد ﺑﯿﮑﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮات ﺑﯿﺖ ﺑﺰﻧﻪ ... ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اون ﭘﻮل

  ﻫﺴﺘﺶ ... ﺟﻨﺎب
  ﮐﺎﺑﻮس دوﺳﺖ آﻗﺎی آرﺷﺎم اﻵن ﺳﺮوش ازت ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺑﻌﺪا ﻣﯿﻨﺪازﺗﺖ ﺑﯿﺮون ... ﺗﻮ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﻬﺪی اﺷﺮاق ﺑﻮدی ﮐﻪ ﺳﺮوش داره ازت

  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻪ ... ﻗﺎﺳﻢ
  ﻋﻠﯽ ﺟﺎن ... ﮐﺎرات ﻋﺎﻟﯿﻪ ... وﻟﯽ اﯾﻨﻘﺪر ﺑﻪ ﺟﻮووﻧﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﮑﻦ ﺳﻤﺖ ﻣﻮاد ﻧﺮن ... اول ﺧﻮدت اون ﻣﺮﺟﺎن رو ﺑﺬار زﻣﯿﻦ ﺑﻌﺪ ﺑﮕﻮ ... ﺗﻮﮐﻪ ﺧﻮدت ﺑﭽﻪ

  ﻣﺎﯾﻪ داری ﭼﺮا ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﯾﻪ دارا ﮔﯿﺮ ﻣﯿﺪی ؟؟ ﺑﺬارﯾﺪ
  از ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺑﮕﻢ ... ﺳﺮوش - ﻣﻬﺪﯾﺎر و ﻗﺎف ﻫﻤﺸﻮن وﺿﻌﺸﻮن ﺗﻮﭘﻪ ... از وﻗﺘﯽ ﻫﻢ رﻓﺘﻦ ﺧﺎرج وﺿﻌﺸﻮن ﺑﻬﺘﺮ از ﻗﺒﻞ ﻫﻢ ﺷﺪه ... ﭘﺲ ﺑﻪ ﺧﯿﺎل
  اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮام ﻣﺮام ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﻻﺗﯽ ﺣﺮف ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﻧﺴﺦ ﭘﻮﻟﻦ و وﺿﻌﺸﻮن ﺧﺮاﺑﻪ ... ﻫﻤﺸﻮن ﻫﻢ ﻣﻮاد رو ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ ... ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻬﺪﯾﺎر اول ﺧﻮب
  ﻣﺮﺟﺎن ﻣﯿﮑﺸﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﯿﺮه ﺳﺮ ﻣﯿﮑﺲ و ﻣﺴﺘﺮ ... آﻗﺎﯾﻮن ﺷﻤﺎﻫﺎ ﻣﺜﻼ اﻟﮕﻮ ﻫﺴﺘﯿﻦ وﻟﯽ ﻫﻤﺘﻮن ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻣﻮاد ﻣﯿﺰﻧﯿﺪ ... ﺳﺮوش ﺟﺎن ﺧﻮدت

  اﯾﺮان ﺑﻮدی ﻫﻤﻪ ﺟﻮر ﻣﻮاد ﻣﯿﮑﺸﯿﺪی ... اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺎف ﻫﻨﻮز ﺧﺎرج ﻧﺮﻓﺘﻪ وﻟﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ روزا اوﻧﻢ ﺑﺮه ... ﻣﻬﺪﯾﺎر

  داﺷﯽ دﻟﻢ ﯾﻬﻮ واﺳﺖ ﺗﻨﮓ ﺷﺪه ... ﺟﺎی ﻫﺮدوﺗﺎﻣﻮن ﯾﻪ ﺟﻮراﯾﯽ ﻫﺮ دو ﺟﺎ ﺧﺎﻟﯿﻪ ﻣﯿﺪوﻧﻢ ... ﻫﺮ

  دوﺗﺎﻣﻮن ﻫﺮ دوﺟﺎ ) ﻗﺎف ﺗﻬﺮاﻧﻪ - ﻣﻬﺪﯾﺎر ﻓﺮاﻧﺴﻪ - ﺳﺮوش اﻧﮕﻠﯿﺲ ( ﯾﻪ

  ﺣﺮف ﺑﻪ ﺳﺮوش ﺳﺮوش

  ﺟﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎزﯾﺎت ﺧﯿﻠﯽ ﮐﺜﯿﻔﻪ ﺧﯿﻠﯽ ... ﺑﻪ ﻗﻮل ﻫﻤﻪ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ رﺿﺎ واﻗﻌﯽ ﺷﻮ ... ﻣﻬﺪﯾﺎر ﻫﻨﻮز ﺑﺮام ﺳﻮال ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻫﻤﻪ ﮐﺎره اﯾﻨﺎ ﻫﺴﺘﯽ ... ﺗﻮ رپ ﺧﻮﻧﺪن و اﺳﺘﺎﯾﻞ رو ﺑﻪ ﻓﺪاﯾﯽ ﯾﺎد دادی ... ﮐﺎرای ﺳﺮوش و ﻓﻠﻮ رو ردﯾﻒ


  تعداد کل آرای این پست : 5
  تعداد آرای مثبت : 5
  #1 ارسال شده در تاريخ ۱۳۹۲/۱۲/۰۲ در ساعت 14:17

 2. 5 کاربر زیر از mamymax3 برای این پست سپاسگزاری کرده اند


 3. # ADS
  مجری تبلیغات
  تاریخ عضویت
  -
  محل سکونت
  -
  نوشته ها
  -
  فروشگاه آنلاین کیوبیس با سیستم پرداخت آنلاین و ارسال به سراسر نقاط ایران ، شهرستانها و روستاها در کمترین زمان ممکن ، فروش vst وی اس تی ارزان و با کیفیت ، فروش سمپل و پلاگین های جدید آهنگسازی

  بی نظیرترین آموزش فارسی نرم افزار کیوبیس ( سطح مقدماتی )
  آموزش فارسی کار با نرم افزار کیوبیس (سطح پیشرفته)
  آموزش فارسی CUBASE 5 & NUENDO4
  آموزش فارسی تکمیلی NUENDO5.5, CUBASE 6.5
  آموزش فارسی Ableton Live 9
  آموزش فارسی سونار Sonar X2,X3
  آموزش فارسی Cubase Elements 7

  آموزش فارسی protools 10
  آموزش فارسی Logic Pro X2 لاجیک
  آموزش فارسی Studio one استودیو وان
  آموزش فارسی BAND IN A BOX 2015
  آموزش فارسی Guitar Pro 6
  آموزش فارسی ضبط افکت میکس و مستر صدا ADOBE AUDITION CS5.5
  آموزش فارسی یک پروژه تنظیم آهنگ از ابتدا تا انتها

