جعبه آموزش فارسی سمپلر کانتکت Native instrument Kontakt 5

کتاب + 10 ساعت فیلم آموزشی فارسی
برای اولین بار در ایران آموزش حرفه ای و کامل فارسی کار با سمپلر مشهور کانتکت Kontakt 5 برای شما هنرجویان عزیز منتشر شد

بیشتر ببینید

52,000 تومان 29,800 تومان

تخفیف ویژه فقط تا :

موجود در انبار

اگر شما این محصول را خریداری کنید 993 امتیاز هدیه به دست خواهید آورد . معادل 993 تومان پول در کیف پول کاربری شما ذخیره میشود .

توضیحات محصول

جعبه آموزش فارسی سمپلر کانتکت Native instrument Kontakt 5

[alert type=”info” icon-size=”normal”]توجه : از تاریخ 1398/7/1 و در راستای اقتصاد مقاومتی و صرفه جویی کاغذ ، این محصول شامل dvd فیلمهای آموزشی + کتاب مجازی الکترونیکی با پسوند EXE قابل اجرا در ویندوز میباشد و کتاب کاغذی حذف گردیده است[/alert]

برای اولین بار در ایران آموزش حرفه ای و کامل فارسی کار با سمپلر مشهور کانتکت Kontakt 5 برای شما هنرجویان عزیز منتشر شد

 جعبه آموزش فارسی سمپلر کانتکت Native instrument Kontakt 5

در این مجموعه آموزش اصولی و حرفه ای کانتکت 5  به فارسی همراه با کتاب و فیلم در اختیار شما قرار داده شده است تا بتوانید از
همه امکانات گسترده نهفته در سمپلر کانتکت Kontakt 5 به بهترین شکل ممکن و به روش حرفه ای
استفاده نمایید و بدون شک بعد از مطالعه مطالب این مجموعه و دیدن فیلمهای آموزشی
صداهایی با کیفیت و استانداردهای بین المللی خواهید ساخت

برای اولین بار در ایران کار حرفه ای و اصولی و تمام نکات نهفته و ندانسته ی خود در مورد کانتکت 5 را با این مجموعه آموزشی در قالب یک کتاب و 10 ساعت فیلم آموزشی به زبان شیرین فارسی تجربه کنید و بیاموزید

تالیف داریوش فرسایی

فهرست و عناوین آموزشی فارسی کار با کانتکت 5 :

