جعبه آموزش فارسی میکس حرفه ای آهنگ

کتاب + 73 فیلم آموزشی فارسی
جعبه آموزشی فارسی جدید میکس آهنگ منتشر شد کتاب همرام با 1 دی وی دی کامل آموزش تصویری

بیشتر ببینید

25,000 تومان 22,500 تومان

تخفیف ویژه فقط تا :

موجود در انبار

اگر شما این محصول را خریداری کنید 750 امتیاز هدیه به دست خواهید آورد . معادل 750 تومان پول در کیف پول کاربری شما ذخیره میشود .

توضیحات محصول

جعبه آموزش فارسی میکس حرفه ای آهنگ

 

هم اکنون میتوانید جعبه آموزش فارسی جدید میکس حرفه ای آهنگ را کتاب همراه با دی وی دی 73 فیلم آموزشی با قیمت مندرج در پشت جلد از فروشگاه کیوبیس به طور آنلاین و راحت تهیه نمایید

تالیف : داریوش فرسایی

آنچه در این مجموعه خواهید آموخت به صورت فهرست وار برای شما درج میکنیم :

 

مقدمه ………………………………………………………………………………………. ١١
میکس در استودیو های کوچک ………………………………………………………… ١١
١٢ …………………………………………………………………………………….. فصل ١
میکس آهنگ چیست ؟ ……………………………………………………………………. ١٢
میکس یک حلقه از زنجیر است ………………………………………………………… ١٢
میکس چیست ؟ ………………………………………………………………………….. ١٣
میکس خلاق یا تکنیکی …………………………………………………………………. ١۴
میکس هوشمندانه ……………………………………………………………………….. ١۵
شروع کار میکس ……………………………………………………………………….. ١۵
فرایند میکس آهنگ ……………………………………………………………………… ١۶
١٧ …………………………………………………………………………………….. فصل ٢
مانیتورینگ صدای میکس ……………………………………………………………….. ١٧
کاربرد مانیتورها ……………………………………………………………………….. ١٧
شیوه استقرار مانیتورها ……………………………………………………………… ١٨
مانیتورینگ استریو ……………………………………………………………………… ١٩
تنظیم اتاق میکس …………………………………………………………………….. ١٩
کنترل ویبره ………………………………………………………………………….. ٢٠
کنترل نویز …………………………………………………………………………… ٢٠
شکل اتاق …………………………………………………………………………….. ٢٠
کنترل انعکاس صدا …………………………………………………………………. ٢٠
انعکاسهای آکوستیک ………………………………………………………………… ٢٠
هدفون ها ………………………………………………………………………………… ٢١
٢١ ………………………………………………………………………………. GROT BOX
٢٢ …………………………………………………………………………………….. فصل ٣
آماده شدن برای میکس ………………………………………………………………….. ٢٢
کار میکس را از ساخت آهنگ جدا کنید ………………………………………………… ٢٣
۴
ایجاد فایلهای صوتی از تراکها ……………………………………………………… ٢٣
سازماندهی تراکها …………………………………………………………………… ٢٣
اهمیت رنگها و نشانه ها در عملیات میکس ……………………………………….. ٢۴
تقسیم بندی زمان آهنگ ……………………………………………………………… ٢۴
موشکافی در پروژه …………………………………………………………………. ٢۴
تکه تکه کردن محتوی تراک ……………………………………………………………. ٢۵
تنظیم میکسر …………………………………………………………………………….. ٢٧
افکتهای سراسری ……………………………………………………………………. ٢٧
افکتهای خاص ……………………………………………………………………….. ٢٧
شنیدن افکتها …………………………………………………………………………. ٢٨
٢٨ …………………………………………………………………………………… solo
٢٨ ………………………………………………………………………………. looping
٢٩ …………………………………………………………………………………….. فصل ۴
ایجاد تعادل ………………………………………………………………………………… ٢٩
کار را با مهمترین قطعه شروع کنید ……………………………………………………. ٢٩
کار را با مهمترین ساز شروع کنید …………………………………………………….. ٣٠
متعادل سازی ساده ………………………………………………………………………. ٣١
٣١ …………………………………………………………………. high‐pass فیلترهای
