جعبه آموزش فارسی Ableton Live 10

کتاب + 10ساعت فیلم آموزشی فارسی

آموزش کامل فارسی برنامه ابلتون لایو کتاب به همراه 10 ساعت فیلم آموزشی فارسی به صورت دی وی دی

بیشتر ببینید

35,000 تومان 24,900 تومان

موجود در انبار

اگر شما این محصول را خریداری کنید 830 امتیاز هدیه به دست خواهید آورد . معادل 830 تومان پول در کیف پول کاربری شما ذخیره میشود .

توضیحات محصول

جعبه آموزش فارسی Ableton Live 10

[alert type=”info” icon-size=”normal”]توجه : از تاریخ 1398/7/1 و در راستای اقتصاد مقاومتی و صرفه جویی کاغذ ، این محصول شامل dvd فیلمهای آموزشی + کتاب مجازی الکترونیکی با پسوند EXE قابل اجرا در ویندوز میباشد و کتاب کاغذی حذف گردیده است[/alert]



آموزش کامل فارسی برنامه ابلتون لایو کتاب به همراه 10 ساعت فیلم آموزشی فارسی به صورت دی وی دی

آموزش کامل یکی از پرطرفدارترین و محبوبترین نرم افزارهای ساخت موسیقی درجهان

هم اکنون میتوانید جعبه آموزش فارسی Ableton Live 10 را به طور کامل و با قیمت مندرج بر روی جلد با قیمت 35 هزار تومان از فروشگاه کیوبیس تهیه نمایید

فهرست این جعبه آموزش فارسی حرفه ای ابلتون لایو برای اولین بار در ایران آموزش این برنامه آهنگسازی به صورت فارسی در قالب کتاب و دی وی دی آموزشی تصویری :