فهرست
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………. 16
18 ………………………………………………………………………………………………………………………………… فصل 1
آشنایی با برنامه …………………………………………………………………………………………………………………. 18
نصب و تنظیم برنامه ………………………………………………………………………………………………………….. 18
19 ……………………………………………………………………………………………….. stand‐alone مد عملیاتی
19 …………………………………………………………………………………………………. audio تنظمیات برگه
20 ……………………………………………………………………………………………………. MIDI تنظمیات برگه
20 …………………………………………………………………………………………………………. plug‐in مد عملیاتی
عناصر رابط کاری برنامه …………………………………………………………………………………………………….. 21
21 ……………………………………………………………………………………………………………………… info پانل
21 …………………………………………………………………………………………………………. knobs گردونه ها
22 ……………………………………………………………………………………………………….. buttons دکمه ها
منوهای کشویی …………………………………………………………………………………………………………….. 22
نوارهای پیمایش ……………………………………………………………………………………………………………. 22
فیلدهای عددی…………………………………………………………………………………………………………….. 22
22 ………………………………………………………………. presets ذخیره و بار گذاری تنظمیات آماده
23 ……………………………………………………………………………………………………… MIDI learn ویژگی
23 ……………………………………………………………………………………………………………… kontakt معماری
بلوکهای سازنده …………………………………………………………………………………………………………….. 24
KONTAK 5 4
روال تولید صدا در برنامه ………………………………………………………………………………………………. 24
27 ………………………………………………………………………………………………………………………………… فصل 2
27 ……………………………………………………………………………………………… Kontakt پنجره اصلی برنامه
قسمت های اصلی ………………………………………………………………………………………………………………. 27
28 ………………………………………………………………………………………………. main control panel نوار
28 ………………………………………………………………………………………………………………………….. file منوی
30 ……………………………………………………………………………………………………………. options پنجره
30 ……………………………………………………………………………………………………………………..purge منوی
نمایشگرهای عملکرد سیستم ……………………………………………………………………………………….. 31
32 …………………………………………………………………………………………….. minimized view دکمه
پنجره رک برنامه ……………………………………………………………………………………………………………….. 32
32 ………………………………………………………………………………………………………. multi رک در وضعیت
32 ……………………………………………………………………………………………………………. multi rack نوار
33 ……………………………………………………………………………………………………… multi script دکمه
33 ……………………………………………………………………………………………………………………. aux دکمه
33 …………………………………………………………………………………….. instrument header قسمت
33 …………………………………………………………………………………………………………………….edit دکمه
نماد وسیله ……………………………………………………………………………………………………………………. 33
33 ……………………………………………………………………………………………………….. quick load منوی
نام وسیله ……………………………………………………………………………………………………………………… 34
پیکانهای سمت راست نام وسیله ………………………………………………………………………………….. 34
جعبه آموزش
۵
34 ……………………………………………………………………………………………………………….. output فیلد
34 ………………………………………………………………………………………………………………. MIDI ch فیلد
34 ………………………………………………………………………………………………………………… voices فیلد
34 …………………………………………………………………………………………………………………….. max فیلد
35 ……………………………………………………………………………………………………………… purge منوی
35 …………………………………………………………………………………………………………….. memory فیلد
35 ………………………………………………………………………………………………………………….. tune دکمه
35 …………………………………………………………………………………………………………….. remove دکمه
35 …………………………………………………………………………………………………………. min/ max دکمه
35 ………………………………………………………………………………… performance view‐pv دکمه
35 ………………………………………………………………………………….. instrument edit رک در وضعیت
36 ……………………………………………………………………………………………………………………. exit دکمه
36 …………………………………………………………………………………………………………………. group فیلد
36 ……………………………………………………………………………………………….. edit all groups دکمه
36 ………………………………………………………………………………………………. undo/redo دکمه های
36 ……………………………………………………………………………………………………….. quick save دکمه
36 …………………………………………………………………………. prev/next instrument دکمه های
37 ………………………………………………………………………………………….. instrument header نوار
37 ……………………………………………………………………………………………………….. editor دکمه های
37 …………………………………………………………………………………………………………….. source قسمت
37 ………………………………………………………………………………………………………………… mod قسمت
37 …………………………………………………………………………………………….. group insert fx قسمت
KONTAK 5 6
37 ………………………………………………………………………………………………………… amplifier قسمت
37 …………………………………………………………………………………….. modulation router قسمت
38 ……………………………………………………………………………………….. instrument buses قسمت
38 ……………………………………………………………………………………………….. insert effects قسمت
38 ………………………………………………………………………………………………….. send effects قسمت
38 …………………………………………………………………………………………………… modulation قسمت
38 ………………………………………………………………………………………….. instrument options پنجره
لود نمودن و ایجاد وسایل ………………………………………………………………………………………………….. 38