عملیات پن ……………………………………………………………………………….. ٣٢
پن کردن رکوردهای مونو ………………………………………………………….. ٣٢
تنظیم شدت صداها ………………………………………………………………………. ٣٣
تعادل و توازن …………………………………………………………………………… ٣۴
٣۵ ……………………………………………………………………………….. Drums
گیتار بیس ……………………………………………………………………………. ٣۶
گیتارهای ریتم ……………………………………………………………………….. ٣٧
سمپل ها و لوپ ها …………………………………………………………………… ٣٧
وکال اصلی ………………………………………………………………………….. ٣٧
وکال پشت زمینه یا همخوان ………………………………………………………… ٣٨
گیتار اصلی ………………………………………………………………………….. ٣٨
کل میکس …………………………………………………………………………….. ٣٩
ملاحظات مربوط به تراکهای استریو ………………………………………………. ٣٩
متعادل سازی پیشرفته …………………………………………………………………… ۴٠
شدت صدا ……………………………………………………………………………. ۴٢
رکورد حرفه ای …………………………………………………………………….. ۴٣
۵
شانس مساوی پن …………………………………………………………………….. ۴٣
۴۴ ………………………………………………………………………. mute تنظیمات
۴۵ …………………………………………………………………………………….. فصل ۵
و دینامیک ها …………………………………………………….. ۴۵ LIMITER کمپرسور و
اهداف کاربرد کمپرسور ………………………………………………………………… ۴۵
درج پردازنده ……………………………………………………………………………. ۴۶
کدام تراکها به کمپرس نیاز دارند؟ ……………………………………………………… ۴۶
باریک نمودن دامنه دینامیک …………………………………………………………… ۴۶
فناوری های کمپرسور ………………………………………………………………. ۴٧
۴٨ …………………………………………………………….. tube کمپرسورهای نوع
کمپرسورهای دیجیتال ……………………………………………………………….. ۴٨
کمپرس با دو کنترل ……………………………………………………………………… ۴٩
۴٩ ………………………………………………… threshold‐ makeup gain کنترلهای
۴٩ ……………………………………………………………………………. Threshold
۴٩ ……………………………………………………………………… Peak reduction
۵٠ …………………………………………………………………………… Input gain
۵٠ ………………………………………………………………… makeup gain کنترل
سایر کنترلهای کمپرسور ……………………………………………………………….. ۵٠
۵٠ …………………………………………………………………………………. Ratio
۵٢ …………………………………………………………………. attack سرعت عمل
۵٢ …………………………………………………………. release سرعت توقف عمل
امکانات اضافی …………………………………………………………………………. ۵٢
۵٣ ………………………………………………………………………………….. Auto
۵٣ …………………………………………………………………………………. Knee
۵۴ …………………………………………………………………………. Look ahead
۵۴ ……………………………………………………………. attack-release کنترلهای
اولین گام های پردازش …………………………………………………………………. ۵۴
زمانی که کمپرسور دوای درد نیست ………………………………………………….. ۵۵
دستکاری تنظیمات کمپرسور …………………………………………………………… ۵۵
زنجیره کمپرسورها …………………………………………………………………….. ۵۵
احتیاط ……………………………………………………………………………………. ۵۵
مقادیر عددی …………………………………………………………………………. ۵۵
رابط کاری کمپرسورها ………………………………………………………………… ۵۶
پارامترهای کمپرسور ……………………………………………………………….. ۵۶
۶
کمپرس موازی ………………………………………………………………………. ۵۶
بازگشت به تعادل ……………………………………………………………………. ۵۶
استراتژی میکس برای کمپرس …………………………………………………………. ۵٧
اصلاح ……………………………………………………………………………….. ۵٧
نویز گیری …………………………………………………………………………… ۵٨
سین ها و شین ها و پ ها …………………………………………………………… ۵٨
متعادل سازی ……………………………………………………………………………. ۵٩
برجسته سازی ……………………………………………………………………….. ۶٠
کمپرسورهای چندبانده ………………………………………………………………….. ۶١
۶١ ……………………………………………………… EXPANSION / GATING/ LIMITER