  آموزش فارسی اف ال استودیو FL Studio 12
  آموزش فارسی سمپلر کانتکت Native instrument Kontakt 5
  آموزش فارسی تصویری امنیسفر OMNISPHERE
  آموزش فارسی تخصصی تنظیم حرفه ای موسیقی
  آموزش فارسی موسیقی الکترونیک Steinberg Sequel
  آموزش فارسی تکنیکهای حرفه ای وکال همراه با آموزش Melodyne
  آموزش فارسی تکنیکهای رکورد صدا در استودیو موسیقی
  آموزش فارسی 101 ترفند حرفه ای میکس + مستر آهنگ با ایزوتوپ اوزون 7 izotope ozone
  آموزش فارسی جامع مسترینگ آهنگ Izotop Ozone 6 + tracks
  آموزش فارسی Fab Filter+Waves +Slate Digital

  آموزش کامل مراحل ساخت آهنگ از ابتدا تا انتها
  آموزش فارسی آهنگسازی در یک هفته
  آموزش فارسی تنظیم حرفه ای موسیقی
  آموزش فارسی مولتی مدیا تصویری مبانی موسیقی
  آموزش فارسی تنظیم و ارکستراسیون آهنگ
  آموزش فارسی فالش گیری و فاصله سازی صدای خواننده
  آموزش خوانندگی پاپ به زبان فارسی
  آموزش آهنگسازی در سبکهای پاپ، هیپ هاپ رپ،ترنس،هاوس،بلوز،جاز،راک

  آموزش فارسی میکس حرفه ای آهنگ
  آموزش فارسی میکس و مسترینگ حرفه ای
  آموزش فارسی یک پروژه میکس و مستر آهنگ از ابتدا تا انتها
  آموزش فارسی ریتم سازی در موسیقی
  آموزش فارسی ساخت بیت در موسیقی
  آموزش فارسی صداسازی با سینتی سایزرها
  آموزش فارسی فالش گیری و فاصله سازی صدای خواننده
  آموزش فارسی ساخت استودیوی موسیقی خانگی

  خرید وی اس تی پیانو spitfire audio hans zimmer piano
   

 4. korgpa3xpro آواتار ها
  korgpa3xpro
  شماره کاربری
  27074
  کاربر پیـشرفته
  آذر /۱۳۹۱
  bokan
  594
  مثبت های دریافتی
  + های دریافتی420
  423
  سپاس از شما 986 بار در 358 پست
  Follows
  0
  Following
  0

  پیش فرض

  با عرض ادب و احترام
  داستان جالبی بود که بدون جانب داری کلا هیچکس رو تخریب کردی اما با اینکه طرفدار پیشرو هستم آیا مدرکی داری؟؟؟؟


  #2 ارسال شده در تاريخ ۱۳۹۲/۱۲/۰۲ در ساعت 14:37

 5. DJ_YA30N آواتار ها
  DJ_YA30N
  شماره کاربری
  27336
  مدیر بـازنشسته
  آذر /۱۳۹۱
  آذربایجان شرقی ، تبریز
  2,399
  مثبت های دریافتی
  + های دریافتی3713
  7,354
  سپاس از شما 3,996 بار در 1,817 پست
  Follows
  1
  Following
  0

  پیش فرض

  دوست عزیز کاری ندارم گفته ها خودتون در مورد چی بوده و چی هست
  فقط لطفا با مدرک بنویسید
  شاید شما تجزیه تحلیل خودتون رو اینجا بنویسید و خیلی ها باور کنند و فکر کنند شما راست میگید
  حالا کاری ندارم شما راست میگید یا نه
  ولی لطفا با مدرک بزارید


  تعداد کل آرای این پست : 1
  تعداد آرای مثبت : 1


  یه روز هممون میریم. فقط کافیه چشماتو ببندی و باز کنی


  نحوه گذاشتن پلیر آنلاین

  نکات مهم در گذاشتن سورس ها


  دوستان لطفا پروژه ها و سورس های خود را در http://upload.cubase.ir آپلود کنید وگرنه پروژه های شما تایید نخواهد شد

  هرکسی از ظن خود شد یار من / از درون من نجست اسرار من

  My Names : YASIN - Deejay YA30N - YA30N - Y@30N - Yas Sin - YACN - YASIN REMIX

  #3 ارسال شده در تاريخ ۱۳۹۲/۱۲/۰۲ در ساعت 15:44

 6. کاربران زیر از شما DJ_YA30N عزیز جهت این پست سپاسگزاری کرده اند


 7. mamymax3 آواتار ها
  mamymax3
  شماره کاربری
  56624
  کاربر فعال
  آذر /۱۳۹۲
  rasht
  133
  مثبت های دریافتی
  + های دریافتی159
  18
  سپاس از شما 156 بار در 62 پست
  Follows
  0
  Following
  0

  پیش فرض

  دوست عزیز اینا همه واقعیت بود میتونی اهنگ لوبیای سحرامیز پیشرو رو گوش کنی که دیس بک اهنگ اون مثل داداشم بود رو گوش کنی و معنی شو دقیق بررسی کن


  #4 ارسال شده در تاريخ ۱۳۹۲/۱۲/۰۲ در ساعت 15:46

 8. korgpa3xpro آواتار ها
  korgpa3xpro
  شماره کاربری
  27074
  کاربر پیـشرفته
  آذر /۱۳۹۱
  bokan
  594
  مثبت های دریافتی
  + های دریافتی420
  423
  سپاس از شما 986 بار در 358 پست
  Follows
  0
  Following
  0

  پیش فرض

  با عرض ادب و احترام
  توی آهنگ لوبیای سحر آمیز نوشته هیچکس مواد میزده؟ یا مهدیار قبل از میکس و مستر مواد میزنه؟ ( اصلا این کار با عقل جور درمیاد)یا اینکه بین پیشرو و هیچکس رقابت بوده؟


  #5 ارسال شده در تاريخ ۱۳۹۲/۱۲/۰۲ در ساعت 16:05

 9. mamymax3 آواتار ها
  mamymax3
  شماره کاربری
  56624
  کاربر فعال
  آذر /۱۳۹۲
  rasht
  133
  مثبت های دریافتی
  + های دریافتی159
  18
  سپاس از شما 156 بار در 62 پست
  Follows
  0
  Following
  0

