سایت کیوبیس با ادغام
در تیمی جدید به نشانی ALOVST.IR پیوست

تمام اکانتها و اطلاعات کاربران به سایت جدید منتقل شدند .


لطفا با همان یوزر پسورد خود به سایت الو وی اس تی لاگین کنید :


ادامه خدمات سایت کیوبیس
با ادغام در تیم جدید حرفه ای در سایت جدید الو وی اس تی