آموزش آهنگسازی در سبکهای پاپ، هیپ هاپ رپ،ترنس،هاوس،بلوز،جاز،راک و …

کتاب+115 فیلم آموزشی فارسی
آموزش آهنگسازی در سبکهای پاپ، هیپ هاپ رپ ،ترنس،هاوس،بلوز،جاز،راک و …

بیشتر ببینید

35,000 تومان 24,800 تومان

موجود در انبار

اگر شما این محصول را خریداری کنید 827 امتیاز هدیه به دست خواهید آورد . معادل 827 تومان پول در کیف پول کاربری شما ذخیره میشود .

توضیحات محصول

جعبه آموزش فارسی
آهنگسازی
و
سبکهای موسیقی
 

[alert type=”info” icon-size=”normal”]توجه : از تاریخ 1398/7/1 و در راستای اقتصاد مقاومتی و صرفه جویی کاغذ ، این محصول شامل dvd فیلمهای آموزشی + کتاب مجازی الکترونیکی با پسوند EXE قابل اجرا در ویندوز میباشد و کتاب کاغذی حذف گردیده است[/alert]
آموزش ساختار و مشخصات موسیقایی و تکنیکی سبکهای رایج موسیقی جهان

آموزش آهنگسازی در سبکهای پاپ- هیپ هاپ و رپ- کانتری- هاوس و ترانس- بلوز- جاز- راک- و….

کتاب فارسی آموزشی همراه با دی وی دی فیلمهای آموزشی فارسی

 

عنوان : جعبه آموزش آهنگسازی و سبکهای موسیقی
مولف : داریوش فرسایی ناشر : نشر علوم و فنون ، پاییز 92