ایجاد یک وسیله جدید تولید صدا ……………………………………………………………………………………… 39
39 ………………………………………………………………………………………………………… master editor پانل
40 …………………………………………………………………………………………………………. Master tempo
40 ……………………………………………………………………………………………………………… Metronome
40 ……………………………………………………………………………………………………………… Master tune
41 ……………………………………………………………………………………………………….. Reference tone
41 …………………………………………………………………………………………. on screen keyboard پنجره
42 ………………………………………………………………………………………………………………………………… فصل 3
حوزه ها و کار در پنجره ……………………………………………………………………………………………………….. 42
42 ……………………………………………………………………………………………………………… Mapping editor
امکانات پانل ………………………………………………………………………………………………………………………. 42
نسبت دادن دستی سمپلها ………………………………………………………………………………………………… 43
نسبت دادن خودکار سمپلها ………………………………………………………………………………………………. 44
جعبه آموزش
٧
تنظیمات حوزه ها ………………………………………………………………………………………………………………. 44
تغییر پارامترها در نوار وضعیت ……………………………………………………………………………………… 44
45 ………………………………………………………………………………………………………. Keyboard range
45 ………………………………………………………………………………………………………….. velocity range
45 …………………………………………………………………………………………………………………….. root key
45 ……………………………………………………………………………………………………………………… Volume
45 ……………………………………………………………………………………………………………………………… Pan
45 …………………………………………………………………………………………………………………………… Tune
تغییر پارامترها به روش گرافیکی ………………………………………………………………………………….. 45
46 ……………………………………………………………………………………… MIDI تغییر پارامترها از طریق
46 ……………………………………………………………………………………………………… mapping editor نوار
49 ………………………………………………………………………………………………………………………………… فصل 4
گروهها و کار در پنجره …………………………………………………………………………………………………………. 49
49 ………………………………………………………………………………………………………………….. Group editor
50 ………………………………………………………………………………………………………….. group editor پانل
50 ………………………………………………………………………………………………….. control header نوار
50 ……………………………………………………………………………………………….. edit all groups دکمه
51 …………………………………………………………………………………………………. group selector فیلد
51 …………………………………………………………………………………………………………………….edit دکمه
51 ………………………………………………………………………………………………………. group solo دکمه
51 ………………………………………………………………………………………………… select by midi دکمه
51 …………………………………………………………………………………….. create empty group دکمه
KONTAK 5 8
قسمت لیست گروهها ……………………………………………………………………………………………………. 52
52 …………………………………………………………………………………………………… voice groups دکمه
53 …………………………………………………………………………………….. group start options تنظیمات
55 ………………………………………………………………………………………………………………………………… فصل 5
55 …………………………………………………………………………………………………………………… Browser پانل
56 ……………………………………………………………………………………………………………………….. FILES برگه
57 ……………………………………………………………………………………………………………… refresh دکمه
57 ……………………………………………………………………………….. instrument navigator قسمت
57 …………………………………………………………………………………………………….. audition strip نوار
به برنامه …………………………………………………………… 58 native وارد نمودن فایلهایی غیر از
58 …………………………………………………………………………………………………………………. libraries برگه
59 ……………………………………………………………………………………………………………….. database برگه
تنظیم معیارها و مشخصات …………………………………………………………………………………………… 60
61 …………………………………………………………………………………………………………………. monitor برگه
61 ………………………………………………………………………………………………………………………. Groups
62 …………………………………………………………………………………………………………………………. Zones
62 ………………………………………………………………………………………………………………… Parameter
62 ……………………………………………………………………………………………………………………….. Engine
62 ………………………………………………………………………………………………………………… modules برگه
62 ……………………………………………………………………………………………………………………….. Effects
63 …………………………………………………………………………………………………………………………. Filters
جعبه آموزش
٩
63 ………………………………………………………………………………………………………………. Modulators
63 …………………………………………………………………………………………………………… automation برگه
63 …………………………………………………………………………………………………. soft takeover دکمه
64 …………………………………………………………………………………………… Quick load catalog ویژگی
ایجاد یک کاتالوگ از اطلاعات …………………………………………………………………………………………… 65
استفاده از اطلاعات داخل کاتالوگ …………………………………………………………………………………….. 65
67 ………………………………………………………………………………………………………………………………… فصل 6
67 …………………………………………………………………………………….. Source , Amplifier واحد های
مدهای اجرایی وسیله …………………………………………………………………………………………………………. 67
68 ………………………………………………………………………………………………………………………….. Sampler
68 ……………………………………………………………………………………………………………………… Reverse
69 …………………………………………………………………………………………………………………….. Tracking
69 ……………………………………………………………………………………………………………………………. MIDI
69 ………………………………………………………………………………………………………… Release trigger