فصل ١
آشنایی با محیط کاری برنامه ………………………………………………………………. ١۶
نوار منو ………………………………………………………………………………… ١۶
نوار کنترلها …………………………………………………………………………….. ١٧
١٧ …………………………………………………………………………. Browser پانل
١٧ …………………………………………………………………….. groove pool پانل
پانل اطلاعات راهنما ……………………………………………………………………. ١٨
١٨ ……………………………………………………… arrangement‐session نماهای
١٩ ………………………………………………………………………….. tracks تراکها
٢٠ ……………………………………………………………………………… clips نمای
٢٠ ……………………………………………………………….. MIDI اطلاعت صوتی و
کلیپهای صوتی وسمپل ها ……………………………………………………………….. ٢٠
٢١ …………………………………………………………………. midi کلیپهاو فایل های
وسایل و میکسر ………………………………………………………………………… ٢١
٢٢ ……………………………………………………………………. routing مسیر دهی
رکورد کلیپهای جدید ……………………………………………………………………. ٢٢
اطلاعات اتوماسیون …………………………………………………………………….. ٢٣
تنظیمات برنامه …………………………………………………………………………. ٢۴
و کنترلهای راه دور ……………………………………………………. ٢۴ midi اطلاعات
ذخیره و خروجی نهایی اطلاعات ……………………………………………………….. ٢۵
٢۶ ……………………………………………………………………………………. فصل ٢
تنظیمات ورودی و خروجی و مسیر دهی صدا …………………………………………….. ٢۶
ورودی و خروجی صوتی بیرونی ………………………………………………………. ٢٧
تبدیلات مونو/ استریو …………………………………………………………………… ٢٧
Ableton live جعبه آموزش
۴
بیرونی ……………………………………………………….. ٢٧ midi ورودی و خروجی
مانیتورینگ …………………………………………………………………………….. ٢٨
به کمک صفحه کلید کامپیوتر …………………………………………….. ٢٩ midi اجرای
متصل نمودن سینتی های بیرونی ……………………………………………………….. ٢٩
٣٠ ………………………………………………………………….. resampling عملیات
مسیردهی داخلی ………………………………………………………………………… ٣٠
نقاط مسیردهی داخلی ………………………………………………………………… ٣١
٣١ …………………………………………………………… racks نقاط مسیر دهی در
کاربرد مسیردهی داخلی……………………………………………………………… ٣٢
به عنوان اطلاعات صوتی ……………………………………… ٣٢ midi رکورد اطلاعات
ایجاد میکس های فرعی ………………………………………………………………… ٣٢
با یک وسیله …………………………………………………… ٣٣ midi اجرای چند تراک
گرفتن خروجی های انفرادی از یک وسیله ……………………………………………… ٣٣
٣٣ ……………………………………………….. multi‐timbral استفاده از پلاگ اینهای
ورودی های ساید چین ………………………………………………………………….. ٣۴
لایه بندی سازها ………………………………………………………………………… ٣۴
٣۵ ……………………………………………………………………………………. فصل ٣
رکوردو وارد نمودن کلیپهای جدید …………………………………………………………. ٣۵
تنظیم تمپو و کسر میزان آهنگ …………………………………………………………. ٣۵
وارد نمودن اطلاعات …………………………………………………………………… ٣۶
انتخاب ورودی …………………………………………………………………………. ٣۶
آماده سازی تراک برای رکورد …………………………………………………………. ٣٧
رکورد نمودن …………………………………………………………………………… ٣٧
٣٧ ………………………………………………………. arrangement رکورد در نمای
٣٨ ………………………………………………………………. session رکورد در نمای
٣٩ ………………………………………. midi برای الگوهای overdub رکورد به روش
Ableton live 9
۵
۴٠ ……………………………………………………………… midi step رکورد بروش
۴٠ …………………………………………………………… sync رکورد نمودن همراه با
کوانتایز شده ……………………………………………….. ۴٠ midi رکورد نمودن نتهای
۴١ ……………………………………………………… count‐in رکورد نمودن به کمک
تنظیم نوع فایلها …………………………………………………………………………. ۴١
سملپهای رکورد شده کجا قرار دارند؟ ……………………………………………….. ۴١
استفاده از ریموت کنترل برای رکورد ………………………………………………….. ۴٢
۴٣ ……………………………………………………………………………………. فصل ۴
۴٣ …………………………………………………………………….. Arrangement نمای
کنترلهای اجرا ………………………………………………………………………….. ۴٣
نشانگرها ……………………………………………………………………………….. ۴۴
۴۴ …………………………………………….. time signature تغییر کسر میزان آهنگ
تنظیم لوپ ………………………………………………………………………………. ۴۵
جابجایی و تغییر اندازه کلیپها …………………………………………………………… ۴۵
برای کلیپها …………………………………………………………….. ۴۵ fade تنظیمات
انتخاب کلیپها و زمان …………………………………………………………………… ۴۶
کاربرد خطهای راهنما ………………………………………………………………….. ۴۶
۴٧ ………………………………………………………………. …time کاربرد فرمانهای
برش دادن کلیپها ………………………………………………………………………… ۴٧