  پیش فرض

  دوست گرامی این متن کامل نوشته ی من نیست و من از یک دوست مشترک نوشتم و بازم میتونید تحقیق کنید و من چیزایی رو میدونستم صحیح گفتم کرچه تو سایتای دیگه میتونید این مطلب رو پیدا کنید


  #6 ارسال شده در تاريخ ۱۳۹۲/۱۲/۰۲ در ساعت 16:13

 10. psad73 آواتار ها
  psad73
  شماره کاربری
  51380
  کاربر پیـشرفته
  شهریور /۱۳۹۲
  560
  مثبت های دریافتی
  + های دریافتی1204
  2,299
  سپاس از شما 991 بار در 314 پست
  Follows
  0
  Following
  3

  پیش فرض

  نقل قول نوشته اصلی توسط mamymax3 تنها کاربران عضو قادر به مشاهده لینکها هستند ، برای مشاهده و دانلود لینکها از اینجا ثبت نام کنید
  دوست گرامی این متن کامل نوشته ی من نیست و من از یک دوست مشترک نوشتم و بازم میتونید تحقیق کنید و من چیزایی رو میدونستم صحیح گفتم کرچه تو سایتای دیگه میتونید این مطلب رو پیدا کنید
  اولا اگه از خودتون نیست باید منبع رو ذکر میکردی بعدشم طرز فکر امسال تو غلطه
  خیلیا میگفتن مهراد هیدن (نتنها هیدن بلکه کل گروه زدبازی)ماری جوانا میزنن میخونن ولی وقتی اومدن جلوی دوربین همه نظرشون راجب زد بازی عوض شد
  دوست عزیز شما فقط ی صدایی از هیچ .. رو شنیدی چی راجبش میدونی؟چی راجب ملتفت میدونی؟
  تمام اعضای ملتفت بار ها گفتن حتی تو پیج های فیس بوک واینستاگرام ک ما کار عام پسند نمیدیم ونخواهیم داد ما طرز فکر خودمونو داریم
  اینا هیپ هاپ غرب رو کار میکنن
  یه مشت بچه تو فیس بوک پیج باز کردن هی آمار غلط میدن بقیه هام بدون اطلاع تایید میکنن


  تعداد کل آرای این پست : 1
  تعداد آرای مثبت : 1
  #7 ارسال شده در تاريخ ۱۳۹۲/۱۲/۰۲ در ساعت 16:24

 11. mamymax3 آواتار ها
  mamymax3
  شماره کاربری
  56624
  کاربر فعال
  آذر /۱۳۹۲
  rasht
  133
  مثبت های دریافتی
  + های دریافتی159
  18
  سپاس از شما 156 بار در 62 پست
  Follows
  0
  Following
  0

  پیش فرض

  بازم مبگم اینقدر خودتونو اذیت نکنید چرا?چون این متن کامل نوشته ی من نیست و من از یه دوست گرفتم این مطالبو
  حالا هی باز بگید


  #8 ارسال شده در تاريخ ۱۳۹۲/۱۲/۰۲ در ساعت 17:02

 12. lonelyman آواتار ها
  lonelyman
  شماره کاربری
  52850
  کاربر فعال
  مهر /۱۳۹۲
  121
  مثبت های دریافتی
  + های دریافتی67
  99
  سپاس از شما 43 بار در 24 پست
  Follows
  0
  Following
  0

  پیش فرض

  نمیشه که همینجوری یه چیزی به یکی نسبت داد,,,,نمیشه که گفت سروش بد رضا خوب,,,,در ضمن استفاده از ماری یا مواد مخدر توسط یک هنرمند چیزی نیست که به شما ربط داشته باشه شما اهنگ رو گوش میدید نظر میدید زندگی شخصی یک ارتیست به خودش مربوطه,,,,حالا اسنوپ داگ(لیون)همه میدونن ماری میزنه کسی میاد اینجوری ازش انتقاد کنه؟؟؟؟این نگاه افراد که به یه کار جامه خوب یا بد بودن میپوشونه,,,,من میگم مواد بده ولی شاید بغل دستیم بگه نه خیلی هم خوبه,,,,
  در کل ادم باس مستند حرف بزنه,,,,
  موفق باشید و هر حرفی هم باور نکنید,,,


  #9 ارسال شده در تاريخ ۱۳۹۲/۱۲/۰۲ در ساعت 17:06

 13. pouya babaei آواتار ها
  pouya babaei
  شماره کاربری
  40001
  کاربر پیـشرفته
  اردیبهشت /۱۳۹۲
  889
  مثبت های دریافتی
  + های دریافتی718
  733
  سپاس از شما 632 بار در 406 پست
  Follows
  0
  Following
  0

  پیش فرض

  باسلام
  این مقاله تاحدودی فاقداعتبارمیباشد.هرچچی بوده گدشته وهردو دارن باقدرت به کارشون ادامه میدند و ب جای این که پی مساعل حاشیه ای باشیم بهتره فکرپیشرفت رپ فارس باشیم♥♡♥


  تعداد کل آرای این پست : 1
  تعداد آرای مثبت : 1

  #10 ارسال شده در تاريخ ۱۳۹۲/۱۲/۰۳ در ساعت 17:23

 14. کاربران زیر از شما pouya babaei عزیز جهت این پست سپاسگزاری کرده اند


موضوعات مشابه

 1. فروش سمپلهای واقعی پیانو فورته Pianoforte
  توسط Solo در انجمن vst ها و سمپلهای فروشگاه
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: ۱۳۹۲/۰۲/۰۱, 16:17
 2. پاسخ ها: 1
  آخرين نوشته: ۱۳۹۱/۱۲/۱۵, 19:51
 3. حمید خزاعی در رادیو جوان حضور پیدا می.کند
  توسط Ramin95 در انجمن اخبار روز موسیقی
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: ۱۳۹۱/۰۸/۱۷, 13:30
 4. پیانو ، تاریخچه اجتماعی
  توسط piano4all در انجمن پیــانو(Piano)
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: ۱۳۹۰/۰۵/۲۰, 08:52
 5. پیانو ، تاریخچه اجتماعی
  توسط piano4all در انجمن پیــانو(Piano)
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: ۱۳۹۰/۰۵/۰۹, 12:46