۶١ ………………………………………………………………….. Expansion/ gating
افزایش دامنه دینامیک صدا …………………………………………………………. ۶٢
درج پردازنده ها و پارامترهای آنها…………………………………………………….. ۶٣
پردازش موازی ……………………………………………………………………… ۶٣
۶۴ ……………………………………………………………. threshold پارامتر آستانه
۶۴ ………………………………………………………………………… slope پارامتر
۶۴ ……………………………………………………………………….. attack پارامتر
۶۵ ………………………………………………….. release/ fade/ decay پارامترهای
۶۵ …………………………………………………………………………. hold پارامتر
۶۵ ……………………………………………………………………….. range پارامتر
۶۵ ………………………………………… EXPANDER/GATING استراتژهای میکس برای
اصلاحات …………………………………………………………………………….. ۶۵
متعادل سازی ………………………………………………………………………… ۶۶
برجسته نمایی ………………………………………………………………………… ۶٧
قدرت ساید چین ……………………………………………………………………… ۶٨
۶٩ …………………………………………………………………………………….. فصل ۶
۶٩ …………………………………………………………… DISTORTION تغییر شکل صدا
کاربردهای تغییر شکل صدا ……………………………………………………………. ۶٩
تغییر شکل شدت صدا …………………………………………………………………… ٧٠
فرایند ایجاد تغییر شکل صدا ……………………………………………………………. ٧٠
تغییر شکل هارمونیک ………………………………………………………………….. ٧٢
٧٣ ………………………………………………………………………. Hard clipping
٧۴ ………………………………………………………………………… Soft clipping
تغییر شکل درون وسیله ای …………………………………………………………. ٧۵
٧
وسایل ایجاد تغییر شکل صدا …………………………………………………………… ٧۵
استراتژی میکس برای تغییر شکلها ……………………………………………………. ٧٧
اصلاحات …………………………………………………………………………….. ٧٧
پیشگیری …………………………………………………………………………….. ٧٧
استتار کردن …………………………………………………………………………. ٧٧
متعادل سازی ………………………………………………………………………… ٧٨
اختصاص دادن اسپکتروم …………………………………………………………… ٧٨
کنتراست ……………………………………………………………………………… ٧٨
برجسته سازی ……………………………………………………………………….. ٧٨
کشش غیر ارادی …………………………………………………………………….. ٧٨
جلب توجه ……………………………………………………………………………. ٧٩
فراتر از واقعیت …………………………………………………………………….. ٧٩
٨٠ …………………………………………………………………………………….. فصل ٧
اکولایزر ……………………………………………………………………………………. ٨٠
ماسک شدن فرکانسها و تعادل میکس …………………………………………………. ٨٠
ابزارهای دستکاری در اکولایزرها ……………………………………………………. ٨١
انتخاب دامنه فرکانس ……………………………………………………………….. ٨١
٨٢ …………………………………………………………………. cut/boost کنترلهای
٨٢ ……………………………………………………………………………… Q کنترل
اکولایزرهای چند بانده ………………………………………………………………….. ٨٢
٨٣ ……………………………………………………… SEMI PARAMETRIC اکولایزرهای
٨۴ ……………………………………………………………….. PROGRAM EQ اکولایزر
٨۴ …………………………………………………………………. PARAMETRIC اکولایزر
٨۴ ………………………………………………………………… GRAPHIC EQ اکولایزر
٨۵ ………………………………………………………………….. shelf اکولایزر نوع
٨۵ ………………………………………………………………… filters اکولایزر نوع
کدام بهتر است؟ ……………………………………………………………………… ٨۵
٨۵ …………………………………………………………………………. shelving EQ
فیلترها ………………………………………………………………………………… ٨۶
شیوه درج اکولایزر …………………………………………………………………….. ٨٨
ابزارها و تکنیکهای اصلی اکولایز در میکس …………………………………………. ٨٨
٨٨ ……………………………………………………… shelf اصول اجرای فیلتر های
تکنیکها ………………………………………………………………………………….. ٨٩
٨٩ …………………………………………………………….. EQ اکولایز کردن بدون