۴٧ …………………………………………………………………… consolidate فرمان
منوی کلیک راست ……………………………………………………………………… ۴٧
۴٩ ……………………………………………………………………………………. فصل ۵
۴٩ …………………………………………………………………………….. session نمای
قرار دادن کلیپها در تراکها ……………………………………………………………… ۵٠
۵١ …………………………………………………………….. scenes تراکها و صحنه ها
۵٢ …………………………………………………………………. track status فیلدهای
۵٢ ………………………………………………… session تنظیم خطهای راهنما در نمای
Ableton live جعبه آموزش
۶
ادیت نمودن صحنه ها …………………………………………………………………… ۵٣
۵٣ …………………………. arrangement به نمای session رکورد نمودن اجرای نمای
۵۴ ……………………………………………………………………………………. فصل ۶
۵۴ ………………………………………………………………………………….. clip نمای
۵۴ ……………………………………………………………………….. clip قسمت کادر
نام و رنگ کلیپ …………………………………………………………………….. ۵۵
۵۵ ……………………………………………………………… clip signature قسمت
۵۵ ………………………………………………………………… clip groove قسمت
۵۵ ………………………………………………………… offset‐ nudging تنظیمات
۵۶ ………………………………………………………………………….. sample کادر
تنظیمات شروع و پایان اجرا ولوپ کلیپ ……………………………………………….. ۵٧
ناحیه نمایش لوپ و سمپل ……………………………………………………………. ۵٧
۵٨ ……………………………………………………………………… envelopes کادر
منوی کلیک راست برای محتوی کلیپهای صوتی ……………………………………….. ۵٨
جایگزینی و ادیت سمپلها …………………………………………………………….. ۵٩
۵٩ ……………………………………………………..MIDI برای کلیپهای نوع clip نمای
۵٩ ………………………………………………………. bank and program قسمت
۶٠ ………………………………………………………… midi loop/ region قسمت
۶٠ …………………………………………………………………………… launch کادر
۶٠ ……………………………………………………………… launch mode قسمت
لوپ نمون بخشی از یک کلیپ ………………………………………………………….. ۶٣
۶٣ …………………………………………………………………. cycles ایجاد چرخه ها
لوپ نمودن موقتی کلیپها ………………………………………………………………… ۶۴
ایجاد تنوع در هماهنگی اجراها …………………………………………………………. ۶۴
میکس نمودن ملودی های و ضربها …………………………………………………….. ۶۴
۶۴ ………………………………………………….. tempo/ warping– کلیپهای صوتی
Ableton live 9
٧
۶۵ ………………………………………………………….. tempo سرعت اجرای آهنگ
۶۵ …………………………………………………………… nudge tempo تنظیمات
۶۶ ……………………………………………………………….. time‐warping عملیات
۶۶ …………………………………………………… tempo master/ slave ویژگی
۶۶ ……………………………………………………………………… warp نشانگرهای
۶٧ …………………………………. pseudo warp و نشانگرهای transient نقاط انتقال
۶٨ ……………………………………………………………….. warp ذخیره نشانگرهای
۶٨ …………………………………………………………… warp کاربرد نشانگرهای
هماهنگ سازی قطعات طولانی ……………………………………………………… ۶٨
کوانتایز نمودن اطلاعات صوتی ………………………………………………………… ۶٩
ادیت با هدف تغییر زمان بندی ………………………………………………………….. ۶٩
۶٩ …………………………………………………………………… beats مد عملیاتی
٧٠ ………………………………………………………………….. tones مد عملیاتی
٧٠ ………………………………………………………………… texture مد عملیاتی
٧٠ ……………………………………………………………….. re‐pitch مد عملیاتی
٧٠ ………………………………………………………………. complex مد عملیاتی
٧١ …………………………………………………………. complex pro مد عملیاتی
٧١ ……………………………………………………………………… rex مد عملیاتی
٧١ ………………………………………………………… midi تبدیل اطلاعات صوتی به
٧٢ …………………………………………………. slice to new midi track فرمان
اجرای افکتها روی برشها ………………………………………………………………. ٧٢
٧٣ ……………………………………. convert harmony to new midi track فرمان
٧٣ ……………………………………….convert melody to new midi track فرمان
٧٣ ………………………………………….convert drum to new midi track فرمان
بهینه سازی برای دستیابی به تبدیلی با کیفیت ……………………………………………. ٧۴
٧۴ ………………………………………………………………………. grooves کاربرد
٧۵ ……………………………………………………………………… Groove pool
Ableton live جعبه آموزش
٨
٧۵ ………………………………………………………….. groove تنظیم پارامترهای
٧۶ ……………………………………………………………………. COMMIT دکمه
٧۶ ………………………………………………………………. grooves ادیت نمودن
٧۶ …………………………………………………………………. grooves استخراج
٧۶ ………………………………………………………….. grooves ترفندهای مربوط به
از صداهای انفرادی …………………………………………….. ٧٧ groove ایجاد فایل