جستجو شده ها

جواب پیشرو به آهنگ اون مثل داداشم بود

هیچکس و پیشرو

اختلاف پیشرو و هیچکس

پیشرو و هیچکس

جریان دعوای پیشرو و هیچکس

دعوای هیچکس و پیشرو

دلیل اختلاف حصین و هیچکس

اختلاف هیچکس و پیشرو

دعوای پیشرو و هیچکس

دیس پیشرو به هیچکس

مشکل پیشرو با هیچکس

درگیری هیچکس و پیشرو

درگیری پیشرو و هیچکس

علت اختلاف هیچکس و پیشروهیچکس پیشرومشکل هیچکس با پیشروپیشرو هیچکسماجرای رضا پیشرو و هیچکسدعوای پیشرو وهیچکسدلیل اختلاف پیشرو و هیچکسکل کل رضا پیشرو و هیچکسرضا پیشرو و هیچکسکل کل پیشرو و هیچکسجریان هیچکس و پیشرواختلاف بین هیچکس و پیشرومشکل هیچکس و پیشرودلیل اختلاف هیچکس و پیشروداستان دعوای هیچکس و پیشرودرگیری هیچکس و رضا پیشروکل کل هیچکس و پیشرودعوای پیشرو با هیچکسدلیل جدایی هیچکس از پیشرودعوای فدایی و پیشروداستان پیشرو و هیچکسداستان جدایی سروش هیچکس با رضااختلاف فدایی و پیشرودانلود بیت اهنگ اون مثل داداشم بودزمان اختلاف هیچکس و پیشرولوبیای سحرامیز دیس بک رضا پیشرواختلاف رضا پیشرو و هیچکسداستان اختلاف هیچکس و پیشرواختلاف سروش هیچکس و رضا پیشرودلیل جدایی پیشرو از هیچکسدعوا هیچکس و پیشرودعوای پیشرو هیچکسآهنگ رضا پیشرو برای هیچکسعلت جدایی پیشرو از هیچکسآهنگ پیشرو برای هیچکسکلکل هیچکس و پیشرومشکل رضا پیشرو و هیچکسچرا هیچکس با پیشرو اختلاف پیدا کردکل کل بهرام و هیچکسجریان اختلاف رضا پیشرو و سروش هیچکسگریه کردن رضا پیشرو در مالزیعلت اختلاف پیشرو و هیچکسماجرای آهنگ اون مثل داداشم بودماجرای کامل هیچکس و پیشرو و تمام دس های هر دومشکلات پیشرو و هیچکساهنگ جدید رضا پیشرو برای سروش هیچکسدعوا پیشرو هیچكسجریان هیچکس چرا هیچکس و پیشرو با هم اختلاف دارندداستان اختلاف پیشرو و هیچکسجریان اختلاف پیشرو و هیچکسقضیه لوبیای سحرآمیزپیشرولوبیا سحرامیز رضا پیشرو رادیو جواندعوا پیشرو و هیچکسموضوع دعوا پیشرو و هیچکسکل کل پیشرو با هیچکسدانلود اهنگ هیچکس در مورد سهند کوازیجریان درگیری رضا پیشرو و سروش هیچکسداستان دعوای رضا پیشرو و هیچکس در مالزیدعوای بهرام و پیشرودانلود اهنگ لوبیای سحر امیز پیشروداستان مشکل پیشرووهیچکسداستان رضا پیشرو با رادیو جوان چیه علت اختلاف رضا پیشرو با هیچکسداستان کامل پیشرو و هیچکسرادیو جوان موزیک ویدیو اختلاف از هیچکساختلاف پیشرو با هیچکسچرا پیشرو با هیچکس اختلاف پیداکردداستان رضا پیشرو و رادیو جوانمتن اختلاف هیچکس و پیشرودعوای بین فدایی و پیشروماجرای هیچکس و پیشرودانلود موزیک ویدیو اسنوپ لیون ماری جوانااختلاف بین پیشرو و هیچکسمشکل بین هیچکس و پیشرومشکل هیچکس و رضاوپیشرو از اول تا اخردلیل جدایی هیچکس و پیشرودعوای فدایی و هیچکسمشکل پیشرو و هیچکسماجرای دعوای هیچکس و پیشروکل کل هیچکس با پیشروداساات جدایی پیشرواز هیچکس ماجرای قهر پیشرو و هیچکسدعوای بین هیچکس و پیشرودعوا گروه کاغذ و ملتفتدعوای هیچکسماجرای دعوای پیشرو و هیچکسماجرای بین پیشرو و فداییدعوای هیچکس با پیشروجریان اختلاف رضا پیشرو و هیچکس از کجا شروع شد ترتيب و تفسير ديس های بين پيشرو و هيچکسدلیل دعوای پیشرو و هیچکسچراهیچکسو پیشرو جداشدنکل قضیه صامت و پیشزودلیل جدایی هیچکس وپیشرودیس کردن هیچکس توسط پیشروگروه ملتفت چیستقمه کشی پیشرو برای هیدندلیل قهر رضا پیشرو با هیچکسموضوع دعوا پیشرو وهیچکس؟دلیل جدایی هیچکس و رضا پیشروجریان دعوای پیشرو وهیچکسعلت اختلاف پیشرو وهیچکسجدایی رضا پیشرو از هیچکسداستان ملتفت و کاغذیجواب پیشرو ب اهنگ اون مث داداشم بودچرا بین رضاپیشرو و هیچکس دعوا شددعوای هیچ کسدلیل دعوای هیچکس و رضا پیشروداستان رضا پیشرو و هیچکس آهنگ واقعی تر از مستند را براچه کسی خواند هیچکس جریان واقعی پیشرو و هیچکسجدایی هیچکس و پیشروملتفت و کاغذچرا هیچکس و پیشرو با هم بد شدنچرا فدایی پیشرو رو دیس کردجريان دعواى حصين و فدايىدیس هیچکس به پیشرومشکل بهرام هیچکسرابطه هیچکس با پیشرواختلاف پیشرو با زدبازیماجرای کم کارشدن سروش هیچکسماجرای هیچکس و رضا پیشرودانلود دیس پیشرو به هیچکسدلیل جدایی رضا پیشرو از همسر اولشجریان درگیری پیشرو و هیچکسدرگیری پیشرو هیچکسجریان کامل هیچکس ورضا داخل مالزیرابطه ی پیشرو و هیچکسشروع اختلاف ملتفت و کاغذدانلود آهنگ دعوای هیچکس با پیشرورابطه حصین و رضا پیشرودانلود آهنگ هیچکس دربارهمشکلات رضا پیشرو و هیچکسفیلم دعوا هیچکس و