فهرست مطالب
٨ …………………………………………………………………………….. فصل ١
سبک های موسیقی ……………………………………………………………….. ٨
فهرست طبقه بندی های موسیقی ………………………………………………… ٨
موسیقی کلاسیک ………………………………………………………………… ٩
سبکهای موسیقی غرب ………………………………………………………… ١٠
١١ …………………………………………………………………………… فصل ٢
عوامل موفقیت یک آهنگ ………………………………………………………… ١١
جرقه اولیه …………………………………………………………………….. ١٢
آهنگ را بر اساس احساس بسازید نه احساسی …………………………………. ١٣
انتخاب سبک و ساختار آهنگ ………………………………………………….. ١۴
ریتم بستر اصلی آهنگ است ……………………………………………………. ١۶
ملودی عامل تغییر در آهنگ است ………………………………………………. ١۶
هارمونی ………………………………………………………………………. ١٧
قسمت ابتدای آهنگ را آخر بسازید …………………………………………….. ١٨
وکال …………………………………………………………………………… ١٩
٢٠ …………………………………………………………………………… فصل ٣
سبک موسیقی پاپ ……………………………………………………………….. ٢٠
نوشتن یک آهنگ پاپ ………………………………………………………….. ٢١
ساختار آهنگهای پاپ ………………………………………………………….. ٢١
سرعت آهنگ ………………………………………………………………….. ٢٢
ترانه در پاپ …………………………………………………………………… ٢٣
ریتم در موسیقی پاپ …………………………………………………………… ٢۶
هارمونی ………………………………………………………………………. ٣٠
رایجترین آکوردها در آهنگهای پاپ …………………………………………….. ٣٣
آکوردهای گیتار در آهنگهای پاپ ………………………………………………. ٣۵
خط باس ……………………………………………………………………….. ٣٧
ملودی …………………………………………………………………………. ٣٨
گامهای شرقی………………………………………………………………….. ۴٠
۴
تنظیم آهنگ ……………………………………………………………………. ۴١
۴٢ …………………………………………………………………………… فصل ۴
۴٢ ……………………………………………… HIP HOP سبک موسیقی هیپ هاپ
۴٣ …………………………………………………….. HIP HOP نوشتن یک آهنگ
تنظیم ساختار آهنگ رپ ……………………………………………………….. ۴۴
نوشتن ترانه رپ ……………………………………………………………….. ۴۶
نوشتن ریتم رپ ………………………………………………………………… ۴۶
آکوردها در موسیقی هیپ هاپ …………………………………………………. ۴٨
در رپ ………………………………………… ۴٩ CHORUS یا HOOK نوشتن بخش
۵١ …………………………………………………………………………… فصل ۵
۵١ ……………………………………………… COUNTRY سبک موسیقی کانتری
مشخصات عمومی یک آهنگ کانتری …………………………………………… ۵١
نوشتن یک آهنگ کانتری ………………………………………………………. ۵٢
انتخاب ساختار آهنگ ………………………………………………………….. ۵٢
ترانه در موسیقی کانتری ………………………………………………………. ۵٣
ریتم در موسیقی کانتری ……………………………………………………….. ۵۴
هارمونی در موسیقی کانتری …………………………………………………… ۵۵
انواع آکوردهای مورد استفاده در کانتری ………………………………………. ۵۶
آکوردهای گیتار برای آهنگ کانتری ……………………………………………. ۵۶
ملودی در سبک کانتری ………………………………………………………… ۵٨
۶٠ …………………………………………………………………………… فصل ۶
۶٠ ………………………………… ELECTRONICS/HOUSE/TRANCE موسیقی
۶٠ ………………………………………….. ELECTRONIC DANCE سبک موسیقی
اصول ساخت موسیقی الکترونیک ……………………………………………… ۶١
۶۴ ………………………………………………………… HOUSE سبک موسیقی
۶۴ …………………………………………………………. HOUSE ساختار سبک
۶۵ …………………………………………………………. HOUSE ترانه در سبک
۶۶ ………………………………………………………….. HOUSE ریتم در سبک
۶٧ …………………………………………………… HOUSE خط باس در موسیقی
انتخاب آکوردها ………………………………………………………………… ۶٩
۵
٧۵ ……………………………………………………….. HOUSE ملودی در سبک
٧۵ ……………………………………………………….. TECHNO سبک موسیقی
٧۶ ……………………………………………………….. TRANCE سبک موسیقی
٧۶ ……………………………………………………… TRANCE ساختار موسیقی
تکرار و تنوع ………………………………………………………………….. ٧٨
٧٩ ………………………………………………………… TRANCE ریتم در سبک
٨٠ ……………………………………………………… TRANCE ملودی در سبک
٨١ …………………………………………………………………………… فصل ٧
سبک موسیقی بلوز ………………………………………………………………. ٨١
ساختار سبک بلوز …………………………………………………………….. ٨٢
تنظیم ریتم آهنگ بلوز ………………………………………………………….. ٨٢
انتخاب گام و آکورد آهنگ ……………………………………………………… ٨٣
٨۵ …………………………………………………………… C آهنگ بلوز با کلید
آکورد بلوز برای کیبورد ……………………………………………………….. ٨۶
٨۶ ……………………………………………………………….. TRIAD بلوز نوع
ملودی در سبک بلوز …………………………………………………………… ٨٨
٨٩ …………………………………………………………………………… فصل ٨
٨٩ ……………………………………………………………… R&B سبک موسیقی
٩٠ ………………………………………………………. R&B ساختار یک آهنگ
٩١ ……………………………………………………….. R&B نوشتن یک آهنگ
٩١ ……………………………………………………………. R&B ریتم در سبک