کوانتایز نمودن غیر تخریبی …………………………………………………………. ٧٧
٧٧ ……………………………………… randomization ایجاد بافت موسیقی به کمک
٧٨ ……………………………………………………………………………………. فصل ٧
٧٨ …………………………………………………………………. MIDI ادیت نتها و تنظمیات
خالی …………………………………………………………….. ٧٨ midi ایجاد یک کلیپ
٧٩ ……………………………………………………………………. midi editor پنجره
٧٩ …………………………………………………. midi editor پیمایش و اجرا در پنجره
٨٠ …………………………………………………………….. midi ادیت نمودن اطلاعات
ادیت نمودن نتها ……………………………………………………………………… ٨١
٨٢ …………………………………………….. midi editor در پنجره … time فرمانهای
کوانتایز نمودن نتها ……………………………………………………………………… ٨٢
ادیت نمودن شدت اجرای نتها …………………………………………………………… ٨٢
افزایش یا کاهش طول زمان اجرای نتها ………………………………………………… ٨٣
٨۴ ……………………………………………………………………………………. فصل ٨
کار با وسایل تولید صدا ……………………………………………………………………. ٨۴
کار با وسایل درونی برنامه …………………………………………………………….. ٨۴
کار با پلاگ اینها ……………………………………………………………………….. ٨۶
٨٧ …………………………………………………………………… vst پلاگ اینهای نوع
٨٧ …………………………………………………………….. vst برنامه ها و بانکهای
مدیریت تاخیرها ………………………………………………………………………… ٨٨
Ableton live 9
٩
یا رکها ………………………………………………………………… ٨٨ RACKS کاربرد
ایجاد رکها ………………………………………………………………………………. ٨٩
امکانات پنجره رک …………………………………………………………………….. ٩٠
٩١ …………………………………………………………………… chain list قسمت
٩١ ……………………………………………………………….. auto select ویزگی
٩٢ …………………………………………………………………………………. Zones
٩٢ ………………………………………………. zones کنترل جریان سیگنال به کمک
٩٣ ……………………………………………………………………… drum رکهای نوع
٩٣ …………………………………………………………………………… pad نمای
میکس نمودن به کمک رکها …………………………………………………………….. ٩۴
استخراج زنجیرها …………………………………………………………………… ٩۴
٩۵ ……………………………………………………………………………………. فصل ٩
وسایل تولید صدا در برنامه ………………………………………………………………… ٩۵
٩۵ …………………………………………………………………………Analog وسایل
٩۶ ……………………………………………………………………… Collision وسایل
٩۶ ……………………………………………………………………….. Electric وسایل
٩۶ ……………………………………………………………………….. External وسیله
٩٧ ………………………………………………………………………. impulse وسایل
٩٧ ……………………………………………………………………… operator وسایل
٩٨ ………………………………………………………………………. sampler وسایل
٩٨ ……………………………………………………………………….. simpler وسایل
٩٨ ……………………………………………………………………….. Tension وسایل
٩٩ …………………………………………………………………………………… فصل ١٠
برنامه …………………………………………………………… ٩٩ MIDI افکتهای صوتی و
١٠٠ ………………………………………………………………………… Amp افکتهای
١٠٠ …………………………………………………………. audio effecy racks افکت
١٠٠ ………………………………………………………………… Auto filter افکتهای
Ableton live جعبه آموزش
١٠
١٠١ …………………………………………………………………. Auto pan افکتهای
١٠١ ………………………………………………………………. Beat repeat افکتهای
١٠٢ …………………………………………………………………… Cabinet افکتهای
١٠٢ ……………………………………………………………………. Chorus افکتهای
١٠٣ ……………………………………………………………… Compressor افکتهای
١٠٣ ……………………………………………………………………. Corpus افکتهای
١٠۴ …………………………………………………………… Dynamic tube افکتهای
١٠۴ ………………………………………………………………….. EQ eight افکتهای
١٠۴ ………………………………………………………………….. EQ three افکتهای
١٠۴ ……………………………………………………………………. Erosion افکتهای
١٠۵ ………………………………………………….. External audio effect افکتهای
١٠۵ ………………………………………………………………. Filter delay افکتهای
١٠۵ ……………………………………………………………………. Flanger افکتهای
١٠۶ ………………………………………………………. Frequency shifter افکتهای
١٠۶ ……………………………………………………………………….. Gate افکتهای
١٠۶ ………………………………………………………. Glue Compressor افکتهای
١٠۶ ………………………………………………………………. Grain Delay افکتهای
١٠٧ ……………………………………………………………………. Limiter افکتهای
١٠٧ ……………………………………………………………………. Looper افکتهای
١٠٧ ……………………………………………………. Multiband Dynamic افکتهای
١٠٨ ………………………………………………………………… Overdrive افکتهای
١٠٨ …………………………………………………………………….. Phaser افکتهای
١٠٨ …………………………………………………………. Ping pong delay افکتهای
١٠٨ ……………………………………………………………………… Redux افکتهای