حصیندیس های پیشرو به هیچکسداستان جدایی پیشرو از هیچکسآیا پیشرو قصد آشتی با هیچ کس ندارهدیس بک لوبیا سحرامیزهیچکسو پیشرواهنگ رضا پیشرو زد هیچ کسدیس هیچکسوضعیت فعلی دوستی پیشرو و هیچکسدانلود اهنگ پیشرو در جواب هیچکسچرا پیشرو با زدبازی بد استعلت دعوای فداییسورس پت و متدانلود آهنگ پیشرو بلدوزر و لوبیای سحرآمیزدانلود اهنگ اسنوب داگ بااهنگ سازی مهدیارجریان اختلاف رضا پیشرو و هیچکسدانلود آهنگ لوبیایی اسرار آمیز هیچکسدانلود بیت بلدوزر از پیشروتجزیه شعر اشکان فداییدانلودلوبیای سحرامیزپیشروجریان پیشرو هیچکستجزیه تحلیل اهنگ اشکان فداییاختلاف پیشرو و هبچکساختلاف رضا و هیچکستفسیر اهنگ لوبیا سحر امیز از پیشروموضوع اختلاف بين پيشرو و هيچ كشدانلود معلوم از اشکان فداییلوبیای سحر امیز تفسیردانلود دیس رضا لوبیای سحرامیزدانلود اهنگ اسنوپ داگ و مهدیارپدرخواندگى هيچکش و پيشرو اختلاف هیچکس و رضاجريان جديد بين سروش و بهرامدانلود اهنگ پیشرو دیس هیچکس لوییای سحر امیزجریان جدان رضا پیشرو و هیچکساختلاف اصلی هیچکس باپیشروجریان کااامل اختلاف پیشرو با هیچکس و بهرامدانلود اهنگ لوبیای سحرآمیز از پیشرودرگیری هیچکس و رضا پیشرو در فیسبوکجریان گروه صامتجریان سروش هیچکس و رضا پیشرودانلود موزیک ویدیو رضا پیشرو به نام بولدوزردلیل اختلاف رضا پیشرو و بهرامعلت درگیری هیچکس و پیشرودیس هسچکس لوبباچرا به این گروه میگن ملتفت دلیلش چیهعلت دعوای هیچکس و پیشرورضا پيشرو لوبيا سحر اميزرضا پیشرو آهنگ لوبیای سحر آمیز رادیو جوانداستان کامل هیچکس و پیشرودرگیری هیچ کس و پیشرودلیل اختلاف بین پیشرو و هیچکستفسیر اختلاف هیچکسدانلود بیت رایگان مثل بیت اهنگ پدرخوانده از رضا پیشروعلت دعوایی پیشرو وهیچکسماجرای دیس هیچکس و رضا پیشرواختلافات بین پیشرو و ماتفتعلت درگیریه پیشرو و بهرامداستان جدل فدایی و پیشروداستان دعوا رضا پیشرو و سروش هیچکسداستان رضا پیشرو و بهرامدلیل به مشکل خوردن هیچکس و پیشرو دلیل مشکل هیچکس و رضا پیشروپیشرو با هیچکساختلاف پیشرو با هیچکس در مازیدلیل اختلاف هیچکس با پیشرودعوا در استودیو هیچکس و پیشرولوبیای سحرامیز دیس بک رضاماجرای هیچکس و پيشرواختلافات هیچکس و پیشرودانلود اهنگ لوبیا ی سحر امیزاختلاف پیشرو و هیچکسماجرای هیچکس پیشروماجرای بحث هیچکس وپیشرودانلود تک اهنگ رضا پیشرو دیس هیچکس لوبیای سحر امیزداستان دعوای بین هیچکس و پیشروماجراهای دیس واقعی تر از مستند هیچکسماجرای دعوا پوتک‌‌و سروش هیچکساهنگ لوییای سحرامیزدعوای پیشرو و بهرامدلیل دعوای هیچکس و پیشروداستان هیچکس با رضاپیشروتفسیر اهنگ لوبیا سحر امیزجریان هیچکسو پیشرو آهنگ لوبیای سحر آمیز پیشروقضیه رادیو جوان و پیشروجریان درگیری رضا پیشرو با رادیو جوان درگیری ملتفت با 021قضیه پیشرو و رادیو جواندعوای هیچکس و قافماجرای دعوای پیشرو با صامتبحث و قضیه دعوا هیچکس باقضیه رضا پیشرو و رادیو جواندلیل جدایی رضا پیشرو از هبچکسقضیه رادیوجوان پیشرودلیل قهره پیشرو با هیچکسدعوا پبشرو با رادیو جوانماجراي دعوا بيشرو و هيجكسدانلواهنگ لوبیای سحرامیزرضاپیشروماجرای پیشرو و رادیو جوان مشكل هيچكس و پيشرودانلود کلیپ گریه رضا پیشرو تو فرودگاهتفسیر اهنگ لوبیای سحر امیزداستان مشکل هیچکس و پیشروجریان درگیری پیشرو با هیچکسخﺧﺘﻼﻑ ﭘﻴﺸﺮﻭ و ﻫﻴﭽﻜﺲماجرای جدا شدن هیچکس از رضا پیشرودلیل قهر پیشرو و هیچکساختلاف هیچکس پیشرومشکل هیچکس با رضا پیشرواختلاف هيچكس وپيشروموضوع اختلاف هیچکس و رضا پیشروجریانات اخیر هیچکس و پیشرودلیل اختلاف پیشرو با زد بازیعلت دعواى گروه زد بازى ورضا پيشرودر.گیری هیچکس و پیشروعلت اختلافات هیچکس و رضا پیشرودعوای پیشرو با رادیو جوانمشکل هیچکس و پیشرکاختلاف پيشروقهر بودن پیشرو لا هیچکسشرح دقیق و حقیقت جدایی رضا پیشرو و هیچکسشرح واقعی جدایی رضا پیشرو و هیچکسداستان دعوا رضا پیشرو و هیچ کسدلیل جدایی گروه صامتمشکل پیشرو و هیچکس از کجا شروع شددانلود دیس های بین هیچکس و پیشرو ماجرایی رضا پیشرو و هیچکسماجرای درگیری پیشرواختلاف هیچکس و رضا پیشروویدیو گریه کردن رضا پیشرو در فرودگاهعلت اصلى دعواى هىچکس پىشروداستان رضا وهيجكسمشکل هیچکسجریان دعوا بین چیشرو و زد بازیجریان واقعی جدایی هیچکس و پیشرو رضا پیشرو و هیچکسدلایل دعوا هیچکس و پیشرومشکل پیشرو با سروشمشکل رضا پیشرو وفداییاختلاف بهرام و مهدیارعلت درگيري پيشرو