٨
پیدا کردن باند فرکانس مورد نظر ………………………………………………….. ٨٩
٩٠ …………………………………………………………….. EQ : استراتژی های میکس
اصلاحات …………………………………………………………………………….. ٩٠
هوا و هیس ها ……………………………………………………………………….. ٩٠
ویزویز ……………………………………………………………………………….. ٩٠
همهمه و وز وز ……………………………………………………………………… ٩١
اصلاحات عمومی …………………………………………………………………… ٩١
متعادل سازی ………………………………………………………………………… ٩٢
تضعیف و تقویت های مکمل ……………………………………………………….. ٩٢
برجسته سازی ……………………………………………………………………….. ٩٢
صدای خواننده ……………………………………………………………………….. ٩٣
٩۴ ………………………………………………………………….. snare drum صدای
٩۴ ……………………………………………………………… kick/bass drum صدای
صدای گیتار الکتریک ………………………………………………………………. ٩۵
گیتار آکوستیک ………………………………………………………………………. ٩۶
گیتار بیس الکتریک …………………………………………………………………. ٩۶
صدای پیانو ………………………………………………………………………….. ٩۶
٩٨ …………………………………………………………………………………….. فصل ٨
٩٨ …………………………………………………………………………….. REVERB افکت
ادغام………………………………………………………………………………….. ٩٩
تن صدا ………………………………………………………………………………. ٩٩
٩٩ ………………………………………………………………………………. Sustain
پهنای استریو ………………………………………………………………………… ٩٩
درج پردازنده ……………………………………………………………………………. ٩٩
پارامترها ……………………………………………………………………………… ١٠٠
١٠٠ ………………………………………………………………… pre delay پارامتر
١٠٠ ………………………………………………………………. reverb time پارامتر
١٠٠ ………………………………………………………………… bass ratio پارامتر
١٠٠ …………………………………………………………… mix/ wet – dry پارامتر
وسایل ایجاد ریورب ………………………………………………………………….. ١٠٠
استراتژی های میکس برای ریورب ………………………………………………… ١٠١
اصلاح …………………………………………………………………………….. ١٠١
متعادل سازی ……………………………………………………………………… ١٠١
برجسته نمایی ……………………………………………………………………… ١٠٢
٩
کاربرد افکت برای شبیه سازی محیط اجرا …………………………………………. ١٠٢
کاربرد افکت ریورب برای ادغام ……………………………………………………. ١٠٣
کاربرد افکت ریورب برای تن صدا …………………………………………………. ١٠٣
١٠٣ ……………………………………………….. SUSTAIN اجرای افکت ریورب برای
اجرای افکت ریورب برای افزایش پهنای استریو …………………………………. ١٠۴
١٠۵ …………………………………………………………………………………… فصل ٩
١٠۵ …………………………………………………………………………….. DELAY افکت
پارامترها ……………………………………………………………………………… ١٠۵
کنترلهای اصلی …………………………………………………………………… ١٠۶
١٠۶ …………………………………………………………………. delay time کنترل
١٠۶ ……………………………………………………………… regeneration کنترل
١٠۶ …………………………………………………………….. low pass filter کنترل
١٠٧ ……………………………………………………………….. modulation کنترل
١١٠ ……………………………………………………………………. DELAY درج افکت
برای استریو ………………………………………………….. ١١٠ DELAY کاربرد افکت
١١٠ ……………………………………….. DELAY استراتژی های میکس برای پردازنده
اصلاحات ………………………………………………………………………….. ١١٠
متعادل سازی ……………………………………………………………………… ١١١
برجسته نمایی ……………………………………………………………………… ١١٢
١١٢ …………………………………………………………………………… Flanger
١١۴ …………………………………………………………………………………. فصل ١٠
١١۴ …………………………………………………………………………….. PITCH SHIFT
١١۴ ………………………………………………….. PITCH CORRECTION پردازنده های
پارامترها ……………………………………………………………………………… ١١۵