ترانه در این سبک ……………………………………………………………… ٩٢
ملودی در این سبک ……………………………………………………………. ٩٣
٩۴ …………………………………………………………………………… فصل ٩
سبک موسیقی جاز ……………………………………………………………….. ٩۴
مشخصات اصلی جاز …………………………………………………………… ٩۵
ریتم در موسیقی جاز …………………………………………………………… ٩۶
٩٨ …………………………………………………………………………. فصل ١٠
٩٨ ……………………………………………………… ROCK سبک موسیقی راک
۶
٩٩ ……………………………………… ROCK راهنمای عمومی نوشتن یک آهنگ
ساختار آهنگ راک …………………………………………………………….. ٩٩
ترتیب آکوردها ……………………………………………………………….. ١٠٠
نوشتن یک آهنگ راک ……………………………………………………….. ١٠٢
افزودن پشت زمینه آهنگ ……………………………………………………. ١٠٣
ترکیب همه عناصر …………………………………………………………… ١٠۴
١٠۴ ………………………………………………. PUNK ROCK نوشتن یک آهنگ
١٠۵ …………………………………. ROCK توصیه هایی برای نوشتن یک آهنگ
گیتار برای آهنگ راک ………………………………………….. ١٠۶ RIFF نوشتن
١٠٨ ………………………………………………………………….. RIFF ساخت
١٠٩ ……………………………………………………………………….. فصل ١١
١٠٩ …………………………………………………… FOLK سبک موسیقی فولک
نوشتن یک آهنگ فولک ……………………………………………………… ١٠٩
نوشتن ترانه …………………………………………………………………. ١١٠
تنظیم ساختار آهنگ ………………………………………………………….. ١١٠
ترکیب آکوردها ……………………………………………………………….. ١١٠
نوشتن ملودی ………………………………………………………………… ١١٧
١١٨ ……………………………………………………………………….. فصل ١٢
سبک موسیقی هندی ……………………………………………………………. ١١٨
موسیقی کلاسیک هندی ………………………………………………………. ١١٨
ملودی در موسیقی هندی …………………………………………………….. ١٢٠
مشخصات ملودی در موسیقی هند ……………………………………………. ١٢١
ریتم در موسیقی هندی ……………………………………………………….. ١٢٢
ساختار موسیقی هند …………………………………………………………. ١٢۶
١٢٧ ……………………………………………………………………….. SAGA
٧
مقدمه مولف
در این مجموعه آهنگسازی در سبکهای بسیار رایج موسیقی جهان را آموزش داده ام. ادعا
نمی کنم که مجموعه کامل است اما همه تلاشم را داشته ام تا در مورد هر سبکی از بهترین و
معتبرترین منابع موجود و نیز از منابع متعدد استفاده نمایم و در مواردی که اختلاف نظری در
منابع در مورد یک سبک وجود داشته همه این نظرات را در این مجموعه گنجانده ام. تلاش
فراوان داشته ام تا مطالبی که در این مجموعه قرار داده ام کمتر جنبه تئوری و بیشتر جنبه
کاربردی داشته باشند تا استفاده کننده این مجموعه بعد از مطالعه آن بتواند آهنگهای مورد
نظرش را در هر یک از این سبکها بسازد.
هر فصل از این مجموعه به یکی از سبکهای رایج موسیقی اختصاص دارد. در هر فصل ابتدا
شما را با نمونه های برجسته آهنگهای موجود درآن سبک آشنا نموده ام. سپس ساختار و
مشخصات تکنیکی و موسیقایی آن سبک را با دقت و جزییات زیاد توضیح داده ام. مشخصات
ساختاری و ترانه نویسی و ریتم سازی و ملودی نویسی و آکوردهای مورد استفاده در هر
سبک را تا حد امکان کامل توضیح داده ام.
در مورد سبکهای پاپ – هیپ هاپ – کانتری-هاوس و ترانس پروژه های کاربردی ساخت
آهنگ ارائه داده ام.تا خواننده این کتاب با مراحل ساخت آهنگ در این سبکها از نزدیک آشنا
شود. در مورد سایر سبکها مانند جاز و راک و فولک و بلوزو آر اند بی پروژه ساخت ارائه
نداده ام اما توضیحات آنچنان واضح وکاربردی است که خواننده با اندک دانش موسیقی بتواند
آهنگ خود در این سبکها را بسازد.
این مجموعه برای افرادی که بتازگی در عرصه ساخت آهنگ قدم نهاده اند یک مرجع کامل و
کاربردی است که به ایشان امکان می دهد ساخت آهنگ را به روشی سازمان یافته و حرفه ای
ادامه دهند. با این وجود مجموعه آنچنان غنی و پر محتوی تهیه شده که حتی افراد با تجربه در
زمینه ساخت آهنگ نیز می توانند نکات ارزنده و بسیار مفیدی را در مورد سبک دلخواهشان
بدست آورند.
برای استفاده بهینه از این مجموعه لازم است تا خواننده درک حرفه ای از اصول موسیقی و
آهنگسازی داشته باشد. در این زمینه توصیه می کنم که چهار مجموعه دیگر تهیه شده توسط
اینجانب را همزمان با این مجموعه مطالعه نمایید. ” جعبه آموزش ساخت و تنظیم موسیقی ”
” جعبه اموزش تنظیم حرفه ای موسیقی ” ” جعبه آموزش ساخت ریتم در موسیقی ” ” همه
چیز در باره استودیوی موسیقی خانگی “

0

Brand

هنوز رتبه دهی نشده است

اولین کسی باشید که به بررسی “آموزش آهنگسازی در سبکهای پاپ، هیپ هاپ رپ،ترنس،هاوس،بلوز،جاز،راک و …”