69 ……………………………………………………………………………………………………………………………… HQI
69 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. DFD
70 ………………………………………………………………………………………………………………. Tone machine
71 ………………………………………………………………………………………………………………. Time machine
71 …………………………………………………………………………………………………………… Time machine II
71 ………………………………………………………………………………………………………. Time machine pro
71 ………………………………………………………………………………………………………………. Beat machine
72 …………………………………………………………………………………………………………….. S1200 machine
KONTAK 5 10
72 …………………………………………………………………………………………………………… MP60 MACHINE
72 ………………………………………………………………………………………………………………. Amplifier واحد
74 ………………………………………………………………………………………………………………………………… فصل 7
پردازش سیگنالها در برنامه…………………………………………………………………………………………………… 74
74 …………………………………………………………………………………………………… Group insert effects
75 ………………………………………………………………………………………………………… Bus insert effects
75 …………………………………………………………………………………………………… Instrument insert fx
76 …………………………………………………………………………………………… Instrument send effects
کار با افکتها ……………………………………………………………………………………………………………………… 76
پارامترهای مشترک ماژول ها ……………………………………………………………………………………….. 76
77 …………………………………………………………………………………. output پردازش سیگنالها در بخش
افکت ها و فیلترها ………………………………………………………………………………………………………………. 77
77 ……………………………………………………………………………………………………………………………… EQs
78 ………………………………………………………………………………………………………………….. Compressor
78 ……………………………………………………………………………………………….. Feedback compressor
78 …………………………………………………………………………………………………………….. Solid bus comp
79 ……………………………………………………………………………………………………………………………. Limiter
79 …………………………………………………………………………………………………………. Transient master
79 ……………………………………………………………………………………………………………… Tape saturator
79 ………………………………………………………………………………………………………………………. Distortion
79 …………………………………………………………………………………………………………………………………LO‐FI
جعبه آموزش
١١
79 ……………………………………………………………………………………………………………………… Saturation
80 …………………………………………………………………………………………………………………………… Cabinet
80 ……………………………………………………………………………………………………………………….. Skreamer
80 …………………………………………………………………………………………………………………………….. Twang
80 …………………………………………………………………………………………………………………………… Rotator
80 …………………………………………………………………………………………………………… Stereo modeller
80 …………………………………………………………………………………………………………. Surround panner
80 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. Delay
81 ……………………………………………………………………………………………………………………………. Chorus
81 …………………………………………………………………………………………………………………………… Flanger
81 …………………………………………………………………………………………………………………………….. Phaser
81 ………………………………………………………………………………………………………………….. Convolution
81 ……………………………………………………………………………………………………………………………. Reverb
81 …………………………………………………………………………………………………………………………….. Gainer
82 ………………………………………………………………………………………………………………………….. Inverter
82 ……………………………………………………………………………………………………………………. Send levels
فیلترها ………………………………………………………………………………………………………………………………. 82
82 ………………………………………………………………………………………………………… Lowpass filters
82 …………………………………………………………………………………………………………. Highpass filter
82 ………………………………………………………………………………………………………. Bandpass filters
82 …………………………………………………………………………………………………….. Peak/notch filter
83 ……………………………………………………………………………………………………………….. Multi filter
KONTAK 5 12
83 ………………………………………………………………………………………………………………. Effect filter
83 ……………………………………………………………………………………………………………………….. AET filter
83 …………………………………………………………………………………………………………… lowpass فیلترهای
83 ………………………………………………………………………………………………………………………… SV LP1
83 ………………………………………………………………………………………………………………………… SV LP2
83 ………………………………………………………………………………………………………………………… SV LP4
84 ……………………………………………………………………………………………………………….. Ladder LP1
84 ……………………………………………………………………………………………………………….. Ladder LP2
84 ……………………………………………………………………………………………………………….. Ladder LP3
84 ……………………………………………………………………………………………………………….. Ladder LP4
84 ……………………………………………………………………………………………………………………….. AR LP2
84 ……………………………………………………………………………………………………………………….. AR LP4
84 …………………………………………………………………………………………………………………… AR LP2/4
84 ………………………………………………………………………………………. Legacy LP1‐LP2‐LP4‐LP6
85 ………………………………………………………………………………………………….. high pass فیلترهای نوع
85 ………………………………………………………………………………………………… band pass فیلترهای نوع
85 ……………………………………………………………………………………………. peak/ notch فیلترهای نوع
86 ………………………………………………………………………………………………………….. multi فیلترهای نوع
86 ……………………………………………………………………………………………. effect filters فیلترهای نوع