باهيچکسدلیل ناراحتی هیچکس و رضا پیشروعلت اختلاف پيشرو باهيچکسدرمورد اختلاف پیشرو و هیچکسداستان دعوای ملتفت و کاغذاختلاف هیچکس با پیشرودانلود اهنگ اسنوب داگ با اهنگ سازی مهدیارماجرای هیچکسقضیه مشکل پیشرو و داستان دعوای پیشرو و هیچکسقضیه دوستی پیشرو و هیچکسآهنگ واقعی تر از مستند هیچکس دیس کیهاسمس کسوشعر رفاقتىجدایی پیشرو از هیچکسدعواهای هیچکسپیشرو صامتداستان کل کل بین پیشرو و ملتفتهیچکس چرا از پیشرو جدا شدتفسیر ترانه واقعی تر از مستند هیچکسآهنگ گروه صامت هیچکس و دانلوددیس رضا پیشروبا هیچکس مشکل فدایی با رضا پیشرودرگیری جدید هیچکس با پیشروجريان دييس كردن بيشرو ب هيجكسدعوای رضا پیشرو یاهیچکسدعوا پیشرو هیچکسبحث هیچکس و رضا پیشروماجرای ملتفت وپیشروجریان بیت مریض ملتفتدرگیری ملتفت رضا پیشرودانلود آهنگ پیشرو برای هیچکسدرگیری هیچکس ورضا پیشروجربان هیچکس با پیشروداستان دیس بک رضا و فداییعلت دعوای گروه کاغذ با ملتفت چیستدرگیری ملتفت و پیشروhttp:cubase.irthread165585جریان-واقعی-اختلاف-پیشرو-و-هیچکس.htmlداستان دیس کردن سهند کوازی توسط هیچکس در آهنگ واقعی تر از مستندماجرایی دعوتی سروش و رضا پیشروماجرای اختلاف هیچکس و پیشروواقعی تر از مستند متن آهنگ هیچ کسداستان قهری هیچکس و رضا پیشرپمشکلات فدایی با پیشروعلت درگیری پیشرو و هیچکس اخرین بحث رضا پیشرو با سروشدانلود آهنگ رضا پیشرو برای هیچکسجریان جدایی هیچکس ورضاقهر هیچکس و پیشروکل کل رضا و هیچکسماجرایی در گیری هیچکس با یسندماجرای واقعی دعوای هیچکس و پیشرو مهدی تامرکل کل پیشرو و فداییماجراي هيچکس ماجرای دعوای پیشرو و رادیو جوانجریان دعوای پیشرو دیاگو باماجرای کل هیچکسعلت اختلاف هیچکس و رضا پیشروزیراب زن گروه صامتعلت اختلافات هیچکس و پیشرودلیل قهر هیچکس با رضا پیشرودعوا رضا پیشرو و هیچکسجریان جداشدن پیشرو از هیچکسماجرای بین هیچکس و پیشرواسنوپ داگ و هیچکسرضاپیشرودرگیری باهیچکسدرگیری رضا پیشرو با هیچکسقضیه ی هیچکس وپیشرومشکل پیشرو باهیچکس درگیری پیشرو با هکتک کاری رضا پیشروعلت دعوای پیشرو و زدبازیمهدی تامر و هیچکسهیچکس و رضا پیشروداسان کامل پیشرو با سروشداستان دعوا زد بازی با رضا پیشرو و سروش هیچکسجریان دعوا پیشرو زد بازی هیچکسدلیل از بین رفتن گروه ملتفتدلایل اختلاف پیشرو با هیچ کسجریان واقعی هیچکس و هیچکسجریان درگیری فدایی و پیشروناگفته هاي درگيري پيشرو و هيچكسدلیل جدایی پیشرو وهیچکسداستان دیس های اخیر رضا پیشروموضوع درگیری کاغذ و ملتفتمشکل پیشرو با هیچکس له چه علتدعوای ملتفت کاغذماجرای مشکل کاغذ با ملتفتاختلاف پیشرو وهیچکس بهرام وهیچکس با هم اخلاف دارندآیا رضاپیشرو با بهرام قهر استملتفت و کاغذ چیست؟!علت مشکل پیشرو با رپرهاچراپیشرو ازهیچکس جداشدداستان آشنا شدن هیچکس و پیشروعلت جداشدن رضا پیشرو از گروه زدبازیجدایی پیشرو ازصامتدرگیری هیچکس پیشروداستان درگیری ملتفت با کاغذیون جریان زدبازی و پیشرو از اول تااخردوستی دوباره هیچکس با پیشرودعوای گروه رپ کاغذ با ملتفتپیشرو وهیچکسپیشروو هیچکسقضیه جدایی پیشرو با هیچکس در مالزیجریان دیس پیشرو و فداییدلیل اختلاف زدبازی با پیشروجریان جدای پیشرو هیچکسدوستی پیشرو ویاس ازکجا شروع شدفدایی قبل از ملتفتاهنگی که برای پیشرو خودن و اون عصبانی شددانلود اهنگی هیچکس که برای پیشرو خودن و اون عصبانی شدبعداز از هم پاشیده شدنه صامت عاقبت رضا پیشرو چی شددوستی کاغذ و ملتفتداستان پيشرو راديو جوانمشگل پیشروهیچکستاریخ دعوای پیشرو زد بازیعلت دعوای هیچکس با پیشروماجرای دعوا پیشرو و زد بازیمشکل فدایی و پیشرومهدی تامر هیچکسمشکل رضا پیشرو و هیچکس چیستاختلافات پیشرو و فداییمهدی تامر وپیشروهیچکس‌پیشرو اختلافاتونازهم پاشیدن گروه صامتجریان دعوای ملتفتی ها با کاغذی هاصامت هیچکس ویدیو قمه کشی پیشرو برای هیدنجریان سروشاهنگ رضا پيشرو براي هيچکس ماجرای پیشروبازنهایشدانلودمتن اختلاف هیچکس وپیشرودانلود اهنگ هیچکس در مورد رضا پسشروجریان بد شدن رضا با هیچکسکلیپ گریه کردن رضا پیشرو در مالزیقضیه ی پیشرو و هیچکسپیشرو و سروشداستان 4:20چیه ما پیشرو وفداییاهنگ دعوا از هیچکسدرگیری جدید پیشرو وهیچکسبه چه دلیل بین رضا پیشرو وهیچکس اختلاف افتاددانلود آهنگ رضا پیشرو ب هیچکس یعد لز جداییچه کسی بین هیچکس و پیشرو رو زدهجریان اختلاف پیشروجدایی هیچکس وپیشرودیس پیشرو لوبیای