١٠٨ ………………………………………………………………. Resonators افکتهای
Ableton live 9
١١
١٠٩ ……………………………………………………………………. Reverb افکتهای
١٠٩ …………………………………………………………………. Saturator افکتهای
١٠٩ …………………………………………………………….. Simple delay افکتهای
١٠٩ …………………………………………………………………. Spectrum افکتهای
١٠٩ ……………………………………………………………………… Utility افکتهای
١٠٩ ………………………………………………………… Vinyl distortaion افکتهای
١١٠ ………………………………………………………………….. Vocoder افکتهای
برنامه …………………………………………………………………. ١١٠ midi افکتهای
١١٠ ……………………………………………………………… Arpeggiator افکتهای
١١٠ ……………………………………………………………………… Chord افکتهای
١١١ ……………………………………………………………… Note length افکتهای
١١١ ………………………………………………………………………. Pitch افکتهای
١١١ ………………………………………………………………….. Random افکتهای
١١١ ………………………………………………………………………. Scale افکتهای
١١١ …………………………………………………………………… Velocity افکتهای
١١٢ …………………………………………………………………………………. فصل ١١
مدیریت پروژه ها و فایلها ……………………………………………………………….. ١١٢
١١٢ ………………………………………………………………… browser کار با پانل
١١٣ ………………………………………………………………………… places قسمت
پیش نمایش فایلها ……………………………………………………………………… ١١۴
١١۴ ……………………………………………….. browser افزودن کلیپها از طریق پانل
فایلهای سمپل ………………………………………………………………………….. ١١۵
١١۵ ………………………………………………………………………… analysis فایل
١١۶ ………………………………………………………………………. live پروژه های
١١۶ ………………………………………………………………… live sets پروژه ها و
ادغام پروژ ه ها ……………………………………………………………………. ١١٧
مدیریت فایلها در یک پروژه ………………………………………………………….. ١١٧
Ableton live جعبه آموزش
١٢
١١٨ ……………………………………………………………… presets پروژه ها و
خروجی گرفتن از اطلاعات صوتی و ویدیویی ……………………………………….. ١١٨
تنظیمات رندر خروجی نهایی …………………………………………………………. ١١٩
١٢٠ …………………………………………………………………………. MIDI فایلهای
١٢٠ …………………………………………………… midi خروجی گرفتن از فایلهای
١٢٠ ……………………………………………………………………… live کلیپهای نوع
به عنوان پروژه های جدید ……………….. ١٢١ session خروجی گرفتن از کلیپهای نمای
الگوهای پروژه ……………………………………………………………………. ١٢١
١٢٢ …………………………………………………………………………………. فصل ١٢
١٢٢ ……………………………………………………………………. live میکس در برنامه
کنترلهای موجود در میکسر …………………………………………………………… ١٢٢
١٢٣ …………………………………………………………… midi تراکهای صوتی و
١٢۴ ……………………………………………….. session ویژگی های میکسر در نمای
١٢۴ ……………………………………………………. master و return تراک نوع
تراکهای گروه ……………………………………………………………………… ١٢۵
برنامه ………………………………………………………….. ١٢۶ crossfader کاربرد
١٢٧ ……………………………………………………………… cueing و solo عملیات
تاخیرهای تراکها ………………………………………………………………………. ١٢٨
١٢٨ …………………………….. session و نمای arrangement تفاوت میکس در نمای
١٢٩ …………………………………………………………………………………. فصل ١٣
١٢٩ …………………………… Envelopes ادیت و اتوماسیون تنظیمات به کمک منحنی های
نمایش منحنی های تراکها ……………………………………………………………… ١٣٠
نمایش منحنی های کلیپها ………………………………………………………………. ١٣٠
تکنیکهای ادیت منحنی ها ……………………………………………………………… ١٣١
تفاوت بین تنظیمات شدت صدا در تراک و در کلیپ …………………………………… ١٣١
تغییر پیچ و تن هر یک ازنتها ……………………………………………………… ١٣٢
Ableton live 9
١٣
١٣٢ ………………………………………………….. midi controller clip منحنی های
اتوماسیون تنظیمات …………………………………………………………………… ١٣٣
ایجاد اتوماسیون ………………………………………………………………………. ١٣٣
١٣٣ ………………………………… session روش رکورد اطلاعات اتوماسیون در نمای
١٣۴ ………………………………………. session مدهای رکورد اتوماسیون در نمای
حذف اطلاعات اتوماسیون …………………………………………………………….. ١٣۴
ترسیم و ادیت اطلاعات اتوماسیون ……………………………………………………. ١٣۴
قفل نمودن منحنی ………………………………………………………………….. ١٣۵
١٣۵ ………………………………………………………………. edit فرمانهای منوی
ادیت نمودن اتوماسیون تمپو ……………………………………………………….. ١٣۶
١٣٧ …………………………………………………………………………………. فصل ١۴
<s

0

Brand

هنوز رتبه دهی نشده است

اولین کسی باشید که به بررسی “جعبه آموزش فارسی Ableton Live 10”