86 ……………………………………………………………………………………………………………….. FormantI‐ii
86 ……………………………………………………………………………………………………………………….. Phaser
جعبه آموزش
١٣
86 ……………………………………………………………………………………………………………….. Vowel A‐ B
87 ………………………………………………………………………………………………………………………………… فصل 8
87 ………………………………………………………………………………………………….. modulation مدولاسیون
منابع مدولاسیون – واحدهای کنترلی ………………………………………………………………………………. 88
هدفهای مدولاسیون …………………………………………………………………………………………………………… 89
نسبت دادن واحدهای مدولاسیون …………………………………………………………………………………….. 89
حذف ارتباط واحد مدولاسیون با یک پارامتر ……………………………………………………………………. 90
90 …………………………………………………………………………………………………………………. Envelopes
91 ……………………………………………………………………………………………………………………………. LFOs
91 ……………………………………………………………………………………………………… External sources
91 ……………………………………………………………………………………………………………………….. Others
91 ……………………………………………………………………………………………………………………… Envelopes
91 ……………………………………………………………………………………………………………………….. AHDSR
92 …………………………………………………………………………………………………………………………….. DBD
92 …………………………………………………………………………………………………… Flexible envelope
92 ………………………………………………………………………………………………………………………………… LFOs
92 ……………………………………………………………………………………………………………………….. OTHER
92 ………………………………………………………………………………………………. 32‐ STEP modulator
93 ………………………………………………………………………………………………….. Envelope follower
93 …………………………………………………………………………………………………………………………… Glide
93 ……………………………………………………………………………………………………… External sources
94 ………………………………………………………………………………………………………………………………… فصل 9
KONTAK 5 14
94 ………………………………………………………………………………………………………………… Outputs بخش
کنترلها و پارامترهای کانالها……………………………………………………………………………………………….. 95
درج افکت بر کانالهای میکس ……………………………………………………………………………………………. 96
کنترل جریان صدای هر وسیله از گروهها تا میکسر …………………………………………………………. 97
98 …………………………………………………………………………………………………… Aux کاربرد کانالهای نوع
کنترل شدت و پن صدای کانالها …………………………………………………………………………………… 99
خروجی ها در برنامه به روش مستقل …………………………………………………………………………… 99
100 …………………………………………………………………………………………………………………………… فصل 10
ادیت محتوی سمپلها و پنجره ………………………………………………………………………………………….. 100
100 ………………………………………………………………………………………………………………… Wave editor
دیدن و شنیدن محتوی سمپل ها ……………………………………………………………………………… 101
ایجاد و ادیت لوپها………………………………………………………………………………………………………. 101
101 …………………………………………………………………………………………………… slice ایجاد برشهای
101 ………………………………………………………………………………. zone envelopes ایجاد و ادیت
ایجاد ادیتهای غیر تخریبی بر سمپل ها …………………………………………………………………….. 102
102 ……………………………………………………………………………………………. wave editor ساختار پانل
نوار وضعیت …………………………………………………………………………………………………………………….. 103
نوار ابزار …………………………………………………………………………………………………………………………… 104
ناحیه نمایش شکل موج سمپل ………………………………………………………………………………………. 104
105 ………………………………………………………………………………………………………………………… grid پانل
106 …………………………………………………………………………………………………………………. Fix mode
جعبه آموزش
١۵
106 ……………………………………………………………………………………………………………… Auto mode
ادیت برشها بروش دستی…………………………………………………………………………………………….. 106
107 ……………………………………………………………………………………………………..sample editor برگه
107 …………………………………………………………………………………………………………… sync/ slice برگه
108 ……………………………………………………………………………………….. beat amchine استفاده از
108 ………………………………………………………………………………………. time machine استفاده از
نسبت دهی دستی برشها ……………………………………………………………………………………………. 109
نسبت دهی برشها بروش خودکار ……………………………………………………………………………….. 109
110 ……………………………………………………………………………………………………….. sample loop برگه
111 …………………………………………………………………………………………………. zone envelopes برگه
نسبت دادن و انتخاب منحنی ها ……………………………………………………………………………….. 111
113 …………………………………………………………………………………………………………………………… فصل 11
لود نمودن و ایجاد ……………………………………………………………………………………………………………… 113
113 ………………………………………………………………………………………………………… Instrument bank
قرار دادن وسایل داخل بانک …………………………………………………………………………………………… 114
تنظیمات بانک ………………………………………………………………………………………………………………… 114
ادیت وسایل داخل بانک ………………………………………………………………………………………………….. 115
ارسال پیام برای تغییر وسیله تولید صدا …………………………………………………………………………. 115
116 …………………………………………………………………………………………………………… pv کاربرد رابطهای
به هر یک از وسایل ……………………………………………………. 116 midi اختصاص دادن یک تراک
117 ……………………………………………………………………….. kontakt استفاده از چند خروجی برنامه
ساخت یک ساز جدید ………………………………………………………………………………………………………

0

Brand

هنوز رتبه دهی نشده است

اولین کسی باشید که به بررسی “جعبه آموزش فارسی سمپلر کانتکت Native instrument Kontakt 5”