سحر آمیزماجرای کل کل زدبازی و پیشروجریان واقعی اختلاف پیشرو و هیچکسعلت مشکل پیشرو و هیچکسقضیه رادیو جوانداستان اختلاف پیشرو و ملتفتکل داستان صامت قضیه اختلاف پیشرو و هیچکسجدیدترین پست هیچکس رپر فیسبوکحرف های رضا پیشرو در مورد هیچکس و بهرامچرا پيشرو و هيچکس جدا شدنددانلود ویدیو کتک کاری رضا پیشرومشکل رضا پیشرو و بهرامرابطه پیشرو با هیچکسکلیپ های کل کردن رضا پیشرو و هیچکسبهرام هیچکس پیشروقضیه گریه کردن پیشرو در مالزیچرا هیچکس با حصین دعوا دارهمتن کامل جواب هیچکس به پیشروماجرای دشمنی هیچکس و پیشرواشنایی فدایی با ملتفتدانلود کل کل رضا پیشرو و گروه ملتفتدلیل اختلاف پیشرو با هیچکسنظر کاربران درباره گروه ملتفت و زدبازیعلت اختلاف حصین و هیچکسرابطه ی پیشرو وهیچ کسداستان دیس و ماجرای اشکان فدایی و بقیهماجرای دعوای حصین و هیچکسدعوای بین هیچگس و رضا پیشرودانلود و متن آهنگ لوبیا سحر آمیز رضا پیشرودانلود اهنگ واقعی تر از مستنداختلاف هیچکس و یشرواهنگ هیچ کس در مورد رضا پیشروجریان فدایی و پیشروماجرای اهنگ لوبیا سحرآمیز از پیشرودانلوداهنگ لوبیای سحرامیزرضاپیشروشروع اختلافات پیشرو و زد بازیدر گیری های پیشرو و هیچکس از کجا شروع شدتفسیر آهنگ لوبیای سحر آمیزماجرای پیشرو و فداییجنگ رضا پیشرو و هیچکسجواب پیشرو به آهنگ مثل داداشم بودبحث فدایی و پیشروقضیه درگیری هیچکس با سهند کوازیسرانجام دعوا رضا پیشرو و هیچکساهنگ لوبیا سحر امیز دیس کیه؟علت دعوای زدبازی و پیشرو مشکل پیشرو وسروش دانلود اهنگ رضا پیشرو لوبیای سحر امیزبه هم خوردن دوستی هیچکس و پیشرودانلود اهنگرضا پیشرو دیس کردندانلود اهنگ پیشرو بل فداییدلیل دعوای حصین ابلیس با پیشرودعوای رضا پیشرو با زدبازیدیس بازی بین پیشرو و ملتفتمشکل زدبازی با خودشون و پاشیدن زد بازی سر چی بودجواب رضا پیشرو به آهنگ اون مثل داداشم بودجریان دیس بازی فدایی و پیشروماجرای دعوای هیچکس و حصین دعوای رضا پیشروماجرای کنسرت مالزی هیچکسدعواي پيشرو و هيچکسدانلود بیت اختلاف از هیچکس با لینک مستقیمچگونگی دعوای پیشرو و زدبازیجواب هیچکس به پیشروچرا پیشرئو با زد بازی بد تشددعوای بین هیچکس وحصین چ بودداستان اختلاف پیشرو با هیچکساختلاف هیچکس با حصیندعوای قاف و پیشرودیس بهرام به پیشرودعواي ملتفت و زد بازيدانلود آهنگ رضا پیشرو در مورد رفیقدلیل جدایی حصین و هیچکسرابطه پیشروباهیچکس.comاختلاف پیشرو وهیچکس mp4دیس بک سروش هیچکسپیشرو ملتفتیه یا کاغیکل کل های فدایی با پیشرومتن اهنگ فاک زدبازیچرا فدایی حصینو دیس کردنظر هیچکس در مورد پیشرواختلاف زدبازی و پیشرودانلود اهنگ سروش هیچکس ک برای پیشرو خوندهنظر هيجكس بعد از لوبياي سحر اميزدلیل جدال ملتفت و کاغذیپیشرو و ملتفتایا رضا پیشرو با هیچکس مشکلی داردمشکل پیشرو با هیچکس چیهاعضای ملتفتو کاغذعلت اختلاف هیچ کس وپیشرودرباره رابطه هیچکس و پیشرودرگیریه هیچکس با رضا پیشرو دلیل جدایی هیچکس با رضا پیشروفیلم دعوای رضا پیشروداستان..درگیری رضا پیشرو و هیچکس سر چی بودهرضا پیشرو وهیچکس علت اختلاف پیشرو و دانلود اهنگساز اختلاف سروش هیچکسدعوای صامت و کاغذهيچکس اختلافماجرای پیشرو و هیچکسدانلود اهنگ هیچکس کل انداختن به پیشرودعوای ملتفت و کاغذدرگيري پيشرو و هيچکسدعوای پیشرو و فدائیدعوای پیشرو و زدبازیدعوای پیشرو و هیوکسجریان دعوای حصین و ملتفتقضیه پیشرو با هیچکسجواب بيشرو به اون مث داداشم بودچرا رضا پیشرو از هیچکس جدا شددیس پیشرو و هیچکسدیس رضا پیشرو به هیچ کس دعواي هيچكس وپيشرومشکل پيشرو و هيچکسداستان داداش بودن هیچکس با پیشرور ضا پیشرو و هیچکسدلیل اهنگ لوبیای سحر امیزدیس رضا پیشرو به هیچکسماجراي هيچكس و پيشروجدیدترین اخبار دیس پیشرو و هیچکسکل‌ هیچکس و پیشروجریان 021 پیشرودعوا هیچکس با پیشرو سر چه بودکل انداختن ابلیس و پیشرو و هیچکسدانلود مکالمه ی رضا پیشرو با هیچکس در فرودگاه لندندلیل کلکل رضاپیشرو وهیچکسجریان زدبازی و پیشروداستان درگیریهای پیشرو و هیچکس مشکل پیشرو با ملتفتدیس رضا پیشرو ب اهنگ اون مثل داداشم بوددعوای رضا پیشرو با هیچکسچرا رضا پیشرو از هیچکس جدا شد؟