١١۵ ……………………………………………………….. cents یا semitone پارامتر
١١۵ ………………………………………………………………….. formant پارامتر
١١۵ ………………………………………. PITCH SHIFTING استراتژی های میکس برای
اصلاح …………………………………………………………………………….. ١١۵
متعادل سازی ……………………………………………………………………… ١١۶
برجسته نمایی ……………………………………………………………………… ١١۶
١١٧ …………………………………………………………………………………. فصل ١١
دستکاری استریو میکس ……………………………………………………………….. ١١٧
١٠
تنظیم آهنگ …………………………………………………………………………… ١١٧
دستکاری گستردگی استریو ………………………………………………………….. ١١٧
افزودن گستردگی استریو برای تراکهای مونو ………………………………………. ١١٨
١١٨ …………………………………………………. DELAY تغییر استریو به کمک افکت
١١٩ ……………………………………………… PITCH SHIFTING تغییر استریو به کمک
١١٩ ………………………………. STEREO IMAGER/ENHANCER تغییر استریو به کمک
١٢٠ …………………………………………………………………………………. فصل ١٢
اتوماسیون میکس ………………………………………………………………………. ١٢٠
چرا اتوماسیون ……………………………………………………………………….. ١٢٠
اتوماسیون برای کدام پارامتر؟ ………………………………………………………. ١٢١
امکانات اتوماسیون …………………………………………………………………… ١٢٢
ایجاد لین اتوماسیون ………………………………………………………………. ١٢٢
اجرای تغییرات به کمک کنترلها ………………………………………………… ١٢٣
اجرای تغییرات به کمک ابزار قلم ………………………………………………. ١٢٣
ادیت اطلاعات اتوماسیون ………………………………………………………… ١٢٣
برای میکس دان آماده شوید ………………………………………………………….. ١٢۴
١١
مقدمه
قبل از انتشار این مجموعه در زمینه کار میکس مجموعه “جعبه آموزش میکس و مسترینگ حرفه
ای ” را ارائه داده ام . مجموعه جدید و مجموعه قبلی مکمل یکدیگر هستند. در هر یک کار میکس
را با رهیافتی متفاوت بررسی نموده ام . به همین دلیل با وجود مطالب مشترک بین دو مجموعه
آنها جایگزین هم نیستند بلکه مکمل یکدیگر هستند.
برای استفاده کامل از آموزشهای این مجموعه لازم است که مطالب درج شده در کتاب توام با
فیلمهای آموزشی استفاده شوند چون بسیاری از مطالبی که در کتاب آمده اند در فیلمهای آموزشی
به آنها اشاره ای نشده و برعکس بسیاری از نکاتی که در فیلمهای آموزشی ارائه شده در کتاب به
آنها اشاره ای نشده است.
میکس در استودیو های کوچک
در این کتاب یاد می گیرید که به کیفیت میکس های ایجاد شده در استودیوهای حرفه ای توسط
موفق ترین تولید کنندگان موسیقی در یک استودیوی کوچک خانگی دست یابید. اطلاعات و
تکنیکهایی که در این مجموعه می آموزید وابسته به یک وسیله یا سیستم یا نرم افزار خاص نیستند
و در هر شرایطی می توانید از این اصول برای میکس آهنگتان استفاده نمایید . فرقی نمی کند که
با کدام یک از نرم افزارهای زیر کار می کنید:
Cubase‐ digital performer‐ live‐ logic‐ pro tools‐ reaper‐reason‐ sonar‐fl
studio‐ …
همه اصول و روشها و تکنیکهای میکس که در این مجموعه می آموزید با هر یک از این نرم
افزارها یا وسایل سخت افزاری استودیویی قابل اجرا هستند. در این مجموعه تاکید بر اصول و
تکنیکها و ترفندهای حرفه ای در کار میکس است و به همین دلیل تاکید خاصی بر یک نرم افزار
یا وسیله خاص وجود ندارد. به این ترتیب شما در هر موقعیتی که هستید و با هر وسیله یا نرم
افزاری که در اختیار دارید می توانید یک میکس کاملا حرفه ای و تجاری ارایه دهید

مولف : داریوش فرسایی

0

Brand

هنوز رتبه دهی نشده است

اولین کسی باشید که به بررسی “جعبه آموزش فارسی میکس حرفه ای آهنگ”