ملتفت دیس پیشروقضیه سروش و پیشرورضا پیشرو اون مثل داداشم بوددوستی پیشرو و ویلسون قبل از دعواعلت اختلاف رضا پیشرو باهیچکسدانلود اهنگ مستند از پیشرو و هیچکسدلیل اختلاف هیچکس وپیشرودعوا پیشرو با هیچکسداستان درگیری پیشرو با هیچکسدیس کردن پیشرو و هیچکس از طریق مکالمهاختلاف حصین و هیچکسعلت اختلاف پیشرو هیچکسعلت اختلاف پیشرو و هیچ کسدانلود اهنگ پیشرو دیس به هیچکسمشکل ملتفت و پیشروماجرای برگشت هیچکسدرگیری اشکان فدایی و پیشروآشنایی رضا پیشرو با هیچکسماجرای هیچکس‌و‌پیشروجواب هیچکس لوبیای سحرامیزداستان جدایی سروش هیچکس و پیشروعلت رفتن پیشرو به مالزیدیس پیشرو به زدبازی که توش زنگ زدهجواب هیچکس به پیشرودعوای رضا پیشرو آخرین حرفهای پیشرو درباره هیچکسعلت اختلاف هیچکس با رضا پیشرورضا پیشرو علت اختلاف هیچکسپست رضا پیشرو که زیر پست فدایی نوشتدعوای پیشرو و ملتفتجواب هیچکس به اهنگ لوبیای سحر امیزجداي حصين و هيچكسقضیه پست جدید سروش هیچکسمشکلات سروش و پیشرودانلود اهنگ پیشرو دیس هیچ کسهیچکس زد بازی سر کل با پىشروعلت اختلافات پیشرو و هیچکس جريان دعوا پيشرو و هيچكسدلیل دشمنی هیچکس و حصینجریان اختلاف هیچکس و پیشرو اپاراتکاغذ و ملتفتدلیل اصلی جدایی هیچکس وپیشرواختلاف بین هیچکس و حصینعلت دعوا النور با ملتفتدعوای هیچکس و حصیندانلود اهنگ لوبياي سحرميز حصينعلت اصلي اختلاف پيشرو و هيچکسدرگیری حصین و هیچکسکل کل حصین با هیچکسدعوای دعوای پیشرو و هیچکسدعوای زد بازی با رضا پیشرو مستنداسم آهنگ رضا پیشرو که واسه هسچکس خوندداستان سروش هیچکسدیس کردن پیشرودانلود اهنگ هیچکس ک برا رضا پیشرو خوندهچرا پیشرو از هیچکس جدا شد؟؟آهنگ پیشرو دیس هیچکس بعد از مالزیدانلود آهنگ پیشرو دیس هیچکسمشکل پیشرو وهیچکس ازکجاشروع شدپیشرکماجرا هیچکس و پیشرودلیل فش دادن ابلیس به هیچکسعلت قطع رابطه ی هیچکس با پیشروجريان دعؤا هيچ كس پيشروتاریخ جدایی هیچکس از پیشروالبوم بیشرو وهیچ کسنظر پیشرو درمورد آهنگ اون مثل داداشم بد اپاراتروابط هیچکس و حصینحرف زدن سروش هیچ کس در مورد اهنگ ما با همیم پیشرودلایل اختلاف سروش هیچکس ورضاپیشروپیشرو مهدیاردانلود آهنگ چرا پیشرو و بهرامدیس هیچکس برای پیشروماجرای خراب شدن دوستی رضا پیشرو و سروش هیچکسمهدی تامرروابط هیچکس و زد بازی از ابتدا تا الاندیس هیچکس توسط پیشرورابطه پیشرو با هيچدانلود دیس هیچکس به رضا پیشرودانلود اهنگ پیشرو جداییکلیپ واقعی تر از مستند هیچکسعلت دشمنی حصین و هیچکساختلافات پیشرو و هیچکسچرا 021 از هم پاشیددانلود پیام صوتی پیشرو به هیچکسپیشرو وفداییسروش هیچکس و رضا پیشروتفسیر آهنگ گریه داره هیچکساختلاف حصین و بهرامکل کل رضا پیشرو با زدبازینحوه ی قرار داد رادیو جوان با رپر هامشکل بین حصین و هیچکسدیس هیچکس و ملتفت به پیشرو اپاراتاهنگ هیچکس گریه داره دیس کردن رضا پیشرودانلود اهنگ اسنوپ داگ با اهنگ سازی‌مهدیاراختلاف پیشرو هیچکسجریان دعوای هیچکس با پیشرومتن اهنگ لوبیای سحر امیز پیشرودیس های بهراماختلافات رضا پیشرو با گروه ملتفتدرگیری هیچکس و حصینگروه ملتفتکل کل های هیچکس و حصینقمه كشي هيچكسمشکلات پیشرو هیچکسدیس فداییدانلود آهنگ رضا پیشرو دیس هیچکسرضا پیشرو هیچکسجنگ بین هیچکس وحصینبحث پیشرو با هیچکسدیس پیشرو برای بهرامعلت اختلاف رضا و سروشدلیل جدا شدن پیشرو از هیچکسدعوای حصین و هیچکسکل کل زدبازی با هیچکسرابطه ی حصین و رضا پیشروجریان دیس فدایی به حصینجواب پیشرو به اون مثل داداشم بود هیچکسماجرایی دعوای سروش با زیباکلاممنظوره هیچکس از اون مثل داداشم بود چه کسی هستدرگیریه بینه پیشرو و هیچکسماجرای جدایی هیچکس و پیشرو چیه؟دیس شدن پیشروداستان قطع ارتباطحصین با هیچکسداستان اختلاف هیچکس با پیشرودانلود مکالمه پیشرو با هیچ کسدليل ازهم پاشيدن رابطه هيچکس با پيشروداستان گروه لزچرا هیچکس وپیشرو قهر شدندرابطه ی جدید هیچکس باپیشروآهنگ های هیچکس درباره پیشروچرا هیچکس به پیشرو خیانت کرددعوا کردن هیچکسدیس های هیچکس و پیشروعلت جدایی بهرام ازهیچکسدانلود اهنگ دیس پیشرو به هیچکسدعوای بین هیچ کس پیشرودانلود دیس و دیسبک پیشرو و فدایی در یک اهنگ دانلود اهنگ رضا پیشرو دیس هیچکسدانلوداهنگهای پیشرو و قافداستان مالزی هیچکس و پیشروداستان اختلافات هیچکس و پیشروتفسير اهنگ اسرافيل رضا پيشرو

تا این لحظه 101 کاربر از این تاپیک دیدن کرده اند

فقط اعضا گروه ویژه vip و مدیران قادر به دیدن اسامی بازدیدکنندگان تاپیک هستند

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید

کپی از مطالب سایت مجاز نمیباشد و پیگرد قانونی دارد

cubase.ir

BACK TO TOP
وی اس تی
آرتیست